Best en Goedkoop Santa Maura Fa. J, fl. PIETERS 6^25 - 7.25 - 9.50-12.50-13.75 Bois de Rose - Havana - Lavendel H.RABBERS&Co. t 2 Verkoopdepot L. Delft 90-91 M'burg Te Koop bij Inschrijving Overhemden, Dassen Enz 5 Pandbrieven a 101 Ta Vlissingan hl] da hssren F. J. Siagers Zoon v R00DE en WITTE ft f 0.75 per heels flesch Vlasmarkt K 150, M'burg 2 Reclame-Dagen - INNOVATION - L. Delft, M'burg. «fl ZELDZAME AANBIEDING Crêpe de Chine - Rips Traver - De nieuwste Stoffen De nieuwste modellen en kleuren Dames profiteert van deze gelegenheid. 00 Heeren- en Kinderkleeding Stroo- en Vilthoeden, 2 Reclame-Dagen - Zie Etalage - Alles geprijst. In Land, Stad, Dorp, en Woning Heerscht de Velo-Wasehmachine als Koning Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee (Zoete Grleksche Wijn, zoo juist geïmporteerd) X ra ra x ra ra m Zeer toherp concurrerende prijzen PANDBRIEVE 1 ABONNEERT U OF WESELlNG's NIEUWSBLAD WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 23 APRIL 1926. een eenzame wandeling, door een steeds onbekend ge bleven persoon vermoord en beroofd. Toen de advocaat nu den bedrijver van deze gruweldaad voor zich zag en hem in koelen bloede op zijn daad hoorde snoeven, greep hjj een revolver en wreekte den moord. Eenleugenaar. Een Nijmeegsch koopman, J. K- genaamd loopt in zijn woonplaats en ook te Arnhem te venten met stoffen. Hij kocht deze stoffen eenvoudig in een wankel, besmeurde ze een beetje met modder, ver telde, dat het goed afkomstig was van 'n fabriek waar brand geweest was en dat het door waterschade had geleden dat hij 't ver onder de waarde kon verkoopen, en met een vergrootglas toonde hij de draden, waarbij men, volgens zijn zeggen, 't zuivere vlas der velden zien kon 't was volgens zijn beweren van 't beste soort Irnnen. Later bleek het echter niets dan katoen te zijn en nog van inferieure kwaliteit. De handelingen brach ten hem in aanraking met den strafrechter. Voor de Arnhemsche Rechtbank zei de verdachte, volgens de „Arnh. Crt" dat hij maar wat gelogen had, hetgeen hij evenwel niet erg vond, daar alle kooplui liegen en lie gen moeten het zijn volgens hem slechts koopmans smoesjes en die acht hij niet strafbaar. De Rechtbank was echter van een andere meening en veroordeelde hem tot 3 maanden gevangenisstraf. Als het waar is, wat verdachte beweert, dat alle kooplui liegen of indien er althans kooplui zijn, die soortgelijke koopmans-smoesjes debiteeren om hun waren aan den man te brengen, dan mogen zij met bovenge zegde meening der Rechtbank wel ter dege rekening houden. Vreeselijk ongeval! Bij een scherpe bocht van een landweg nabij Huerzig verloor de chauffeur van een Fransche militaire vrachtauto, waarin twee-en- twintig man gezeten waren, de macht over het stuur. De auto reed tegen den stutmuur langs den weg, ver brijzelde dien en stortte een helling af. Na drie of vier maal over den kop te zijn geslagen, kwam de wagen te t cl t op het dak van een aan den voet der helling gelegen huisje, dat geheel werd vernield. Eenige soldaten sprongen onder de val uit de auto en kwamen er met lichte verwondingen af. Drie man werden onmiddelijk gedood, de anderen werden zwaar gewond. f300.000 voor e e n b i^b e 1 De Gutenberg-bijbel, die kortgeleden voor 106.000 dollar in New-York verkocht werd, is, meldt de „Tel.", thans aangeboden aan den Yale- universiteit. Men zegt, dat de schenkster, mrs. Harkness, er 120.000 dollar voor betaalde, wat de hoogste prijs is, die ooit voor een boek werd besteed. Twee kinderen verbrand. Maandagmorgen te omstreeks 10 uur is in de noodwoningen nabij Borne door onbekende oorzaak brand uitgebrok n. Ineen minimum van tijd stonden 4 woningen in,lichte laaie. Het kan als vaststaande worden aangenomen, dat be halve een meisje van I1 s jaar, ook een 5 jarig kind van den heer H. om het leven is gekomen. Van de inboedels is niets verzekerd de bewoners zijn bij andere menschen ondergebracht. Een gevaarvolle nacht .Twee jongens van het ei land Wight, de 16- jarige Eduard Batt en de 18- jarige Wil liam Wood, hebben een gevaarvollen nacht doorgebracht in ruwe zee op een lichtboei 5 mijlen van de kust van daan Zij waren in een bootje uit visschen gegaan en werden plotseling door een stormvlaag overvallen, waarom zij hun toevlucht zochten bij een lichtboei. Het was hun door de ruwe zee onmogelijk terug te keeren, zoodat ze genoodzaakt werden daar te blijven. Zij maakten de boot vast aan de lichtboei en kropen b.nnen het ijzeren ger.»amte. Hier hebben zij den geheele nacht in uen stroomenden regen gezeten. Zij leden erg van de koude. Op een stoomschip, dat 's morgens om 8 uur op weg naar Portsmouth, voorbijvoer, merkte men hen op. Onmiddelijk werden de marine-autoriteiten gewaar schuwd, die door hun vaartuig hen behouden aan land hebben laten brengen. Koningin envisschersvrouwen "Zaterdag middag maakten H. M. de Koningin en Prin.ses (uliana over het harde strand van de Wassenaarsche Slag een fietstocht naar Katwijk aan zee. Voor de Oude Kerk stapten beiden af. De Koningin was spoedig door een groep kinderen omringd, met wie zij zich zeer vriendelijk onderhield. Op den Boulevard vroeg H. M. eenige Katwijksche vrouwen naar den algemeenen toestand in het dorp, vooral wat de visscherij betreft. De vrouwen antwoordden, volgens „de Tel.", dat de tijden thans slecht waren, waarop H. M. de wensch uitsprak, dat de haringvis- scherij dan maar wat beter mocht zijn. Hiermede stem den de vrouwen volkomen in. Toen de hooge gasten daarna plaats namen in de gereedstaande koninklijke auto, ging er een daverend „Hoera uit de aanwezigen op, welk gejuig door H. M. met blijden lach en vrien delijke buigingen werd beantwoord. Menagerie aan boord! Zoo nu en dan valt een der vrachtschepen van de „Nederland" ofde„L!oyd" de eer te beurt in een menagerie te worden herschapen. Zooals op 25 M^art het s. s. „Krakatau" dat om 10 uur 's avonds te Belawan de ankers lichtte op weg naar Europa. Aan boord van dat schip bevonden zich, naar de „Deli Crt." vernam, twee olifanten (de een is 1.80, de andere 2 meter hoog), die door de goede zorgen van den heer Berthold naar de plaats van bestemming werden ge transporteerd, terwijl deze handelaar in wilde dieren nog een klein olifantje van 1.60 hoog op zijnerf heeft, dat ook binnen niet al te langen tijd naar de Oude Wereld ve' trekt. De bekende jager en dierenhandelaar van Geuns, die te Kwala Simpang een complete me nagerie heeft, bracht een drietal tijgers, een kleine olifant, een paar beren en wat kleiner gedierte aanboord van de „Krakatau.', De heer van Geuns begeleidt zijn dieren zelf. Het meeste is voor Artis te Amsterdam bestemd, waarvan Sumatra zoo langzamerhand de voornaamste leverancier schijnt te gaan worden. De olifanten van den heer Berthold komen uit Midden-Sumatra. Een autobus rijdt door een spiegelruit. De autobus van den heer S. te Velzen moest Maandag middag op den Wijkerstraatweg te Wijkeroog uitwijken ▼oo een boerenwagen Hij reed daarbij tegen het trot toir op, waarbij een strop van de vooras brak, zoodat de bestuurder den wagen niet langer meester kon blijven. De autobus botste in volle vaart tegen de pui van het rijwielmagazijn van den heer A. A. de W. Een groote spiegelruit werd vernield en de heele voorgevel werd achteruit gedrukt, zoodat aanzienlijke schade werd aan gericht. Ook de autobus werd ernstig beschadigd. Per soonlijke ongelukken kwamen niet voor. De drie inzit tenden kwamen gelukkig met den schrik vrij. De politie stelt een onderzoek in. Destraf volgdde zonde op den voet. Maandagavond namen twee personen een motorfiets weg, die voor een café te Leewarden stond, en reden ermee den Stienserweg op. Ter hoogte van den Vier- huister.weg reden ze tegen een lantaarnpaal aan, en de bestuurder, vermoedelijk D. K- uit Oudebiltdijk, werd ernstig gewond. Hij is later in het Diaconessenhuis te Leeuwarden overleden. De duorijder heeft zich uit "de voeten gemaakt en is onbekend gebleven. Een hemd dat paste. Veertien dagen geleden, hing de vrouw van een bewoner van jde Hyacinthstraat te Rotterdam twee manshemden te drogen in het tuiriftjê achter haar woning. Den volgenden morgen waren beide hemden verdwenen. Zaterdagavond hing* een van de twee hemden weer over de zelfde lijnhet was duide lijk te zien, dat het kleedingstuk in dien tusschentijd gedragen was. Aan het hemd hing een brieftjef gespeld, waarop geschreven stond Ik heb je hemd een week gedragen. Het andere krijg je niet terug. Dat heb ik nu aangetrokken en het past mij beter. Door tandontsteking overleden. Een 18 jarig meisje uit Deventer kreeg dezer dagen een ont stoken kies. Ze wachtte wat lang met het laten trekkf n, kreeg eene infectie en is thans aan de gevolgen daar van overleden. r/l Rariteiten. Op de boerderij van den landbouwer Tolkamp te Burlo (gem. Aalten) heeft eene koe 2 kfeliv veren ter wereld gebracht, waarvan één met twee koppen. Een onderscheiding voorde docht e r,. van Mussolini. De koning van Italië heeft de br4n-^ zen eeremedaille verleend aan mejuffrouw Edda Mussolini, de oudste dochter van den premier, die in den vorigen zomer te Cattolica haar leven waagde bij het redder, van een persoon, die zich bij het baden te ver in zee' gewaagd had. Vulcanische uitbarsting op Hawaï^ Omtrent de vulcanische uitbarsting op Hawiï meldt der „Times" nog het volgende De lavastroom, welke sinds Woensdag van de vorige^ week van een hoogte van -8000 voet langs de vulcaan Maunaloa omlaag komt, heeft Zondagmorgen de zee bereikt, na eerst het dorp Hoopoelsa aan de Zuid-West kust van het eiland met gesmolten rots geteisterd te hebben. De bewoners volgden op een afstand de verwoestrng van hun huizen. Over het dorp heen wierp dan de vastroom, gevoed door nieuwen vloed, welke Zaterdag uit den berg was gestooten, zich in de Oceaan, wiaij> hij in sissend geraas geweldige rookwolken omhdogD deed stijgen, welke zeer ver in het rond de omgeving verduisterden. Legervliegtuigen, welke Koven het verwoeste gebiec#:;; gevlogen hebben, voelden op 3000 voet hoogte nog de* hitte van den stroom. Een angstwekkend schouwspel leveren des nacht^ de heele gloeiende lavastroomen op, die de bossclien in vlam zetten en een vurigen gloed op de wolken afschijnen. Nog nietdroog gelegd! In de gemeente Didam, 5500 inwoners tellend, -werd door de gezamelijke tappers in het afgeloopen j,»ar een hoeveelheid van 9304 L. sterkedrank geschonken, of bijna 2 Liter per persoon, Een aardig nestje. Te Delfgauw bij Delft werd in een der zakken van een oude jasgwelke in een tuin- dersschuurtje hing, door den eigenaar van het kleeding stuk het kunstig bewerkt nestje met eitjes van een win terkoninkje gevonden. De jas is op de oude plaats gebleven en men wacht nu met belangstelling de uitkomst van het broedproces af. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 25 April is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 25 April is geopend de apotheek van J. C. VAN DER HARST, KorteDelft ADVERTENTIËN Het HUIS en ERF met SCHUUR Korte Zelke 9 Vlissingen groot 5 Are 35 Centiare met Melk- wljk. Te bezichtigen dagelijksch. Briefjes in de bus vóór 1 Mei, bij L. VADER, Korte Zelke 9 Vlissingen. Dat wij in oma Wijnzaak ültaluitand prima waar ver koopen en zeer ooncurree- rend zijn, Ie bskend, maar thane kan Ik U wat NIEUWS, GOED en GOEDKOOP leveren, namelijk 5f^j!!!!i'll|l|,',lllll,.',,|l|,,',,ll®|l'^l,®l'^l'®®ll®llh^llh^llh^ll!i^ll7l^l|i^||u^l||li?W| l'fi'V ilia's O u X X DAMES JAPONNEN O X X <A |l!l!H luffni ENORME KEUZE IN: iipa lion i® Contant an in Huur in omloop op 1 Jan. 1926 voor 115.173.500 Vermeerdering in 1925 =RU1M 2 MILUOEN GULDEN= Verkrijgbaar 0/ /O r N

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2