H.WEGELING EEN GELUKKIGE DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Onze Postabonné's WEEK-OVERZICHT GROOTENAVRAAG 32e JAARGANG VRIJDAG 23 APRIL 1926 No. 16 EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave: DRUKKERIJ H. WEGEUNQ DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft b144 ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POOT CENT LOSSE NUMMERS CSMT Advertentieprijs Van 1—4 rboels 60 cent, INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is voor Advertentie f5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. verzoeken wij beleefd hun abonnementsgeld per giro te voldoen. Dit is de goedkoopste wijze en kost U slechts 5 cent voor verzenden. Giro-biljetten worden door ons niet meer ingesloten, daar dit voor ons te omslachtig is. Men storte dus op onze postrekening no. 51407 vóór Zaterdag 1 Mei a.s. 55 cent. Over abonnementsgelden vóór dien tijd niet betaald wordt met bijtrekking van 15 cent incassokosten be schikt De Administratie. Een schandalige administratieve fout. Eenig jaren geleden werd te Amsterdam een bejaard man ter zake een zedendelict veroordeeld tot een ge vangenisstraf van vier jaren. Toen er ongeveer drie van verstreken waren, diende de man, die intusschen zeven tig jaar was geworden aldus de „Tel.", een verzoek in dm hem een half jaar kwijt te schelden, met het oog op het tuinwerk, dat hij in het voorjaar en in den zomer zou kunnen verrichten. Op dit verzoek werd goedgun stig beschikt, zoodat hij in plaats van 27 October 1926 reeds op 20 Maart j.l. de vrijheid, zij hel dan ook op de gebruikelijke voorwaarden, herkreeg. Met een paar honderd gulden, welke hij in de ge vangenis met werk had verdiend en in een nieuw pak gestoken, kwam hij, juist toen de zomersche dagen be gonnen, in Amsterdam aan. Het geluk was hem gunstig en aanstonds reeds kon hij het hem beloofde tuinwerk krijgen. Met zijn woonschuit was hij minder gelukkig, deze bleek vermolmd en verzand te zijn, zoodat hij zijn toevlucht elders moest zoeken. Hij deed zelfs eenige be scheiden bestellingen, omdat de inventaris van de ark onbruikbaar was geworden. Tegen' Paschen vervoegden zich plotseling twee iechercheurs te zijnent en namen hem mee naar het parket van den officier van justitie. Hier hoorde hij, dat het de bedoeling was geweest, hem drie maanden kwijt te schelden, doch dat, ten gevolge van een fout in de administratie, de voorwaardelijke invrijheidstelling op 20 Maart had plaatsgehad. Zonder dat hij gelegenheid kreeg orde op zijn zaken te stellen en zijn meubelen op te bergen, (natuurlijk; waarom ook? Red.) werd de zeventigjarige, die tien dagen van gouden voorjaarszon had genoten, ijlings opgezonden naar de gevangenis te Scheveningen, om de resteerende celstraf in eenzaamheid uit te zitten Men heeft thans een verzoek om gratie ingediend. Een aangrijpend drama. Een tragedie, „ge knipt" voor de film, heeft zich, naar de bladen te Mon treal melden, afgespeeld in het Paleis van justitie aldaar. De advocaat Bouron had voor de rechtbank een schit terend pleidooi gehouden, ter verdediging van een be klaagde, Querel genaamd, die van moord op een land bouwer beschuldigd werd. Het gelukte den advocaat inderdaad den beklaagde vrijgesproken te krijgen. Na afloop van de zitting begaf Bouron zich naar de advo caten-kamer. Daar werd hem door den suppoost mede gedeeld, dat zijn vrijgesproken cliënt hem wilde spreken. De advocaat vond dit heel gewoon en meende natuurlijk, dat Querel hem kwam bedanken. Eenige minuten later viel in de advocatenkamer een schot. De toegesnelde personen vonden de vrijgesprokene, Querel, op den grond liggen, badend in zijn bloed, ter wijl de advocaat de rookende revolver nog in zijn hand hield. Voor den rechter van instructie gaf de advocaat de volgende aangrijpende verklaring van zijn daad. Querel, zoo vertelde hij, kwam inderdaad tot mij om mij voor mijn moeite te bedanken. Vóór hij wegging, haalde hij een medaillon te voorschijn en toonde mij dit met de woorden„Dat is nog een herinnering aan mijn eerste misdaad, die niemand mij kan bewijzen." De DOET UW SCHOENEN GOED_ </e éesSe/icfó?<2' ftcutr doesi KGx/oorscAe. unsiéeAcens sdsccds VERSCH toomden ctHzotncdooncA ven6/uoA£ens -emc/an, -oerxe&yx/dtesmen sCëeds-een PITTIGE 5APPIGE PRUIMTABAK de xtesfoz/besz'. IN NET GEBRUIK DE GOEDKOOPSTE tynxdudxe-Azn^onAz cdesz/naacd /uHtcAfxAzn. ayicAone, soondèn^. louis dobbelmann-rotterdam. verdediger wierp een blik op het medaillon en zag zijn eigen beeltenis van dertig jaar geleden en plotseling flitste het door zijn brein, dat hiermede de sluier, die gedurende dertig jaar over een gruwelijk geheim haJ gehangen, werd weggerukt. Want dit medaillon had Bouron dertig jaar geleden aan zijn verloofde geschonken. En het meisje was twee dagen voor het huwelijk, op DOOR A. TSjECHOW Uit het Russisch vertaald door B. Raptschinsky. De trein verliet het station. In een coupé tweede klasse „rooken" dutten vijf passasiers. Plotseling ging de deur open en in den coupé verscheen een lange, magere meneer in een eleganten jas en met rossigen hoed. Hij bleef staan en keek vol verbazing naar de banken. Opnieuw een verkeerdemompelde hij. De duivel mag weten, wat dat beteekent. Een der duttende passagiers keek naar den binnen- gekomene en riep verblijd lwan Alexejewitsj 1 Bent u het? De magere meneer keek suffig naar den passagier, herkende hem en klapte van blijdschap met de handen. Pjotr Pjetrowitsj 1 zeide hij. Wat hebben wij elkaar in geen eeuwigheid gezien Ik had er geen vermoeden van, dat u in dezen trein zat. Hoe gaat hetvroeg Pjotr Pjetrowitsj. Goed, maar ik ben mijn wagon kwijt en kan hem niet meer vinden. Stelt u zoo iets voor. Ik ben na de tweede bel naar het buffet gegaan om een glaasje cognac te 'verschalken. Ik dronk het glaasje leeg en dacht zoo bij mezelf: het volgende station is ver, waai om zou ik i nog niet een glaasje verschalken Zoo gezegd zoo ge daan. Intusschen hoorde ik de derde bel luidenIk holde als een bezetene naar den trein en kon nog net in een wagon springen. Nu zoek ik en kan mijn coupé maar niet vinden. Zegt u het nu zelfben ik geen uilskuiken Gaat u maar hier zitten, zeide Pjotr Pjetrowits Neen, neen ik ga mijn wagon zoeken. In het donker kan u nog iets overkomen. Blijft u maar liever hier zitten. Bij de volgende halte kunt u uw plaats wel vinden. lwan Alexejewitsj zuchtte en nam aarzelend plaats tegenover zijn kenn s. Waarheen reist u vroeg deze. Ik? Ik weet het zelf nietl Ha-ha-ha-ha. Hef)t u ooit een gelukkiger domoor gezien Neen Kijkt u dan maar naar mijU ziet den gelukkigste aller sterve lingen. jaIs er niets op mijn gezicht te lezen? -- Men kan wel zien, dat u lichtelijk aangeschoten bent, maar Ik moet er nu stom uitzien 1 jammer dat ik geen spiegel heb 1 Ik voel, dat ik idioot word, heusch 1 Ha-ha-ha Stelt u voorik ben op mijn huwelijksreis. U Wanneer bent u dan getrouwd Vandaag, mijn beste, en regelrecht naar het station 1 Allen feliciteerden hem. Zoolachte Pjotr Pjetrowitsj. Daarom bent u dus zoo chic gekleed 1 ja Voor de volmaaktheid van de illusie heb ik me zelfs met parfum besproeid. Geen zorgen, geen ge dachten, alleen het gevoel van ietsde duivel mag weten hoe het te noemenIk heb me nog nooit zoo heerlijk gevoeld. Ik ben krimineel gelukkigBedenk u maar zelf. Ik zal straks naar mijn wagon gaan. Daarop de bank, bij het raam, zit een wezen, dat, zoo te zeggen, met haar geheele ziel aan mij overgegeven is. Een blondinnetje met een neusje met wangetjesMijn schattebout I Mijn engeltje Mijn ukkepuk Wat een voetjes heeft zijZoo'n voetje is toch iets miniatuurs, tooverachtigsallegorisch 1 Ik zou zoo n voetje in de handen willen nemen en oppeuzelen! Maar u begrijpt het niet! U bent toch materialist en begint dadelijk alles te ontleden 1 Als u ook getrouwd zult zijn, zult u mijne woorden herinneren, ja, ik zal straks naar mijn wagon gaan Daar word ik met ongeduld verwacht. Zij glimlacht me tegemoet. Ik ga naast haar zitten en pak met twee vingers haar kinnetje... Hij lachte zalig. Daarna leg ik mijn hoofd op haar schouder en omvat haar middel. Rondom heerscht duisternis En, om de illusie te vervolmaken, ga ik naar het buffet en verschalk twee-drie glaasjes. Dan ontstaat er in mijn hoofd en borst zoo iets, dat je zelfs in een sprookje niet zou vinden... Ik zou de geheele wereld willen om helzen De passagiers keken naar den aangeschoten gelukkigen jonggehuwde en lachten. Er verscheen in de gang een conducteur. Beste man, wendde zich de jonggehuwde tot hem, als uw wagon No. 209 passeert, zegt u dan tegen de dame met den grijzen hoed met witten vogel, dat ik hier ben. Goed, meneer, ik zal het doen. Maar in dezen trein is er geen wagon No. 209, wel No. 219. Goed, dan maar No. 219. Vergeet U dus niet haar te zeggen, dat, haar man gezond en ongedeerd is. lwan Alexejewitsj greep zich bij het hoofd en zeide Man Ha-ha-ha Ach, wat ben ik idioot Wat ben ik gelukkigHet is ongelooflijk 1 In onzen tijd is het zelfs eenigszins vreemd een gelukkige te zien, zeide een passagier. Gaat u naar Moskou of nog verder naar het Zuiden? vroeg Pjotr Petrowitsj. Wat? Hoe kan ik naar het Noorden reize. d in het Zuiden belanden zeide de gelukkige. Maar Moskou ligt toch niet ten Noorden van Twen. Dat weet ik wel, maar wij reizen toch i u naar Petersburg 1 Neen, naar Moskou Hoe zoo naar Moskou vroeg verbaasd de jong gehuwde. Het is vreemd... Waarheen hebt u een kaartje genomen Naar Petersburg. Dan feliciteer ik u, u bent na de twee glaasjes cognac in een verkeerden trein gesprongen. iwan Alexejewitsj werd bleek, greep zijn hoofd met beide handen en begon den wagon op en neer te loopen en te roepen Wat ben ik toch een idiootAch, wat ben ik toch een schurk, een uilskuiken, een ezel, alle duivels mogen me opetenWat moet ik nu doen In dien trein zit mijn vrouw 1 Zij is daar alleen, zij wacht op me zij is 'ongerustWat ben ik toch ongelukkig I Waf moet ik nu doenWat? O, het is zoo erg niettroostten hem de pas sagiers. U kunt uwe vrouw een telegram sturen en zelf probeert u den sneltrein te halenU kunt uwe vrouw nog inhalen. Den sneltreinriep huilend de gelukkige man. Een telegram En waar moet ik geld nemen Mijn porte feuille met al het geld is bij mijn vrouw gebleven De passagiers fluisterden, lachten, hielden een collecte en gaven den gelukkigsten aller stervelingen het noodige geld. (VOLK) VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Wegeiing sïïieurvsblad Noordstraat 44 Tel. 130 Vussmam PorntEKBjemo Na 5MOT Draag en Jtanbod IEDERE REOEL MEER 15 CENT. (DUBBELE KOLOM) beschikbaar A BZK

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1