HOE HENK VAN ZIJN 'GEBREK GENEZEN WERD „Henk Henk sta je nu op Honk aan toch Een st;lte. Toen kwam er van de bovenverdieping een gedempt geluid. Blijkbaar had de slaper het hoofd diep onder de dekens verborgen. SPELLETJES. VAN ALLES WAT Benjamin Franklin en de Ie. glooper. WLie.UHG's HlEUWSUL „Ja moeder, ik kom al". Zuchtend keerde mevrouw Meijer naar de huiskamer terug. Haar overige kinderen, vier in getal, zaten al om net ontbijt geschaard op haar te wachten. „V\e gaan maar beginnen kinderen, zei ze. „Henk is er toch nog niet", Ze hielp de twee kleinsten aan hun boterhammen en onder vroolijk gepraat verliep het ontbijt. Henk was nog altijd niet verschenen. ;,Jan en Bertha", zij moeder, „nu jullie vacantie hebt, kun je wel wat boodschappen gaan doen", |an was elf Bertha tien jaar, dus konden zij moeder al best wat helpen. Moeder gaf hun een lijstje, waarop de verlangde bood schappen stonden en deed nog eenige aanwijzingen. „Mogen we niet op Henk wachten, Moeder vroeg Jan, „dan kan hij ook meegaan.'* „Heen", sprak Moeder beslist, „Henk is al vaak ge noeg geroepenhij had moeten zorgen hier te zijn". Toen vertrokken de beide kinderen. „Ziezoo kleintjes," zei Moeder nu tot Marietje en Annie, „gaan jullie nu maar wat in den tuin spelen hoor", Marietje en Aniie waren de jongsten, Marietje was zes, Annie vier jaar oud. Even bleef moeder nog zitten in de stille huiskamer. Zij dacht aan Henk, de oudste, die nu al bijna dertien jaar was. Zeker, ook hij was een vriendelijke, gehoor zame jongen en hij zou zijn ouders niets geen zorg hebben gegeven, als hij maar niet dat ééne leelijke ge- ii 2ebad. Al vaak hadden vader en moeder met elkander en ook met Henk er over gesproken, hoe dat n? Se^rek, van 's morgens niet dadelijk op te staan als hij geroepen werd, hem stellig leed zou berokkenen, als hij het niet tijdig overwon. Maar tot nog toe steeds tevergeefs. En zoo erg als vandaag was het nog nooit geweest Meestal kwam hij binnenhollen als het gezin halverwege met het ontbijt klaar was. Maar dan moest hij ook naar schoolHu, den eersten morgen van d^ vacantie, was hij maar in het geheel niet verschenen. En nog drong geen enkel geluid van boven tot mevrouw Meijer doo Dus lag hij nog steeds te bed. Maar nu was 't genoeg Oogenblikkelijk zon hij opstaan Snel liep mevrouw Meijer de trap op en trad het kamertje, dat door Jan en Henk gedeeld weruv bannen. »-én bed was er leeg M lar in liet 'iiJern^ diep onder »en? ve'"borgeii lag n ig sleeds Henk. Blijkbaar had hij zijn moeder n et hoo en binnenkomen. Met een jov aal landlooper tot collega „Ook schoonmaak thuis?" (The Humorist.) D VAH 23 APRIL 1926.. - forschen ruk sloeg mevrouw de dekens terug. „Henk" sprak ze, „zul je nu dadelijk opstaan Ontsteld sprong Henk overeind. Hij lag nog even heerlijk te dommelen, maar de stem van zijn moeder deed hem wakker schrikken. Zóó boos had hij haar nog nooit gezien. Zonder iets te zeggen begon hij zich te wasschen en te kleeden. Toen hij klaar was zei moeder: „Ga naar beneden, Henk het ontbijt staat nog klaar, maar in het vervolg zullen we andere maatregelen nemen", Stil ging Henk weg, hij durfde moeder haast niet aanzien, want hij wist wel dat moeder niet alleen boos was, maar ook bedroefd. 's Avonds toen alle kinderen naar bed waren, zaten vader en moeder samen in de huiskamer. Moeder ver telde het gebeurde van dien morgen aan vader. ,,'k Heb er den geheelen dag over loopen denken", zei ze ten slotte, „maar we moeten er iets op verzin nen om Henk van zijn gebrek te genezenzóó mag het niet doorgaan", Vader had aandachtig geluisterd. „Weet je, Marie, wat we zulle 1 doen zei hij. „In 't vervolg wat er ook gebeure, wij roepen Henk maar éénmaal staat hij dan niet op,- dan moet hij zelf de ge volgen maar dragen. Hu is het vacantie, dus een mooie gelegenheid om er mee te beginnen. Maar ook als de school weer begint, gaat onze maatregel door. hij moet op tijd leeren opstaan". Moeder dacht er over na. „Ja", zei ze toen, „ik ge loof dat dit een goed plan is". Den volgenden morgen was het weer evenals altijd. Bijna was het ontbijt afgeloopen, daar kwam Henk bin nen. Stil zette hij zich op zijn plaats. Zoolang hij at, sprak moeder geen woord. Maar later, toen de andere kinderen de kamïr uit waren, zei moeder: „Henk, luister eens goed. Al dikwijls hebben vader en ik je gezegd, dat je 's morgens, zoodra je geroepen wordt, moet opstaan. Toch ben je iederen dag weer veel te laat. Hu hebben vader en ik afgesproken dat je in het vervolg maar éénmaal geroepen zult woi den. Sta je dan niet op, of 't vacantie is of niet, we laten je stil liggen. Het doet mij veel verdriet, Henk, dat ik zóó tegen je moet spreken, maar -je moet op tijd leeren, opstaanhet zou je in je later leven veel verdriet kun nen berokkenen, als je deze leelijke gewoonte nu niet overwint", Beschaamd had Henk geluisterd. Hij mompelde iets van voortaan vroeger te zullen opstaan en ging toen de kamer uit. Den volgende dag was het echter het oude liedje. Moeder had woord gehouden, hem gelijk met Jan maar éénmaal geroepen. "(Wordt vervolgd.) Bertie „Boe Hoe Ik heb poer.ie's schoteltje gebroken Moeder„Djrt is niet z®o erg, lieveling, we kunnen voor poes wel een ander schoteltje krijgen. Hoe kwam het Bertie „Ik sloeg erop met pappie's hoHoge (The Humorist). ■hbmhmh cv Leg^ecn compleet stel dominé-steenen in een vierkante raamvorin zoodanig neer, dat de oogen van allevier de zijden precies 48 punten uitmaken. (Oplossing volgende week.) Tegen het einde van het jaar 1832 bevond Paganini zich in een hospitaal te Parijs. Enkele vereerders zon den hem een zonderling geschenk, namelijk een klomp. Paganini wist echter een grap te waardeeren en wreek te zich op een eigenaard:ge manier. Een der dienst meisjes uit het Gasthuis, een meisje van 18 jaar had hem haar leed geklaagd, daar haar verloofde aangewe zen was om als soldaat te dienen. Een plaatsvervanger te krijgen was onmogelijk, want geen van beide be schikte over 1500 francs. Paganini beloofde te helpen en daartoe moest de klomp, zijn kerstgeschenk helpen. Aanstonds ging hij aan den arbeid, om van zijn klomp, een muziekinstru ment te maken en toen hem dat gelukt was liet hij bekend maken dat hij op den komenden nieuwjaarsdag een concert zou geven Eerst zou hij een vioolconcert geven en dan een instrument van eigen vinding bespe len. Hatuurlijk werd er gevochten om de plaatsen en betaalde men fabelachtig hooge prijzen, en toen Paga nini, nadat hij onder grooten bijval zijn vioolconcert teneinde gespeeld had, met de klomp verscheen, waar uit hij een muziekinstrument vervaardigd had, was een ieder ten hoogste verbaasd. Hu speelde hij rn wondere tonen op zijn klomp de „Terugkeer van den recruüt". Zijn spel schilderde het geluk, zich weer vrij te gevoelen, de eenzame reis, de aankomst in het geboorteland, het wederzien der ver loofden Alle toehoorders waren vol bewondering en de dames in de lo.^es wierpen Paganini bloemen toe. Ten slotte kon Paganini aan zijn jeugdige beschermebnge 2000 francs schenken. Hij wilde haar ook den .„vioolklomp" geven. Een vereerder kocht deze echter voor 6000 frs. .WEGELlHft^ NIEUWSBLAD VAH 23 APf^IL 1926 Toen de groote Benjamin Franklin eens druk bezig was zijn courant gereed te maken voor het afdrukken kwam er een nietsdoener den winkel binnen en bracht wel een \iur door met in boeken te bladeren en prenten te bekijken. Éindelijk nam hij een boek in de hand en vroeg den winkelbediende naar den prijs. „Een dollar", luidde het antwoord. „Een dollar vroeg de eerste. „Kunt u 't met niet wat goedkooper geven „Heen, een dollar is de vaste prijs." Bijna was er een tweede uur verloopen, toen de nietsdoener vroeg „Is mijnheer Franklin thuis „Ja, hij is in de drukkerij." „Ik zou hem wel eens willen spreken." „De' bediende gaf zijn patroon van 't gebeurde k mnis en nauwlijks stond Franklin achter de toonbank, of de leeglooper vroeg hem met het boek in de hand „Mijnheer Franklin, wat is de minste prijs dien u voor dit boek neemt?" „Een en 'n kwart dollar", luidde het snelle antwoord. „Wat? Een en een kwart dollar? En uw bediende vroeg maar één dollar!" „Zeker", zei Franklin, „en ik zou straks meer aan dien dollar verdiend hebben dan nu, daar ik van mijn werk afgeroepen ben". De leeglooper scheen verrast en om aan de zaak een einde te maken zei hij„In ernst, mijnheer Franklin, wat is nu de naaste prijs voor het boek?" „Anderhalve dollar „Anderhalve dollarMaar mijnheer Franklin, u heeft het mij daareven toch voor een en een kwart dollar aangeboden „ja", zei Frank in, „en ik zou toen meer aan dien prijs verdiend hebben dan nu aan anderhalven dollar". Benjamin Franklin keerde, dit zeggende, naar zijn drukkerij terug. De leeglooper begreep toen eerst, waar mijnheer Franklin heen wilde, n.l dat hij bij liet ver- hoogen van den prijs de waarde aan tijd deed uitkomen, welken hij daardoor ve loren had. Ijverig koopman: ,,U behoeft zich nat te verontius- ten, Mijnheer ik heb alleen maar ingebroken om ten detnonstree' e de noödzakclij.oieid van aankoop van ons inb ekeis alarmsignaal!" (Passing Show) Ongunstig uitziend persoon (beleedigd),: „En wanneer ik de waarheid sptak en zei dat ik op mijn meisje sta te wachten, wed ik één tegen twee,, dat je me n et zou geiouvcn (The Humorist).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 12