Eet PaaÉiÉKl Abdijsiroop J. HOOFTMAN Jr. Prima kwaliteit Rundvleesch Varkensvleesch EBS1 SIMPLEX RIJWIEL Confectie in de Perfectie! Te 'Koop bij Inschrijving Agent C. MINET VLASMARKT K152 MIDDELBURG VLEESCHHOUWERIJ WAGENAARSTRAAT 9 VLISSINGEN GROOTE AFSLAG CHRISTELIJKE LAGERE SCHOOL Aangifte van Leerlingen Wielrijders!! BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS Alweer Velen weten dat HOOFTMAN's KLEEDING steeds meer gedragen wordt i I WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 16 APRIL 1026 ;aar de Kamers van Koophandel. De omstandigheid, dat voor Pransche groenten bij invoer ia Duitschland een beduidend hooger invoerrecht moest worden betaald dan voor Nederlandsche, schijnt sommigen handelaren hier te lande aanleiding te zijn, Pransche groenten via Neder- Und naar Duitschland uit te voeren, tegen het lagere voor Nederland geldende invoerrecht, waarop die handelaren aanspraak maken, onder overlegging aan de Duitsche douane van verklaringen van burgemeesters, waarin ge legd wordt, dat bedoelde groenten van Nederlandschen oorsprong zijn. N Een onderzoek op verzoek der Duitsche douane, die blijkbaar aan de juistheid van dergelijke verklaringen twijfelde, ingesteld, wees dan ook uit, dat de onder die verklaringen naar Duitschland uitgevoerde bloemkool van Franschen oorsprong is geweest. „Voor een dergelijke lichtvaardige, in strijd met de voorschriften, afgifte van certificaten van oorsprong, waar uit voor den bona-fide handel groote moeilijkheden kun nen ontstaan, is geen enkele verontschuldiging te vinden en ik verzoek dringend den burgemeesters nogmaals na drukkelijk onder het oog te willen brengen, dat zij zich dienen te onthouden van het afgeven van verklaringen behelzende aanwijzing nopens het land (resp. provincie en gemeente) van oorsprong van goederen, zooals deze bij invoer in den vreemde veelal wordt geëischt." „Hèt" probleem. In de vorige week te St. Laurens gehouden openbare Raadszitting werd het verm. cijfer voor den gemeentel, hoofd, omslag bepaald op 0,7. Daar door wordt de belasting alhier voor dit jaar voor ieder met Vi deel verminderd, Deze gemeente heeft nu al kans gezien om in 3 jaar tijds de belastingen in totaal met 30 °/o te doen dalen. Met recht„Geen dierder plek voor ons op aard, etc" Opheffing. Naar we vernemen ligt het in de bedoe ling om, misschien met Juni a. s. reeds, de Fokker Vliegtuigenfabriek te Veere geheel op te heffen. En voor Veere zelf' èn voor de daaraan verbonden werkkrachten beteekent dit in alle geval een belangrijke tegenslag. Uit het hol van den leeuw. Volgens berichten controle Am- proces verbalen opgemaakt wegens het gemis van een rijwiel- belastingplaatje. APVERTENTIËN 7 Paarden Saw 33 «tuks Hoornvee, PUBLIEK TE VERKOOPEN Vos Merriepaard, oud 4 jaar. veulendragendVos Merriepaard oud 3 jaar. Adverteert Ia dit Blad WABENAARSTRAAT, VLISSINGEN Gelegenheid tot voor den Nieuwen Cursus op MAANDAG 19 en DINSDAG 20 APRIL 19261 van 7 kot 9 uur n.m. aan het Schoolgebouw Regaling Schoolgeld alt op do Openbare School Het HUIS en ERF met SCHUUR Korte Zelke 0 Vlissingen met Melk- wijk. Te bezichtigen dagelijksch. Briefjes in de bu» vóór 1 Mei, bij L. VADER, Korte Zelke 9 Vlissingen. HUISMOEDERS I I Doet uw voordeel Aanbivslsnd, C. L. BERTINQ KOOPt KEN Deze zijn niet te overtreffen en onverslijtbaar. Alleen verkrijgbaar bij den Korte Noordstr. Middelburg Heeren-& Klnderkleedlng ledereen begint te hoesten, de go- volgen zijn niet te overzien. Ge bruikt daarom onmiddellijk AKKER's dan zijt gij zeker dat Uw hoest di rect verdwijnt en gij tevens griep en andere ernstige gevolgen voor komt, w?nt de beroemde Abdijsiroop lshet griep-middel bij uitnemendheid Koopt oon floioh In voorraad, van nacht nog kunt gij ze noodlg hebban. Er zit méér fn een pak dan een lap stof en voering. En nu komt het er maar op aan, W8t er nog meer in zit paardenhaar voor de binnenbewerking ©a hoe dat is aangebracht. Dit wat en hoe maakt da deugdelijkheid van uw pak uit. KREYMBORG's eigen confectie is uitsluitend kleef» makerswerk. door kundige vaklui met de hand bewerkt KREYMBORG is W A A R B O R G voor betere kleedii y, omdat kosten noch moeite gespaard worden om werkelijk wat beters te leveren. Door strenge controle op het werk der kleermakers, door uitmuntende coupe van prima coupeurs is KREYMBORG's kleeding betere kleeding. Door reusachtige en daardoor scherpe inkoopen yan sloffen, voor 23 eigen J zaken in Nederland levert Kreymborg jli goede kwaliteit tegen uiterst billijken prijs. Jl VLISSINGEN i WALSTRAAT SA Door reolame maken, Maakt U goede zaken Door onzen grooten omzet zijn wij dan ook In staat de meest concurreerende prijzen te noteeren Reolame Whlpoort Costumes Blauwe Hoeren Coatumea Gabardine Jassen Jongens Costumes Qroote sorteering Hoeden, Petten, Das sen, Boorden, Bretels, Overhemden, Werkbroeken, Fantasiebroeken Enz. Enz. KOOPT UITSLUITEND BIJ 117.50 110.75 Vette Lappen. 60 ot. Magere Lappen 70 ot. Rlblap 76 ot. Soepvleeeoh 65 ot. Rollade 70 ot. Schenkel 50 ot. Gehakt 50 ot. Rosbief 80 ct. Baklap 80 ct. Lenden 80 ot. Haas 100 ct. Biefstuk 100 ot. Rundvet 60 ot. gMpr» Neem proef Dik vet Spek. 60 et. Mager Spek 60 et. Cotelet 70 ot. Krippen 65 ot. Worst 60 ot. Lappen 80 ot. Frloandeau 60 et. en bezie de kwaliteit Bestellingen worden vIuq zonder prljsverhooglng bezorgd. Aanbevelend, J. KOPMELS Notaris A. DE NEEUNQ is voornemens op DIN8DAQ 27 APRIL 1026, v.m. te 10 uur, op de hofstede „Torenzicht", bewoond door den Heer JACS. DE WOLFF te Qrijpskerke, PUBLICK TE VERKOOPEN: DEN KAPITALEN bestaande uit als bruin Mer- riepaard oud 8 jaar; bruin AWAvJk oud lü jaar, veulendragendbruin Merriepaard aud 12 jaar, veulendragend ;bruine Klepper, oud 16 jaarbruin Mer riepaard, oud 2 jaar; bruin Mer riepaard, oud 1 jaar; vos Merrie- paard, oud 1 jaar als: 10 Melk- UW koeien, 6 kalf- L li dragende ill Vaarzen, 2 vette Vaarzen, 5-jarige tot 1V2-jarige Vaarzen, 2 Spring aderen, 8 Kweekkalveren, 2 Scha pen en Lammers, 3 vette Varkens 70Kippen en Hanen broed'24'25, 25 Ina. Loopeenden, 6 Kwaker eenden, 4 Krielkippen, 3 Parel- hoendera, 3 Qanzen, 4 Menwagens met toebehooren, Veerwagen, Driewielskar, Eggen in soort, 4 Ploegen, Cultivator, Veldslede, Sleepdeur, Voorsleeper, Rolblok, Maaimachine, Kortmolen, Wind molen, Mangelmolen, Moesmaker, Meelkisten, Ros met Stangen, Slijp steen, Schaafbank, Kruiwagens, Lamoen,Afstekers,Boogzaag,Kort en Langtouwen, Reepen, Blokken, Oeeselstoel met Steen, Watertob- ben, Waterbak, Watervat, 500 L Kiekenrennen, Kaashorden, Yleeschblok, Klaverruiters,Bascule met gewichten, Schoppen, Rieken, Vorken, Zakken, Dekkleeden, Oraanze e ftenMaten,Oraanzakken, Spekkast, Spekstandaard, Ladders, Trappen, Paardenwant, Horden, Staken, Draaihekken, Mestput- planken, Vaamhout, Brandhout, Melkontroomer (Meis), Victoria- karn, Boterkneeder, Emmers, Juk ken, Melkbussen, Roomtonnen, Droogrekken, Stal- en Rijtuiglan taarn». Voorts eenig Huisraad als: Kabinet, Secretaire, Bureau, Tafels, vierkante en ronde (mahoniehout) Veerenbed, Stoelen, Kleerkisten, koperen Ketels, Glas- en Aarde werk, Boeren Kleeren, gewone en Petroleumkachel en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Geen stalling, geen muziek, wel bergplaats voor Heken. Notaris A. DE NEE" 'LING is voornemen8 op DINSDAG 4 ME1 1S26, '«nam. te 1.30 uur, op de hofstede „Vluchtenburg", be woond door dsn heir W. WISSE, t« Ooit* «n Wsst-Souburg 7 baktgevende Melkkoeien, 2 Vaarzen, oud 9 en 12 mnd., 2 Varkens, 15 Kippen en Haan, 9 Eenden. Voorts Manwagen, Melkkar, Driewielskar, Handkar, Maaima chine, Ros met Stangen. Cultiva tor, 2 Ploegen, Eggen, Veldslede, Veursleper en Sleepdeur, Rolblok, Bascule met Gewichten, Kort-, Mangel- en Windmolen, Kruiwa- Kins, Zeil, Meellftst, Draaihek, orden, Ponger, Afsteker, Kort- touwen, Halsjuk, Paardenwant, Zeeften, Watervat, Reepen en Blokken, Vorken, Rieken, Jukken. Melkemmers, Melkbussen, Aard appelzakken, Klaverruiters, Mest In den mestput en hetgeen meer nl worden gepresenteerd. Geen stalling, geen muziek, wel bergplaats voor fietsen. Het meest krachtgevende vleesch Doorregen Lappan 40 ct. per pond Magers Lappen 50 ct. per pond Haas, Landen en Biefstuk 85 ct. psr pond DW Als reclame slechts enkele dagen bij aankoop van 1 K.Q. Vleesch EEN HALF POND CADEAU Breewaterstraat 16, Vlissingen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Voorsolied werk wordt ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6