AMERIKAAN V00RDEEI.IGF.R V 3r Ziet onze speciale Etalage vanaf 85cent A. KREIJMBORG Co. VERKOOPHUIS IS TOCH DE FAAM" - SOUBURG KOOPT JOH. J. JULIANUS JAN J. HOUTEKAMER ONTVANGEN VV - Fa.H.L. v>, HENDRIKSE Hebt U een SALON-, WOON- of SLAAP- - KAMER-AMEUBLEMENT noodig - WEGELING's NIEUWSBLAD VAN 16 ARKIL 1926 Onderzijn kar gevallen en gedood. Te //ageningen is de 32-jarige koopman Y. Rl. bij het af- 'jden van den Hollenweg, van zijn met potten en pan nen beladen kar gevallen en dood opgenomen. De kar met de hit er onder lag een 50 meter verder. De man faat een vrouw en 3 kinderen achter. Haal hem even in! Spannend als een film. De .Olympic", die Woensdag middag uit Souhampton ver trok, had toen een wanhopige passagier aan boord. Een ingenieur had zich" belangrijke teekeningen laten nazen- Jen, die nog net bijtijds per auto uit Londen hadden kunnen arriveeren, als de auto gepn panne kreeg onder weg. Maar de auto kréég panne. En zonder zijn teeke ningen moest de ingenieur vertrekken. We leyen echter niet voor niets in een tijd van radio en luchtvaart. De chauffeur vroeg draadloos om instruc ties. Deze waren kort en krachtigHaal de „Olympic" per vliegtuig in 1 Ijlings huurde de man een anderen auto, reed naar Croydon, stapte met de teekeningen in een Napier Ex press, nadat hij naar Southampton om een watervlieg tuig had geseind. Prompt lag de vliegboot daar op hem te wachten. Met een 160 K- M. vaartje ging het over het Kanaal. En te Cherbourg lagen, een tijdje vóór de aankomst van de „Olympic", de teekeningen al te wachten op hun eigenaar. Vrouw en twee kinderen onder de tram. Dinsdagmorgen omtreeks half twaalf is te Eindhoven op den Boschdijk op de plaats waar de Meierysche stoomtram dwars over den weg gaat, vrouw Mathysen uit Woensel met twee kinderen die zij bij zich had, aangereden. Een vijf-jarig kind werd onmiddellijk gedood. De vrouw en het andere kind werden vrij ernstig gewond. Den machinist moet geen schuld treffen. Doodelijk auto-ongeluk. Maandagavond, ter wijl de stoomtram van Leiden naar Haarlem, Hillegom v/as genaderd, reed langs de tram ook een auto, waarin twee personen zaten. Op dat oogenblik kwam uit de richting Haarlem een motorfiets. Op de duozitting zat als medepassagier de heer Ed. R. Verkade, zoon van den bekenden tooneeldirecteur Verkade juist terwijl de motorfiets de tram passeerde, botste de auto welker in zittenden, zooals bleek, dronken waren, door verkeerd uitwijken tegen de fiets op. Het gevolg was, dat de beide motorrijders van hun voertuig werden geslingerd. De be stuurder vloog gelukkig over de rails heen, en kwam er vrij goed af; de heer Verkade sloeg tegen en onder de locomotief, werd overreden en even later met verbrijzeld hoofd dood opgenomen. De beide automobilisten zijn door de Hillegomsche politie in hechtenis genomen deze weigerde evenwel voorloopig, hun namen op te geven. Een wanhopige daad. „Blinde" passagiers aan boord. Een droevig incident deed zich voor gedurende den overtocht van de ,.Aufa", die Vrijdag j.l. van Noord- Afrika te Marseille aankwam De tweede stuurman pleegde zelfmoord, ten einde te ontkomen aan de straf, welke op hem zou kunnen worden toegepast. De man had ter reede van Tanger de clandestiene inscheping vergemakkelijkt van tien Marokkaansche rei zigers, van wie er gedurende de reis drie stierven, waardoor de „blinde pa^agiers" werden ontdekt. Onbewaakte overwegen. Zaterdagmiddag is op den onbewaakten overweg bij het Liesbosch door een losse machine, komende uit c richting Breda een doofstomme vrouw van ongeveer 30 jear, overreden en onmiddellijk gedood. „Passa|gieren" De gehuwde stoker j. C. M. was Maandagmorgen met zijn schip te Rotterdam aangeko- men. Des middags is hij met een neef en eenige dames aan het passagieren gegaan. Hij heeft verschillende café's bezocht en is tenslotte in een café aan de 'St. Laurensstraat in slaap gevallen. Toen hij ontwaakte was de neef verdwenen en vermiste hij f 100. De neef, die later is aangehouden, ontkent iets van de berooving af te weten. Een jongen verm'ist. Toen Zaterdagmorgen de heer Kroon, zoo schrijft men aan de „L. Ot." van Vlie land zijn zoon wilde wekken omdat deze naar Harlingen zou gaan, om voor de militie gekeurd te worden, be merkte hij, dat de jongen niet aanwezig was. Het bed was onbeslapen. Na 's avonds 11 uur moet hij door een raam de woning hebben verlaten. Bij verder onderzoek bleek een klein zeilbootje uit de haven verdwenen. Van een nabijliggende visschersschuit ontbreekt het kompas. Vermoed wordt, dat de jonge Kroon in den nacht met z'n zeilbootje ue reis naar Harlingen heeft willen onder nemen. Hij is daar intusschen niet aangekomen. Tot op heden heeft men nog van hem zelf, noch van zijn vaar tuigje eenig spoor gevonden. Vechtende „dame s". In den nacht van Zater dag op Zondag is op den Schiedamschen dijk te Rotter dam ruzie ontstaan tusschen de 37-jarige werkster A. de G. B. en de vrouw van den caféhouder W. L. J. H. beiden aldaar wonend. Weldra raakte het tweetal hand gemeen, waarop H. zich met het geval bemoeide. Na afloop van de vechtpartij was het rechteroog van juf frouw de G B. dichtgeslagen, had zij een groot gat in het hoofd, was haar' lip ernstig verwond, miste zij en kele tanden en waren haar kleeren grooten deels aan flarden. H. bleek in den rechterkuit gebeten te zijn. De G. B. is op het politiebureau, H. in het z ekenhuis aan den Coolsingel verbonden. Een echtelijk drama. Zaterdag heeft te Bor deaux mevrouw van de R., geboren te 's Gravenhage, haar man vermoord, door hem met een broodmes in den rug te steken. De oorzaak moet in het zeer ongelukkig huwelijk heb ben gelegen. 30.000 Werkloozeonderwijzers. Tengevolge van de vermeerdering van het aantal leerlingen per klasse en van de uitbreiding van het aantal lesuren zijn van de 110.000 onderwijzers in Pruisen ongeveer 30.000 werkloos. Ernstig ongeval te Rotterdam. Dinsdag morgen ca. 11 uur was de 19-jarige drogistbediende L. v. B. bezig in den winkel van den drogist met het smelten van was. Hij stond den grooten pot te roeren toen plotseling de vlammen daaruit sloegen. Hij trachtte het vuur te blusschen, doch een gedeelte van den inhoud viel hem op het lichaam. Toegesnelde hulp kon niet voorkomen, dat hij ernstige brandwonden bekwam. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is zorgwekkend. Een brandstichter. In den nacht van Zaterdag op Zondag zagen twee surveilleerendc politieagenten in de nabijheid van het kerkhof in de Edenstraat te Eind hoven een man staan die zijn kous stond uit te wringen. Zij herkenden hem als zekeren uit Woensel, die bij de politie nogal ongunstig bekend staat. Op de vraag wat hij daar uitvoerde gaf hij een ontwijkend antwoord, doch daar hij niets tfij zich had, lieten de agenten hem verder gaan. Toen ze een eindje doorgeloopen waren, zagen ze plotseling rook van achter de woning v^i de weduwe T. op de Groote Berg opstijgen. Onmiddellijk werd de brandweer gealarmeerd; het bleek, dat een stalletje achter de bedoelde woning in brand stond. De brand weer wist het vuur te beperken tot het stalletje, dat ge heel is uitgebrand. Toen het licht werd, bleek, dat er voetsporen liepen over den akker in de richting van het terrein van den brand en dat deze waren van iemand met schoenen met gummizolen. Verder bleek; dat er iemand in een sloot tusschen den weg, waar genoemde J. werd aangetroffen gesprongen was en dat deze de modder op den slootkant van zich af had geschud. ïn verband hiermee is J. op last van den commissaris van politie aangehouden. Vastgesteld is dat hij dien nacht gummischoenen heeft aangehad. Hij ontkent efchter den brand te hebben gesticht. Slachtoffers van demode. De „Schelde'' heeft het volgende bericht Te New-York hebben de dames evenals trouwens in de meeste groote steden van Europa een neiging om zich mager te maken, ten einde een jongensfiguur te krijgen. Die vermageringskuur heeft echter honderden gevallen van zenuwaandoening, tuberculose, kanker enz. voor gevolg gehad, terwijl andere vrouwen verlepte aan gezichten kregen met rimpels, die haar tien, twintig jaar ouder hebben gemaakt dan ze zijn. De New-Yorksche dokters hebben thans een groote vergadering gehouden om tegen die vermageringskuren te protesteeren en er al het nadeel van te doen uitschijnen. Een psychiater vertelde van 225 gevallen, waarin de vermageringskuur een slechten invloed had gehad op de geestelijke gezondheid'. Een andgre dokter wees op heb groote gevaar van vermageringskuren voor aanstaand^ moeders. w Dronken in een auto. Te Ierseke kwam Maan dagavond een auto uit Wemeldinge met een passagier; die beschonken was. Deze man ging tijdens het rijden naar den chauffeur en viel boven op hem, waarbij waar schijnlijk het stuurrad is gebroken en de chauffeur de auto niet meer meester was. Het gevolg was, dat de wagen in een sloot terecht kwam en de passagier door een voorruir viel en met een ernstige hoofdwonde uit de modder werd gehaajd. De chauffeur kwam met den schrik vrij. De autj is door de politie in beslaggenomen. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 18 April is geopend de apotheek van A. VAN OCKENBURG, Walstraat Te Middelburg: Zondag 18 April is geopend de apotheek van M. VAN PIENBROEK. Mat Drukwerk-Orders te lang gewacht Heeft menigeen in 't verderf gebracht ADVERTENTIËN Gravenstraat MIDDELBURG Steeds ruime Sorteering VLOERZEILEN, TAFELZELEN, 1KASTRANDEN, COCOSLOOPERS, CHINAMATTEN, KARPETTEN, VITRAGES En: aan zeer lage prijzen N. B. Vloerzeilen worden QRATIS gelegd. 59 in deze winkels waar U de Re- clame-Spaarzegels krijgt. Na in zending deier zegels ontvangt U schitterende cad«aux. Aangesloten winkels zijn P. WILLEBOORDSE, Spoorstraat Souburg D. DE SMIT, Kanaalstraat A 58 L. OVAA, Vlissingschestr. E 67 M. DORLIJN, Paspoortstraat Wed. 1. KLUYFHOUT, Pasp.str. J. J. VAN HORSSEN, Arnemulden A. VAN DEN HEMEL, 's-Heerenhoek Inlichtingen verstrekt C. VAN DEN HEMEL, Kleine Markt 9 Vlissingen» l'- 'I.A'.r nieuwste modellen MIDDELBURG Lange Delft H 13 VLISSINGEN Walstraat 84 DAMES I Eigen werk. Kom U eens even prijs vragen. Wij zijn zeer concurreerend. In Karpetten, Overgordijnen, enz. hebben wij een prachtsorteering en niet te duur en altijd nieuwste. Ons adres is genoeg bekend Beleefd aanbevelend, Hoogachtend, Lange Vlele K 211-K 217, Middelburg ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN JK., J/Kogen wij li even herinnerenaan ons adres? Is?ij slaan klaar om aan awe ver langens te voldoen, ópoedig, billijk en goed. ^Rijwielen Onderdeelen - SReparatiën Hanbevelend „HET RIJWIELHUIS" NIEUWSTRAAT 62 SOUBURG ju W Zie onze Etalages NOORDSTRAAY C 24 NAA! T R.K. KERK MIDDELBURG Stroohoeden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2