H.WEGELING Draag en De Gevangene van If DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT de ■Osxu/riéa&zfictfc OLDOET. cn eden. mond, £eedon deqtc -peen,* aeoodaen ooorode <nou croonde veoónu^ers. IN HET GEB RU IK DE GOEDKOOPSTE Ofnda.£ xe o.(en, mond Aoccd£ dan ondiere soot&ns- cs 32e JAARGANG VRIJDAG 16 APRIL 1926 No. 15 EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave: DRUKKERIJ H. WEGEUNO Noordstraat 44 Tel. 130 Vusantani ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 reoels 60 cent, INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Ter dood veroordeeld. Een moderne roover- hoofdman. Voor de rechtbank te Gomel heeft terecht gestaan de roover-hoofdman Trjapitsjkin. Gedurende on geveer 5 jaar heeft Trjapitsjkin het „rooverbedrijf" be oefend. Gedurende die jaren heeft hij alleen meer dan honderd moorden gepleegd (het juiste aantal is niet na te gaan) en voorts tallooze mishandelingen en diefstallen. Bij zijn moord ging Trjapitsjkin op bijzonder wreede wijze te werk. Hij overgoot namelijk zijn slachtoffers met petroleum en stak ze daarna in brand. Voor dc rechtbank voerde Trjapitsjkin als „verzachtende omstandigheid" aan, dat hij de laatsten tijd geen moor den had gepleegd doch zijn slachtoffers uitsluitend had beroofd. Niettemin heeft de rechtbank hem ter dood veroordeeld, welk vonnis door het Opperste Gerechts hof io hooger beroep js bevestigd. Een inklimmen Een zekere H. G., die reeds als jongen van veertien jaar zijn weg zocht door openstaande bovenlichten om zoodoende zijn slag te kunnen slaan en die van zijn 15e jaar af in een opvoedingsgesticht geplaatst wafc, werd in September j.l. meerderjarig en is toen in vrijheid gesteld. Toen begon hij echter opnieuw de bovenlichten tein- specteeren, o.a. te Veenendaal, Ede, Soest, Heerde en tal van andere pjaatsen. Zoo ook te Nunspeet, naar reeds gemeld. Toen hij zich aldaar op een nacht door een bovenlicht werkte, kwam hij echter in aanraking met een rolgordijn, dat met veel geraas naar beneden viel. Bang voor ontdekking, sprong hij in haast op zijn fiets om juist in de armen te peddelen van twee nachtwakers die hem staande hielden, wegens rijden zonder licht en verbaal tegen hem opmaakten. Bij het inklimmen had hij de gewoonte schoenen en kousen uit te trekken en toen nu de nachtwakers hem met bloote voeten op de fiets zagen zitten vertrouwden zij het zaakje niet en namen hem mede naar het bureau, waar ook de verschrikte winkelier spoedig kwam opdagen. In den beginne ontkende H. G. iets met de zaak te hebben uit te staan. Op hem werd echter o.a. een beurs met eenig geld gevonden die door een slager te Ede, alwaar op dezelfde manier was ingebroken als zijn eigendom werd herkend. De bewijzen stapelden zich op en ten lange leste na èen lang verhoor bekende G. de verschillende inbraken te hebben gepleegd, waarna hij ter beschikking van de justitie werd gesteld. Op Zondag verboden te visschen. De Raad te Waddinxveen besloot het zich op zondag met visch- tuig op den openbaren weg of openbaar water te ver- toonen, te verbieden. De liefde in 't s p e 1. Bij het uitgaan der rubber fabriek „Hevea" te Oosterbeek, ontstond tusschen een drietal jonge arbeiders een hevige twist. Een hunner werd met een flesch een ernstige hoofdwonde toegebracht. De politie ontruimde tenslotte het slagveld. Er zat nogal élan in de vechtenden, hetgeen meer voorkomt, als de vrouw in 'tspel is. Erns tig vliegongeluk. Tengevolge van een botsing stortten Zaterdag twee vliegtuigen neer bij het vl egveld Henlow (Bedfordshire). Twee officieren en drie manschappen werden gedood. Dit ongeluk is een van de ernstigste in de geschiede nis van de Engelsche luchtstrijdkrachten. De twee ma chines gingen in vlammen op, toen ze den grond be reikt hadden wellicht door het springen der benzine tanks. Wanhopige pogingen om het vuur te blusschen bleven vruchteloos. De slachtoffers moeten wel onmid- delijkzijn gestorven. Ooggetuigen verklaren, dat de vlammen een hoogte be- MAN ALLE EtSGflEN ÖER De toestellen waren in eenige reikten van 200 voet. minuten verkoold. Groote platinavelden. Luidens een bericht uit Berlijn heeft de Duitscher Merenski enorme platina velden ontdekt in Urgestein, (Transvaal), waardoor de platinabehoefte voor tienduizend jaren gedekt zou zijn. Tragisch. Eenige dagen gelegen werd in een der woningen aan den Hoofdweg te Amsterdam een jeug dige vrouw dood in de kamer naast den stozuiger ge vonden. In haar nabijheid werd een slapend kindje van drie of vier jaar aangetroffen. Daar vermoed werd, dat de vrouw was gestorven, ten gevolge van een defect aan den stofzuiger, verzocht de politie het Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf een onder- É3 ÜËL séeeeds DOET UW SCHOENEN GO£Q_ zoek in te stellen. Dit is gebéurd, doch er werd geen defect aan den stofzuiger geconstateerd. Niet onwaarschijnlijk is, dat de vrouw onder het werk een hartverlamming heeft gekregen. Het lijk is door de politie in beslag genomen. 't Was voor hem eene aangename en tevens benauwde gewaarwording. Na verloop van eenige minuten hielden de dragers stil en plaatsten de baar op den grond. ,;Houdt het licht nader bij, ik moet zoeken." sprak een der mannen. „Wat zou hij bedoelen?" dacht de ademlooze gevan gene. „Wellicht eene spade." Doch na verloop van eenige oogenblikken keerde de doodgraver terug en Dantes hoorde hoe hij een zwaar lichaam naast zich op den grond legde en tegelijk voelde hij dat men hem een strik om de beunen sloeg. „Nu is ue knoop vast genoeg?" vroeg de een en de andere gaf een toestemmend teeken. „Welk een knoop bedoelen zij toch vroeg Dantes sidderend aan zich zei ven Na een oogenblik toevens namen de dragers hunne baar weder op en langs een geplaveiden weg gingen zij eenige trappen af. De gevangene kon nu duidelijk het klotsen der golven hooren aan den voet der rotsen waarop de cirtadel staat. „Slecht weer van nachtsprak de eerste drager. „A s de abt maar niet verkouden wordt in zee." Dantes rezen de haren te berge. Hij had thans zijn let beg epen. „vVij zijn er al," hernam de tweede drager. „Neen," sprak de man met de lantaarn„nog een paar schreden verder. Gij weet immers wel dat de gou- verneu 'tons heeft bevolen. Het vo ige lijk was tus schen de rotsen terecht gekomen." D larop gingen de drie mannen nog een eind verder, en Edmond voelde dat hij bij het hoofd en de voeten gepakt en heen en weer werd geschud. „Een, twee, drie," ging het nu en de gevangene werd in de lucht geslingerd. Als een gewonde .vogel viel hij met ijzingwekkende snelheid naar beneden. Elk oogenblik meende hij ver pletterd te worden en toch was 't hem of hij een eeuwig heid lang in die ruimte zweefde. Eindelijk schoot hij als een pijl in 't koude water|der zee en hij stiet een vreese- lijken angstkreet uit, die echter spoedig in de diepte werd gesmoord. Edmond Dantes was in zee geslingerd, en een aan zijne voeten gebonden zes-en-dertig ponder trok hem ijlings naar den bodem der diepte. Met vertwijfelende kracht en met ingehouden adem, naar de gewoonte van ervaren zwemmers, maakte hij eene buiteling, en het touw grijpende, waaraan de kogel hing, sneed hij het door, juist nog tijds genoeg; want indien zijn toestand nog een oogenblik langer had geduurd, had hij zijn bewustzijn verloren. Toen hij weder boven de oppervlakte des waters kwam, onthield de duiker zich van alle nuttelooze krachtverspillingmaar hij liet zich een oogenblik stil op den rug voortdrijven om adem te halen en krachten te verzamelen. De kanonkogel had zijn zak diep in de zee vastgehouden, 'twas een donkere stormige nacht.; aan het zwerk werden de vlokkige wol ken door den wind ijlings voortgedreven en lieten hier en daar slechts een stukje van den blauwen hemel zien. Hij hoefde niet te vreezen dat men hem van uit het kasteel van If zou ontdekken, en toen hij zich een wei nig had hersteld, kliefde hij met zijne gespierde armen- moedig de baren. Goed bekend als hij was met de na buurschap, verwijderde hij zich zoo spoedig mogelijk van de donkere rotsen van het kasteel van If, en hij zwom naar het eiland Tiboulen, dat, gelijk hij zeer wel wist, slechts een mijl van het kasteel verwijderd ligt. Vroeger was hij altoos een der beste zwemmers in de haven van Marseille geweesf, en met innigen dank aan het Opperwezen bespeurde hij dat hij gedurende zijne langdurige gevangenschap die kunst niet had ver leerd. Maar toch, er verliep een uur zonder dat hij in het duister van den nacht iets kon bespeuren, en reeds bekroop hem de vrees dat hij zich in de richting had vergist en eene koude huivering voer door zijne leden. Daar was 'tliem eensklaps als of de hemel zich ver donkerde een ravenzwarte wolk toog langs het zwerk en in hetzelfde oogenblik voelde hij eene stekende pijn in de knie. Aanvankelijk dacht hij dat hij door een kogel was getroffen maar hij had geen schot gehoord. In 't volgende oogenblik voelde hij land onder zijne voeten. Zijne knieën hadden tegen eene rots gestooten, en de wolk, die hij had gewaand te zien, was de rots van Tiboulen. Dantes wierp zich op zijne knieën en dankte zijnen SchepperThans was hij vrij en gered. Arme visschers namen hem medelijdend op, daar hij zich uitgaf voor een verongelukten Spaansche visscher uit de omstreken van Rosas, die verscheidene weken op een half tot splinters geslagen boot, op de hooge zee had omgezworven en eindelijk, in den nacht, zo nabij land gekomen, uit het lekke vaartuig was ge sprongen om zich al zwemmende te redden. Zij ver pleegden hem en stelden hem in de gelegenheid om in een Spaansche felouk naar Barcelona terug te keeren. Vandaar begaf hij zich als matroos naar Gibraltar, waar zijn merkwaardig lot hem spoedig vrienden en bescher mers verwierf. Hij schreef aan zijn vader, en God schonk hem den zegen, dat deze de blijde tijding nog kon be antwoorden en hem met het noódige ondersteunen, om zich weder aan zijn beroep te wijden. Onverwijld begaf Dantes zich naar Engeland, waar hij weldra werd bezocht door zijn vader en zijne zuster. Hij schreef ook een tafereel van zijne schandelijke ge vangenschap en wonderbare redding, en zijn treffend verhaal deed de ronde door bijna alle de bladen van Engeland, en wekte er den bittersten haat op tegen de regeering der Bourbons. Na verloop van korten tijd be gaf hij zich als stuurman van een koopvaardijschip naar Amerika, waar hij twaalf jaren later als een geacht scheepskapitein overleed. VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN WegeiingsTlieuwsblad PorraucEMmo Na *1407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B 144 Mdoelbubo iedere regel meer 15 cent. (dubbele kolom) LOUIS DOBBELMANN ROTTERDAM. Met een „Uitroeper" klein begonnen, In de omzet veel gewonnen. ÏÏD 10. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1