I 2e 13lad. Wegeling's Jlieuwsblad I Zwolsche Verloting van Vrijdag 9 April 1926 No. 14 De Groote «rekt a.s. Woensdag Boekh. H. Wegeling, Noordstraat 44, Vlissingen Drukkerij De Lange Jan, L. Delft B f44, M'burg „Meminisse juvabit" is Latijn en beteekent dan ook zooveel als„Het is een genot daaraan nog eens te denken." Paaschmaandag Ao. 1926. Evenals zoovelen maakten ook wij een uitstapjenu eens niet naar de Oranjezon of naar de nooit volprezen Manteling, doch om te be ginnen eerst eenige uren sneltrein, richting „Holland Te X. stapten we uit om verder onze reis per „bus" te doen. Het voertuig was nu niet bepaald van de aller' nieuwste constructie. De chaufteur was er een van het slag, dat met eiken passagier, die daartoe in de ver- eischte stemming is, een praatje aanknoopt en tegen „vreemdelingen" de laatste nieuwtjes, verklapt. Voor 't overige was 't een handige baas, volkomen geschikt om vreesachtigen we reden langs waterplassen en diepe slooten met moed te bezielen. Bij de tweede stopplaats liep de heele chantepetie vol, te oordeelen naar en volgens de wederkeerige verwelkoming allen goede bekenden en trouwe klanten van onzen voerman. We zaten met z'n acht-en-twintigen. Nadat we zoo on geveer 20 minuten geschommeld en gehobbeld hadden werd het beslist onhoudbaar. Door den allengs slechten toestand van den weg, deinden we tenslotte als de zee meeuwen in het Veersche gat, als 't water woelig is, vooral degenen, die aan 't einde, bij den achter-uitgang waren gaan zitten. Zoo slingerden we ongeveer een groot half uur voort, tot opeens een rinkelend geluid op den weg, ons allen deed vermoeden dat er iets van den „wagen" afviel. Vol frissche geestigheid, r ep een der passagiers van achter uit de carosserie„jan, je verliest je bel 1" ,,'k Geloof 't ook 1" was 't antwoord een flinke ruk aan 't handle en de hobbelwagen stond stil. „Komt jongens, helpt eens een oogenblikkie zoe ken", waarop vijf a zes medereizigers, met lucifers en diverse zaklantaarns den weg afsnuffelden. Drie minu- en later knerpte de machinerie weer en op een vraag, van een der vrouwelijke lotgenooten, antwoordde jan ,/t Was maar een stukkie van een veer" en verder bolderden we weer. Een kwartiertje later was de misère afgeloopen, daar wij aan 't verste eindpunt van ons uitstapje waren aangeland. De eerste vijf minuten sprak niemand van ons, Zeeuwen, een woord, de een was nog zeezieker dan de ander. Doch uit het nu volgende ge sprek kon men de conclussie trekken, dat ieder onzer te ivoudig verwonderd stond over de gemoedelijkheid van den Hollander, die onder dergelijke omstandigheden onder en met elkander door blijven praten, of ze thuis op de sofa zitten, ja zelfs hun gevoel van humor nooit verliezen, terwijl we het er voorts roerend over eens waren, dat onze Zuid-Bevelandsche en Walchersche we gen, mitsgaders derzelver vervoermiddelen heel wat ge riefelijker zijn dan de „Hollandséhe", waar we uit eigen vrije beweging, nu gebruik van hadden gemaakt. Terug in de Heimat, strekte ik de vermoeide leden rustig uit en terwijl ik indoezelde, droomde ik van ons Holland- sche autobusuitstapje. Meminisse juvabit 1 In „de Z." lezen we o.a. De vereeniging „Het Asyl" te Hilversum heeft bui tengewoon knus en gezellig vergaderd. Mevr. Geerlings roept„'t Is hier een leugenpartij 1" omdat de heer van Lookeren Campagne een harer be- weriigen ontkende. Genoemde heer „zit voortdurend te lachen". De heer Springer: „Hij lacht maarl" De heer Kramer„ja, dom lachen, anders kan hij niet 1" Iets verder volgt in het verslag de mededeeling, dat de heer van Lookeren Campagne „lacht". De heer Kramer: „Dom lachen en vloeken, dat kun je, meer nietl Spr. wenscht met een dergelijk mensch niet in één bestuur te zitten. Een man als van Lookeren hoort in geen bestuur thuis." Dhr. van Lookeren Campagne wenscht niet te ant woorden. Dhr. Kramer: „Dat durf je niet en dat kun je niet, waar blijf je nu met je grooten mond Dhr. van Lookeren Campagne„Tegen groote bekken praat ik niet I" De heer Kramer„Begin je weer De voorzitter sluit de discussie. Bij de rondvraag werd aanmerking gemaakt op de ha idelwij/'e van den concierge, die geen zwervers op neemt en de katten niet goed voedt. Mevrouw Geerlings die deze klachten uit, heeft het bestuur met een en ander in kennis gesteld, doch zij is met een kluitje in 't riet gestuurd, de antwoorden van het bestuur waren belachelijk De concierge Genes ontkent ten stelligste de geuite beschuldigingen en wil een eed afleggen, dat het niet zoo is. Mevr. Geerjings: „Man, doe toch geen valschen eed Concierge ,,'t Is gelogen Mev Geerlings *,Er wordt hier raar met het negende gebod omgesprongen". x Toen sloot de voorzitter de vergadering met de vol gende mededeeling „Dit onweertje frischt op en we hebben vanavond toch wel iets geleerd. Spr. hoopt, dat men nu alle per soonlijkheden terzijde zal zetten tn met lust voortgaan met onzen mooien arbeid." Meminisse jubavitl De „Morgen" deelt mede dat departementsambtenaren onlangs een fuif hebben aangericht, omdat hun minister na eenige maanden ambtsvervulling met het kabinet- Colijn was afgetredep. Meminisse juvabit! De „Zw. Crt." dat bij testamentaire beschikking van wijlen ds j. Westerbeek van Eerten, em. predikant der Geref. kerk van Kampen, aan het Tehuis voor Mi litairen aldaar werden vermaakt„De Spiegels". Dank baar voor dit legaat, werd het bestuur van het Tehuis Op elke 25 Loten één winner SMr NOG 4 DAGEN hebt U tijd een lot a f 1-— te koopen en de kans voor dit bedrag een van onderstaande prachtige prijzen te ontvangen Ie Prijs6 beste Koeien of een 4-persoons Auto (f 1500.--) 2e prijs 3 beste zware Koeien of 1 Triumph Motorrijwiel (f 750.--) 3e prijsPrachtige Piano (f 650.--) Eiken Slaapkamer-Ameublement, Radio toestel, Schrijfmachine, enz. enz. enz. 100 mooie Hoofdprijzen en voorts nog 900 prachtige Luxe of Huishoudelijke Artikelen toch wel eenigszins hierdoor in verlegenheid gebracht daar het gebouw'reeds voldoende van spiegels was voorzien. Bij de inrichting er van waren deze toch aan gekocht. Hoe te handelen? Een oplossing werd gevon den doordat eenige bestuursleden besloten ieder een der aangekochte spiegels voor den kostenden prijs over te nemen, zoodat er plaats kwam voor die van den erflater, welke nu ook maar spoedig in ontvangst moes ten worden genomen. Een ondernemer van verhuizingen werd belast met het halen er van, waartoe deze eenige knechten met een wagen naar het sterfhuis zond met aanbeveling van voorzichtig transport. Hoe verwonderd echter keek het bestuur op toen deze knechten terugkwamen met een partij boeken 1 Neen, dat was een domme vergissing. Sp egels moesten ze halen en ze brachten boeken mede. Hoe hadden ze dat nu? Wel hun was medegegeven, hetgeen de dominé aan: het Tehuis had vermaakt, n.l. onderscheidene jaar gangen van het tijdschrift „de Spiegel". Meminisse juvabit! Donderdag j l. heeft Koning Alfonso van Spanje weer de plechtige voetwassching verricht. Twaalf bedelaars moet hij hun voeten gaan wasschen en zoenen Het is een allerwonderlijkste ceremonie. De 24 sujet ten worden van top tot teen in de fijnste kleeren ge stoken; de mannen krijgen een hoogen hoed, zijden ondergoed en sokken en een gekleede jas. De koning bevochtigt de sedert veertien dagen aan één s uk door gepoetste en geboende bloote voeten, droogt ze af en drukt er dan een zoen oprooken mag hij daarbij niet, dat zou tegen de etiquette zijn. Maar daarna komt nog het maal voor de bedelaars. Uit de keuken worden 30 gerechten doorgegeven tot aan den koning, die ze voor eiken bedelaar neerzet, waarna een ander ze weer onmiddellijk wegneemt en doorgeeft tot ze in een grooten mand-wagen gestopt worden. De arme stakkers kijken maar toe en zien die 30 schotels, waarop enorme hoeveelheden van het fijnste eten ge stapeld zijn onder hun neus doorgaan. Als de koning de 360 schotels heeft neergezet, gaan de bedelaars met hun wagentjes weg en verkoopen den inhoud aan men- schen, die daarvoor var. 's morgens vroeg hebben queue gemaakt. Ofschoon de waarde veel grooter is wordt elk maal voor 75 a 100 pesetas verkocht, zooals natuurli|k ook onmiddellijk de hooge hoeden, het zijden ondergoed enz. koopers vinden, daar de bedelaa s uaar al evenmin aan hebben als aan die 60 kilo's eten. Voor koning Alfonso: Meminisse jubavit? Athene, de hoofdstad van Griekenland is den laatste tijd nogal eens genoemd. Niet dat er zulke buitenge wone belangrijke, dingen voorval en als bijv. te Genève, Locarno, etc., doch om den strijd van den militairen gouverneur generaal Pangalos, dien deze onverschrok- kene, voert tegen de korte rokken. Evenals in vele steden en onder vele standen en kringen, van het overige Europa, doet een groot gedeelte der dameswereld aldaar ook mede aan het dwaze „bobbed" en knievrij." Gene raal Pangalos nu had voorgeschreven", dat een rok niet hooger dan 50 c.M. van den grond mocht zijn de Grieksche Eva'» hebben mogelijk langere beenen dan haar Westersche zusteren, bovendien is het in Athene nogal warm. De dames namen met deze regeling absoluut geen genoegen. Als iemand, wie dan ook, durfde zeggen, dat 50 c.M. te kort was, dan wilden ze den 'af stand minstens 60 c.M. maken. Toch vreesden de mees ten voor de gestelde straf nl. 24 uur in de gevangenis. Vandaar dat verscheidene dames een elastiek harmoni cabeweging in hun rokken meevoerdenzoodra een agent naderde, gingen ze omlaag, zóodra hij voorbij was weer omhoog. Pangalos merkte dit en de stumperd at noch dronk noch sliep er van. Hij vaardigde een order uit, dat eenige rechercheurs in „burger" zouden surveil- leeren om ongemerkt goed toezicht te kunnen houden. Geen vijf minuten later hadden deze een spartelende harmonika-voerende „bakvisch" te pakken, die ze mede namen naar het bureau, waar de jonge dame de celstraf van 24 moest ondergaan. Dit was te veel voor de overige vrouwenhartjes. Ze zwoeren een duren eed, dat ze Panga los ten val zouden brengen. De generaal werd bleek en bang en heeft nu een order uitgevaardigd, waarbij het iedere vrouw geoorloofd is, de rokken te dragen, zooals zij zelve verkiest. Het gevolg is nu, geloof het vrij, generaal Pangalos, dat ge u niet meer ergeren zult aan de korte rokken, 't Is de beste maatregel om ze uit de wereld te helpen. De Grieksche Eva kan nu eenmaal niet tegen de vrijheid. Wij Westerlingen lachen genoe- gelijk en lispelenMeminisse juvabit. - -f KORTE KLANKEN. Kortgene. In de op 1 dezer gehouden raadsverga dering te Kortgene, waarin de heeren Verburg en Heij- boer afwezig waren, werd beslotèn om, ingeval de Wis- senkerkepolder tot begrinding mocht overgaan van den weg over den dijk tusschen dien polder en dtn Ond- Cortgenepolder, vaa gemeentewege een bijdrage in de aanlegkosten te verleenen van honderd gulden. Aan L. Vogelaar, timmerman alhier, werd behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, een stukje grond groot 40 vierk. M., gelegen terzijde van het niéuwe havenplein, verhuurd voor een som van twaalf gulden 's jaars gedurende 7 achtereenvolgende jaren voor ber ging van grind. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1925 werd goedgekeurd in ontvang op f 2915.835 en in uit gaaf op f 1059.186, alzoo met een goed slot van f 1856.65. Aangeboden werd het gemeenteverslag over 1925. Besloten werd tot het aangaan eener geldleening bij het Alg. Burgerl. Pensioenfonds, groot f 11.500 tegen den koers van 971/* pCt. en een rente van 4pCt, 's jaare ter voorziening in de kosten van vernieuwing van de beschoeiing van de oude haven. Te beginnen met 1927 zal telkt njare f 500.worden afgelost In verband hiermede werd de begrooting voer 1916 gewijzigd. „M. C." Droevig ongeval Te Serooskerke geraakte j.l> Za terdagavond het 3'/a jarig dochtertje van de fam. W. al spelende in een sloot, terwijl de moeder wegens ziekte, bedlegerig was. Ko t daarop weid de klune levenloos opgehaald. Een tegenvaller. Vanwege de ongunstige weersge steldheid zijn de sportfeesten ter gelegenheid van de opening van het nieuwe militaire oefeningsterrein te Middelburg op Woensdagmiddag j I. niet doorgegaan. Booze voorteekenen Einde Maart was er sprake van, dat de Belgische Luchtvaart Mij. dezen zomer een vliegdienst wilde exploiteeien tusschen Vlissingen en Ostende v. v. Drie dagen daarna werd dit bericht even wel door de corresp. van de N. R. C. ttf Brussel, zoo goed als tegengerp oken. Twee dagen later kwam er uit dezelfde stad bericht dat de exploitatie weer wel doorging. Met recht kan men dus hier zeggen, dat men den eenen dag niet weet, wat de volget de brengen zal. Meminisse juvabit! Konijnenvereenlging „S. B W.M Met de Paaschdagen werd in de Concertzaal „De Zwaa i" te S »uburg door de Konijnenvereen. „Samen werking Bevordert Welvaart" een tentoonstelling ge houden, die in alle opzichten geslaagd mag heeten. De uitslag van de aan deze tentoonstelling yerbonden verlet ng is als volgt: Lot .Prijs Lot Prijs Lot Prijs Lot Prijs 982 58 1558 32 922 6 1580 39 1232 40 12o4 62 1542 23 362 45 197 .61 1055 42 1216 44 806 19 1107 26 670 15 797 33 994 3 391 2 1240 35 1214 10 822 17 684 69 1373 25 1094 70 695 8 656 60 102 68 1330 21 768 29 72u 18 1115 52 410 7 60 41 109 56 30 9 767 48 351 47 1302 4 1098 27 z99 54 737 66 1365 30 911 38 1341 28 811 14 114 36 1391 63 633 20 647 43 352 12 1078 55 1478 50 846 24 710 65 1385- 5 860 64 1359 22 1077 34 434 37 975 67 f 777 49 1572 31 1180 59 4 86 51 1198 1 800 4£ 431 57 941 16 1016 13 1215 11 65 53 Prijzen kunnen afgehaald worden bij den heer L. Suurmond, café „De Zwaan." Volgens de in dit bJad voorkomende advertentie zal 4 in J 444 .:.A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5