H. H. VEEHOUDERS! HA POL 4 S Ideal Naaimachines 1 f 1G.7S Schoonmaaktijd KOOPT Mantels en Japonnen J^zijn onovertrefbaar Meisjes Gevraagd h Uwe Wijnen Denevers Frères *s Avonds VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" Regenkleeding ioncemaal „DE ZWAAN" - Souburg MAISON „DE BONNETERIE" Kindermantels en Kinderjurken A S D A 81 Leveren en Heretellen Insulaire Hypotheekbank teZierikzee PA NDBRIEVE 5 Pandbrieven a 101 Te Vlissingen bij de heeren P. J. Siegers Zoon Praohtsorteering Behangselpapieren PUROL VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" Dames Lakmantels Prachtsorteering Regenhoeden Holka-Jassen en Mantels f 17.- M. VAN LOO C. DE PLAA ZOON Beerscht de Velo-Wasohmachina als Koning nntttirliH ^KELING Verkoopdepot L. Delft 90-91 M'burg ?'Bl(k!.{iii ungi J» E— In Land, Stad, Dorp, en Woning WEGELING'i NIEUWSBLAD VAN 9 APRIL 1926 tfOENSKAO 14 APRIL uitreiking der gewonnen rijzen en «ereprijzen der Souburgsche Pluim- ee Konljnenverëeniglng „Samenwerking levordert Welvaart" (S. B. W.) Aanvang 8 u. in deze winkels waar U de Re- clame-Spaarzegels krijgt. Nain- .ending deaer zegels ontvangt U schitterende cadsaux. Aangesloten winkels zijn P. WILLEBOORDSE, Spoorstraat Souburg D. DE $MIT, Kanaalstraat A 58 L'. OVAA, Vlissingschestr. E 67 M. DORLIJN, Paspoortstraat Wed. I. KLUYFHOUT, Pasp.str. J. J. VAN RORSSEN, Arnemulden A; VAN DEN HEMEL, 's-Heerenhoek Inlichtingen verstrekt C. VAN DEN HEMEL, Kleine Markt 9 Vlissingen. LANGE DELFT - MIDDELBURG Sroote sorteering nieuwste modellen en modekleuren 5 j: in alle maten voorradig DAMES- EN KINDERHOEDEN Chique modellen, Concurreerende prijzen 2RgT Zie 'Etalages LABORATORIUM „ASDA" ol ra JEZ c-S ra ja KOSTER TEERLINCK in omloop op t Jan. 1926 voor f15.173.500 Vermeerdering lil 1925 ==RUflM 2 MILLROEN GULDEN== FLAKMEELII KIEVIT, Span|aartistraat 68, Middelburg ZUIVERE NATUURWIJNEN goedkoops Kunstwijnen TOEN GAARNE NET N0DFD 0E l REIMIOD MET®! REUKUD* HWATER IfOEÜE MOEDEft oq ÖRUIKT NU Dm QDK Hr AN GERMAN, In de nieuwste kleuren 2MT ZIE ETALAGE Korte Ncordstr. b h Hofplein, Middelburg vanaf 14 Jaar om als naaister te worden opgeleid Zich persoonlijk aan te melden Zéeuwsche Confectiefabriek,Moieriwater M 855-56 M'burg ABONNEERT U OP WEGELING'S NTEÜWSBLAÜ Wij hebben steeds alle on derstaande artikelen voor radig, van prima kwaliteit en tegen lage prijzen Kastpapier met rand, Kastpapier aan vellen, wit, bruin en blauw. Kastpapier aan rollen, wit, blauw en rood. Kastrandjes, z.gn. losse randjes. Punaises, koper,celluloid A Contant on In Huur Noordstraat M VHsolngen 9 t4nge OeKt 8144 tt'\v ii ii ii ii III.Ill I mi SKIM .«■«■.l-l-M l»J IIWT-Il—- li cc Het hooge percentage resultaat, het welk met onze preparaten wordt be haald is oorzaak, dat de vraag naar onze middelen voortdurend grooter wordt. Het alom bekende preparaat: het eenigste met succes werkende bevruchtingemiddel voor koeien heeft een wereldvermaardheid Vraagt thans onze brochure met honderden attesten, bij de be ende verkoopers. Voor engros bij Firma F. H. J. DAMEN, Korte Toordstraat 19 Middelburg. Waar niet, worden actieve weder- verkoopers gevraagd. Aanvragen hierover aan ons Hoofdkantoor. Fabriek van Veeartsenijmiddelen, met medewerking van den heer J. M. Fillekes, rustend Rijksveearts Hoofdkantoor: LEEUWARDEN (Holland). Filiaal KOPENHAGEN (Denemarken). 56 s 9 ets T3 O CO CD fc- 2 O CD CD QJ O) O 05 A. 3 k- Q) k o> w ra. Ü-j3 iC JEZ -O «CD CD o CD lieJert i/w lippen ochlenJvoer en opfolvoer Jan heeft li duhlelgenot S3. O o j*£ Klonen groot is don zeker in m sas. Want zulks groote eieren is toch kras. urs Zonneschermen &Jalouziën Degelijk werk Billijken prijs KLEINj: HEERENSTRAAT 168-169 - MIDDELBURO Verkrijgbaar Behangllnnen, Spijkertjes, Orondpapleren én 50 soorten Olaspapier BW- Alles a.in «fcrk concurreerende prijzen "W8 Indien gij belangstelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever oen glas min- der, maar stelt prijs op kwa liteit en koopt dan in dezen be kenden OUDEN WIJNHANDEL Fransche Appelwijn uit p. fl. Normandië (zoet en droog) f 1, Maskarawijn, donker roode Afrikaansche Wijn f 1.— Mystellawljn, fijne zoete roode Fransche Wijn f 1.25 Roode Zoete Afrik. Wijn f 1.40 Witte Zoete Ital. Wijn f 1.40 Zoete Turksche Wijn 1 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 1.25 Afrikaansche Missiewijn der Paters v. Algiers, zeer fijn-f 1.30 Chateau Montbazillac. witte Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van Inmaakbrandew het zelf maken van Boeren- randewijn voor Bc jongens, per liter f 2.20 En* ook als Brandewijn te gebruiken Advocaat op Brandewijn f 2.25 en f 2.75 Fransche Cognac f 3.50 en f 3.75 Wijnhandelaren Likeurstokers MIDDELBURG Voor partijen gratis gebruik van glaswerk Wi2iwm«l-4^A1I4 Voor Engros Bellamypark 37 VLISSINOEN Vraagt uwen Drogist en Coiffeur moet men voor het ver krijgen en behouden van een zachte huid, de handen en het gelaat geregeld Inwrijven met een weinig Doos 30 ci V Zeeland's meest concurreerend CONFECTIEMAGAZIJN Heereqoostumes vanaf 7.50, 0.00 tot 00 Blauwe Heerenoostuums vanaf 16.00 tot 60 Kinderpakjes vanaf 2.20 Regenjassen vanaf 4.90 Fantasiebroekeri vanaf 1.00 Manchesterbroeken vanaf 2.95 Blauw keper Jassen vanaf 1.95 Blauw keper Kielen van*f 1.60 Enz. Enz. Wij geven cadeau boven f10 cortant een Pet, boven f25 een Overhemd. REISKOSTEN WORDEN VEROOED. -RB NOORDSTRAAT C 24 naast R. K. Kerk MIDDELBURO WEE* PERKARSPEL Electro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf flO.» Prima Or. hout Mcdelblad op aanvrage

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3