VENDUHUIS INBOEDELS, Drie in de pan Nerveus en Overspannen Slapeloos en Afgemat Mijnhardt's Zenuwtabletten gebakken var WCGEUNO'i NIEUWSBLAD VAN 0 APRIL 19ft. I■Ill 1 1 I mmmmmmtrnrnmagm /rouw tusschen da 30 en 40 jaar met een meisje van omstreeks 10 jaar overboord sprong. Hoewel de boot onmiddelijk stopte, was ar, ook al mede tengevolge van den mist niets meer van vrouw of kind te zien. Niemand van de passagiers of de bemanning kende da vrouw. Een inspecteur ingesiote n. In den nacht fan Zondag op Maandag begaf een inspecteur van po rtie van de afdeeling Contröle te Amsterdam zich in gezelschap van een brigadier naar het nachthuis, dat len naam draagt van „Chez D*" en dat gelegen is in 4e 2e jan Steenstraat 108. Omstreeks drie uur gingen «Ij er binnen, ten einde te controieeren, of de bepalingen van de Drankwet werden nageleefd. Dit bleek niet het geval te zijn, zoodat tegen den houder van de gelegen heid procesverbaal werd opgemaakt. Toen dit gebeurd was, aldus „de Tel.", wilden de po litiemannen weggaan, doch bemerkten, dat de voordeur gesloten was. Ze konden het huis niet verlaten en eerst na heel wat strubbelling en nadat politiebeamten van de sectie, waarin het huis gelegen la, hadden ingegrepen en van de wapens gebruik hadden gemaakt, konden de inspecteur en de brigadier de straat weer bereiken. De holder, een vrouw en een helper werden gearre steerd en overgebracht naar het bureau Stadhouders kade. Een tweede proces-verbaal ter zake van vrijheids- berooving werd opgemaakt. Het drukke verkeer. We hooren dat de laatste drie weken in Engeland ongeveer 40 000 nieuwe rgbe» wijzen voor auto's en motorfietsen zijn uitgegeven. Meer dan 600.000 auto's en ruim 500.000 motorfietsen maken nu de Engelsche wegen onveilig. Ernstig tramongeluk. Hij wildéhaar*nogred den. Maandagavond had in de Huygenstraat te Rotter dam een zeer ernstig tramongeluk plaats. Te ongeveer achtuur wandelde de 39-jarige P H. met zijn echtgenoote. Toen een motorwagen van lijn 15 naderde, dienaar het Station reed, stak de vrouw onverwachts de straat over. De man wilde zijn echtgenoote nog terug trekken om i ontkomen, maar het was toen werden door den motorwagen ge- Hos er getrouwd wordt. Het „Utr. Dgbld. verteltBij een van onze Utr is de Woensdag aangewezen trouw. Dan komen de paren, echt werden vereenigd ook het burgerlijk huwelijk wordt dan massaal voltrokken, alle gegadigden voordat uur tegelijk in de daarvoor aangewezen kerkzaal bij een en de dienstdoende predikant zegent deze huwelijken in. Voor deze trouw hoeft niet te worden betaald. Onlangs is het volgende gebeurd. Verschijnt een hu- Woensdagsche uur van trouw. E)e stoet arriveert met zeven rijtuigen, want de familie is root en wie! van de partij is moet natuurlijk rijden, an geld is blijkbaar geen gebrek, want de keurig-aan- gespannen zeven koetsen voeren de bruiloftsgasten naar oen kerkdienst. Behalve de per as aangebrachte familie leden kwamen nog verscheidene kennissen en bnurt- genocten per voet naar de plechtigheid toe, zoodat ten slotte een gezelschap van wel vijftig leden alleen voor dit bruidspaar aanwezig was. Toen na afloop van de inzegening de collectanten natelden wat er door hen ontvangen was voor de armen der gemeente keek men elkaar over en weer bij herhaling aan want men telde iets meer dan vijf gulden gecollecteerd in den kring dezer bruiloftsfamilie. Het haalde de zes gul den nog lang niet. Voor de rijerij met zeven rijtuigen waren ettelijke bankjes van vijf-en twintig disponibel ge- iweest, de dag zélf zal vermoedelijk ook nog wel wat gekost hebben aan bruiloftspleizier maar voor de armen hunner kerkelijke gemeente hadden de feestgenooten een dubbeltje de man rijkelijk genoeg geoordeeld. Ongeveer terzelfder tijd is ook nog iets anders ge* irijding te ontkomen, maar reeds te laat. Beiden aan een aanr grepen en tegen den grond geworpen. De vrouw ver dween onmiddeUk onder de tram, terwijl de man voor den baanschuiver bleef liggen. Nadat de bestuurder de tram kort daarop tot stilstand had gebracht, werd on middelijk een aanvang gemaakt met het opvijzelen van den wagen. Het was evenwel ondoenlijk de vrouw op deze manier sr onder uit te krijgen. Men opende in de tram de vloer om aldus het slacht offer uit haar benarde positie te verlossen. Een spoedig ter plaatse zijnd geneesheer constateerde echter den dood tengevolge van een schedelbreuk. Hoewel de man het er beter af bracht, had hij toch een arm en een schouderblad gebroken, terwijl hij tevens over inwendige pijnen klaagde. De Geneeskundige Dienst bracht hem naar het ziekenhuis, waarheen ook het lijk van de vrouw werd.vervoerd. Volgens getuigenverklaring trof den bestuurder geen schuld. „lob" t e r e c h 11 Voor ongeveer drie maanden sloeg bij net uitgooien van een tros van een sleepboot nabij Haren aan de Eems (Duitschland) de scheepshond „job" overboord. Sedert werd van de hond niets meer vernomen tot voor eenige dagen de stuurman van de toen te Groningen liggende boot een schipper van een voorbij varend Duitsch schip aanriep, waarop de daar aan boord zijnde hond, een bekende stem hoorende, van boord sprong en zich weder naar zijn ouden verzorger begaf groote vreugde bij allen, „job" was er weer. gebeurd. Verschijnt op het Woensdagsche uur van trouw een huwelijkspaar. Niet met rijtuigen en ook miet in auto's. Bruid en bruidegom en allen die de gelukkigen vergezellen komen naar de kerkzaal gewandeld. Wie van de partij wilde zijn, mocht loopen. Toen de inze gening van het huwelijk was afgeloopen stelde de brui degom den collectanten stilletjes f 100 ter hand; hij en zijn vrouw hadden het jammer gevonden een handvol geld te verrijden en de dag zelf zou verder zonder grootsch festijn voorbijgaan. Men had uitgerekend, !dat bij een anderen opzet van den trouwdag, rijerij en fuif al gauw honderd gulden zouden vragen en man en vrouw meen den nu dat dit geld beter zou zijn besteed, wanneer het gegeven werd ten bate van behoeftige menschen die minder geluk in hun leven hadden dan bruid en bruidegom op dezen dag. De feestgenooten wandelden genoeglijk naar huis terug en hadden onderling wellicht even groot jolijt als de vierders bedoeld onder tafereel 1. die door schimmels en vossen getrokken, ter maaltijd toerden. Een gefingeerde aanranding. Bij de ma rechaussee te Raalte kwam de landbouwer R. aangifte doen, dat hij op den Zwolschen weg was aangerand. Nadat hij, zoo vertelde hij, was bewusteloos geslagen, heeft men hem f 3000 ontrold, waarmede hij op weg was naar den notaris te Heino om een boerenplaatsje te betalen. R's. gezicht en handen waren met bloed bedekt. De verwondingen waren echter van dien aard, dat de ma- rechaussée op een ander idee kwam. R. werd vastge houden en onderwijl werd onderzocht wat er aan de hand was. Het bleek, aldus de „Zw. Crt.", nu, dat R. in November zijn boerderijtje had verkocht voor f3000, wélk bedrag hem in Februari was uitbetaald. Hij had zich echter weer een nipuw plaatsje gekocht, doch had nog maar f 1100 over. Hij kon den notaris in Heino niet betalen en zette de bovenomschreven scène in el kaar. Er is tegen hem proces-verbaal opgemaakt wegens het doen van een valsche aangifte. Een Haarlemmer als wereldreiziger De „Bulawayo Chroiicle" van 27 Februari bevat een sss van de avonturen van den Haarlemmer G. ig, die te Boeloewajo is aangekomen na een trek door Afrika en nadat hij sinds net verlaten van zijn beschrijving van Seubring, die te land bijkans 40.000 mijlen had afgelegd. Na omzwer vingen door allerlei Eeuropeesche landen, was hij, vol- Rens zijn mededeelincen aan het blad in September 1923 i Egypte aangekomen. Van daar ging hij eerst een korten tocht naar Arabifi doen en na zijn terugkeer te Kaïro vervolgde hij zijn wandeltocht langs den Nljl door Nubië en Soedan naar Chartoem. Den Blauwen Nijl volgende kwam hl] in Abessiniê en zoo verder. Op weg naar Darfur kwam hij bijkans van dorst om, maar zijrv kameelen wezen hem den wég naar een plaats, waar water té vinden was, die hQ op handen en voeten krui pend bereikte. Naderhand moest hij zijn leven tegen woeste derwisjen verdedigen. Door Britsch en Portu- geesch Afrika heen bereikte Seubring Rhodesia. Kind verbrand. Een diep treurig ongeval had Zaterdagmiddag te De Wijk (Dr.) plaats. Vrouw Flinkert te Wijkehrug, had, terwijl zij zelf eenige brtigheden in het achterhuis verrichtte haar eenigst dochtertje, een zuigeling van 9 maanden oud, in een kinderstoel gezet, welke verwarmd wordt door er onder in een test met vuur neer te zetten. Door een of andere oorzaak schijnt de kinderstoel in brand geraakt te zijn en daarna ook het kind. Het arme kind schreeuwde verschrikkelijkde moeder snelde toe, maar helaas, aldus meldt de „A. Crt." het geheele lichaampje was met brandwonden overdekt. Onmiddellijk werd dr. de l^onink met de zus ter der Wijkverpleging ontboden en dezen legden het eerste verband. Het heeft echter 'niet mogen baten, den volgenden morgen is het kind overleden. Een drama in de gevangenis.Drie gevange nen hebben onlangs te Kairo een hunner medegevangenen vermoord, ten einde de aandacht te vestigen op eenige grieven. Gisteren poogden zi] deze misdaad te herhalen toen zij in tegenwoordigheid van een honderdtal andere ge vangenen werden vervoerd. Zij wierpen zich. eensklaps op een dezer gevangenen en sneden hem de keel aU Een wachter, die tusschenbeide trad, werd het gelaa> opengereten. Een moordaanslag op Mussolini. Toeft' Woensdagochtend Mussolini na een vergadering te hebben geopend per auto naar zijn woning wilde terug- keeren, werd op het oogenblik dat hij .in zijn wagen stapte en de omstanders een enthousiast gejuich aan hieven, uit de volksmassa plotseling een schot gelost. Mussolini werd licht aan het gelaat gewond. De aanslag werd gepleegd door een vrouw. Fascisten die de auto van Mussolini omringden drongen wild naar vorendoch aanwezige Karabinieri verhinderden een gewelddadig optreden en arresteerden de vrouw. Mussolini bleef temidden van het tumult zeer rustig. Het kostte enorme moeite de oude vrouw tegen de woedende volksmenigte te beschermen. Voor het Kapitool, waar de aanslag plaats vond, was het een geweldig tumult. Stevani seint nog nader uit Rome: Het schot is van zéér nabij gelost en de kogel door boorde Mussolini's neusvleugels. De vrouw werd onmiddellijk naar de vrouwengevangenis overgebracht. Te Rome heerscht zeer groote opwinding over het gebeurde. Apotheken geopend te Vlleslngen Zondag 11 April is geopend de apotheek van S. j. ENGER1NG Hendrikstraat Te Middelburg: Zondag 11 April is geopend de apotheek van j. W, VAN DE GARDE, Korte Noordstraat A» BOTTWa Advsrtwrt In dit Blad Zij had een koffertje in de kajuit en daarin bevonden aloh kaartjes naar Draohten en een som van f 40. iuwu worax. nex „vu*. l/jjüiu. i onze Utrechtse kerkgenootschappen ingewezen voor gemeenschappelijke de paren, die ten Stadhuize fn den ADVERTENTIËN Veiling op WOZNSDAQ 14 APRIL, 's morgens 10 uur en 's avonds voortzettende, ten over staan van Notaris!. L. VAN DER HARST, van eenige nette w.o. Eiken en e. Slaap-en Sa- ledmeublementen, dlv. Kasten, Buflesten,eiken en mah.sohrljl- bureaux, talen- en Uittrekta- fets, Eiken e.a. Ledikanten, Bedden, Spiegels,Sohilderl|en Tapijten en Karpetten, Phono- graat met platen, Qlas, Kristal •a Aardewerk, enz. enz. Voorts partijtje Wijnen, Nat. Kasregister, Rijwiel enz., enz. - Kijkdag i Dinsdag 13 April, 10—12 en n.m. 2—5 uur. Beeporders worden door den Vendumeester gratis uitgevoerd. Zindelijke goederen kunnen worden bijgebracht of afgehaald. De Vendumeester, Telefoon 324. FABRIKANTEN NV KOOPMANS' MEELFABRIEKEN- LEEUWAROEN Oebruflc hiertegen de Zenuwstülende en Zenuwsterkende Olazeu Beitje 75 eest Bl| Apoth. en Drogisten K. J. LAQACE VLISSINQEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Mettelwerk, Wltwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2