CORNS. HENNING, Met de Paaschdagen zijn onze Ateliers ZZTden geheelen dag geopend== Moeders trots! Middelburg Vlissingen Breda Steeds nieuwe procédé's Ateliers voor Moderne Fotografie Rubriek VRAAG EN AANBOD WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926 tiemming gegund aan den laagsten inschrijver. De pol der Walcheren zal het houtgewas, dat hinderlijk is, doen rtoeien. Uit den vleeschkeuringsdienst, kring Oostkapelle «rijgt Serooskerke ruim f 400.— baten. B. en W. heb- ujn kans gezien om het verm. cijfer voor de gemeen lijk© inkomstenbelasting met '/io°/o te verlagen dit •ordt nu" vastgesteld op 0,6. Goed voorgaan, doet ilicht goed volgen. Bij de verkiezing tot een nieuw lid oor de commissie tot wering van schoolverzuim, geeft ihr. de Visser in overweging om hoofden van groote .ezinnen te nemenbenoemd werd dhr. Willeboordse. Gij de rondvraag informeert dhr. de Buck of de onlangs jesproken zaak met de gemeente St. Laurens al ge- egeld is, waarop de voorzitter antwoordt, dat deze ge meenteraad eerst nog vergaderen moet. Hierna sluiting net dankzegging. HGeen vliegerij. Een veel besproken plan om gedu rende de zomermaanden een vliegdienst te openen tus- schen Vlissingen en Ostende, zal, in verband met de groote kosten op zoo'n klein traject, vermoedelijk niet haar beslag krijgen. Paaschdrukte Naar ons werd medegedeeld, zal Zaterdag 3 April a.s. vóór den sneltrein van 1,15 een vóórtrein, richting Holland worden ingevoegd, die -jr 15 minuten eerder vertrekt. De boemeltrein die te 6.12- 's avonds uit Roosendaal arriveert, zal gevolgd worden door een volgtrein, die 10 minuten later aankomt. De jneltrein van 's avonds, zal op 2en Paaschdag eveneens jen „vóórtrein" hebben. Nieuwe industrie Sinds eenige dagen wordt het be drijf van de Coöp. Melkinrichting „Walcheren" te Mid delburg, uitgeoefend in de nieuwe fabriek aan den Poe-# ?endaalschen singel. De officieele opening had plaats op Dinsdag 30 Maart j.l. Oostkapelle. Vorige week openbare voltallige Raads zitting. Het verm. cijfer voor den hoofdei, omslag wordt teruggebracht van 0,6 op 0,32°'o, voor belanghebbenden alzoo een schitterende verlaging. Aan dhr. Schoe wordt met ingang van 1 Apri^ a.s., op verzoek, eervol ontslag verleend als grafdelver. Sollicitanten zullen worden op geroepen. In verband met het snelle verkeer van auto's en motorfietsen zal de politieverordening op dit punt gewijzigd worden. Hierna sluiting. Autobus en tram. Naar ons ter oore kwam is de N. V. „Stoomtram Walcheren", van plan om met de a.s. zomermaanden autobusdiensten te doen loopen van M'burg Domburg, vice versa. De directie ondervindt de laatste jaren zooveel concurrentie van de bestaande autobusondernemingen, dat zij heeft besloten eveneens op deze wijze te trachten haar inkomsten te doen stijgen. Als 't geweten gaat spreken. De Minister van Financiën maakt bekend, dat bij den inspecteur der Dir. Belastingen te Vlissingen een som ad. f 1161,07 is ontvangen, wegens te weinig betaalde Inkomstenbelas ting enz. over de dienstjaren 19211925. Van de firma A. Kreijmborg ontvingen we een aardig boekje dat voor reclame in de winkels dezer firma gratis verkrijgbaar is. Dit boekje getiteld „Hoe Toontje bij Kreijmborg waarborg vond", vertelt hoe Toontje als dorpsjongen in de stad kwam en er gaarne als meneer wilde uitzien, wat hem tenslotte bij Kreijmborg bracht. Algemeene Vergadering Zeeuwsche Scherpschut- tersbond „PRO P ATRIA». Maandag j.l. werd in de sociëteit ,.St. Joris" te Mid delburg de Alg. Vergadering gehouden vandenZeeuwschen Scherpschuttersbond „Pro Patria". Dit was de eerste alg. vergadering na de inèensmelting met den thans opgeheven Zeeuwschen Schietbond. Nadat een uitgebreid jaarverslag door den secretaris was uitgebracht waaruit bleek, dat de Bond, dank zij de opheffing van den schietbond sterk is vooruitgegaan en thans een ledental telt van ruim 800 over 19 aan gesloten vereenigingen, werd overgegaan tot het kiezen van een bestuur. Dit is thans samengesteld als volgt:" M. van der Beke Callenfels, Voorzitter, J. Nonnekes. Secretaris, Jhr. P. J. Boogaert, Penningmeester, terwijl als Commissarissen fungeeren de heeren P, A. A. Klok te Zierikzee, P. J. Elout te Domburg, W. Kesteloo tfe Gapinge en J. Dommisse te Biggekerke. F Als adviseerende bestuursleden werden benoemd de heerenDr. L. G. Gelderman te Cortgene en P. Kloosterman te Nisse. f Op deze vergadering werd voorts medegedeeld dat de 3 wisselbekers van den bond zouden worden verschoten op de Nat Schietwedstrijd te Koudekerke in de Pinkster- week. Nadat nog verschillende huishoudelijke zaken waren afgedaan, hield aan het einde van de vergadering de Voorzitter een gloedvolle toespraak en zeide het zidr een voorrecht te achten te mogen getuigen, dat de gansche bemanning van ons ter vertrek gereed liggend bondsvaartuig met de bondsvlag aan de gaffel geen zee zou kiezen, alvorens aan den hoogsten mast de oranjekleur te hebben geheschen ten teeken hunner saamhoorigheid. Met een driewerf hoera voor de Koningin werd deze toespraak beëindigd en op voorstel van den Voorzitter besloten een telegram van hulde en aanhankelijkheid aan H.M. de Koningin te zenden. «s 5 5S 38 'ioM nuv ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE VliftttinciPn Ljracniige gcii. «q j^uuicianuv Een ponny. mak en vertrouwd met tuig. I Als een heerlijk Zondagszonnetje vader tot een wandeling noodt met zijn schatten van jongens, is het al moeders trots hen netjes gekleed te zien uitgaan. Moeders, als ge wilt dat gij en anderen, Uw man en Uwe jongens netjes gekleed vinden, koopt dan Kreymborg's kwaliteitskleeding, die goed in Zijn model blijft en langer meegaat. Kreymborg's kleeding is betere kleeding. Beter van model en beter van bewerking, waardoor de goede cOupe behouden blijft. Door inkoop voor 23 eigen zaken in Nederland zijn de prijzen voor Kreymborg's kleeding uiterst billijk voor de degelijke kwaliteit. Ronde Keukentafel, ijzeren ledi kant met matras en kapokbed Hobeinstraat 30, Vlissingen. Stoelwagentje met kapje. Kerkhoflaan 44, Vlissingen. Harmonika, Schoenen. Boeken Kr. Louwerse, Serooskerke Mooie jonge geit, speenoud. J. Wondergem, Vlasstr.,Seroosk. 1 Damesfiets, Koudekerkschew. R 17Q Koudekerke Tekoop aangeboden Kinderwagen. Glacisstraat 99, Vlissingen. Een drachtige geit, rekening 27 April. B88a, Westkapelle. Een ijzer ledikant f 15. Groenewoud 63, Vlissingen. 1 "i tl/ nal. M X n K n a* ff f\ O O tfl Kamerkookkachel Noordstraat 58 Vlissingen. Ruime Werkplaats oroergpiaais Oude Markt 9, Vlissingen U 1 IJ I\v/UUV"»vl v« Eiken kabinet Groenewoud 11, Ledikant met matrassen. Clijverstraat 55. vlissingen Kippengaas met deuren Glacisstraat 62. Vlissingen, T~\i»AUHfYrt (vptf OA nntf*l?incl0 V lloSIIIKCIIi Ijsmachine. Arsenaalstraat 18 Vlissingen. Qroote Spiegel Glacisatraat 17 Vlissingen. 2 vette varkens, vet kalf Joh. de Visser Domburg C. Schooneboom, Domburg. Of In ruil veulendragend paard (vosbles) oud 11 jaar. J. Slnke Sert

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6