2e BLAD Agentschap Arnemuiden ROBERT DE NOOIJER ."TfrJJJ-Jlllt 1 j-lf f f rJ J J J te WH,M ING'S NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1.026 Met ingang van heden is door ons als Agent benoemd Je heer Westdljkstraat B 65 G r o t j a h n, zegt van zijn eigen kind, dat hij zelf in entte, dat het na de inenting kinderverlamming kreeg. De gevreesde hersenvliesontsteking is dikwijls een ge volg der vaccinatie. 43 zulke gevallen werden éérst, voor kort, door Prof. Luksch aan de „Duitsche Uni- vf-siteit te Praag, in nummer 37 der „Medirinischen Kunik" (1923) medegedeeld, evenzoo uit Holland, Bo- hemen, Oostenrijk en Zwitserland. De lymphe was eerst onderzocht en volkomen rein bevonden. Er zijn alzoo in de lymphe gevaarlijke bestanddeelen, die men nog niet nader kan aanwijzen. Proffessor Grotjahn is dientengevolge tot de overtui ging gekomen, dat men een maatregel, waaraan zulke groote gevaren verbonden zijn, niet meer tot voorwerp van dwang mag maken, en verlangt derhalve de direkte invoering der Engelsche gewetensvrijheid. (In Engeland kan men nooit gedwongen worden zich te laten inenten, men is hierin volkomen vrij. Red.) Den lOen Oct. 1925 heb ik in het Pruisische Ministerie van Wel vaart in een zitting van de Pruisische Landsgezondheids- raad een voordracht gehouden over de mogelijke op heffing van den jnentingsdwang. In aansluiting daaraan heeft de hooge medicinale bureaukratie èn de „artsen- vereeniging van tegenstanders der vaccinatie", eenstem mig, met vijf onthoudingen, besloten, dat er terstond in Pruisen staatsschadevergoeding voor hen, die aan ge volgen der inenting lijden, zou ingevoerd worden. Daar mede heeft dus de officieele wetenschap ambtelijk toe gegeven, dat de „inentingsbezwaren" bestaan en ook Dr. R. kan niet meer tegenspreken dat er lichtere, zwaardere en allerzwaarste schadelijke gevolgen bestaan en dat zij heelemaal niet zoo zelden voorkomen, als hij vroeger gedacht had. Tot slot voert hij nog aan, dat de tegenstanders der vaccinatie, schaamrood dillen *e worden, omdat de ne gers in het voormalige Duitsch-Oost Afrika aanhangers uer inenting zijn geworden. I)g vrees, dat de tegenstan ders der inenting, deze vriendelijke uitnoodiging niet volgen zullen maar zij denken in hun verhardheid, Af rika is ver weg en het is zeer moeilijk, de beweringen der vaccinatievoorstanders daar te gaan onderzoeken. Voorts is ook liet Klimaat daar ginds gansch anders dan hiereindelijk staat de gansche beschaving en hy giëne aaai op een heel ander niveau, zoodat men Duitsch- land en Afrika slecht met elkaar vergelijken kan. Als men het door Dr. R. geciteerde geschrift van Dr. Peiper „Over de pokken en de pokkenbestrijding in Duitsch-Uost Atrika" doorleest, moet men tot gansch andere resultaten komen dan hij. Trots voldoende lymphe, leerae het onderzoek, dat bij 1626° o de gevolgenrijke inenting geen voldoende voorbehoeding opleverde tegen een eenige maanden later volgende hervaccinatie en dat de totale „beschutting" hoogstens 3—4 jaar duurt. De tijd, waarin onze inentingsvrienden in Afrika konden werken, is veel te kort, om met zekerheid te kunnen zeggen, dat de inenting ergens een noemenswaardig blijvend gevolg heeft gehad. Bovendien bewijst de door Dr. R. geciteerde arbeid van Dr. Peiper in den grond anders niets, dan dat onze vaccinatiebeminnaars in Af rika zeer vlijtig gearbeid hebben, doch voor de vraag in kwestie niet het geringste. Tot slot valt me hier het Duitsche spreekwoord in „Wie zelf in een glazen huis zit moet niet met steenen gooien". Een systeem, dat zooveel ongelukkige kinde ren doodt, ongelukkig, en ziek maakt, heeft geen recht, anderen te vei oordeelen en de schaamroodheid zou wel meer passen voor de aanhangers van dit systeem, dan voor de tegenstanders der vaccinatie, die uit gewetens overtuiging trachten, naar beste krachten hun kinderen, voor datgene, wat zij den inentings-Moloch noemen, re behoeden." Hiermede eindigt deze belangrijke studie van Dr. Winsch. Zooals onze lezers hebben bemerkt is hier iemand aan 't woord, die met kennis van zaken spreekt en zoo maar niet met dikke of groote woorden schermt, zonder meer. Voor lezers die de Duitsche taal machtig zijn en die meer van deze kwesties wenschen te weten, willen we nog even wijzen op een door Dr. Winsch aan bevolen geschrift (in een opmerking aan het einde van zijn beschouwing)„Uber die Einfüging einer Gewis- sensklausel in das Reichsimpfgesetz" uitgave Richard Schoetz, Berlin S. W. 48, Wilhelmstr. 10. i 4- Maandagmiddag j.l. hield de Raad van Aagtekerke, eene openbare zitting onder voorzitterschap van wet houder Moens. De voorzitter deelde mede, dat er van de familie schrijven was ingekomen, houdende bericht van het overlijden van dhr. de Visser, burgemeester der gemeente. Dhr. Moens sprak woorden van innige deelneming met het verscheiden van den burgemeester spr. wees op de groote verdiensten van den overledene, die vele jaren lang de gemeente naar zijn beste vermogen heeft gediend en wiens nagedachtenis dan ook altijd in hooge eere zal blijven. De secretaris sloot zich bij de woorden van den voorzitter aan en bracht, namens de gemeente-ambtenaren, eveneens woorden van eerbie dige hulde aan de nagedachtenis van burgemeester de Visser. Door de leden van den Raad werd besloten een brief van rouwbeklag aan de familie te richten. Hierna ging de Raad over tot behandeling van de verschillende punten der agènda. De bedragen tot uit betaling van de gevraagde veigoedingen aan de bijz. scholen over 1925 werden door den Raad vastgesteld, terwijl eveneens het voorschot aan die scholen werd bepaald. Voorts besloot de Raad om het vermenigv. cijfer voor de gemeentelijke belasting te houden op l/*°/o, evenals het vorige jaar. Nadat dhr. Bosselaar nog verschillende mededeelingen had gedaan omtrent het onderhoud van den K'oostërweg en dhr. de Visser er op aan drong om dit jaar meer grind te gebruiken voor dit doel, weid de vergadering op de gewone wijze door den voorzitter gesloten. rf- Te Domburg hield de Raad j.l. Vrijdag eene voltallige openbare zitting- onder voorzitterschap van den burge meester. Uit de rekening en verantwoording van het burgelijk armbestuur blijkt, dat er over 1925 een goed slot is van bijna f 220. Hierna kwam de waterleiding d. w. z een eventueele aansluiting daarbij, ter sprake. Na een tot voor korten tijd gehouden lezing hebben zich reeds meer dan 100 personen verklaard vq£r aanslui ting bij de Middelburgsche leiding aan de Oranjezon. In den .Raad werd nu besloten met 5 stemmen vóór en 2 blanco de h.h. de Visser en Francke om ook bij eventueelen aanleg alle openbare gebouwen aan te sluiten, als gemeentehuis, school, onderwijzerswoning en volkswoningen. Dhr. de Visser vroeg nog eenige inlichtingen, waarop de- aanleg tot stand zou kunnen komen. Dhr. Elout verklaarde, dat er minstens 200 aan sluitingen moeten zijn, wil het werk aangepakt worden. Spr. heeft echter goeden moed. Een tweetal instellingen hebben reeds gezamelijk f 400 jaarlijksche subsidie toe gezegd. Der gemeente wordt niet anders gevraagd, dan een kleine subsidie, waarvoor dan als vergoeding,'brand- kranen geplaatst worden. Dhr. de Visser is echter nog niet overtuigd van het groote nut eener waterleiding z. i. heeft de landbouwende bevolking er heelemaal geen belang bij of er een waterleiding is of niet. Dhr. Elout merkte evenwel op, dat het in droge tijden wel degelijk van belang is, ook voor de landbouwers, als er dicht bij water te verkrijgen is. Het volgende belangrijke punt was de tariefs- en voor- waardewijziging in verband met de uitbreiding der elec- ti iciteitslevering. Binnenkort is het mogelijk dat er hier den geheelen dag en nacht door stroom geleverd zal kunnen worden. Natuurlijk is in dit verband dan wijzi ging noodig in de tarieven. Op voorstel van dhr. Wes tenburger zal gedurefide de maanden Mer-Augustus stroomlevering tegen verhoogd tarief plaats hebben tus- schen 6-12 en in de overige maanden van 4-12 uur. Vroeger was bepaald dat de installatie alleen mocht geschieden door personen, die daartoe door de gemeen te waren aangesteld, nu is dit voortaan niet meer noo dig, de installatie kan dus door iedereen geschieden. Bij de rondvraag verzoekt dhr. v. Sluijs om de her-ijk te doen plaats hebben in een andere lokaliteit; het ge meentehuis is hiervoor totaal ongeschikt. De voorzitter zal dit eens nader onderzoeken. Dhr. Elout wijst er op dat vele woningen nummerloos zijn de verschillende eigenaars zullen een waarschuwing krijgen. t De gemeenteraad van Arnemuiden hield vorige week eveneens eene voltallige openbare zitting, onder voor zitterschap vai den burgemeester, die na een afwezig heid wegens ziekte, sedert juli 1925, thans weer voor 't eerst de vergadering leidt. De voorzitter heet allen hartelijk welkom en dankt weth. Puijpe voor allés, wat deze tijdens ^ijn afwezigheid heeft verricht. Dhr. Puijpe dankt den voorzitter voor diens vriendelijke woorden en tevens den secretaris voor de verleende hulp. Van dhr. j. de Klerk was een verzoek tot schadeloos stelling ingekomen wegens het werpen van delfgrond op een gedeelte van zijn tuin. hierover ontspon zich een breedvoerige discussie. Dhr. v. Eenennaain stelt voor hier een strookje grond te koopen of anders tot riolee- ring over te 'gaan, daar de sloot langs bovengenoemden tuin eigenlijk het verlengde is van de rioleering van den' Molenpolder. B. en W. zullen den toestand eens onder zoeken aan dhr. de Klerk zal f 5 schadevergoeding gegeven worden. Up verzoek van de Ainemuidsche voetbalvereeniging om een geschikt terrein voor haar spet, wordt thans nog afwijzend beschikt, doch bij de nieuwe verpachting in 1927 van gemeentegrond, zal hiermede rekening ge houden worden. B. en W. stellen voor om de Christiaanpolder te be straten en te rioleeren. De voorzitter licht dat plan na der toe. De kosten zullen hiertoe ruim f 3700 bedragen. Dhr. Fransse is verrast door dit hooge cijfer. Spr. vraagt of het Dag. Bestuur dit heeft voorzien. Voorts maakt hij aanmerking op een post voor grondwerk in de be grooting van den gemeentebouwmeester. Spr. heeft al tijd in de meening verkeerd, dat deze kosten ten laste der erfpachters kwamen, vandaar dat de grond hier dan ook 2 cent lager is gegeven dan in den Molenpolder. De h.h. Puijpe en Crucq zijn van anderejneening, n.l. dat onder bestrating ook hoort den aanleg van den aarden baan, waarop later de steenen worden ge legd. Dhr. Schuit verwondert zich eveneens over de post grondwerk. De wethouders willen deze post terug nemen, omdat er voldoende grond in den Zuidwal aan wezig was. Dhr. Franse vraagt op dit punt voorlezing van de notulen der vorige vergadering. Na nog eenige discussie worden twee voorstellen ingediend n.l. om het werk te doen uitvoeren ten koste der gemeente of ten koste der erfpachthouders. Over beiden staakten de stemmen, zoodat de voorstellen verworpen werden. Ver gunning wordt verleend tot het plaatsen van twee stoep- hekjes, terwijl B. en W. machtiging bekomen tot het aankoopen van een dreg, die geplaatst zal worden in de smederij aan de kaai. Hierna sluiting KORTE KLANKEN. Nieuw- en ST. Joosland. Maandagmiddag j.l. vol tallige openbare Raadszitting. Van de Middelburgsche vereeniging „Wederzijds Belang" was een verzoek in gekomen om f3600 voorschot, als bedoeld in de Land- arbeiderswet, ten behoeve van dhr. j. Moens. Met alg. stemmen werd besloten hieraan te voldoen, ofschoon sommige leden van meening^ waren, dat de gekochte grond vrij duur is. Dit is de eerste keer dat hier voor dit doel gelden worden aangevraagd. De voorzitter deel de voorts mede, dat verschillende gemeentewerken, als bestrating van den Kruisweg en rioleering in de van Akenstraat zijn uitgevoerd. Het vervoer van klinkers enz. is gegund aan den laagsten inschrijver, dhr. v. d. Ven, voor 38 cent per M®. De jubileumplaten voor school kinderen zijn gearriveerd, de uitvoering is buitengewoon en de kosten erg laag, 51 cent per stuk. portovrij. Een gedeelte van het oude archief is gerestaureerd en droeg de algemeene goedkeuring der leden weg. Bij de rond vraag klaagde een der leden over den parfum van de geitenmest in de van Akenstraat. Verder werd geklaagd over het lang laten leven van de jonge geitjes die ge-, dood moeten worden, door een opkooper. De voorzitter zal tegen deze klachten maatregelen treffen. Bovendien is het voorgekomen dat een vrachtauto, geladen met vodden, te hard door het dorp reed, zoodat er eenige bajen lompen afhotsten, wat gevaarlijk is voor spelende kinderen bijv. De voorzitter zal hier eveneens op toe zien. Eindelijk werden er nog door een bewoner van de Kerkstraat 'maatregelen gevraagd om de lindeboomen aïdaar te snoeien, met 't oog op meer lucht en licht. B. en W. zullen eens zien, wat hierin te veranderen valt. Hierna sluiting. Serooskerke. Maandagmiddag j.l. eveneens voltal lige openbare gemeenteraadszitting. Na voorlezing der notulen deelt de voorzitter mede, dat voor het bouwen van een lijkwagen-, brandspuit- en arrestantenlokaal eigenaardige combinatie verschillende inschrijvin gen zijn ingekomen. De laagste is dhr. |obse en Lampert voor f 6483, de hoogste dhr. A. Louws voor f 7780. De begrooting was f 6560, het werk werd zonder hoofdei. (Vervolg en slot op ons nummer van Vrijdag 26 Maart„Waarom wij den wensch koesteren, dat de vaccinatiedwang afgeschaft wordt", door Dr. Winsch.) |uist uit de bekentenis van collega Dr. R. in de „Querfurter Zeitung" ziet men het duidelijkst hoe moeilijk het is een geval van „inentingsbezwaren" tot ambtelijke erkenning te brengen. Dr. R. staat namelijk op het standpunt dat bezwaren tengevolge van inenting een ongehoorde zeldzaamheid zijn en als hij ze toe geeft, dan schuift hij ze nog op de misslagen, die de ouders of de arme ingeënten zelf maken. Hij schijnt in 't geheel niet te vermoeden, hoezeer hij daarmee het offer van zijn eigen systeem hoont. Eerst moeten zij zich laten inenten en dan zijn ze zelf nog de schuld als ze er ziek van worden of er aan sterven. Dr. R. vergeet, dat, als het kind niet ingeënt was geworden, zoo hadden de ouders of de kinderen deze misslagen niet kunnen begaan; alzoo draagt toch in ieder ge val de inenting de schuld. En dan doet dr. R. zoo, als of alleen de tegenstanders der vaccinatie schadelijke gevolgen hebben ontdekt; er bestaan echter zeer ern stige wetenschappelijke werken, van vooraanstaande artsen,' die, hoewel voorstanders der inenting, toch een groot aantal lichte, zwaardere en allerzwaarste schade lijke gevolgen toegeven. Ik noem slechts de opstellen van Prof. Paul in Weenen. die tot het einde van den wereldoorlog chef was van het Oostenrijksche in entingswezen, in het tijdschrift „Het Oostenrijksche ge zondheidswezen (1914)", verder het boek van een be kende kinder- en vaccinatiearts, Dr. Fürst „De patho logie der pokkennis-enting", dat acht jaar na de invoe ring der kalveren-lymphe werd geschreven en waarin een groot aantal „inencings-bezwaren" worden genoemd. Het is eenvoudig niet waar, dat in dè lymphe (zoo noemt men de stof waarmee ingeënt wordt, Red.) geen gevaarlijke ziektekiemen voorkomen. Proffessor Paul zegt, dat in de lymphe de bekende ettervormende bacil staphylpyogenes aureus niet uit te scheiden is en prof. Gins, chef van het Berlijnsche inentingswezen, moet in zijn boek „De pókkenbescherming van het Duitsche volk" toegeven, dat in de Berlijnsche lymphe Streptobokken voorkomen. Wis en zeker komt af en toe de verwekker van de mond- en klauwzeerziekte in de lymphe voor, want er zijn herhaaldelijk gevallen van zware mond- ziekten bij kinderen, die ingeënt waren, waargenomen, Dr. R. schijnt heelemaal niet te weten, dat herhaaldelijk in Duitschland praktizeerende artsen, trots hun onvat baar door vroegere inentingen, aan de gevolgen der in enting gestorven zijnzij hadden zich bij het inenten verwond, zoodat het koepokkenvergift in hun eigen lichaam kwam en gingen zoodoende aan de gevolgen der vaccinatie ten gronde Alzoo is de inenting voor haar eigen discipelen niet ongevaarlijk. Dikwijls brengt de vaccinatie een verslechtering van de constitutie te weeg de voorbeschikking tot klierziekte en tering bij kinderen wordt er door bevorderd, zooals dat door be kwame onderzoekers is aangetoond. De kinderverlam ming, een vreeselijke ziekte, die onze kinderen meer malen tot kreupelen maakt, is veelal een gevolg der koepoKkeninenting. De "beroemde Berlijnsche professor

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5