H.RABBERSSCo. Heeren- en Kinder-Kleeding Veiling Vlissingen R. POL Vlechtwerk, Puntdraad, IJzerdraad Melkbussen met en zonder kraan Harken, Houweelen en Wied machines Wat Scheelt My n Huid? DDD IJZERHANDEL J. K. KODDE kleine 4-wieliee AUTO Ie klas Huis voor Maatwerk Dordtsche Maizena A. A. M. G00TE G. DE PLAA ZOON WEGELÏNG'8 NIEUWSBLAD VAN 2 APRIL 1926 haar met een revolver, waarop zij de. vlucht nam. Een ijwielagent kwam op het lawaai af, sommeerde Bracq r ch over te geven die echter eenige schoten loste en larna naar boven vluchtte. Toen de agent hem achterna .ette, rende hij naar den zolder, klom het dak op, snelde <enige daken over en sprong op het balcon van een labijzijnd huis. In de kamer brandde een zwak licht. 5lij brak de ramen open en drong de kamer binnen. In een bed lag een stervende vrouw. Naast haar zaten jaar beide zonen om haar in haar laatste oogenblikken .ij te staan. Een der zonen sprong op greep Bracq eet. Een hevige worsteling aan de zijde van het sterf- •ed ontstond, waaraan een einde kwam, toen de politie, u!e den misdadiger achtervolgde, eveneens de kamer binnenkwam. ABONNEERT U OP WEGELINQ's NIEUWSBLAD ADVERTENTIËN VERHUISD C.J. KESTEL00 Nleuwstr. 49, Vlissingen RUIME SORTBERINQ Enz. Enz. Enz. VLASMARKT K 149 MIDDELBURG Hiermede hebben wij de eer U te berichten, dat onze VOORJAAR- EN ZOMER- COLLECTIES geheel oom-.tleet zijn en uitmunten In groote vereoh Idenield, eolldo stoffen en afwerking Ons systeemsteeds het beste voor den laagstere prijs, brengt onze kleeding onder alle standen van geheel Zeeland St. Jacobstr. 9, Vlissingen OVERAL I OVERAL I Waar mentchen wonen Kan je tegenwoordig bekomen. Vraagt CadeaulIJst Voor Engros verkrijgb. bij Hobeinstraat Vlieeingen In de Paasohweek, VEILING op Woensdag 7 April Inplaats van Dinsdag 6 April Adverteert In dit Blad OPRUIMING Een partij nieuwe Dames rijwielen met volle ga rantie, vanaf f 47.50 ROZEMOND Oravenstraat Middelburg Tenslotte werd Bracq met een paar schoten machte loos gemaakt. A u t o b a n d i e t e n. Maandagmiddag 'om twee uur <ield een auto stil voor een pandhuisin een der drukste «traten van Pimlico (Londen). Drie mannen stapten er ut. Een van hen hield den knop van de deur vast, de tweede sloeg met een hamer een ruit in, en de derde oakte een hoop ringen bijeen. Binnen tien seconden had dies zich afgespeeld en waren de mannen weer in hun auto verdwenen. Zooals later bleek hebben ze voor 300 ^ond aan ringen gestolen. Gisteravond laat was er nog jiemand gearresteerd, maar er hebben zich ook geen -•etuigen aangemeld, die een eenigzins behoorlijk signa- sment van de mannen konden geven, zoo vlug was dies in zijn werk gegaan. W|e reld-kampioen hongerkunstenaar. folly deBerlijnsche hongerkunstenaar heeft Maandagavond rijn glazen kast, waarin hij 44 dagen lang opgesloten 3 geweest, mogen verlaten. Hij is thans wereldkampioen- iongerkunstenaar, daar hij 1 dèg langer heeft gevast Jan de Italiaan Mulatti, die tot nog toe mét 43 dagen lan het hoofd stond. Bij de opening van de glazenkast varen eenige geneesheeren tegenwoordig, die den hon gerkunstenaar onmiddelijk hebben onderzocht, jolly mocht vat licht verteerba.e kost tot zich nemen en is to n er verpleging naar een ziekenhuis ovetgebracht Zood a lij weer op krachten is gekomen, zal hij zich in een aantal variété's laten bewonderen. Daarna gaat hij naar Amerika. Zijn gezon.i.icidstoestaiid schijnt in het alge meen nogal gunstig, al was hij om licht ie begrijpen redenen gisteren erg zenuwachtig, jolly heeft sinds zijn opsluiting 29 pond aan gewicht verloren, hij weegt thans 94 pond. In de laatste dagen dronk hij nog slechts 1 üesch mineraalwater, terwijl hij 10 cigaretter? rookte. Ongeveer 300.000 nieuwsgierigen hebben een bezoek aan den hongerkunstenaar gebracht. Daar zij allen 50 penningen entree hebben betaald, kan men zich onge veer voorstellen, wat jolly verdiend heeft. Schouburgbrand. Dezer dagen werd een brand ontdekt in de transformatorenkamer tijdens een circus voorstelling in den New Cross Empire Schouwburg te Londen, die door ruim 1600 personen werd bijgewoond. Op het tooneel gingen de lichten uit, waar de olifant, die juist zijn nummer afwerkte, meende, dat hij klaar was en van het tooneel verdween. De directeur verscheen en deelde mede dat het licht defect was, wat niet gauw hersteld kon worden en verzocht het publiek den Schouw burg te verlaten, terwijl men aan de kas zijn geld kon terugkrijgen of den volgenden avond terugkomen. Terwijl het orkest in het duister speelde, verliet het pu bliek kalm de zaal, dat, buitengekomen, merkte, dat er onraad was, daar er brandweerwagens waren aangerukt. Dezen behoefden evenwel geen dienst te doen, daar de brand Yeeds door het personeel gebluscht was. Het nagebootste rijwielplaatje. Iemand uit het Westerkwartier, in Groningen die dezer dagen op familiebezoek zou gaan per fiets, bemerkte tot zijn grooten schrik onderweg, dat hij zijn rijwielplaatje had vergeten. Teruggaan ging niet meer en daarom maar zooveel mogelijk de hoofdweg gemeden, verder. Zonder ongeluk ken werd de heenreis volbracht en terug kon hij bij nichtje wel leenen. Ongelukkig was haar plaatje, evenals' dat van haar man, echter op de fiets vastgesoldeerd. Nu was goede raad duur. De inwendige mensch 'moest toch ook verstrikt worden na zoo'n reis en dar,om tracteerde nichtje onder meer op een echte Lemmer bokking. Terwijl oom nog zit te smullen en de glinste rende huid der zeevisch in 't zonlicht schittert, gaat hem plotseling een licht op. Hij heeft iets gevonden. Met een van nicht geleende schaar wordt fijn een stuk bruine huid van de. visch in den vorm van een rijwiel plaatje geknipt en met twee draadjesom den stuurstang der fiets bevestigd en het lijkt op een afstand een echt plaatje. Nicht staat verbaasd over ooms uitvinding. Als oom daarna zijn terugtocht aanvaardt, is zijn fiets dui delijk van het bewuste merk voorzien en hoog opgericht rijdt hij langs den weg, niet meer vreezend het spiedend oog der politie. Zonder verdere stoornissen bereikt hij eindelijk zijn woning, waar nog hartelijk wordt gelachen om zijn humoristische vinding. Go eu afgcloopen Due eidekkers zijn bezig het d. k van de N. H kerk te Uitgeest van nieuwe leien te voorzien. Terwijl twee van hen bezig waren aan den nok van het dak, brak het materiaal en kwamen zij naar heneden glijden. De derde, die bij de dakgoot aan het we k was, wist beiden met groote tegenwoordigheid van geest op te vangen. Met den schrik en flink gehavende kleeren konden zij bij de omwonenden tot kalmte wor den gebracht. Ongeval voorkomen! Blijkbaar heeft de ma chinist van den trein zijn aandacht bijzonder gericht op den berucht geworden spoorwegoverweg bij Akkrum, zoo wordt aan de „L. Crt." bericht. Maandagmorgen al thans is het hem gelukt, om den trein nog precies op tijd te doen stoppen en daarmee een ramp af te wenden. Een woonwagen met zijn talrijke bevolking had met vee! moeite de hellende spoorbaan bereikt, toen men plotseling de zeef gevaarlijke toestand bemerkte, waarin het voertuig met gezin verkeerde. Een woord van hulde dus voor den machinist, die op vrij grooten afstand de situatie heeft moeten overzien en door snel handelen erger wist te voorkomen. Dure woordbreuk. Twee landbouwers onder handelden te zamen over den koop $n verkoop van een stuk land en werden het met elkaar eens over een koopprijs van ongeveer 7000 gulden. Later zou hiervan de akte worden opgemaakt. De kooper schijnt echter rouwkoop te hebben gekregen en hij beweerde, dat hij zich van het gebeiirde niet veel meer herinnerde, omdat hij bij de onderhandelingen, die in een herberg plaats hadden, dronken was geweest. De verkooper liet het er evenwel niet bij zitten. Hij dagvaardde den kooper voor de Rechtbank te Arnhem en deze achtte bewezen, dat het bedoelde stuk land inderdaad tusschen partijen was verkocht, doch daar de eigenaar het later bij gedeelten aan anderen had verkocht, voor een goeden prijs, berekende de rechtbank, dat de verkooper geen schade had geleden, daar hij. evenveel had ontvangen, althans had kunnen ontvangen. De verkooper, die geen schadevergoeding kreeg, kwam tegen deze beslissing in appèl. Het Gerechtshof te Arnhem was het niet eens met de bovengemelde berekening, dat de verkooper wel degelijk beter zou zijn afgeweest, indien de eerste kooper zijn woord had gestand! gedaan, en het oordeelde, dat deze nog een schade had geleden van f625, tot betaling waarvan de woordbreukige landbouwer, dan ook werd veroordeeld, terwijl hij tevens een bedrag van ongeveer f 600 aan proceskosten zal hebben te vergoeden. Bloedig drama. In den omtrek van Temesvar** heeft zich in een sneltrein een bloedig drama afgespeeld. Een officier verzocht een medereiziger een zware ijzeren staaf, die hij in het bagagenet had gelegd, daaruit te nemen, u;t vrees, dat er een ongeluk mee zou gebeuren. De man weigerde aan dit verzoek te Voldoen. Plotseling viel door een schok van den trein de staaf naar beneden en doodde het kindje van den officier, dat zijn vrouw»* op den arm droeg. De officier trok toen zijn revolver*- en schoot zijn medereiziger neer. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 4 April is geopend de apotheek van A. j. VAN OCKENBURG, Walstraat Maandag 5 April is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 4 April is geopend de apotheek van j. C. VAN DER HARST, KorteDelft Maandag 5 April is geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. Souburg, iDatum JPostmerk JX. Bode en LIJkdienaar van Nieuwatr. 58 naar Sen frame- of vorkbreuk onder het rijden, kan voor 11 noodlottig worden, het kan Uw leven kotten. JMet een goed rijwiel kan zoo iets niet gebeurt n. Onder de rijwielen die een eerste plaats in nemen behoort ook het J A H OSl9SRijwiel, het verschilt van andere goede rijwielen, alleen in prijs, deze is nl. afwerking en kwaliteit in aan merking genomen bijzonder Laag. Sen bezoek aan ons zal 11 dan ook zeer zeker nopen tot koop en. Onder voortdurende aanbeveling, teekenen wij Jnmiddels, Hoogachtend: „HET RIJWIELHUIS11 NIKUWSTMAAT «8 - SOUBURQ AANBEVELEND, TE KOOP! SPOED 1 wordt als bij gewone fiets voort- bewogen door trapstel, compleet opent' in Rijwielen, Tel. 483, Domburgsch op nieuwe luchtbanden f licht loopend. Adres Oraafeiland, Schuitvlot Middelburg De toename van den verkoop mijner is het bewijs dat zij, ondanks de goedkoope prijzen, prima prima zijn. Beleefd aanbevelend De Administrateur Waarom nog langer lijden ais genezing mogelijk i« f Ken p i ar druppels D.D.I»., bel middel te^en exzeem, uitslag, Jeuk, sijn voldoende om deae huidaandoeningen te onder drukken. Een verkwikkende slaap zal gevolgd worden door een aangenaam ontwaken» Gij zult U weer frisch en opgewekt gevoelen en het leven zal U opnieuw toe- laohen. Begin vandaag nog met een D.O.D. behandeling. D.DD. infl.df. 0.76»n D.D.Dk u«v d f l,- bij ail* apoth, tn drop, Eleotro Timmerfabriek Middelburg Levering Tuinmeubelen, Zonneblinden, Tuinbanken vanaf (10.- Prima Or. hout Modelblad op aanvrage

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2