H.WEGELING üraag en Aanbod eerste blad week-overzicht blAderen De Gevangene van If DRUKKERIJ SAPPIGSTE DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN 32e JAARGANG VRIJDAG 2 APRIL 1926 No. 13 EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave DRUKKERIJ H. WEGELINO Noord straat 44 Tel. 130 Vusmooi PomtexENiNO Na 51407 DRUKKERIJ DE LANQE JAN Lange Delft B 144 Mkxmelbubo c ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 regels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. V.hr9 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGEL (DUBBELE KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF or -ontLe orgouusecéie. dt wanden efój'aarsxCéden nteiuven, *rve£ o-e#d dc diesvordsi tve&e cm /fetxc&eréesÓ2. qox&épeótéd ^emxzg/i&per.-een, /iaMiéueci/?rui/nCkx^i/L ye/èvercCcfaz /taa utorcCesv. IN HET GEBRUIK DE GOEDKOOPSTE rrtonct /uHtc&xtiz/i /zrx&sze soor&sv. 13'2E Ihl. /-s </vecót ccp/ 8. VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,\S s. NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Rijksambtenaar-radi o-a m a t e u r. Een rijks ambtenaar, gestationeerd op een der grensstations, mid den op een onmetelijke heide en een uur gaans van het naaste dorp, Zegt „het Volk", greep naar het meer en meer gebruikelijke middel om in verbinding te komen met de buitenwereld, hij schafte zich een radiotoestel aan, vroeg en verkreeg van den opzichter der Ned. Spoorwegen, verlof m een der antennepalen op het spoorwegterrein te slaan en stuurde hiervoor ook de voor den vorm vereischte schriftelijke aanvraag aan de directie. Wie schetst 'smans verbazing, toen hij in plaats van de schriftelijke vergunning een rekening van de directie kreeg voor huur van het door den paal in beslag ge nomen handgroote deel der dorre, grenzelooze heide en van het terrein, waarboven zijn draad zou zweven De. jaarlijksche huur zou niet minder bedragen dan f 17.25, geen ongeschikte prijs voor een vierkanten de cimeter in het centrum van een wereldstad. Uit de spe cificatie want de rekening was gespecificeerd—bleek, dat men per abuis nog f 3.25 te veel gerekend had voor de schaduw, die des ambtenaars radiodraad op zijn eigen tuin wierp. De ambtenaar was een redelijk man en hoewel wetende dat de meter heidegrond bij aankoop vijf cent hoog stens een dubbeltje kost, deed hij voor jaarhuur van het honderdste van een meter, dat hij behoefde, een bod van f2.50. De directie bleek handelbaar en verminderde haar huureisch tot f6 per jaar. Onder meer liet zij de vorde ring wegens huur van draadschaduw op den ambte- naarstuin vallen. De ambtenaar is nu gegaan tot f3.50. Ma^r de maat schappij oordeelt, dat het welletjes is. E)e directie der Nederlandsche Spoorwegen heeft betaling van de f6 vóór 31 Maart, verlangd, zullende zij anders er toe overgaan den paal op de heide van Baarle- Nassau te sloopen. Door een tijger gedood. Uit Rome wordt ge meld, dat Hugo Vellershagen, de hoofdopzichter van den Dierentuin aldaar, door een tijger gedood is voor de oogen van eenige honderden bezoekers, die niet bij machte w^ren hem hulp te verleentn. Amor aan boord. Op zee in het huwelijksbootje. „De Schelde" schrijft: „Het s.s. „Bendigo" bepaalt zich niet uitsluitend tot het overbrengen van landverhuizers naar Australië. Tal van Australische echtparen getuigen, dat de reis op die boot de basis legde voor toekomstig geluk. Op de laatste reis is het record behaald. Zes verlo vingen kwamen tot stand, een paartje is zefs getrouwd aan boord. Snelle vorderingen inde vliegtuigen- in d u s t i e. De heer Fokker deelde aan het „Hbl mede, dat hij in Amerika opdracht heeft gekregen om een ontwerp te maken voor een reuzen passagiersvlieg tuig, plaats biedende aan 40 personen. Dit vliegtuig zal uitgerust worden met 4 of 5 motoren van 400 p.k elk zoodat het totale vermogen 16 a 2000 p k. zal bedragen. De ruimte voor de passagiers wordt* in twee étages ver deeld en aangezien dit vliegtuig voornamelijk voornacht- vluchten gebezigd zal worden, zal men vermoedelijk in de bovenste étages de slaapplaatsen installeercn. De heer Fokker hoop.t dit ontwerp binnenkort geheel gereed te hebben en is reeds zeer ver daarmede gevorderd. Vader en kind verdronken. Zondagmiddag zou de schipper T. K, liggende met zijn schip aan de machinefabriek „Holland" te Wardinxveen, met zijn kind op de arm aan boord gaan, toen de plank plotseling brak. Het gevolg was dat vader en kind te water raakten en verdronken. Het lijk van den vader is opgevischt. STEVIGSTE, Dooreen hond aangevallen. De 16-jarige dochter van den heer H. te Geleen werd de vorige week aangevallen door een hond en schrok daardoor zoodanig, dat zij sindsdien in ziekelijkeri toestand verkeerde. Het meisje is thans overleden. Autoongeval. Een vrachtauto der fabriek van schoenpoetsmiddelen, firma Loewenthal en Co. te Keulen, is in volle vaart tegen den gevelmuur van een huis ge reden Hij vloog door den muur heen en stiet /.elfs tegen den wand van het naburige huis. De auto werd onder neerstortende steenmassa's bedolven. De twee inzittenden werden door de brandweer on der de puinen uitgehaald. Eén hunner was reeds dood, de andere moest zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd worden. Zijn toestand is hofloos. Vlucht over de daken. De dagelijksche kroniek' IliliifHHi DOET UW 5CMOENEN GOED_ KOSTEN NOCH MOEITE WORDEN GESPAARD LOUIS OOBBELMANN - «OTTERDAM. I van processen en misdaden in de Fransche bladen is wederom met één misdaad aangevuld. Camille Bracq, een loodgieter te Parijs, die een wan hopige liefde voor Juliette Volin had opgevat, etn liefde die niet beantwoord werd, wilde des avonds het cafètje binnendringen in de Rue Tiquetonne, waar zijn geliefde woont. De eigenares hield hem tegen doch hij bedreigde „Zijt gij n:et vroeg Dantes hem na eenig stilzwijgen, „zijt gij niet de geestelijke, dien men voor krank uitgeeft. „Dien men voor krankzinnig uitgeeftwilt gij zeg gen," sprak de abt. „Neen, dat wilde ik niet zeggen," hervatte Dantes lachend. „|a, ik weet het wel, "voegde de kleine man hem toe; „ik werd door de suppoosten der gevangenis voor krank zinnig gehouden en zij zouden mij laten bespotten door de kinderen, indien wij hier kinderen hadden in deze verblijven des jammers." „Geeft gij dan alle hoop op van te ontkomen vroeg Dantes. „De vlucht schijnt mij iets onmogelijks," hernam Faria. „Besef slechts wat ik heb doorgestaan. Vier jaren had ik noodig om de werktuigen te maken, die ik u heb laten zien, en twee jaren heb ik besteed aan het door kratsen van steenen, die dikwerf zoo hard waren als graniet. Meermalen achtte ik mij gelukkig als ik des avonds slechts een vierde van een duim was gevorderd. Om het puin te verbergen, dat ik uitgroef, moest ik het gewelf onder een trap doorbreken, en in de holte daar van begroef ik het tot er geen plaats meer was voor een handvol." Dantes had er nog noo't aan gedacht om zich op die wijze in vrijheid te stellen. De nieuwe hoop, die thans in hem was ontvbnkt, was wel is waar in den eigen oogenblik weer verdwenen maar hij verheugde zich nu bij de gedachte dat hij een metgezel had, die oud en afge'eefd als hij was, drie jaren had besteed om een vijftig voet langen, harden muur te doorgraven. En wat was zijn lot nog als hij gelukkig uit zijn kerker was ontkomen Hij had den rotswand moeten bereiken van welken hij zestig, ja wellicht honderd voet diep in zee had moeten springen. En dan had hij nog te vreezen gehad dat de kogels der schildwachten hem hadden be reikt, en in geval hij ook aan dat gevaar was ontkomen, had hij nog mijlen ver moeten zwemmen. Toen hij dat alles bedacht, zeide hem zijn gevoel dat hij als jong man eens zoo veel voor zijne redding moest wagen. Het voorbeeld van den grijsaard, die met zoo veel geest kracht aan leven en vrijheid hing, vervulde hem met den moed der vertwijfeling. „Ik heb gevonden wat gij zoekt," sprak hij na eenig stilzwijgen tot Faria. „Gij vroeg de andere verbaasd, „en wat hebt gij dan gevonden „Laat mij 't u zeggen," hernam Dantes. „De gang, dien gij van uw kerker tot hier hebt uitgegraven, loopt in dezelfde richting als die buitenweg. Is dat niet,zoo? Faria gaf een toestemmend antwoord. „Welnu," ver volgde Dantes, „laat ons van het middenpunt van uw gang in een rechten hoek een nevengang aanleggen, dan kunnen wij den buitenweg bereiken en wij zullen de schildwachten verslaan en ontvluchten." „Neen, stil, stil," hernam de abt „Toen ik mij zeiven bevrijdde diende ik God, door een zijner schepselen in vrijheid te stellen, die onschuldig was en geen straf verdiende. Met dit bewustzijn kon ik we een muur door graven doch als een met schuld beladen mensch en met het bloed van een verslagen medebroeder op mijn geweten, zou ik niet uit dezen kerker 'kunnen gaan." „Hoe.?" riep. Dantes, „als gij de vrijheid zoo nabij waart, zóudt ge dan terug deinzen voor zulk een beletsel in uwen weg?" „En gij dan vroeg Faria, „Waarom hebt gij dan niet op den een of andere avond den cipier met een poot uwer tafel verslagen, zijne kleederen aangetrokken en getracht te ontvluchten „Omdat ik nooit op die gedachte kwam", antwoordde Dantes. „Neen," hervatte de abt, ,,'twas veeleer omdat gij zulk een instinctmatigen afkeer van zulk eene misdaad hadt, dat gij er zelfs niet aan dacht." Maar intusschen daalde de avond neder en maakte een einde aan de gesprekken der beide gevangenén. De abt keerde naar zijn kerker terug en de opening werd zorguldig gesloten. Nauwelijks echter was de cipier vertrokken of Dantes opende den gang opnieuw en kroop naar ziin medegevangene om zijn avondbrood te zamen met hem op te eten. Dag en nacht waren de samen komsten der beiden afgeslotene gevangene op het kasteel van If eene bron van de reinste vreugde, en beider vriendschap nam met eiken dag toe in innigheid. De jongman beschouwde als het ware den abt als een vader, en deze wijdde een gedeelte van zijn tijd aan 't onderwijzen van den jongeman in kunsten en weten schappen, die hem tot dusverre vreemd waren gebleven. Vijftien maanden snelden op die wijze ras voorbij toen een droevig voorval hun eenzaam geluk verstoorde. De arme abt Faria was onderhevig aan vallende ziekte, en in een der hevigste aanvallen, kreeg hij eene verlam ming, die hem geheel en al 't gebru k van zijn rechter arm en been benam. Niets was te vergelijken met de tee- dere zorg, waarmee de jongeman de grijsaard verpleegde. Immers, hij beminde en vereerde hem als een vader. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1