5e Blad. Wegeling's nieuwsblad VOGELS JUEMVIS Den HaaS BURGERLIJKE STAND van Vrijdag 26 Maart 1926 No. 12 OP DE PLANKEN MijnhardtS VLISSINGEN, van 18—24 Maart 1926. Ondertrouwd F. M. v. Oostveen 32 j. en K- L. Murk 23 j. L. Dekker 25 j. en J. T. P. Groenenberg 24 j.' T. Peuchen 27 j. en N. C. Schenk 26 j. Getrouwd: P. Ventevogel 20 j. en de Ridder 19 j. M. v. d. Driest 27 j, en C. Davidse 28 j. J. C. Eijnwachter 27 j. en M. C. Brijsse 21 j.— C. Bus 26 j. en A. Ennes 22 j. BevallenT. M. Ribbens geb. de Roos d. C. Delle- beke geb. Duine d. Rietmulder geb. de Fouw z. en d. (tweeling) M. P. A. Polen geb. Burm z. E. Kooger geb. de Bruijne z. A. v. Oeveren geb. Timmerman z. A. M. v. d. Linden geb. Meeuwis z. Overleden: L de Koning vrouw van Kopmels 62j. M. v. Peene jd. 22 j. A. M. Blinkhof vrouw van F. v. d. Dood 40 j. MIDDELBURG, van 17—24 Maart 1926. Ondertrouwd L. v. d. Berge, 24j. en M. Waage 25 j. BevallenW. Moes-Soeratinah, z. W. van der Weij-Keur, d. L. Jansen-de Vries, z. J. de Kater- de jager, z. Overleden: j. Verrijzer 16 j. ongeh. zoon. j. Maris 55 j. gehuwd met Th. Wolse. Legerstee 67 j. geh. met A. P. van Fraeijenhove. W. G. Koster, 65 j. ongeh, zoon. W. Joziasse, 68 j. gehuwd met M. Moens. Uitvoering Chr. Fanfarecorps „Vlijt en Volharding". Gisterenavond (Donderdag) gaf het Chr. Fanfarecorps „Vlijt en Volharding' een uitvoering in het gebouw „Re- hoboth", te Souburg. De zaal was gevuld met een menigte die het werken der jonge vereeniging ten zeerste op prijs stelde en dit bewees door ruim applaus. Na het gebruikelijke openingswoord, werd begonnen met Psalm 138, gevolgd door „Au Drapeau" marsch van D. Bauwens, die goed werd gemaakt. In de ouverture „jeanne d'Arc" werd hier en daar geforceerd gebrek aan eenheid was ook zeer merkbaar Zeer gelukkig was het korps met de uitvoering van „L'Aurore d'un Beau Jour". Vooral het baswerk verrichtte goed werk. Ook ten opzichte van klankverhouding en nuanceering was dit nummer het best uitgevoerde. Voor en na de pauze werd de muziek afgewisseld door eenige samenspraken, die in den smaak vielen. Het tweede muzikale gedeelte bevatte vele goede eigenschappen. „Largo" van Handel was goed„Nelly" concertwals van A. Rullaqd was rhytmisch in orde, de kleur had meer verzorgd kunnen zijn. Met een koraal wercf besloten. Over het algemeen genomen was de uitvoering ge nietbaar jammer was het, dat de menschen in een op gewonden stemming verkeerden, dat was aan de muziek merkbaar. We willen ditmaal besluiten met te zeggen aan de heeren bugles-bespelers maakt meer toon, stu deert veel en ookvergeet niet, dat ge de melodie- partij vervult en dat het in vele gevallen op deze in strumenten op aan komt. Een woord van lof aan den directeur voor zijn ijverig werken is hier ten volle op zijn plaats. Zaterdag 27 Maart Concert te geven door de Man- dolinevereeniging „T.O.V.l.D.O." in het Concertgebouw. Zie verder advertentie in dit nummer, Donderdag 1 April Openbare Uitvoering der Chr. Zangvereeniging „Zingt den Heer" te Ritthem in de Chr. School, aanvang 8 uur. Zondag 4 April opvoering van het tooneelstuk „Schakels" van Herman 'Heijermans, door de afdeeling tooneel van de zangvereeniging „De Volksstem", ten bate der slachtoffers In de Drentsche Venen, in het Concertgebouw te Vlissingen. DAMRUBRIEK. - - hll HISTORISCHE ANECDOTEN. Beethoven wandelde eens met een vriend op een winteravond met prachtige maneschijn door een nauwe straat in Bonn. Stil, riep de groote componist, terwijl hij plotse ling stilstond voor een klein, onaanzienlijk gebouw, wat hoor ik daar! Het is mijn sonate in F. Wat wordt dat goed gespeeld 1 Midden in de finale werd er plotseling opgehouden en een stem riep snikkend Ik kan niet meer spelen. Het is zoo mooi. O, wat zou ik graag naar het con cert in Keulen gaan 1 Och, antwoordde een andere stem, verlang toch niet naar dingen, die onmogelijk zijn. We kunnen nau welijks onze huur betalen. Je hebt gelijk, zei de eerste spreekster, en ik zou zoo graag eens in mijn leven goede muziek hooren. Maar het zal nooit gebeuren. Laten we naar binnen gaan, zei Beethoven. Naar binnen gaan, zei zijn metgezel, waarom zou den wij dat doen? Ik zal voor haar spelen, antwoordde de compo nist opgewonden, hier is gevoelgenie begrip 1 Ik zal voor haar spelen en zij zal het begrijpen. Ver geef me, ging hij voort, toen hij de deur opende en een jongen man bij de tafel schoenen zag zitten verstellen terwijl een jong meisje droevig bij de piano zat, ik hoorde hier muziek en ik kreeg lust om binnen te ko men. Ik ben musicus. Ik hoorde ook iets van uw ge sprek. U wilde hoorenu zou wenschenzal ik eens voor u spelen 't Is heel vriendelijk, sprak de schoenmaker, maar onze piano is zeer slecht en wij hebben geen muziek. Geen muziekriep de componist uit, hoe kan de jonge dame dan ik vraag u om vergeving, voegde hij er stamelend bij, toen hij zag, dat het meisje blind was. lk had het niet gezien. Dus u speelt op het gehoor. Maar waar hoort u die muziek, als u geen con certen bijwoont? Wij hebben twee jaar in Bruhl gewoond en daar hoorde ik een dame in onze buurt spelen, 's Zomers had zij haar ramen open en ik liep dikwijls voor het huis op en neer om naar haar te luisteren. Beethoven ging voor de piano zitten en speelde. Het oude instrument scheen bezield. De jonge man en zijn zuster zaten als betooverd door de heerlijke zachte klanken, totdat de vlam van de eenige kaars uitging. De gordijnen waren niet'neergelaten, zoodat een stroom helder maanlicht binnenkwam, maar de speler zat als in gedachten verdiept. Wat een heerlijk spel, zei de schoenmaker op zachten tóón. Luister, zei de meester en hij speelde de eerste niaten van de sonote in F. U is Beethoven, riepen de jonge menschen, toen zij die hoorden. Speel nog eens voor ons, voegden zij erbij, toen hijeopstond om te vertrekken, --nogeens! Ik zal een sonate aan het maanlicht improviseeren, zei hij, terwijl hij in gedachten naar de heldere sterren keek, die zoo prachtig aan den diepen wolkeloozen hemel schitterden. Daarna speelde hij een droevige lieflijke me lodie, die deed denken aan het rustige maanlicht. Dezewerd gevolgd door een passage in driekwarts maat, een tusschenspel als een feeënspel op een grasperk. Daarna kwam een vlug en levendig einde, een adem loos haastige melodie, een vlucht, iets onzekers weer gevend, een vage schrik, die de aanwezigen met zich voerde en allen ontroerde. Vaarwel sprak hij, toen hij opstond en naar de deur ging. JKomt u nog eens terug, riepen beiden in een adem. Ja, ja, zei Beethoven haastig ik zal nog eens weerkomen en de jongedame eenige lessen geven. Vaarwel! Hij ging haastig naar huis terug en hij stond pas bij het aanbreken van den dageraad van zijn schrijftafel op met de Mondschein-sonate in zijn hand. Aan Garrick, den beroemden Engelschen tooneel- speler, werd eens door een beruchten woekeraar ge vraagd, wat hij verstond onder rechtschapenheid. Waarom vraagt u dat, zei Garrick. Bemoei u niet met zaken, die u niet aangaan. De Amerikaansche kampioenschaker Frans Mars hall is bekend om zijn bijgeloovigheid. Trekt hij 's mor gens zijn sokken verkeerd aan, dan is hij overtuigd, dat hem dien dag een verlies te wachten staat. In het tournooi te Pistyan (in 1822) zou hij op zeke ren dag met Leonhardt moeten spelen, maar hij ver scheen niet. *Een der aanwezigen ging, hem in zijn ka mer opzoeken en vond hem daar met een rampzalig gezicht op den kant van.zijn ledikant zitten. Kom toch, MarshallUw klok loopt al, riep de surporter. „Waar is nu toch mijn rechtersok, klaagde de 'meester. „Deze", antwoordde de gevatte bezoeker, „die met dat gat van je rechter groote teen". In drie minuten was Marshall beneden, opgeruimd speelde hij vol vertrouwen en won in goeden stijl. Aljechin en Reti, de beide beroemde schakers- bfindspelers, waren samen uit het hoofd aan het anali- seeren van een partij. Nadat zij het niet eens konden worden, brak Aljechin plotseling af. „Ach, beste Reti, we zijn toch de beste blindspelers der wereld, nietwaar Zouden we er maar geen bord en stukken bij halen, anders worden we nooit wijzer I" ADVERTENTIËN VOGELZAAD Slapeloosheid Overspanning Gejaagdheid Prikkelbaarheid Examenvrees Gebruik hiertegen de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Zenuw-tabletten 75« G. H. M. PETRI MARKTBERICHTEN Middelburg, 26-3-'26. Boter f 1.00 Particuliere prijs. 1.10 Eieren 4.50 Particuliere prijs. 5.50 Eenden Eieren 5— Particuliere prijs 6.— Gartzen Eieren .00 Particuliere pr$s. M 20.— (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Qoedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. I27e(7e wedstrijd Probleem) Auteur R. VONK, Appingedam Zwart 12 schijven op: 7, 10, 12 15, 18, 10, 24, 25, 30, 36 Wt 12 schijven op: 21, 27, 28, 31, 33, 35, 38, 39. 40, 43, 46, 47. Wit speelt en wint. Oplossing in te zenden binnen 10 dagen. Oplossing Probeem No. 124. Zwart: 7/9, 13 16, 18, 20 23, 28, 29, 40. Wit: 27, 31. 36 39, 41, 42, 46, 48/W. Wit 39—33 49—44 48—43 38-33 30-25 31—26 36X27 26X10 25X1 Zwart 28X39 40X49 39X48 29X47 49X21 48X31 47X22 15X4 Ooede oplossing ontvangen vanO. C. de Vries, J. de Bmijne te VlissingenJ. Goedbloed Bergen op Zoom. In probleem no. 124 zat een bij-oplossing en wel alsvolgt: Wit Zwart 39-33 28X39 27—21 16X37 31X22 18X27 49-44 40X49 30—25 49X32 38X10 45X4 25X1 Deze oplossing werd ingezonden doorJ. Lipjes, Jac. Boogaard O Spuij Jr. te Vlissingen J. Roelans, W. Boogaara Middelburg P. Meijers te SouburgB. Verburg te St. LaurensJ. Daane te Zoutelande en K. Marinusse Koudekerke Oplossing Probleem No. 125. Zwart: 10, 12, 20, 25, 29, 30, 38, 40 en dam op 24. Wit: 13, 19. 21, 22, 35, 44, 50 en dam op 48. Wit Zwart 22—18 12X14 48-34! 24X16 35X42 11 26X30 44X4 Ooede oplossing ontvangen vanJac. Booi C. Spuij Jr., J. de Bruijne te VlissingenJ. I te MiddelburgJ. Goedbloed Bergen op Zoom P. Meijers Souburg J. Daane Zoutelande. ard, O. C. de Vries, Roelans, W. Boogaard Correspondentie: K. M. te K. Als 5e zet geeft u voor wit aan 49X34, doch kan ook 39X50 en dan verliest wit. Damslag gaat nietvoor. De voor-ronden oin het Kampioenschap van Zeeland zijn ten einde De uitslag is als volgt: W. Boogaard Middelburg 10 punten, L. Qoed bloed Jr., Vlissingen 9 punten, J. Stroobarid Middelburg 9 punten, C. M. van Poelje Vlissingen 9 punten, A. Dekker Middelburg 8 punten, W. Sinke Middelburg 5 punten, Jac. Boogaard Vlissingen 4 punten, J. van Wijck Middelburg 2 punten, te Qoes werd gespeeld alsvolgt A. Corstanje Qoes 5 punten, Jac. van Zweeden 4 punten, K. L. Kramer Kloetinge 3 punten. Er moeten 50% afvallen om deel uit te maken in de eindstrijd. De spelers die in den eindstrijd zitting nemen zijn alsvolgt: W. Boogaard, J. Strooband Middelburg, L. Qoedbloed Jr., C. M. van Poelje VlissingenJac. van Zweeden, A. Corstanje Qoes. Voor den speler die hieruit als Kampioen te voor schijn komt is door den Zeeuwschen Dambond beschikbaar gesteld een verguld zilveren medaille met diploma. Dit belooft dus een zeer interessante wedstrijd te worden. Corstanje Ooes. Voor den speler die hieruit als kampioen te voor- De Problemist. van diverse plulraege, voedert men het beste met ven Let vooral op juisten naam en verpakking t Vraagt het Uw Winkelter HST QEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten Om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen tegen billijken priis te rijden in Vlissingen naar het Stadnuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijks! adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. !%lazt buisje i De aflevering onzer Che misch Gereinigde en Ge verfde Gordijnen is anders dan die der concurrentie nl. Beter en Goedkooper Depot KortedelftQ 12, M'burg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 9