ii! KINDERWAGENS Behangpapieren iPaasch-Reclame H6Dt U E. N. R. RIJWIEL I Mag.„DESTER" DRUK WERK Jongens, waar pit in zit, D. C. BOUWENSE Denevers Frères het beste adres Voor de Baby Uwe Wijnen Is de Firma BENIEST Wielrijders en -Rijdsters J. BOONE - KOUDEKERKE Drukker!] H. Wegeling Drukkerij De Lange jan WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 26 MAART 1926 •ment beantwoordde aan dat van den beruchten Haar- -mschen kippendief de W., die dan ook door den inducteur herkend werd als de persoon, aan wien het taartje werd verkocht. Ze te on- ilschip overvaren. Maandagmiddag •'eveer 6 uur heeft op de Gouwe te Waddinxveen een .matig ongeval plaats gehad. De schipper D. Broer /it Gouda voer daar met zijn zeilschip in de richting jouda, toen door den hevigen wind het scheepje opge- omen werd en voor een motorschip terecht kwam. Het i.eilschip werd overvaren en het verdween in de diepte, ien neef van den schipper Broer, die zich ook aan boord 'an het zeilschip bevond, sprong tijdig van het schip )ver op het motorschip. De schipper zelf echter verdronk. Ernstig treinongeluk! Zaterdagavond heeft te Scheemda aan het station een ernstig treinongeluk laats gehad. De trein, die om ruim 4 uur uit Nieuwe- ichans naar Groningen vertrekt, moest in Scheemda een goederenwagen uitzetten. Bij dit uitrangeeren had de hoofdconducteur Tamminga uit Groningen, opéén vier laatste rijtuigen plaats genomen. Toen de trein over ién der goederensporen reed, moest deze door een la- dingraam passeeren. (Dit is een raam, [dat bestaat uit twee palen ter weerszijden van de spoorrails, waarover ren dwarslat ligt, om te meten of de spoorwagens te noog of te breed met goederen zijn beladen), juist toen de trein door dit raam reed, stond of ging een rijtuig deur open, waarachter Tamminga had plaats gevat. De- *e deur kwam tegen het meettoestel en werd met zoo'n groote kracht uit haar hengsels stuk gerukt, dat het portier meters ver weg vloog. Tamminga, die tusschen de deur en het rijtuig ernstig bekneld geraakte, viel ter stond bewusteloos van den trein. In het station binnengedragen, aldus de „N. O.", KJeek den ijlings ontboden geneesheer dat Tamminga eenige ribben had gebroken, en een ernstige schouderfrac tuur had opgeloopen. De volgende Duitsche sneltrein 4it Bremen werd in Scheemda tot stoppen gebracht om ien ongelukkige ten spoedigste op medisch advies naar iet Academisch Ziekenhuis te Groningen over te brengen. Vreeselijk ongeval. Te Hébuterne in het fransche dept. Pas de Calais was de 20-jarige Louise Baron bezig met een electrisch gedreven bietensnijder: Haar kleeren raakten verward om de drijfstang, die 100 •lagen per minuut maakte, en met die snelheid werd de ongelukkige meegesleept, waarbij haar hoofd nu eens tegen den muur, dan weer op den grond geslagen werd Haar moeder, die er bij stond, wist niet, hoe de motor stop te zetten, en de vader was afwezig. Wanhopig van ontzetting ging de moeder hulp halen bij een buurman, die er in slaagde de machine tot stilstand te brengen. Toen de vader thuis kwam werd hij bijna waanzinnig, toen hij het verminkte lijk van zijn dochter zag. Eentragischeg.eschiedenis. In Parijs, meldt de „Matin" is een heele familie: vader, moeder, doch-" tertje en grootmoeder, doorgasverstikking om het leven gekomen. De congierge, die wist, dat H altijd zeer matineus was, verwonderde er zich over dai tegen twaalf uur de lu ken nog gesloten waren. Tezamen met een agent van politie heeft hij de deur geforceerd ln de eetkamer werd de grootmoeder gevonden, lig gende bij het raam, dat ze blijkbaar met meer heeft kunnen openen, terwijl de vader met het dochtertje bij de deur lag. De mo der achijnt hevige smart te hebben geleden zij had haar gezicht geheel opengehaald met haar nagels Aan zelfmoord kan hier niet gedacht woeden. De gas meter bleek niet afgesloten, terwij. bovendien de kruk, die op de opening zat, waar men het water in doet, •r afgesprongen wai, waardoor een reusachtige hoe veelheid gas ontsnapte. Een onderpand!! In de Batavierenstraat te Rot terdam kwam bij mej. G. H. A. een koopman, die kunst bloemen te koop aanbood. Een grassprietje en een bloemetje in een blikken potje. Het leken wel aardige dingetjes en ze kostten niet duur, een dubbeltje of zoo iets, De juffrouw kocht er eenige en ze.gaf den koop man een bankbiljet van tien gulden in betaling. Maar deze had niet terug. De m, n zou het biljet wel even gaan wisselen hij i et zijn m. nd met kunstbloemen staan en de juffrouw, het gev..l veilig achtend, bleef rustig w:ichten. Dit wacht n echtet duurde he i lang,, zoo lang, dat hei haar een zekeiheid werd, dat de koopman niet meer terug kwam Zulks te meer wijl de uhoud v.i< /ijn manu nauwe lijks een paar gulden w*ard bleek Daar komt de lieve LentelllDe bestuurders der vliegtuigen voor snelverkeer, d e op het vliegpark te Croydon aankwamen, hebben bericht, dat een ont zaglijke koude en sneeuwstormen heeischen in West- Europa. Een machine, die van Brussel naar Londen vloog, was van buiten geheel bedekt met een dikke ijslaag, toen zij te Croydon landde. In geheel Normandie en vooral in de buurt van Rou- aan, heeft het Dinsdag 4 uur aan een stuk gesneeuwd bij een temperatuur van 8 graden vorst. De „Salmonby" vergaan. Elf menschen ver dronken. Dinsdagavond is de treiler „Salmonby" van Brimby op weg naar IJsland, door het springen van den stoomketel voor den mond van de Humber, vergaan. Van de uit 13 man bestaande equipage verdronken er elf. Beleefd Verzoek. Abonné's gelieven er bij verhuizing voA aan te denken ons zoowei hun nieuw als hun oud aJres direct op te geven. Aomuosthatic 4- 1 ZUJVERE NATUURWIJNEN goedkoope Kunstwijnen VOOR en denken bij hun wflde spelen niet aan hun kleeren. Hoeveel zorg die kleeren U ook geven, moeder» weest blij dat Uw Jongens gezond zijn als een visch en ravotten zonder om hun kleeding te d^nlrg-q. Past U aan bij hun speelschen aard en koopt sterke jongenskeeren, waar ook pit in zit, zooals Kreymborg ze te kust en te keur in voorraad hee^t. Aan Kreymborg's jongenskleeding is alle zorg be steed. dat ze sterk is en toch elegant ji3 Ci'j tod b 133 .s .1 O 'I f sM •iü 3.90, 4.75, 5.75, 6.75, 7.76 - 2.75, 3.75, 4.90 inii'^illi'^l||i'r'l|l»^'llli'l'l||lC'l||lj^i||iai|||i^i||l»!aill»!Z!'ll»!Ztlll»gt»lll!Zïlül!Zï»llCTI'iZÏ'Hl!Zl'in Bei*e Kinderk0U'e" 19 23 26 29 34 37 39 ct Katoenen Dameskousen 25-39-49-59-69-79 cent Fill d'ecosse Dameskousen 79-89-99-119-139-169 cent Extra aanbieding Fantasie Heeren Sokken 34 ct Prachtsorteering Fill d'ecosse Sokken vanaf 99 ct Reuzen collectie Dames Handschoenen vanaf 59 ct Jongens Khakl Overhemden Vanaf 113 ct Witte Schiller Jongens Overhemd vanaf 133 ct Gehaakte Zijden Zelfstrikkers vanaf 33 et Gestreepte Heeren Overhemden 133 ct in tijdin Zelfblnden een onovartriffilijki sortesring Snoezige Pakjes en Jurkjes 99 ct I Zijden Kappen. Een pracht sorteering Verder alle mogelijke Baby-Artikelen, zooals Sokjes, Schoentjes, Kousjes, Gummi Broek jes, Truitjes, Broekjes, Rokjes, Barnlturen In doosjes, enz. enz. Zijden gestikte Wagendekentje 3.58 vachten mm ai TEGEN PASCHEN AL EEN AANGESCHAFT T Reeds velen mijner ollèntèle hebben er al een In bezit of besteld. Wie nog moet besluiten, doet het vlug want de bestellingen aan de fa* briek zijn enorm groot en daarom langer lever tijd wordt aangevraagd. Prijscouranten gratis op aanvraag Agent Burgers E. N. R. en Fongere Rijwielen f:a ST. JACOBSTRAAT 7-8 VLISSINOEN Is het aog maar steeds niet In de mee ite za ken. Evenwel hoort men zoo nu dan bewe ren, dat er eenige .opleving" te consta- teeren la. Zeker Is het, dat vele zaken meer zouden hebben, wanneer men over het algemeen meer prijs stelde op MB®t©r Drukwerk"- Dit toch geeft immers cachet aan Uw zaak en brengt U steeds nieuwe orders. Laat ons het eens voor U vervaardigen en U ault, zoowel over prfls als uitvoering tevreden zijn. Noordstraat VUssingen Lange Delft, Middelburg^ „i Onze «orteerlng Is geheel oompleet, vanaf het ALLERGOEDKOOPSTE tot de fijnste uitvoering Onze prijzen zijn BENEDEN elke aanbieding Korte Delft Q S en F 25 M'burg Indien gij belangstelt in inplaats van de vele aangeboden drinkt dan liever een glas min der, maar stelt prijs op kwa liteit en koopt dan in dezen be kenden OUDEN WIJNHANDEL Fransche Appelwijn uit p fl. Normandië (zoet en droog) f 1. Maskarawijn, donker rooae Afrikaansche Wijn f 1. Mystellawijn, fijne zoete roode Fransche Wijn f 1.25 Roode Zoete Afrik. Wijn f 1.50 Witte Zoete Ital. Wijn f 1.40 Zoete Turksche Wijn f 1.40 Chateau Bellegarde, oude Bordeaux f 125 Afrikaansche Missiewijn der F%ters v. Algiers zeer fijn f 1.30 Chateau Montbazillac, Witje Bordeaux f 1.30 Fruit Brandy, ter vervanging van inmaakbrandewiji het zelf maken van Boeren jer Liter f 2.20 En ook als Brandewijn te gebruiken Advocaat of Brandewijn f 2.25 en f 2.75 Fransche Cognac f 3.50 en f 3.75 Wijnhandelaren Likeurstokers MIDDELBURG DROOIST NAAST JAMIN VLISSINOEN i -i c)d jM v JONGENSPAKJES, leeftijd I fBBr MATROZENPAKJES..leeftftd 3 j Mutsjes 29-39-59-99-119-169 ct

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6