Complete stal Vee 2e Blad. Wegeling's k van Vrijdag 26 Maart 1926 No. 12 T r r JjJ 1L I JJJ'iU Groote Nrd.-Holl Verloting 250 Hoofdprijzen Nog 5 dagen vóór de Trekking Aantal Loten is beperkt Vervolg Weekoverzicht 1 OCA prachtige pr. •■ww waaronder 100 Rijwielen 20 Naaimachines 20 Stofzuigers 100 Gouden Horloges Dit Is een prachtver- loting. Prijs per Lot DRUKKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan zijn eigen kinderen daarbij was en ten tweede of de inentingsdokters (in Dui.tschiand wordt de vaccinatie niet door 1 k e arts verricht, en zijn hiertoe speciale dokters aangesteld. Red.) het recht hebben om kinderen te dooden of in hun gezondheid te schaden Verder geloof ik dat men dit aantal van het Rijksgezondheids- bureau gerust met 2 of 3 vermenigvuldigen kan, wil men de juiste waarheid zeggenwant onze ambtelijke statistieken worden door belanghebbenden d.w.z. door de inentingsdokters zelf opgemaakt en dan ware het Dovenmenschelijk te verlangen, de dingen, die hun zelf zeer onaangenaam zijn, in hun volsten omvang ambte lijk ap papier te zetten. Bovendien komen de meeste schadelijke gevolgen door vaccinatie heelemaal niet ter oore der inentingsdokters. KORTE KLANKEN. Dierenmishandeling. Haar wij vernemen is tegen een tuinder onder de gemeente Vrouwepolder door de politie procesverbaal opgemaakt wegens dierenmishan deling. Om zijn met koolzaad beplanten akker tegen de vogels te beschermen, had hij een kat aan een in den grond gestoken riek geplaatst. De „Edith". Ha in het dok te Vlissingen door de Kon. Mij. „de Schelde" te zijn gerepareerd, is het Eng. stoomschip „Edith", dat te Westkapelle aan den dijk heeft gezeten, Dinsdag naar Antwerpen vertrokken. Havenverbetering Vlissingen. Blijkens de memorie van antwoord op het voorloopig verslag van de afdee- lingen der Tweede Kamer over hoofdstuk waterstaat, kan de minister zich vereenigen met de meening van enkele leden, dat nu met verbetering van de haven te Vlissingen wordt begonnen, de billijkheid vordert, dat het werk zoo spoedig mogelijk wordt voortgezet. 's-Heer Arendskerke. In de Maandagvoormiddag (Vervolg op ons nummer van Vrijdag 19 ]V\rt.„Waarom wij den wensch koesteren, dat de vaccinatiedwang afgeschaft wordt", door Dr. Winsch.) Het is de verdienste geweest van Prof. Juncker, die tegen het einde der 18e eeuw in Haile werkzaam was, om allereerst de toonaangevende kringen, regeering, geestelijkheid en intellectueelen, met de gedachte ver trouwd te maken, dat men de pokken vermijden kan, door ze tijdig te herkennen en de zieken te isoleeren en te ontsmetten. Daar deze erkenning zich gelijktijdig met de koepokkeninenting verbreidde, begon men met actief tegen de pokken op te treden, terwijl men tot op dat oogenblik ze* steeds lijdelijk verdragen had. Zoo doende ontstond er bij de menschen der 19e eeuw een ongehoorde innerlijke kracht om tegen deze ziekte te strijdenmen begon nu den strijd van alle zijden tegen de pokken, terwijl men n de 18e eeuw de handen, als verlamd, in de schoot had laten rusten. Dat is een on gehoorde, gewichtige hygienisch-zielkundige factor bij de pokkenbestrijding der 19e eeuw, die zeker veelmeer gewicht in de schaal legt, als de uiterst geringe voor behoeding, die de vaccinatie wellicht gaf. Het dalen van het pokken-steiftecijfer in de 19e eeuw berust vóór al les op do verbetering van het gezondheidswezen, zooals z ch dat in deze eeuw voornamelijk tegen de pokken en voorts tegen alle andere ziekten heeft ontwikkeld, het gezondheidswezen der 19e eeuw was dus allereerst gedeeltelijk tegen de pokken gerichtgedeeltelijk traden echter door ae voortschrijdende techniek, in steeds ver hoogde mate, verbeteringen in voor de openbare en bij zondere hygiëne, verbetering der algemeenereinheid in voeding, water, woning, kleeding, badvVezen, warmtetoe voer enz. I.i de eerste 75 jaren der 19e eeuw was de daling van het sterftecijfer nog gering, de nieuwe hygi ëne was nog niet in staat een nieuwe opflikkering der pokkenepidemieën te beletten, daartegen werd in het laatste kwart der 19e eeuw, door de toenemende wel vaart en de geweldige stijging der hygiënische techniek, de moderne hygiëne zoo versterkt, dat zij de pokken o«r, weinig meer gevreesde ziekte maakte, en alleen onze officieele „pokkenbeschermers" .probeeren altijd nog, de bevolking voor de pokken griezelig te maken, hoezeer de pokken met den algemeenen stand der ge zondheidskuituur samenhangen, ziet men 't beste aan de hooge sterftecijfers u. iS7iJ872, die eenvoudig een gevolg van den Eransch-Duitschen oorlog zijn. ize oui log is een terugvallen in de grootste hygiënische „Miskultuur", dat blijkt het beste uit de statistieken van pokkenge- vallen. Pokken en gebrekkige hyg ënische ontwikkeling zijn twee onafscheidelijke factoren. Dat er in den wereldoorlog niet meer pokken geweest zijn, ligt eenvoudig hieraan, dat in de 20e eeuw deze reinheid nog een veel hoogere trap bereikt had. En deze hooge trap der hygiëne heeft voorzeker nog een groot gedeelte der andere „oorlogsschaden" geknot. Alzoo, niet de vaccinatie heeft de pokken overwon nen, doch ae immer meer stijgende individueele en openbare re nheid. De 18e eeuw is een eeuw van groote vuilheid geweest, terwijl de 19e eepw er een is van steeds stijgende pijnlijke zuiverheid en de 20ste zal dit nog veel meer zijn. Als er in de jaren 18701871 veel meer menschen ziek werden en stierven uit de civiei-bevolking dan in het leger, zoo is dit ook geen bewijs voor het voorbe hoedende der inenting. Een leger is immers alleen sa mengesteld uit de krachtigste mannen, die naar de ge wone ziekte- en sterftestatistiek een veel geringer cijfer hebben dan die der overige bevolking, omdat daar na melijk veel kinderen en oude menschen onder zijn. De grootere onvatbaarheid voor pokken van het leger, heeft alzoo niets met de vaccinatie uit te staan, .doch alleen met de werkelijkheid, dat het de sterkste en de minst vatbare mannen omvat. Geheel verkeerd staat collega R. tegenover de ge volgen .der inentirfg. V\ o eerst komt hij weer met zijn vroegere 80.C00 sterfgevallen, jaarlijks, aan pokkenhij vergeet echter daarbij, dat die tijd reeds zeer lang, in het verschiet ligt, namelijk minstens 125 jaar, gansch afgezien daar van, dat, zooals ik boven reeds zeide, dit getal veel te hoog gemikt is. Gedurende de geheele 19e eeuw is die jaarlijksche sterfelijkheid nooit meer zoo hoog geweest. Tegenover deze 80000 fantastische sterfgevallen, zegt nu collega R., hebben I of 2 sterfgevallen tengevolge der inenting, heeleniaal niets te beduiden. Hij is zoo voorzie itig, niet aan te geven, in welke tijdruimte deze 1 of 2 sterfgevallen plaats hadden. Ik moetzeggen.dat, het aanp ikken op deze wijze van een zoo ernstig thema, mij altijd verkeerd toelijkt. In werkelijkheid zijn de sterf gevallen tengevolge der inenting veel grooter. Het Rijks- gezoridheidsbureau (we moeten ons momenteel in Du tsch- Und denken! Red) geeft alleen voor de jaren 1911 tot 1920 toe, dat 61 kinderen in Duitschland aan de ge volgen der inenting zijn gestorven, dat is elk jaar meer dan zes Kinderen. Ik richt nu tot collega R. twee vra- #öq: Eerste is wat hij er van zeggen zou als een van Goedgek. bij besluit van 12 Mei 1925 le Prijs 12 Koeien, 2 Paarden, 2 Varkens en 6 Schapen of 1 Woonhuis, te bouwen ter plaatse naar keuze elk ter waarde van f 5000. 2e pr.4-pers. Auto. 3e pr.3 beste Koeien. 4e pr.1 Paard m. rijtuig 5e pr.Motorrijwiel Enz. Enz. Op elke 20 loten één gelukkige winner 1250 Prijien waarbij 250 Hoofdprijzen Voorts nog 1000 prachtige prijzen. Trekking Woensdag 31 Mrt. Verkrijgbaar bij Noordstraat 44 Vlissingen Langt Delft 144 Middelburg (Wordt vervolgd). f De verbeteringswerken zullen vermoedelijk in 1929 zijn voltooid. De kaaimuur za! een lengte van 500 M. verkrijgen. V. C. Colijnsplaa Maandagmiddag hield de raad van Colijnsplaat een openbare vergadering, waarin alie leden tegenwoordig waren. Ingevolge art. 178 der gemeente wet zijn de vjjfjaarlijksche verordeningen weder opnieuw vastgesteld, besloten werd de politieverordening te her zien en een commissie van onderzoek daartoe te be noemen. Deze commissie bestaat uit de leden A. Ridder, W. Potappel en H. M. Haringman met als voor zitter de burgemeester. Het heffingspercentage voor de gemeentelijke inkom stenbelasting werd vastgesteld op 1,25 (vorig jaar 1,5). Op voorstel van B. en W. werd besloten een keibe strating aan te leggen op een gedeelte van het haven terrein. Hu stellen B. en W. voor om een geldleening aan te gaan, groot f 3600 tegen ten hoogste 5 pCt 's jaars, met jaarlijksche aflossingen van f 300, aanvan gende 1927. Wanneer de geldmiddelen het toelaten zal een hooger bedrag worden afgelost. In verband hiermede werd de begrooting gewijzigd. Het lid Verburg brengt bij de rondvraag het verre doorrijden der auto's op het Kortgeensche steiger ter sprake en vraagt of daar niets tegen te doen is. Be sloten wordt bij de subsidieverleening daartegen eenige voorschriften te stellen. M. C. gehouden raadsvergadering, welke door 10 leden en de secretaris werd bijgewoond en waarin dhr.- P. üudkerk zonder kennisgeving afwezig was, werd een verzoek van P. Pieters, koopman, alhier, om vergoeding ingevolge art. U der Lager-onderwijswet 1920, niet ontvankelijk verklaard, als zijnde deze aanvrage op ongezegeld papier gesteld. Een verzoek van het Comité-Mobilisatiekruis Zuid-beveland, gevestigd te Goes, om een bijdrage uit de gemeentekas ter tegemoetkoming in de kosten ver bonden aan de uitreiking van het Mobihsatiekruis aan allen, die tijdens de .Mobilisatie onder de wapenen zijn geweest, wordt als zijnde pas ingekomen, gesteld in han den van b. en W., teneinde in de volgende vergadering den Raad daaromtrent te dienen van advies. Een drie tal verzoeken om vergoeding ingevolge art. 13 der Lager- onderwijswet 1920, t.w. van b. bommeljé, jacs. de Ha mer en Mars. de Keijzer, wordt ingewilligd en besloten aan adressanten een vergoeding uit te keeren van f 25 per jaar en per kind. Op een verzoek van gelijke strek king van jacob den Herder word; afwijzend beschikt, omi eden gebleken is, dat de afstand van de woning van adressant tot de bijzondere lagere school te Hieuwdorp, minder dan 4 K-M. bedraagt. Haar aartleiding dezer be sluiten wordt op voorstel van dhr. Lindenbergh besloten bij de Min. van Onderwijs de aandacht te vestigen op de groote financieele bezwaren, welke artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 in het algemeen en in het bij zonder voor deze gemeente medebrengen. Verder wordt goedgekeurd een besluit tot af- en overschrijving in de begrooting van het Groot Armbestuur van 's Heer Hen drikskinderen dienst 1925. De begrooting van het Bur gerlijk Armbestuur van 's Heer Arendskerke dienst 1926 wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f 26145,85. Vervolgens wordt besloten aan het Bestuur van „Eigen Erf", gevestigd te Goes, uit de gemeentekas een voor schot ie verleenen van f 10800 voor oen aankoop van grond en het daarop bouwen van 3 plaatsjes ten be hoeve van de landarbeiderswet, ten behoeve van de land arbeiders )ac. de Kok (anzn., joh. Witte en G. i. MoerJ dijk, allen wonende te Hieuwdorp. Ten slotte worden eenige wijzigingen gebracht in de gemeentebegrooting voor den dienst 1925 en 1926. Bij de rondvraag mformeei t dhr. De Vlieger naar ein aan B. en W. gericht verzoek van de afdeeling Hieuw dorp van den Hed. Chr. Landarbeidersbond tot het ver schaffen van werkgelegenheid aan hare leden en vraagt of aan het bestuur dier afdeeling reeds een antwoord op dit Verzoek is toegezonden, waarop de voorzitter antwoordt, dat deze gemeente niet in de gelegenheid is werk te verschaffen, maar het bêstuur is gewezen op de bij de Spoorwegmaatschappij „Zuid-Beveland" wederom begonnen werkzaamheden en tevens op de op handen zijnde werkgelegenheid bij de waterleiding Zuid-Beveland. Ten slotte dringt dhr. Schipper aan op demping van den Oostgracht, naar aanleiding waarvan de voorzitter opmerkt, dat daarmede binnenkort zal worden begonnen. nZ'9 Juweelendiefstal. De Perzische prins Hasse- roel Moelk, die in 1909 tot 1914, tijdens de minderjarig heid van den Perzischen troonopvolger, regent in het toenmalige koninkrijk Perzie is geweest, woont sinds jaren te Parijs. Kort geleden heeft prinses Moelk een nieuwe kamenier gekregen, een meisje van zeven en-twintig jaar. Aanvankelijk liet zich alles uitstekend aanzien, 't nieuwe bezempje veegde inderdaad heel schoon maar na een poos werd ontdekt, dat het meisje 's nachts nooit in huis was. Met haar vriend, een Spanjaard van slechte faam, bewoonde zij ergens een kamer. Deze man is in den laatsten tijd herhaaldelijk in de buurt van het huis van Prins Hasseroel Moelk gezien. Dezer dagen heeft het paar zijn slag geslagen, 's Ochtends om acht uur, de piinses deed met haar dochter een wandeling, de prins was zich aan het aankleeden, heeft het kartie- niertje alles wat zij in huis aan juweelen en sieraden kon ontdekken bij elkaar geroofd en is met haar buit in een auto gesprongen, waarmee de Spanjaard voor ds deur stond te wachten. Een voorloopige schatting heeft de waarde van 't gestolene op achtmaal honderd duizend francs bepaald. Erg ongeval te Heist-op-de n-B erg. Een auto, zoo schrijft „De Schelde", reed het gespan van landbouwer Aloys van Kerkhoven, bij het inrijden der gemeente Heist-op-den-Berg aan. Kar en paard werden ondersteboven geworpen en Van Kerkhoven met 't hoofd tegen de steenen geslagen. Zijn dochtertje, dat naast hem zat, kwam er niet een paar kneuzingen vanaf. Vader en kind moesten genees kundig verzorgd worden. Terwijl men zich met de gekwetsten bezighield, slaagde de chauffeur erin, spoorloos te 'verdwijnen. 1 ij wordt opgezocht. DJo or een tramkaartje erin geloopen. In de bekende buitenplaats „Kraantje Lek" tc Bloemen- daal, waren kippen gestolen. Maar de dief scheen een tramkaartje in het kippenhok te hebben achtergelaten. De Bloemendaalsche recherche toog er mede naar ae tram- directie met het gevolg, dat reeds werd opgegeven welke» conducteur het kaartje verkocht had. Deze wist tijd en plaats op te geven en zelfs het signalement van den persoon, aan wien het kaartje was verkocht. Dit signa-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5