FIRMA H. L. HENDRIKSE SIGAREN FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 26 Maart 1926 Ruime sorteering MIDDELBURG bekende billijke prijzen GRAVENSTRAAT STOMPf CPl N HEER NBAA. J. VAN HOLTHUIJSEN BEKENDMAKING W. A. GRAAFMANS Vraagt voor plaatsen van Advertentiën op deze pagina onze speciale prijzen. Is beslist de mooiste reclame ADMINISTRATIE „WEQELINQ's NIEUWSBLAD" KARPETTEN VITRAGES ALLOVER MATTEN WIJ BIEDEN U AAN 120 ct. de 50 stuks f4.-- p. kis v. 100 st. 30 cent p. half pond ÏW Bewaar uw sterti- pels, want ze hebben WAARDE Heeren-& Kinderkleedlng Zaterdagnacht werd te Amsterdam de Stille Omgang gehouden, waaraan door duizenden katholieken uit het geheele land werd deelgenomen. De deelnemers aan den Stillen Omgang passeeren het Begijnhot. Zondag werd te Purmerend een Boksdemonstratie gegeven door de boksers H. de Best en Joop Liet, bijgenaamd de „Singing Dutchman". Evenals in Londen vergastte Joop Liet na afloop van de boksdemon stratie het publiek op een paar Engelsche en Hollandsche liederen. Links de boksmach, rechtsde zingende Joop Liet. Biddende Volendammers in O. L. Vrouwekerk aan de Keizersgracht te Amsterdam. NAAST HOSPITAAL M'BURG CREDIETEN in bedragen van f 20—f 60 zon der borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit. Inlichtingen J. J. SPAPÉ, Kasteelstraat 11 Vliss. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Voor solied werk wordt ingestaan Beleefd aanbevelend, PAARDENSTRAAT 21 VLISSiNGEN Costuum van travers in Bois de Rose, gegar neerd met crème kanten Mil 1 en knoopjes .Costuum van -bruine marocain gegarneerd met biezen en plises van beige en Crepe de Chine Costuum van marineblauwe popeline, biezen van crème ma rocain, kraag ge- pliseerde pia stre n en het gedeelte van onder uit de japon v. crème crêpe. Te IJmuiden werd Zondag de wedstrijd om het kampioenschap van {Seder- De toestand van jos. Orelio, die 10 land gehouden door Stormvogels—Enschede. Een zeer April a.s. 72 jaar wordt, is zeer be- interessante kiekde keeper blijkt de denkelijk. Hij lijdt reeds sedert ge- „keiharde" niet te kunnen houden. ruimen tijd aan suikerziekte. „Het Volk" deelt mede, dat na gevoerde be sprekingen het bestuur der S.D.A.P. er in ge slaagd is den heer W. Drees, wethouder te Den Haag, bereid te vinden de functie van bezoldigd voorzitter der S.D.A.P. te aanvaar den. zoodra hij zijn wethouderschap in 1927 kan neerleggen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 3