ËZÜ Mandoline-Vereeniging T.O.V.I.D.O. GEWELDIG IS DE VOORRAAD VERKOOPHUIS „AMERIKAAN" H. H. VEEHOUDERS I Mandoline-Concert s VERKOOPHUIS AMERIKAAN s NA AFLOOP BAL VERL0VINGS- - RINGEN - Zijn aardigs dingen Die een leder graag (draagt En waar RICHTER de gunst voorvraagt Koopt oen Gazelle of Kaiser Naaimachine Agent C. W. A. v. d. VEN ASD A ASDA No. 1 4SDALINE Werkmanskleeding WEOEUNG't NIEUWSBLAD VAN 26 MAART 1926 Vreeaellj k o n g iltndrik van Dyck, 19 jaar verrichtte herstellingen Do jonge vrouw vluchtto met haar man en wierp het *apen in de Seine. Gisteren zijn beiden gearresteerd. De Spanjaard is ernstig gewond. eval te Hemixem. Zekere °P ^et dak van de koperfabriek te Hemixem. Door een misstap gleed hij uit, viel door een dakven ster en kwam in een vergaarbak met zwavelzuur terecht, '^an Dyck werd vreeselijk gewond over het lichaam en ton slechts levenloos uit het bijtend vocht gehaald /orden. Het lijk werd naar het doodenhuis der gemeente over gebracht. Bandietenstreek te Antwerpen.Wij lezen in „De Schelde": Dezer dagen om 6 uur, vond in het huis Van Span- jenstraat 20 een brutale bandietenstreek plaats. De eerste verdieping van het huis is betrokken door Hirsch Friedman, geboren te Odessa, 25 jaar oud. Op genoemd uur boden zich drie personen aan, die zich voordeden als politieagenten. Ze spiaken Duitsch 3n waren gekleed met zwarte overjassen en fluweelen hoeden. Een hunner had een tasch onder den arm. De <alsche politie-mannen verlangden papieren van Fried man en namen een dreigende houding aan. Eensklaps wierpen de kerels zich op den Rus, die na een worstel aartij het onderspit delfde. De Rus werd met de lakens )p het bed gebonden, terwijl al de meubelen doorsnuf fold werden. Daarop namen de kerels de vlucht met 460 dollar en 15 frank. De haagsche kuitenprikker. 12 April a. s. sal voor den Haagschen Kinderrechter de zaak behan deld worden tegen den z.g. kuitenprikker. De behande- mg geschiedt uit den aard der zaak, gelijk aan alle «aken voor den Kinderrechter, met gesloten deuren. Ernstig ongeval te Bodegraven. Maandag* norgen had te Bodegraven een ernstig ongeval plaats Van den tilbury waarin de landbouwer O. en zijn vrouw aten, liep plotseling een wiel van het voertuig, waar door dit omsloeg. De heer O. werd tegen den grond gesmakt en gleed vervolgens van den berm af de sloot m. Zijn vrouw, die er beter afKwam, schoot direct toe en hield hem met zijn hoofd boven water tot hulp kwam. Toen deze kwam opdagen, bleek de man reeds over leden, hoewel zijn vrouw uitdrukkelijk verklaarde, dat zijn hoofd niet onder water geweest is. Vermoedelijk was dus de val reeds de doodsoorzaak. Doodgevroren. De Indische student Pathak uit Chindwara, die aan de Berlijnsche universiteit was in geschreven, en dezer dagen in gezelschap van eenige Jonge Berlijnsche studenten een uitstapje in het gebergte had gemaakt, waar zij den Sneeuwkop wilden bestijgen, is Zondagmorgen op den weg, dien van den Sneeuw kop naar beneden leidt bij een mijlpaal doodgevroren gevonden. Ongeveer 6 meter van hem af vond de reddingsbri gade ook het lijk eener jonge dame, wier indentiteit echter nog niet vastgesteld is. DO BB ELM ANN'S IN HET GEBRUIK euareCt uifo/uittendtuX<pecüia/ ■uityezacAte atevtae.. dxtfxxü 6Cxcleeesv lzaana<Ae/fd6a££ereccf <%Lesi4r taxu/teie/aanxfeprcamtaAaA toaardevr te aee/'/iwii/erxne/e^ fiusict/voue/tx/aa. andere joortërv Ae- due x/oe< t/cv&er s/v /iet y<//>uttc>sc/afi,e/erie,x>/nx/a& BZK snee/" -Cc<jert/u?u</6. Brutale aanranders. Maandagavond werd een motorbus uit Bonn op den weg, even voorbij Ahrweiler, aangehouden door een man, die oogenschijnlijk mee wilde rijden. Toen de bus stilhield, sloeg de man den conducteur van de trede, belde en de chauffeur reed weer door. De conducteur werd daarna door den aan rander en een paar toegeschoten helpers bewusteloos geslagen en. zwaar gewond. De daders ontkwamen met de ontvangsten van den dag. De chauffeur bemerkte de vermissing van den conducteur pas op de volgende pleis terplaatsen. Tijger contra auto. Het volgende, bijna on- geloofslijke, verhaal gewerd de „Sum. Bode" uit Taloe Enkele dagen geleden had een auto rijdende van Sim pang Tonang naar Tjoebadak Taloe nabij Boekit Andi- lan, een ontmoeting met een tijger die zich midden op- den weg bevond. De chauffeur had den moed om met een flinke vaart door te rijden, maar toen de auto juist zou passeeren, sprong het dier op de auto. Daar er echter aan de gladde kap of aan de spatborden weinig: houvast was te krijgen voor de klauwen van den tijger, gleed hij er af en zoo kwam de auto met inzittenden^ ongedeerd te Tjoebadak aan. Bij onderzoek vond men aan het ééne spatbord, dat; verbogen was, verschillende sporen, zooals haar van den tijger enz. Den volgenden dag werd nabij de plaats van den aanval een doode tijger gevonden, waaruit bleek, dat het dier door de auto was overreden. De correspondent, die dit scnrijft, staat als een be trouwbaar man bekendmaar het is wel een buitenge-' woon brutaal stukje van een tijger om een in volle vaart zijnde auto, met lichten op, t; bespringen. to O r X Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 28 Maart is geopend de apotheek van S. J. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg: Zondag 28 Maart is geopend de apotheek van M. VAN P1ENBROEK. OU IS DOBBELMANN R O TTERO A M. ADVERTENTIËN ZATERDAG 27 MAART Toegangsprijs 50 ct. per persoon, alles Inbegrepen ZEELANDIA-JAZZ c v.h. s. de vos, Voor Allen die sukkelen met 1 ui ra ra -o O C/5 03 03 kJU d 03 CD 03 03 03 03 s. *o rz 03 «S-* JU O nu JS£ ra iL/eri ï/v lippen och/enJvoer en opfolyoer •JE Jan heeft Udubbel^enot In het "hde fabriek LABORATORIUM „ASDA" Blauwe en ZwarteHeeren- Costuums vanaf f 16.50 tot f 65.» Radlo Heeren- en Jonge- heeren Costuums vanaf f 6.50 tot f 65.- Yele honderden Kinder pakjes. Groote keuze in Regenjassen en -Mantels in Gummi en Gabardine vanaf f 4.90 tot f 45.» Het beste en goedkoopste adres voor Wij geven cadeau boven f 10— contant een PET, boven f 25.— contant een OVERHEMD of KLOKJE Langt Noorditraat G 24 naait R.K. Kerk, M'burg Ksb wbon- bons gebruiken. hptrmunt- o RIJWIELEN Q> A MW H X P O I. Directeur de Heer M. P. VENTEVOQEL geeft bovengenoemde Vereeniging een in het Concertgebouw van den heer OTS, Emmastraat Vlissingen Aanvang 8 uiy. Plaatsbespreken 27 Maart van 34 uur Kaarten te bekomen bij het Bestuur en Leden en des avonds aan de Zaal O O ÏO o» De Notaris H. R. STRUVE te Middelburg is voornemens op Woensdag 31 Maart 1926 des namiddags 1 uur, aan de Buitenhaven te Vlissingen. publiek te verkoopen De afbraak van een zoo goed als nieuwe Stoomsmederij met Woningeri, bestaande in 500stuks zware Balken, Gordings, Platen geschikt voor Schurenbouw. Lat ten, Tengels, Palen, Ribben, 40 stuks prachtke maatsramen en deuren geschikt voor Woning bouw, 1000 stuks mooie vloer-, zolder-, dak- en schot- en Kraal- delen, 30 stuks Kast-en Schuur deuren, 3 stel dubbele schuifdeu ren geschikt voor Pakhuis of Ga rage, 300 stuks gegolfde Platen, MO Pottebuizen, 200 M. Gaspijp geschikt voor Palen en Wateraf voer, 20 stuks ijzeren Balken, 100 M.zinkenQooten,Trappen,Schoor steenmantels, Kachelpijpen, Klin kers, Metselsteen, Brandhout enz. ■art 6 111 Middelburg verstopping of moeilijken en I onregeimatigenstoelgangzijn Myahirdt 's Laxeert* Wtttsn 'onmisbaar. Werken vlug en .radicaal en veroorzaken niet [de minste kramp. Doos 60c. Bij Apoth. en Drogisten. 0» a sss^ CL O v- C T3 O) O k. k. O O -o c (17 O O O O O o LA IA cu Rijwielhandel „K.etta Angin" LANGE SINGELSTR. N 171 MIDDELBURG De Veeartsenijmiddelen voorzien van nevenstaand merk, hebben steeds hun roem gehandhaafd. Thans Is de tijd aan gebroken voor het aanschaffen van het eenigete met euooes werkende bevruchtingemiddel voor koeien. ter afdrijving van de nageboorte en navull bij koeien JE WARE UIERZ&LF Vr&gt uitgebreide brochure met attesten, welke wij op aanvraag gratis en franco toezenden. Overal zijn onze preparaten verkrijgbaar. Voor engros bij Firma F. H. J. DAMEN, Korte Noordstraat E 19 Middelburg. Waar niet, wor den actieve wederverkoopers gevraagd. Aanvragen hierover aan ons Hoofdkantoor. Fabriek van Veearteenijmiddelen, met medewerking van dan heer J. M. Flllekes, rustend Rljkaveearts Hoofdkantoor i LEEUWARDEN (Halland). PHImI i KORENMADEN (Denemarken). -•lander Uw' ander werk moet U eens WRIGLEY'S Pepermunt WRIGLEY'S P.K. voor. komt vermoeidheid, stilt den dorst en Uw pijp te- bnk na het werk smaakt U er des te beter door. Een goedlroopc versnape ring, waarvan de frisscha pepermuntsmaak b-Hj-f-t. H.G-C7 METS o-' to c H 2D X i rs 1 5a JV Te Koop een eerste kl. Dames rijwiel t 55.—, een heel weinig gebruikt f 45.— en een van f 48, een nieuw Heerenrijwiel voor f 39.— en een voor f 55.— Adres Rozendwarsstraat W 248 Middelburg K. J. LAQACE VLISSINQEN Noordstrast 1 beveelt zich min zaam aan .voor het verrichten van alle Metselwerk, Wltwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prlji.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2