H.WEGELING üraag en Aanbod llhdllute&dai De Gevangene van If DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT 32e JAARGANG VRIJDAG 26 MAART 1926 |No„ 12 EEN DER BESTE DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lange Delft B 144 Mnxmauao Advertentieprijs Van 14 reqels 60 cent, ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 50 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT INGEZONDEN MEDEDF.ELINGEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Eentreindiefstal. De heer C. N., die zich Vtijdag per trein van Amsterdam naar zijn woonplaats een klein dorpje in Zeeland, begaf, is het slachtoffer ge worden van een treindiefstal. Op het station te Amsterdam maakte hij kennis met een persoon, met wien hij samen reisde tot den Haag. Voor dat de trein Amsterdam verliet, voegde zich nog een tweede persoon bij hen. Voorbij Leiden maakte een der beide personen met den heer N. een praatje en probeerde hem een horloge# te verkoopen. Deze had we! ooren naar het voorstel en besloot er op in te gaan. Hij haalde een portefeuille voor den dag en zocht tusschen een stapel bankpapier naar wat klein geld. Inmiddels was de trein te 's-Gravenhage aangekomen. Een der beide personen stapte uit, de ander hield den heer N., die het bankpapier nog steeds in de hand had, nog even aan de praat en rukte toen de trein weer in beweging kwam, het bankpapier, ter waarde van bijna f300, uit de handen van den verbluften reiziger en sprong er mee uit de coupé. In een oogwenk was hij verdwenen. Eerst te Delft had de bestolene gelegenheid van het voorgevallene melding te maken en keerde naar Den Haag terug om aangifte van den diefstal te doen. De politie stelt een nauwgezet onderzoek in. Zes moorden op één dag. Öe „Daily Mail" schrijft, dat door één man, G. in Californië, op één dag vijf vrouwen en een man zijn vermoord. Hij begon met zijn vrouw en haar zuster dood te schieten, ging toen naar het huis van den advocaat M. en schoot daar mevrouw M. dood ten aanzien van haar kinderen. Daarna ging hij in zijn auto naar de boerderij van A, M. en doodde met 3 kogels M., zijn vrouw en hun dochter. Gedurende de politie-achtervolging sloeg He auto van G. over den kop en werd G. levenloos opgenomen. Door een koningsadelaar aangevallen. De Fransche bladen maken melding van een zeer on gewoon voorval dat zich Donderdag in het bosch van Fontainebleau heeft afgespeeld. Een opzichter van het kasteel van Fontainebleau reed op zijn motorfiets door het bosch toen plotseling een groote koningsadelaar met groote woede op zijn hoofd neerschoot. De man droeg gelukkig een leeren muts, die zijn hoofd tegen de ge weldige klauwen van het dier beschermde, wat intus- schen niet belette dat dit hem aan zijn handen Ieelijke wonden toebracht. Gelukkig kwam er een auto aan en met hulp van de personen die er in zaten, gelukte het den opzichter van het kasteel, zij het met veel moeite, beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. den roofvogel te vellen. Het was een koningsadelaar met een vlucht van een meter dertig. Aan 'tpassagieren! Een groote aap, die ge leend was door studenten om als mascotte te dienen bij een wedstrijd, heeft een vroolijk leventje geleid in de fruitwinkels en warenhuizen. De aap keurig gekleed in een blauw met oranje jasje, bezocht verschillende zaken en gaf daar blijk van zijn goedkeuring door zoo snel en zooveel mogelijk vruchten naar binnen te werken. Gisterenochtend werd het dier gevonden, zittend aan een lessenaar, knabbelend op een banaan. Twee politie-agenten wilden hem vangen, maar steeds ontsnapte hij en zocht een toevlucht in de dakgoot vanwaar uit hij zijn belagers bekogelde met stukken schil. Nog steeds loopt hij vrij rondzoq weet de „Daily Mail" te vertellen. Als dat lang duurt zal er nog een paniek onder de Londensche vruchtenhandelaars uitbreken In Amerika een b a g« t L Zaterdag ra afloop van de middagvoorstelling, is er in de bioscoop te Li verpool een pakket met Amerikaansche spoorwegaan- deelen onder een fauteuil gevonden, onder nagenoeg dezelfde omstandigheden als veertien dagen geleden te Cheltenham. Alleen waren het ditmaal preferente Rock- Island-aandeelen, ter waarde van f 50.000. De politie heeft nu de medewerking van Scotland Yard verzocht. ^■4* De burgemeester van Cheltenham is nog in het bezit van de f 100 000 Amerikaansche Staatsleeningen, waar voor zich ook nog niemand heeft aangemeld. Einde vande langdurige droogte in N o o r d-A u s t r a I i e. Di droogte in Noord-Australie, die nu langer dan twee jaar heeft geduurd, is ein delijk verbroken, door den zwaarsten regenval dien men sedert vele jaren heeft medegemaakt, aldus meldt de „Times." Als de droogte nog langer had aangehouden, zouden vele der veehouders geruïneerd zijn geweest. Het was zoo ver gekomen, dat het vee bijna niet langer in het leven kon worden gehouden. Tot nu toe is de DOET UW SCHOENEN GOED_ KLEINE „UITROEPERS" GROOT SUCCES sterfte onder de schapen evenwel niet groot geweest. De veekoning van Noord-Australie Sir Sydney Kidman, raamt echter zijn verlies aan vee op circa 40.000 stuks. Een liefdesdrama te Parijs. Een jaar geleden ontmoette de 22-jarige Mme. B„ zoo lezen we in de „Matin", in een dancing een Spanjaard, A, die al gauw haar minnaar werd. Nu kort geleden ontdekte de echtgenoot de verhou ding en eischte van zijn vrouw, dat ze den Spanjaard niet zou zien. Mme B. beloofde dit, rfiaar de vurige Zuiderling bleef haar achtervolgen en dreigde zelfs met zijn revolver. L. 1. Zaterdagavond toen het echtpaar huiswaarts keerde van een bal, werden ze achtervolgd door den ex-minnaar, die zijn revolver trok De vrouw zag zijn gebaar, haalde de revolver van haar man uit zijn overjas en schoot op haar vroegeren minnaar, die ineenzakte. 7. „Goed hernam de stem„dan hebben wij twaalf uren vrijheid 1 Ik kan dus thans de handen aan ,t werk slaan „ja, ik bid er u om „sprak Edmond driftig, en nauwe lijks was er een minuut verloopen of er viel eene massa aarde en steen uit de holte, die Edmond had gemaakt en uit den diepen, donkeren gang kwam eersteen hoofd kijken, en vervolgens werkte de man zich geheel uit het hol. Dantes viel zijn nieuwen vriend om den hals en trok hem naar het verister om zijn lotgenoot nauwkeuriger te kunnen beschouwen, 't Was een man van kleine ge- stahe. Zijn haar was veeleer gebleekt door langdurige zorg of overpeinzing dan door ouderdom. Hij had een langen baard en borstelige overhangende wenkbrauwen, waaronder zijne heldere doordringende oogen schitterden. De karakteristieke lijnen van zijn smal en mager gelaat kenteekende den man, die meer werk maakte van zijne verstandelijke vermogens dan van zijn lichaamskrachten Misschien was hij reetis vijf-en-zeventig jaar oud, maar hij paarde nog aan de grootste bedaardheid de leven digheid van een licht opgewekt jongeling. Met Zichtbare vreugde hoorde hij de uitgelatene vroolijkheid van Dantes aan, en nadat hij de opening achter zich gesloten had, zeide hij zeer bedaard en rustig dat hij een tamelijk ruwen arbeid had verricht en hij vroeg Edmond of hij geen werktuigen had „Maar welke werktuigen hebt gij dan vroeg Edmond n et zonder bevreemding. „Ik heb zelf eenige werktuigen gemaakt," antwoordde de kleine man. „Hier is een beitel, dien ik van een kram van mijn ledikant heb gemaakt, maar bovendien heb ik ook nog een hefboom, een mes en een nijptang. Daarmede heb ik den gang gegraven, die mij herwaarts heeft gevoerd en die bijkans vijftig voet lang is." „Vijftig voet?" vroeg Edmond in de hoogste verbazing. „Jaantwoordde de ander, „Vijftig voet of daarom trent zal de afstand zijn, die mijn kerkerhol van het uwe scheidt. Uit gebrek aan werktuigen waarmede ik mijn plan had kunnen berekenen, heb ik verkeerd gegraven en in plaats van een ellips van veertig voet heb ik er een van vijftig genomen. Op die wijze heb ik, in plaats van onder het portaal, dat naar uwe gevangenis geleidt, door te graven, mijn gang daarmede even hoog gemaakt en op die wijze is mijn harde arbeid te vergeefs geweest want het portaal loopt uit op een binnenplaats vol schild wachten." „Ja dat is wel waar," hernam Dantes, „maar het por taal bestrijkt slechts eene enkele zijde van mijn kerker en mijn kerker heeft vier zijden." „Dat spreekt ik u niet tegen", antwoordde de kleine man," maar aan den eenen kant grenst de rots, de tweede zijde grenst aan het fondament van het huis, 't welk de gouverneur bewoont, en de derde zijde.laat eens zien I Dat zal hier wezen I" En met deze woorden trok hij de tafel onder de opening, door welke het licht zijn kerker binnen drong, en die door hare tral ën reeds ontoegankelijk genoeg was. Maar bovendien liep zij uit in eene zoo nauwe monding, dat een kind er nauwelijks had kunnen doorkruipen. Edmond ging op de tafel staan, en de oude man klom op zijn schouder. Een oogenblik later echter trok hij zijn hoofd spoedig terug en eerst sprong hij op de tafel en daarna op den grond en hij riep ,,'t Is juist zoo als ik heb gedacht. De vierde zijde van uw kerker bestrijkt een buitengang of uitweg, een soort van galerij waar schildwachten staan en patrouilles heen en weer loopen. Ik zag het musket van een schild wacht zeer dicht bij de opening. „VerderVerderviel Dantes hem driftig in de rede. „Wel ik behoef niets verder te zeggen," hernam de kleine man. „Gij ziet immers wel in dat het onmogelijk is door uw kerker heen te vluchten. Wij moeten ons thans onderwerpen aan Gods wil," voegde hij er gelaten bij, en Dantes beschouwde met eene mengeling van ver bazing en verwondering den man, die zich met zoo veel wijsgeerige berusting wist te schikken in zijn hard lot. Hard toch was zijn lot te noemen, daar hij zoo veel arbeids, zoo veel hoop op bevrijding met een enkelen oogopslag verijdeld zag. De grijsaard begon thans aan Dantes zijne levensge schiedenis mede te deelen. „Ik ben de abt Faria," dus ving hij aan. „Sedert het jaar 1811 wordt ik op het kasteel lf gevangen gehouden, nadat ik \roeger ^drie jaren in eene bergvesting in Piemont gekerkerd was." „En waarom houdt men u gevangen vroeg Dantes. „Omdat ik," antwoordde de abt, „omdat ik in het jaar 1807 reeds hetzelfde plan vormde't welk Napoleon in het jafir 1811 wilde ten uitvoer léggen. Alle de kleine vorstendommen, die in Italië een broeinest van tyrannen uitmaken, wilde ik onder eene enkele machtige hand brengen. In een lafaard, die eene kroon droeg, meende ik een Cesar Borgia te vinden. Hij gaf voor mij te be grijpen om mij des te zekerder te kunnen verraden De grijsaard boog het hoofd onder het gewicht zijner smartelijke herinneringen. (Wordt vervolgd.) VAN DE DIE GOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN bureaux VAN uitgave DRUKKERIJ H. WEGELINO Noordstraat 44 Tel. 13ü Vlissino» Postrekening No. 51407 iedere reoel meer 15 cent. (DUBBELE KOLOM) W

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1