SCHOONMAAK KOOPJES) KOOPJES! Mag,„DESTER" WAAROM Naaimachines onovertrefbaar Luxe en Huishoudelijke Artikelen EXTRA TIJDING Woilen Karpetten, Loo- pers, Matten, Gordijnen Gobelins en Vitrages LEPELSTRAAT 7, VLISSINGEN Onze Catalogus voor Transvalia- Rijwielen FIRMA GEBRS. KAAN „Het Rijwielhuis" Aangekocht SPOTPRIJZEN OPGERUIMD genaamd „DE NIEUWE BAZAR" OP DE PLANKEN RGERLÏJ KË&TAWD Huis van Ongeregelde Goederen Ter overname aangeboden K Seizoen 1926 is gereed en wordt U op aanvrage gaarne GRATIS en FRANCO toegezonden WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 19 MAART 1926 ogen worden van Juni tot en met September. „V.C." Voor belanghebbenden. Voor herhalingsoefeningen >ullen dit jaar onder de wapenen worden geroepen Van de infanterie: lichtingen 1920 en 1922gedurende 17 dagen en lichting 1921 slechts bij twee divisies: de i-ospitaal-soldaten (verplegers): lichting 1920 voor 17 Jagen; lichting 1921 t.m. 1925 zijn vrij van herhalings oefeningen. Regiment wielrijders: lichting 1920 en 1922 voor 17 lagen. Onbereden artillerie, genie, motordienst en intendance chting 1920, behalve torpedisten, voor 17 dagen (kust- *rtillerie) 13 dagen; lichting 1923 voor 17 dagen. Bereden artillerie: lichting 1919 voor 13 dagen (al- een dienstplichtigen, afkomstig van de cavalerie, die bij 5e treinafdeeling behooren)lichting 1920 voor 13 da gen, lichting 1923 voor 17 dagen. Cavalerie: lichting 1919 voor 13 dagen (alleen dienst plichtigen die bij de treinafdeeling behooren lichting 1923 voor 27 dagen. De officieren en onderofficieren komen, gelijk bekend, zeven dagen langer onder de wapenen. Bij de le 11e, en 111e divisie worden de herhalings oefeningen gehouden in het tijdvak van 9 tot en met 25 September; bij de IVe divisie in het tijdvak van 19 Augustus tot en met 4 September. WAARSCHUWING. Wij raden een ieder in zijn eigen belang dringend aan nimmer tot landverhuizing ?iaar de overzeesche landen te besluiten en met niemand, wien dan ook, contracten af te sluiten, zonder eerst inlichtingen en raad te hebben gevraagd aan deNeder- :andsche Vereeniging „LANDVERHUIZING", Bezuiden- houtscheweg 97, te 's-Gravenhage. Deze vereeniging verstrekt alle hare inlichtingen kosteloos en belangeloos. ue Transvalia-rijwielfabriek fa. Gebr. Kaan te Mid delburg zond ons haar keurig uitgevoerde catalogus 1926. Naast de beschrijvingen bevat deze catalogus de afbeel dingen der verschillende modellen van het uitmuntende Transvalia-rijwiel. Blijkens in dit nummer voorkomende advertentie wordt de catalogus bij aanvrage gratis toe gezonden. De 18e jaarlijksche algemeene vergadering van den Zeeuwschen Scherpschuttersbond „Pro Patria" zal dit jaar plaats hebben op Maandag z9 Maart a.s. des avonds 7.30 uur in het gebouw van de sociteit „St. joris" te Middelburg. Uitvoering Zangvereeniging „D. O. V.1' Dit kleine, maar fijne koortje, gaf Zaterdagavond een uitvoering in „De Oude Vriendschap", onder de muzikale leiding van |aa Machgeels. Het geldt hier wel degelijk, als we zeggen, dat den geheelen avond beschaafd en met begrip gezongen werd. Dat stemt tot blijdschap; het ernstige streven hunner directeur, om goede zang naar voren te brengen, is ten volle beantwoordt. De eerste twee k capella gezongen liederen waren goed van klank; in „Bruidsvaart in Hardanger" was een „daling der partijen" merkbaar. „Laatste Zonnestraal" van 1. Paardekooper en „Hymne aan de Kunst" van jac. Bonset, zijn beide werken, waann veel van de kelen der zangers werd gefiischt. Hoewel hier en daar de on juiste fraseering en onzekere intonatie onaangenaam aandeed, waren deze werken beslist genietbaar. Enkele dissonanten, die hun oorzaak hadden, dat moeilijke intervallen te overwinnen waren, herstelden zich vlug. Een eenvoudig koorlied, dat „Des Zwervers Avondlied' maar toch zoo aangenaam van klank. Het kwartet hierin hadden we wel wat meer „forte" willen hooren. Het veel meer zwaardere „Zomeravondlied" had goede kwaliteiten. De bassen waren echter eenigszins ruw, dit moet vermeden worden. Laat uw mooie volle klanken meer vloeien de overige partijen zullen meer durf hebben en zich steviger voelen. Ook de tenoren dienen nog meer aandacht aan hun werk te schenken, temeer daar deze met een paar menschen staan. Directeur Machgeels beschikt over een goede opvatting en ook over jong en frisch stemmateriaal, waar nog veel mee te bereiken zal zijn. De tooneelafdeeling was degelijk verzorgd, alleen diene men in den vervolge de ruwe woorden te weren. We herinneren de donateurs en begunstigers van de Harmonie „Ons Genoegen" aan de uitvoering a.s. Maandag 22 Maart in het Concertgebouw. VL1SS1NGEN, van 11-17 Maart 1926. OndertrouwdA. Blanken 35 j. en E. G. Kuijl 29 j. C. A. Braem 25 j. en M. Karelse 21 j. J. L. Kosten 32 j. en J. J. Stroo 22 j A. de Landmeter 43 j. en A. H. Waltz 37 j. M. A. van IJzerloo 22 j. en C. Kokelaar 20 j. Getrouwd: J. C. Lindenberg 27 j. en P. S. Rekkers 26 j. L. A. J. M. Jonckheere 30 j. en A W. Lou- werse 26 j. O. de Rooij 28 j. en 1. S. v. Aalst 24 j. BevallenA. O Boer geb. van Wijk d. J. Wever geb. v. Biemen z. W. Traast geb. v. d. Heide z. r. C. Verbeet geb. GQnther d. M. v. Laere geb. Geus d. OverledenM. C. v. Bockhove vrouw van J. W. Bos 64 j. P. Zletse wedr. van C. Schot 77 j. MIDDELBURG, van 10-17 Maart 1926. Ondertrouwd R. Nonnekes, 25 j. en P. N. v. d. Welle, Getrouwd: L. Meulmeester 72 en M. Melse 41 j. Bevallen: S. J. Verschoore de laHoussaije- de Werk, d. J. M. A. B. Rientjes-Mulder, d Overledenj. L. v. d. Berge, 1 mnd. zoon S. van Duijl, 73 j., gehuwd met A. van Leeuwen C. B. Kool wijk, 43 gehuwd met M. joosse F. Abrahamse, 90 22 j., weduwe C. J. M. v. d. Woestijne D. S. Vermaas» 65 j., gesch. van P. j. Waterman j. joosse, 75 j.» gehuwd met P. Tange A. Krijger, 77 j., weduwnaar C. joziasse. DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goedbloed jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 126. Ateur G. J. A. v. DAM, Den Haag (6e wedstrijd Probleem) 1 2 3 4 5 u m m 8 jB H BI lU Ui iU H ju in m isip. ui ii in in 1 h b m li M Zwart 9 schijven op6, 7, 11, 14, 19,23/26 dam op 45. Wit 11 schijven op 17, 21, 22, 30, 32 35, 40, 42, 43. Wit speelt en wint. Oplossing in te zenden binnen de 10 dagen. ADVERTENTIËN I I 1 persoons Bedlakens f 1,59 2 persoons Bedlakens graslinnen 1,99 Prima piqué Spreien 150x200 2,99 Waschechte Tafelkleeden 120x115 „1,99 Moderne bedrukte Tafelkleeden 1,89 Ongebleekte Wafeldoeken groote maat 0.34 Reuzen Baddoeken 60x110 0,77 Tafellakens 100x140 prima 0,99 Ontbijtlakens m. roode tand 125x 125 1,29 Gele Poetsdoeken 0.12 Witte Blokhanddoeken 65x65 0.27 Theedoeken gezoomd 0.25 Werkschorten groote maat 1.19 Molton Wiegdekens 0,39 Groote molton Dekens 1,29 Witte Fantasiekleedjes vanaf 0,35 Tule Theetafeljcleeden vanaf 0.79 Tafelloopers vanaf 0,99 ST. JACOBSTRAAT 7-8 VLISSINGEN zoudt U een minderwaardig Rijwiel koopen, als U voor een zeer bil lijken prijs een Rijwiel kan koopen met voortdurende garantie op PRAME en VORKBREUK en verdere eventueele fouten of gebreken Nieuwstraat 62 - Souburg ZATERDAG a.s. OPENING van de Zaak in Noordpoortstraat M 4 .Middelburg Minzaam aanbevelend K. i. VAN SLUIJS een groote partij Alles van de beste kwali teiten, welke deze week voor worden In het een zaak in Boter, Kaas en Fijne Vleeschwaren, smaak! als room Mr ft li m TRANSVALIA RIJWIEL-FABRIEK MIDDELBURG 4] V) 16 26 36 KW 15 25 35 45 46 47 48 49 50 De Problemist Wegens plaatsgebrek moesten de oplossing en bij oplossing probleem 124 blijven overstaan. Red. Vraagt eens prijs bij gelegen op een der beste standen van Den Haag, met of zonder huis. Brieven no. 998 dagblad „De Residentiebode" Torenstr. 27 Den Haag f i U

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6