2e IS lad. Wegeling's Ilieuwsblad Complete stal Vee !2.50 van Vrijdag 19 Maart 1926 No. 11 Groote Nrd.-Holl. Verloting 250 Hoofdprijzen Drukkerij De Lange Jan Reeds eenige weken ligt er voor ons een vrije ver taling van een artikel uit een Duitsch blad, d.d. Febr. '26 geschreven door een dokter, lid der Duitsche „Vereeni- ging van artsen, tegenstanders van den vaccinatiedwang." Aangezien hier iemand spreekt, met kerinis van zaken, dacht het ons nuttig, in een paar artikelen, der inhoud van dit belangwekkend stuk in de „W.# B op te nemen. Onder den titel„Waarom wij den wensch koesteren, dat de vaccinatiedwang afgeschaft wordt", schrijft Dr. Winsch het volgende Voor korten tijd heeft in het „Querfurter Dagblad" (18 Dec. *25) Dr. R. in Q. een artikel geplaatst„Waarom enten wij tegen de pokken in Datgene, wat hij ten gunste der vaccinatie aanvoert, is niets nieuws. Het is slechts dat, wat al onze studenten in de medicijnen aan de universiteiten omtrent inenting leeren. Er is -echter een nieuwe „artsenschool", die aan deze wijsheid met meer gelooft en collega R. vergist zich zeer, als hij schrijft, dat wij, tegenstanders van vaccinatiedwang de gevolgen der inenting niet bestrijden. Slechts het tegen deel is waar. Wij houden het geloof aan de zegenrijke gevolgen der inenting voor een dwaling, of, op zijn Duitsch gezegd, voor een verouderd bijgeloof en hebben daarvoor zeer goede gronden. Dr. R. wijst allereerst op het hooge aantal pokkenge- vallen met doodelijken afloop in de 18e eeuw, in Duitsch- land jaarlijks 80.000. Het getal is rijkelijk hoog geraamd. Wij bezitten eerst nauwkeuriger opgaven van+ 1783 af, en daar bedraagt het hoogste aantal gevallen met doodelijken afloop, voor Duitschland 54000. In de negentiger jaren der 18e eeuw is dit getal iets milderin doorsnee 40.000. Van den tijd vóór 1783 zijn de statistieken on voldoende, zoodat de fantastische opgaven beslist niet te controleere zijn. Toegegeven dat in de 18e eeuw groote pokkenepide mieën heerschten, zoo moet echter nietverzwegen worden, zooals Dr. R. dat doet, dat reeds toen een inentings methode gevolgd werd, die door de toenmalige artsen eveneens tot aan den hemel verhoogd werd, zooals heden ten dage de koepokinenting, namelijk de „lnoku- lation" (Duitsche vakterm. Red.) Men entte van acute pokkenlijders op gezonden over en geloofde, dat de lichtere vorm dier ziekte, die dan meestal ontstond, zegenrijk voorbehoedend werkte. Doch deze methode was zeer gevaarlijk. Er ontstonden hierdoor niet alleen nieuwe epidemieën, doch ook zeer veel schadelijke ge volgen en. op elke driehonderd ingeënten, stierf er een aan die gevolgtn. Zoo droeg de „Inokulation" er on tegenzeggelijk veel toe bij om de schrik voor de pok ken te verhóógen in plaats van haar te vermin- d e i e n en de menschheid kreeg zoodoende voor één plaag er twee terug. Niettegenstaande dat, hielden de dokters, behoudens eenige gunstige uitzonderingen, hard nekkig aan deze inentingsmethode vast en zwoeren daarbij evenzeer, als onze tegenwoordige artsen bij de koepok- keninenting. Niettegenstaande dat alles werd deze ze genrijke „Inokulation" in 't begin der 19e eeuw overal afgeschaft en bij gevangenisstraf verboden. Ontegen zeggelijk is dit de verdienste van den Engelschen Dr. Eduard jenner, die door invoering der koepokinenting een mildere vaccinatie in 't leven riep, die niet meer zoo gevaarlijk was als de vroegere „Inokulation". In de 19e eeuw nu namen de pokken steeds meer en meer af. Wel kwamen er tusschentijds immer weer groote pokkenep demieën voor, de grootste in de jaren 1870—1873doch voornamelijk in het laatste kwartaal dezer eeuw zonken de pokken tot een weinig gevreesde ziekte weg en dat alles nu willen onze vaccinatielief hebbers schrijven op rekening van de invoering der koepokinentingDat is o.i. valsche boekhouding, zooals u t een korie besch uwing zal blijken. Se ds er in*de 19e eeuw niets anders veranderd was d c. sa dit een® n.l. dat de Jennersche koe pokinenting alg. meen ingevoerd werd, terwijl deze in de 18e eeuw nog niet bestond, dan moest men zeggen, de voorstanders der vaccinatie hebben gelijk. Doch dat is wederom een groote dwaling. In de 19e eeuw toch is er tegenover de 18e ook neg veel veranderd, wat op den gezondheidstoestand der volkeren invloed heeft gehad. Zooals ik reeds zeide, is de „Inokulation" de inen tingsmethode der 18e eeuw, die veel menschenoffers vroeg en de pokken voortdurend op bevreezende wijze verbreidde en vermeerderde, later vervallen. Sedert dien Is echter eveneens de meening der menschen ten op zichte der pokken geheel veranderd. In de 18e eeuw beschouwde men de pokkpn als een noodzakelijk kwaad, wat niemand ontkomen konmen deed daartoe alles om de pokken zoo spoedig mogelijk te krijgen en niets om ze te vermijden. Men bekommerde er ziclt weinig om, vast te stellen, wanneer en waar pokkengevallen voorkwamen. Niemand kwam op de gedachte een zieke te isoleeren, integendeel, wanneer iemand pokken kreeg, bracht men de kinderet tot hem, opdat zij snel de pok ken zouden krijgen om alzoo voor immer daarvoor be hoed te zijn. Men kon zrch de pokken koopen, door het hemd van een poklijder aan te trekkenkortom Goedgek. bfj besluit van 12 Mei 1925 IPCA prachtige pr. rnmmm^9\J waaronder le Prijs 12 Koeien, 2 Paarden, 2 Varkens en 6 Schapen of 1 Woonhuis, te bouwen ter plaatse naar keuze elk ter waarde van f 5000. 2e pr.4-pers. Auto. 3e pr.3 beste Koeien. 4e pr.1 Paard m. rijtuig 5e pr.Motorrijwiel Enz. Enz. Op elke 20 loten één gelukkige winner 1250 Prijzen waarbij 250 Hoofdprijzen 100 Rijwielen 20 Naaimachines 20 Stofzuigers 100 Gouden Horloges Voorts nog 1000 prachtige prijzen. Dit is een prachtver- loting. Prijs per Lot Trekking Woensdag 31 Mrt. Verkrijgbaar bij DRUKKERIJ H. WEGELING Noordstraat 44 Vlisslngen Lange Delft 144 Middelburg men deed al es om de pokken te verbreiden, in plaats van ze door sanitaire maatregelen te bekampen, alles in het geloof, dat niemand de pokken ontloopen kon. De dokters- en leekenbehandeling der pokken waren er eveneens op gericht om de toenmalige ziektevrees te vermeerderen. Geheel anders werd dit evenwel in de 19e eeuw. (Wordt vervolgd). 4- De tijd gaat snel 1 Het is deze maand juist 50 jaar geleden dat voor de eerste maal de overbrenging /an de menschelijke stem door middel van een toestel is geschied m a.w. het is deze maand juist 50 jaar geleden, dat de telefoon werd uitgevonden. Wat ten vreemd ge voel moet Alexander Bell, te Boston, wel gehad heb ben, toen hij Bell is de uitvinder van dit veel geachte en evenzooveel verwenschte voorwerp zijn assistent Thomas Watson, in het bijzijn van vele autoriteiten, toe riep veel harder dan noodzakelijk was „Mijnheer Watson, kom hier, ik heb U noodig 1" en inderdaad een kwartier later den geroepenen voor zich zag verschij nen. Natuürlijk was dit eerste toestel maar een heel primitief instrumentje, vergeleken bij onze tegenwoordi ge ringelingefi, doch de gedachte, de theorie, was om gewerkt in de daad en dat was de groote 'verdienste van den grooten Bell. Men verhaalt van dezen nobelen man dat hij zich nimmer met politiek hééft ingelaten, wat voor de menschheid in dit opzicht zeker een zegen is geweest, want politiek en uitvinden schijnen wel zoo'n beetje tegengestelde krachten te zijn. Althans in Genève zitten de grootste staatslieden van de geheele beschaafde wereld met de handen onder 't hoofd te prakezeeren om een oplossing „uit te vinden", hoe men het gemak kelijkst en 't beste uit de ontstane crisis kan komen. Een crisis is er, dat valt niet meer weg te redeneeren. Het zoo moeizame opgetrokken gebouw van den Vol kenbond staat op instorten en wel door naijver en ja loezie. In 't kort komt de kwestie hierop neer In Locar no was besloten, ook Duitschland toe te laten als lid van het Dagelijksch Bestuur van den „Vredesbond". Polen voelde zich hierdoor gekrenkt eigenlijk speelt Frankrijk achter dc schermen en luchtte zijn gemoed. Dit prikkelde Zweden en Spanje en China zelfs, die dan eveneens een extra zeteltje begeerden. Dit konden En geland en Frankrijk evenwel niet beloven en toen raak te men aan 't kibbelen, wat weldra ontaardde in gemok en gepruttel, mitsgaders het trekken van allesbehalve vriendelijke gerlchten onderling, We hopen dat het spoe dig tot een goede oplossing moge komen, want zoo komen we er niet. De Volkenbond werd immers opgèrlcht met het doel de vrede onder de volkeren te bevorderen en ziet, reeds bij den aanvang dreigt het mis te gaan. We weten dan wel het begin, d*ch in der regel niet waar het einde Is. Doch wat dwalen we ver van huis af. We rédekavelen over Volkenbond en'aangelegenheden, terwijl we in ons eigen vaderland nog slechts kort eindelijk weer een „Roer" aan het „Schip van Staat" hebben gekregen. Na een hopeloos her en weder zwerven, zijn we dus weer zoo ver genaderd. Als trouwe krantenlezers be taamt, hebben we natuurlijk de „lijn, die het kabinet zich uitstippelt'' gevolgd, doch hebben als oningewijden in de politieke arena absolüut geen flauw begrip van al die puntjes en stippeltjes kunnen krijgen. Voor ons, gewone menschen, gaat dat boven de pet, evenals het verdachte kuitenprikkersgeval te Amsterdam, voor de autoriteiten geen peuleschilletje was. Men kent de his torie. Een jonge dame van +16 jaar, voelde op een kwaden avond, plotseling een pijnlijk gevoel in de kuit. Thuis gekomen werd zorgvuld.g de verdachte plek ge ïnspecteerd, waarbij het „slachtoffer" tot de on dekking kwam dat er een soortement krasje op dat lichaams deel zichtbaar was, mitsgaders een bloedvlekje aan *de binnenzijde der kous. De fantasie werd danig te hulp geroepen, dokter geconsulteerd etc. In 't eerst was men algemeen van gedachte hier te doen te hebben met een vernieuwde uitgave van het Haagsche geval, tot ten laatste allerlei omstandigheden er op wezen, dat het hier wellicht niets anders betrof dan een kras van een speld, die misschien van te voren in de kous had gezeten. Zoo gaat het nu eenmaal in de wereld. Fantasie en werkelijkheid naderen niet altijd elkaar 1 Als de fanta sieën eens vervuld werden, misschien zweefden velen onzer dan wel in een Fordje over ons ideale wegennet Doch troost u, niet-bezitters van automobiel of motor 1 Hebt gij uw gezondheid lief, schaf u dan nooit een dergelijk vehikel aan, ziende een beschouwing van Dr. ,Jrins in „Vox Med." Deze bekende figuur schrijft dan over het autowezen o.a. het volgende: „Het schudden van het lichaam bij het auto- tn mo torrijden werkt zeer schadelhk op personen, diq geen volkomen gezonde nieren heboen afscheiding van eiwit en zelfs bloed kan er door veroorzaakt worden. Maar ook gezonde menschen ondervinden niet zelden last van overdréven auto- en motorrijden. De bezwaren behoeven niet overdreven te worden, aan den anderen kant is echter het dagelijksche aantal ongevallen, al zjo groot, dat het niet noodig is, door onvoldoende kennis de gevaren voor ons lichaam door autorijden nog te vergrooten, vooral voor hen, die be trekkelijk weinig last hebben van hun ziekte, maar die door autorijden gevaar loopen, hun kwaal te zien ver ergeren. Zeker is het ten slotte, dat voor vele nerveuze zenuwachtige) personen het zelf-chauffeeren absoluut uit den booze is, het zenuwgestel is niet bestand tegen de telkens terugkeerende schokken, ergernis, ingespan nenheid." Ziezoo, nu weet ieder, die in het bezit is van een dergelijk apparaat, wat hem te doen staat. De beste oplossing is een „kleintje" in -f en binnen 2 X 24 uur zijt ,ge van uw „ziekteverwekker" af. Voor het ver kregen geld schaft u zich een radiootje aan en ge be reikt in 2 minuten vanuit Vlissingen bijv. het zendsta tion van Daventry, met een snelheid, oneindig veel ma- ien vlugger, dan de snelste auto of motor u ooit voeren kan. Voorts wordt uw vroegere uithuizigheid omgezet in warme honkvastigheid KORTE KLANKEN Eieren zoeken. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft bepaald, dat in het geheele Rijk a. het zoeken, rapen en buiten openbaie wegen en voetpaden vervoeren van eiei en van kemphanen, wulpen scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en water hoentjes is toegestaan tot en met 28 April 1926; b. het ten verkoop in voorraad hebben, te koop aan bieden, verkoopen, afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van het onder a. genoemde waterwild is toegestaan tot en met 30 April 1926; c. het zoeken, rapen, ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkoopen, afleveren of vervoeren van eieren van ander waterwild, als genoemd onder a, niet is toegestaan. Waterleiding, of regenwater. Te Domburg hield vorige week dhr. J. Boelen, hoofd-directeur der gemeente bedrijven te Middelburg, voor een groot gehoor, een lezing over de voordeelen van aansluiting bij de water leiding, waarbij spr. tevens wees op de nadeelen, ver bonden aan het gebruik van regen- en welwater. Na een grond ge behandeling van het probleem der water voorziening gaven onderscheidene pension-en hotelhou ders zich op, tot aansluiting bij de bestaande Middelb. waterleiding aan de Oranjezon. Vliegdienst Rotterdam-Viissingen. Het Walchersch Propaganda-comité voor de luchtvaart tracht, om ge durende de 4 zomermaanden een twee-maal daagschen vliegdienst te organiseeren tusschen Rotterdam en Vlis singen en wel in de komenden zomer. Vanwege het departement van Waterstaat wordt het luchtvaartterrein te Vlissingen zoowel voor de militaire als ook voor het but ger luchtverkeer in gereedhe d ge bracht. Een hangar zal einde Mei gereed zijn en dan wordt een begin gemaakt met Vlissingen ais luchthaven. De uren van vertrek en aankomst zullen denkelijk als volgt zllni Van Rotterdam vertrek 7 uur v.m.aankomst Vilt- slngen 7.45 uur v.m. vertrek Vlissingen 8.15 uurv.m. aankomst Rotterdam 9 uur v.m.vertrek Rotterdam 5 uur n.m.aankomst Vlissingen 5.45 uur n.m.vertrek Vlissingen 6.15 uuf n.m.aankomst Rotterdam 7 uur n.m. De kosten van een enkele reis zouden bedragen f 10, wanneer men In aanmerking neemt dat de prijs per spoor 1e klas Vlissingen—Rotterdam bedraagt f 8.65 dan is dat per vliegtuig zeker niet te hoog. De kosten per vlucht berekent de K LM- op 75 gulden. Er zou dan gevlogen worden met het grootste type Fokker VII waarin 9 plaatsen zijn. Behoudens goed keuring van den minister van waterstaat zal dan ge-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5