BAL Meisjes Gevraagd in de Concertzaal „De Zwaan", Souburg Entree 25 cent - Je van ouds gezelligste Bal PASCHEN-AANBIEDING De drie flesschen samen voor f 1.70 FIRMA M. W. HILDERNISSE lÜtk blÉk blik blik bilk tjilk tepjlk TPTlp W W W V? DE FAAM - SOUBURG REINIGT ALLES VERLOVINGS- - RINGEN - Zijn aardige dingen Die een ieder graag (draagt En waar RICHTER degunstvoorvraagt Mat Drukwerk-Orders te lang gewacht Heeft menigeen In 't verderf gebracht afgewisseld door CABARET op a.s. Zondagnamiddag van A tot 7 en van 8 tot 10.30 der dansclub „VrIJtiold" LIKEUREN In 4 smaken ad ft.- p. flesch vanaf 14 jaar om ala naaister te worden opgeleid Zioh persoonlijk aan te meldeif Zeeuwsohe Confeotiefabrlek.Molenwater M 265-56 NJ'b.urg Een partij nieuwe Dames- rljwlelen met volle ga rantie, vanaf f 47.60 ROZEMOND v.h. S. DE VOS, TE KOOP GEVRAAGD: Oude Gerijen en Wagens voor den sloop. WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 19 MAART 1926 J—ü. Ook een middel tegen tandpijn. Door de olitie i3 Vrijdagavond naar haar woning in de jacob kastraat te Den Haag vervoerd, een 32-jarige juffrouw, •ie, op de Hoefkade was fauw gevallen; naar bij on- ierzoek bleek tengevolge van het innemen van niet binder dan twintig aspirinepoeders om haar tandpijn wijt te raken. •De opvoeding van prinses Juliana. Aan dr. N. Japikse, dir. van het Bur. van 's Rijks geschiedk. Publication werd door H. M. de Koningin opdracht ge geven om Prinses Juliana in de nieuwere geschiedenis te onderwijzen. Maandagmorgen te ernstig vliegongeluk Ernstig vliegongeluk, alf 12 heeft te Beuningen een aats gevonden, et vliegtuig, de Fokker-verkenner 493, was uit de rich- ng Nijmegen eerst laag over Weurt komen drijven, ien leidt daaruit af, dat naar een landingsterrein werd '«zocht, en dat de vliegers dit dan ook gevonden had- en in het z.g. „Veld". Juist toen de Fokker over eenige ;öoge populieren, die aan de grens van het „Veld" taan, was heengekomen en men de daling in de weide erwachtte, za'gen de weinige ooggetuigen tot. hun ont vetting het toestel over den kop slaan en omlaag storten. De zware motor drong diep in dep grond. Onder de werblijfselen van het toestel werden de beide inzitten den met gebroken armen en beenen en andere zware verwondingen gehaald. Van der Kamp overleed na eenige ogenblikkenJansen streed nog drie kwartier met den lood, en overleed ook toen, zonder tot bewustzijn te iijn gekomen. Sergeant-vlieger A. M. L. H. Jansen was afkomstig Uit Hilve sum sergeant-mecanicien B. van der Kamp .vas geboren te Herwen e Ac dt Beiden wa en gebre vetteerd en gerechtigd als piloot op te treden. Op dezen loo ilott.ge Lichi was Ja.isen besiuu' 4er- In den laten namiddag arriveerde een ziekenauto uit 3 esterberg, om de lijken d in he* R K. Liefdesge dicht te Beuningen. wa e i o i lergem acht naa Soester- b g u transpo te» en K.p: v il Wis'itg bracht ten hi/ufck ..an fle plaats Jes onlieils. .Naa1 men verneemt is u i het onder/.ork van de des- tm.dge uOitjv i n, d l c ver oedelijk jften n odlandnig hc»t p is Keh..j. D t zou zijn op 0 maken uil de wijze, waa:op de overblijfselen van het vliegtuig op den g ond lagen. Ware dit w/el geschied, Jan bad het toestel anders op den grond moeten liggen. Waarschijnlijk is het laag vliegen mede in verband met een verkenningsopdracht geschiedt.- Maar in elk geval had deze manier van vliegen zeer de aandacht getrokken. Wellicht is de val een gevolg van een vliegfout, waarbij de bestuurder geen gelegenheid meer heeft gehad het toestel in evenwicht te brengen. De verongelukte sergeant jansen was reeds vijf jaar als vlieger gebrevetteerd en stond bekend als een er varen vlieger. Jansen was gehuwd. Van der Kamp was Donderdag j.l. in het huwelijk ge treden. Hij was Zondag van verlof teruggekeerd. Juist voor het ongeluk was hij boven Herwen en Aerdt ge passeerd, waar hij zooals gemeld, vroeger woonachtig was. De groet, welken hij toen naar beneden zwaaide, was zijn laatste. Beide waren ongeveer 30 jaar oud. Ontzettend! Te Westerbork kwam het vierjarig dochtertje van B. Blauw, met andere kleinen bij den molen van Slomp bezig te spelen, in aanraking met de as van den motor van den molen. Toen op het geschrei de motor wer4 stopgezet, bleken de levensgeesten van de kleine reeds geweken; het had den nek gebroken. op z ee. Twintig dagen rondgedreven* .Manchester Produces" van 6000 ton Eendrama I De stoomboot is gisteren te Manchester aangekomen, na in stuurloozen toestand door een Hollandsche oceaan-sleepboot over meer dan 2000 mijlen te zijn gesleept. Toen de roer steven was gebroken, dreef het schip gedurende 20 dagen hulpeloos rond in een Atlantischen storm, met eene f lading vee en levensmiddelen aanboord. Zes vaartuigen trachtten hulp te verleenen, maar aan 5 daarvan mis lukte dit, doordat de 5 c.M. dikke staaldraden afknap ten als touwtjes. Zware zeeën sloegen over het hulpe- looze schip heen, en een groot aantal iunderen werd over booru geslagen andere werden verminkt en moesten worden afgemaakt. Het drinkwater begon op te raken, toen de Hollandsche sleepboot „Zwarte Zee" aankwam en er in slaagde de stoomboot naar Fayal op de Azoren te sleepen. Ontzettende spoorwegramp. Maandagoch tend, heeft in Costa Rica een ontzettend spoor wegongeluk plaats gevonden. De sneltrein van San josé is in de nabijheid van die plaats, door een nog onbe kend gebleven reden ontspoord. Drie wagons werden in de vaart uit de rails geslingerd, kantelden en stortten onJer het angstgeschreeuw der inzittenden in een ravijn v.m 50 voet diepte. 248 personen zijn omgekomen en 93 gewond. De trein was bezet door duizenden menschen, die een uitstapje gingen maken* Twee wagons werden tota.n emeld, waai van er een in de rivier viel, terwijl de andere n ago.is in de lucht bleven hangen. lir is een nationale rouv\ van drie dagen afgekondigd. De president der republiek heeft een nationale inschrij ving geopend ter ondersteuning van de gezinnen der slachtoffers. Drama te Tavistock. Dezer dagen werden de lij ken van een man en een meisje gevonden, dicht bij elkaar in de rivier Tavy, bij Tavistoch, Devon, zoo lezen we in de Daily Mail. Het meisje heette Violet Gale, 18 jaar oud. De man was H. Organ, 55 jaar. Men meent te weten, dat hij getrouwd was en twee kinderen had. Organ en het meisje waren den laatsten tijd telkens vsamen gezien. Vrijdag werd O. zoifs gezien in de kamer van het meisje, door mr. H. Toen deze de politie ging halen, ontsnapten de man en het meisje door een raam. Zondag ontving de familie H. een briefje, geschreven met een afgebrande lucifer: „ik ga sterven met hem dien ik liefheb. Zend dit naar H." Organ bleek het meisje wijs gemaafct te hebben, dat zij zijn wettige echtgenoote was. Een onderzoek zal in gesteld worden. Vecht part ij onder woonwagenbewo ners. Dinsdagavond heeft een hevige vechtpartij plaats gehad onder woonwagenbewoners. De 40-jarige S. kreeg twist met zijn zwager L. H., waarbij eerstgenoemde met een mes een diepe steek in den buik werd toegebracht. In hopeloozen toestand is S. naar het ziekenhuis ver voerd en aldaar aan de gevolgen overleden. De dader werd door de politie gearresteerd. Het mes is in beslag genomen. Brand in een menagerie. Bij een brand in een menagerie t«* New-York zijn Dinsdag meer dan 1000 kanarievogels, 500 andere zangvogels en 150 apen ver brand. Van de apen hadden er nog een 50 gered kun nen worden, maar in hun angst voor den verstikkenden rook hebben verscheidene dezer dieren elkaar doodge drukt. De vogels zijn gestikt en vervolgens verbrand. Bandietenbende. Uit Solo meldt men aan de „Loc.": Vrijdagavond j.l. omstreeks 8 uur had de heer Wiro, handelaar ter plaatse bezoek gekregen van een viertal gemaskerde bandieten, die van den heer W. een bedrag van f 500 eischten. Gelukkig had de gastheer een list bedacht. Hij verzocht den heeren indringers belefefd te willen plaats nemen in de pendoppo, zou di rect het geëischte bedrag inleveren en ging vervolgens naar zijn kamer. Daar gekomen sloot hij de deur achter zich dicht en begon met alle macht om hulp te schreeu wen. Verschrikt gingen natuurlijk de erin geloopen ge- maskerden op dih Joop, doch een der leden werd toch nog ingerekend door de bijtijds te hulp gesnelde politie en buren. Apotheken geopend te Vlisslngen: Zondag 21 Maart is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 21 Maart is geopend de apotheek van J. W. VAN DE GARDE, Korte Noordstraat ADI Een flesch Zoete Witte Port Een flesch Bordeaux-Wijn Een flesch Zoete Witte Samos-Wi]n Ledige tlesoh S et per stuk retour QOF K 0-10 MIDDELBURG 165 RUIME SORTEERING OPRUIMING r" Gravenstraat Middelburg Burg C 111 Middelburg K. J. LAQACE VLISSINGEN Noordstraat 1 beveelt zich min zaam aan voor het verrichten van alle Metselwerk, Witwerk, Schoor steenvegen, enz. tegen billijken prijs. RIJWIELEN Te Koop een eerste kl. Dames rijwiel f 55.—, een heel weinig gebruikt f 45.— en een van f 48, een nieuw Heerenrijwiel voor f 39.en een voor f 55. Adres Rozendwarsstraat W 248 Middelburg J. C. BOUWENS Vagectaarttnuit Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2