H.WEGELING Vraag en Aanbod 1 ü[t> De Gevangene van If DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLA"b Agentschap Aagtekerke Agentschap Colijnsplaat WEEK-OVERZICHT ELK GOED ZAKENMAN HOUDT HET VOOR NOODZAKELIJK Wegeling's Nieuwsblad JAARQANO VRIJDAG 19 MAART 1989 NO. 11 van dc die goed werk EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEGEUNO DRUKKBRQ DE LANOE JAN •LAII^P Deut B144 JEdnuwi 'ABOMNEMENTSPR1JS 40 CENT PER 3 MAANDEN, e' FRANCO PER POST 36 CENT LOSSB NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 regels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKEUJK VERMINDERD TARIEF In de plaats van den lieer jongepier, die als agent bedankt heeft, is als nieuw agent aangesteld de heer J. STURM, No. 51 Vanaf 1 April is door ons aangesteld als agent de heer M. KOSTER, Manufacturer Een niet alledaagsche h u w e 1 ij k s v o I- t r e kk i n g. Eenige weken geleden vervoegde zich een 42-jarige weduwe aan het bureau van den burgelijken stand te Groningen, waar zij haar voornemen te kennen gaf, zich nogmaals in het huwelijksbootje te willen be geven. Tot zoover was het geval alledaagsch en normaal. De nadere ophelderingen omtrent de gewenschte ver bintenis deden evenwel den betrokken ambtenaar on getwijfeld ietwat verbijsterd staan kijken. De bruid, deelde mee, dat de bruidegom momenteel in de strafgevangenis aan de Heereweg verkeerde. Hij was een kostganger bij haar geweest, telde 21 lentes en had met den weduwe's 23-jarigen zoon, iets bedreven, waarvoor beiden nog ge- ruimen tijd gratis kost en inwoning van Staatswege zou worden verstrekt. De vrouw wist aan te toonen de wenschelijkheid van het huwelijk, dat zij wilde aangaan en Nog geen twee weken geleden had in de strafgevan genis de huwelijksvoltrekking plaats. De bruid was per rijtuig en onder de hoede eener pleegzuster gearriveerd •en de bruidegom had slechts een korte wandeling te maken gehad. De «mbtenaar verrichtte de gebruikelijke plechtigheid op deze voor hem ongewone plaats. Toen hij bruid en bruidegom vroeg of zij de bij de wet vast gelegde plichten jegens elkaar wilden in acht nemen, kwam er een stagnatie. De bruidegom wenschte te weten, wat hij op zich nam en informeerde er naar. Het Bur- gelijk Wetboek kwam er bij te pas en toen de a.s. echt genoot voldoende was ingelicht en met een en ander genoegen nam, kon de^e eigenaardige plechtigheid ver der normaal verloopen. Een oplichter. Een 29-jarige landbouwarbeider uit joure en „zwervende", stond te Utrecht terecht ter zake van oplichting van geldswaardige bedragen, ten rijwiel, een vest en een shawl ten nadeele van een in woner te Zeist, bij wien hij zich voordeed als een ge zeten man, die bijzonder intiem was met den directeur der Geldersche Credietbank, die in Zeist huizen ging koopen om z'n geld te beleggen en die financieel wel „tegen een stootje" kon. De man goochelde met duizende guldens, huizen, Duitsche banken, paarden, die hij smok kelde enz.! De inwoner, hierdoor een beetje verlekkerd, verleende den fantast kost en inwoning, leende hem geld en gaf hem een vest en een shawl cadeau, terwijl hij zijn gast tensjotte een rijwiel leende, op welk rijwiel de logé, die nog geen kwartje bezat, met de noorderzon verdween. Reeds een keer of vier te voren was deze landbouwarbeider wegens feiten als diefstal veroordeeld en thans had hij zijn trucs toegepast op een inwoner van Zeist, een reiziger, die zelf in financieele moeilijk heden verkeerde. De goede lui, die er zoo leelijk waren ingevlogen, hadden al.de grootsche verhalen van den Croesus met groote verbazing en bewondering aangehoord en geloofd en eerst, toen de rijkaard na eenige dagen niet meer terugkeerde evenmin als de fiets en de andere goe deren bleek al hun vertrouwen werkelijk op losse gronden gebouwd. Zóó groot was hun genegenheid voor den vreemdeling, dat toen hij eenige kwartjes te leen vroeg, men hem 10 gulden toestopte. De officier van justitie eischtc ze3 maanden gevangenis straf met aftrek van de voorloopige hechtenis. De politierechter veroordeelde den zwerver conform den eisch. Roo fm o o f d. Op den spoorweg voorbij Bornhem bij Antwerpen staat een wachthuisje, dat bewoond wordt door de familie Engelsch. Toen de man thuis kwam vond' hij zijn vrouw Zaterdag gewurgd op den grond liggen, terwijl in het geheele huisje alles over hoop was gehaald en alles wat waarde had gestolen was. Het parket van Antwerpen stelde een onderzoek in met het begin van een nieuw jaa^ een vast bedrag voor reclame uit te trekken. Doet men dit niet, men heeft aan het éind van het jaar beslist achteruitgang te boeken. Besteedt deze gelden echter niet nutteloos. Adverteert uitsluitend In bladen met een gecontroleerde oplaag. Het eenige, blad voor U in Zeeland is Vraag en Aanbod en te St. Nicolaas werd nog denzelfden dag de dader, zekere D'Hoey, gearresteerd. Hij werd gevankelijk naar Mechelen overgebracht. DOET UW SCHOENEN GOED 6. Hij^ besloot om, zoo mogelijk, zich voor een korten tijd in 'tbe7it van die tinnen pan te stellen, en om dit oogmerk te berektn, legde tyj zijn aarden schotel op den grond tusschen de deur van het hok en de tafel, zoo dat de cipier, als hij de soep bracht, er op moest trappen. Zoo gebeurde het ook. De cipier trapte op den schotel en brak hem in stukken. Daar hij het zelf had gedaan, vergenoegde hij zich met in zich zeiven te brommen. „Laat die pan maar hier, voegde Edmond hem toe. „Gij kunt die immers weer mede nemen als gij mij morgen mijn voedsel brengt?" De cipier had daartegen niets in te brengen, dewijl het hem de moeite bespaarde van heen en weer te loopen.'Hij liet de pan staan en Dantes sidderde van vreugde toen hij de ijzeren steel in zijne hand hield. Spoedig week de stoepsteen voor het geweld van den ijzeren hevel, dien hij nu bezat. Hij nam hem er uit en werkte <nu geheel den nacht. Toen de morgen aanbrak bracht hij Hen steen weer op zijne plaats en de kalk en de vuilnis, die hij er uit had gegraven, bracht hl) In een hoek van zijn kerker. Dien morgen kwam de cipier zonder schotel. „Nu," vroeg Dantes hem. „Hebt gij mij geen andere schotel gebracht „Wel zeker niet," antwoordde de cipier op een nor- schen toon. „Gij breekt alles wat ge krijgt: eerst hebt gij uw kruik gebroken en 't is uw schuld, dat ik uw schotel aan stukken heb getrapt. Ik zaljj de tinnen pan hier laten, om er telkens uwe soep in te gieten. De pan zult gij zoo gauw niet klein krijgen als dat goed." Tranen van heimelijke ontroering stonden Edmond in de oogen toen hij dit hoorde. Nooit had hem eenig goed ter wereld zoo blijde gemaakt als het bezit van die tinnen pan. Slechts een enkel droevig verschijnsel verontrustte hem zijn medegraver had opgehouden te arbeiden. Intusschen ging hij ijverig voort en tot zijne onuitsprekelijke vreugde had hij met zijn krachtiger werktu g in eenen dag tien handen vol kalk en steen uitgegraven. Met het aanbre ken van den nacht begon hij opnieuw te werken en hij bespeurde nu dat een houten balk hem den weg ver sperde Deze ongedachte zwarigheid noodzaakte hem derhalve om boven of onder den balk te graven. Ver- dretig, ter neder geslagen, niet wetende wat hij zou aanvangen, stond hij daar, en aan zijne geprangde borst ontsnapte de klacht: „O, mijn God, ik heb toch reeds zoo veel tot U gebeden en ik had gehoopt dat gij mij zoudt verhooren Mijn God en Heer, heb medelijden met mij en laat mij n et vergaan in vertwijfeling „Wie spreekt hier van God en van vertwijfeling in één adem?" "vroeg eene stem, die uit het diepst der aarde scheen op te komen. Dantes rezen de haren te berge en hij stortte op zijne knieën. „Hoe, wat?" riep hij, „ik hoor een mensch sprekenSederf meer dan vijf jaren had Edmond alleen de stem van zijn cipier gehoord en voor een ge vangene is de cipier geen mensch, maar slechts een deu een grend.-l van v'eesch en been. „In den name Gods," hernam Dantes, „spreek nog eenmaal, gij, die daar even hebt gesproken. Wie zijt gij „Wie zijt gij zelf?" vroeg dezelfde grafstem. „Een ongelukkige gevangene," hernam Edmond, en nu moest hij op begeerte van den verborgen vrager hem in 'tkort zijne geschiedenis verhalen. vérvolgde de stem. „Dicht bij den grond en achter mijne kribbe," ant woordde Dantes. „En waarop komt uw kerker uit?" „Op een corridor 1" „O. wee 1" klaagde de stem „dan heb ik mij bitter vei gist. SUchts een fout van het vierde van een duim in mijne plannen heeft mij doen vervallen in eene dwaling van ten minste vijftien voet. Den muur waarin gij bezig waart met graven, hield ik voor dien der citadel." „Maar dan waart gij aan de zee gekomen," merkte Edmond aan. „O, dan had ik mij in zet geworpen en mij op mijn God verlaten. Hij had mij krachten gegeven en ik zou naar de eene of ander plaats zijn gezwommen. Sluit thans uwe opening weer voorzichtig dicht en wacht tot gij weder een signaal van mij hoort" Edmond was zoo verrukt over de ontdekking, die hij had gedaan, dat hij nauwelijks geloofde bij zijn zinnen te zijn. In den eersten roes zijner vreugde rende hij met groote schreden zijn kerker op en neer en in de pijn lijke vrees van ontdekt te worden, nam hij zich voor om zelfs het leven van den cipier niet te verschoonen, in geval deze achter het geheim mocht komen of hem 't ontvluchten mocht beletten. Den volgenden morgen had Edmond nauwelijks zijne kribbe van den muur getrokken of hij hoorde een sig- jiaal. Terstond wierp hij zich op de knieën en hij riep; „Zijt gij het Ik 'ben hier." „Is uw cipier weg?" vroeg de stem. Edmond gaf een toestemmend 'afitwoord en voegde er bij dat de cipier eerst des avond terug kwam. (Wordt vervolgd.) i LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Noordstraat 44 Tel. 130 vussmooi p0ct88kemmq na 51407 beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 April a.s. op ons blad wenschen te abon- lïeeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS De Administratie. DE BESTE OMROEPER IS EEN UITROEPER „Op welk hoogte hebt gij uwe opening gegraven

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1