H.WEGEI1G üraag en Aanbod De Gevangene van If DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Agentschap Aagtekerke Agentschap Colijnsplaat WEEK-OVERZICHT ELK GOED ZAKENMAN HOUDT HET VOOR NOODZAKELIJK Wegeling's Nieuwsblad 32e JAARGANG VRIJDAG 12 MAART 1226 die qoed werk leveren,is EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEGEUNG Noosdstsaat 44 Ta. 130 Vussmasx Postrbxsmmo Na 51407 DRUKKER!] DE LANGE JAN Lanqe Deut B144 Mnmama I ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 36 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 reqels 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. (dubbele kolom) No. 10 voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 April a.s. op ons blad wenschen te abon» nêeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS De Administratie. J. STURM, No. 51 M. KOSTER, Manufacturier Wmmm DOET UW SCHOENEN GOED.. Adverteert uitsluitend In bladen met, een gecontroleerde oplaag. Vraag en Aanbod VAN DK NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN <r Hv - INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER RF.üEL BIJ CONTRACt AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar In de plaats van den heer jongepier, die als agent bedankt heeft, is als nieuw agent aangesteld de heer Vanaf 1 April is door ons aangesteld als agent de heer Vergankelijkheid. Te Boussu, een belangrijke gemeente in de Borinage, kwam het, drie weken geleden, om een nietigheid tot een geschil, tusschen twee in woners, die elkaar onaangename dingen verweten, met het gevolg dat de zaak voor en door den vrederechter zou worden beslecht. Toen deze dan ook, een paar dagen geleden, de zaak opriep, bleek, dat zoowel de twee belanghebbenden als hunne beide getuigen en een door den klager aangesteld advocaat inmiddels gestor ven waren en, naast elkaar op dezelfde begraafplaats te rusten waren gelegd. Schipbreukelingen Aan e*n door de „Volen dam" verzonden draadloos bericht betreffende de red- I ding der bemanning van den schoener „Generaal Smuts", welk vaartuig, naar gemeld is, sedert 18 December j. 1. in ontredderden toestand had rondgezwalkt en op het punt van zinken stond, is nog het volgende ontleen d Toen de kapitein van den driemastschoener het s. s. „Volendam" in zicht kreeg kreeg, trachtte hij de aan dacht te trekken door het ontsteken van in terpetijn ge drenkte lappen, welke geïmproviseerde seinen hij in den mast heesch. De hieraf vliegende vonken werden door een der officieren van den Nederlandschen stoomer gezien, waarop de „Volendam" van koers veranderde en de vijf schipbreukelingen opnam. Verse he boter!! Een vrouw in de Grachtstraat te Maastricht had twee weken geleden van een boerin op de Vrij Jagsmarkt een paar stukjes boter gekocht. Toen zij ze met zout wilde vermengen, was de hoeveel heid boter tot op de helft geslonken, terwijl er' een groote hoeveelheid vocht was uitgeloopen. Vrijdag j.l. vertelde de koopsteV nog al luidruchtig, welke puike boter de boerin verkocht had. Weldra vormde zich een kring van omstanders, aan wie de „boter" werd getoond, een papperige massa, omgeven door groenachtig water. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Kasteel verbrand. Een op een hoogen heuvel bij New York gebouwd kasteel, Tryon Hall, is Zaterdag door vuur verwoest Het kasteel werd 25 jaar geleden gebouwd door den bekenden renstal-houder Billings en heeft een millioen dollar gekost. Op dezelfde plaats stond indertijd het fort Tryon, bekend uit een gevecht, dat daar de Amerikaansche soldaten in 1776 hebben geleverd tegen Engelsche troepen. Eenige jaren geleden werd Tryon-Hall door |ohn. D. Rockefeller |r. gekocht,* die het met de omringende gronden aan de stad New York aanbood Van dit aanbod werd echter tot dusver geen gebruik gemaakt.*Het bluschwerk werd zeer be lemmerd door de hooge ligging van het gebouw. Treinbotsing b ij Luik. Bij het station te Luik botste een personentrein op een rangeerende locomotief, tengevolge waarvan drie personenwagens uit de rails liepen. Vijf der inzittenden liepen verwondingen op. Smokkelen aan de grens. In verband met het vele smokkelen aan de grens te Roosendaal treedt in den laatsten tijd de douane met de grootste gestreng heid op en heeft ook de medewerking van het treinper soneel verzocht om eveneens op te letten dat reizigers die uit Belg'ë komen de voorwerpen niet verstoppen onder banken, op de W. C.'s, of toiletkastjes. Bij ontdekking moeten zij onmiddelijk daarvan mede- deeling aan de douane doen Vrouw en drie kinderen verdronken. Dinsdagmiddag heeft te Rotterdam een,sleepschip met kolen geladen bij het invaren der Rijnhaven, slagzij gekregen en is gezonken De schipper en zijn knecht konden zich redden, maar de vrouw met 3 kinderen: 1, 3 en 5 jaar zijn. gezame- lijk verdronken. met het begin van een nieuw jaar een vast bedrag voor reclame uit te trekken. Doet men dit niet, men heeft aan het eind van het jaar beslist achteruitgang te boeken. Besteedt deze gelden echter niet nutteloos. Het eenige blad voor U in Zeeland is Stormschade. Voor ongeveer 120 visschers uit de onderscheidene Zuiderzeeplaatsen zullen de stormdagen van de vorige week lang in het geheugen blijven. Bijna al deze visschers toch visschen tusschen Enkhuizen en Stavoren, waar bij N.W. stormen als de vorige week een zeer sterke stroom gaat. Het visschen geschiedt met staande netten, die met ankers op den bodem wor den vastgehouden en van boven van kurken zijn voor zien. Tengevolge van de sterken stroom en de langdurige stormen wa/en de meeste netten thans van de ankers géslagen. Het overschot, dat Zondag aan wal werd ge bracht of in den mast werd geheschen, vlrtoonde een troosleloozen aanblik. De schade wordt op duizenden guldens geschat. Enkele kleine visschers hebben zelfs voor een bedrag van f 500 verloren. E e n m ij n r a m p. Door een ontploffing in een mijn bij Eccles (Virginia) werden 68 mijnwerkers bedolven. Reddingswerk werd door uitstroomende gassen belet. Enkele minuten later had in een aangrenzende mijn een explosie plaats. Hier werden 30 mijnwerkers bedolven Een later bericht meldt, dat van de 68 mijnwerkers door de reddingsploegen 40 boven werden gebracht; 2 hunner waren reeds ^overleden. Verscheidene anderen hadden ernstige brandwonden, 26 bevinden zich thans nog in den mijn. De Zeeuwsche kleederdracht. Het dragen der Zeeuwsche kleeding neemt op het platteland sterk af. Cijfers hieromtrent bestonden evenwel tot voor kort nog niet. Eenigen tijd geleden stelde de commissie van Zeeuwsche folklore een enquête in bij de hoofden der scholen op Zuid-Beveland en Walcheren ten einde de beschikking te hebben over betrouwbare getallen in deze. 4 Velen denken ik verkoop wel doorte etaleeren Men verkoopt MEER door.te adverteeren. 5. Maar toch, hij weerstond elke verzoeking, en zijne krachten zonken al meer en meer, tot hij zich eindelijk ter nauwemood nog met moeite van zijne legerstede naar het kerkervenster kon slepen om er zijn voedsel uit te wei pen. De knagende pijn in zijne maag werd Zwakkerzijn kwellende dorst was verminderd de hitte der koorts was van hem geweken en eene soort van verdooving of bewusteloosheid begon zich meester te maken van zijne zinnen, zoo dat, toen hij de oogen sloot, hij vuurspranken en flikkerende lichtjes meende te zien als vlammetjes boven een moeras. 'tWas het morgenkrieken van een nieuw leven, de schemering dier onbekende wen ld, naar welke de dood ons geleidt. Zoo stond het met den armen Edmond Dantes ge schapen toen hij eensklaps op zekeren avond, half ver doofd en kermende van zwakte, ongeveer ten negen ure, een dóffen slag hoorde tegen den muur, naast welken hij lag. Daar hij echter dikweif des nachts zoo vele vreemde geluiden hoorde, lette hij aanvankelijk niet op dat geruchtmaar tot zijne heimelijke verbazing werd het van oogenblik tot oogenblik duidelijker. Nu scherpte hij zijn gehoor en hij waande het krassen van ten groot werktuig, gelijk een breekijzer, op desteenente hooren. Dit werd van tijd tot tijd afgewisseld door zagen of vijlen en dit geluid, op een oogenblik waarin hij dacht over te gaan in de eeuwigheid, riep wederom die hoop in hem wakker, die nauwelijks ooit in een gevangene sterft, 't Was hem alsof-God, in zijne eindelooze barm hartigheid hem die geluiden had toegezonden als eene. waarschuwing om te blijvenataan aan den rand van het graf Ongeveer drie uur duurde dit geruchtdaarop meende Dantes iets te hooren vallen en alles werd weder stil. Dien avond sprak hij weder met den cipier toen deze 4 hem zijn voedsel bracht, hij had sinds zijn voornemen om dood te hongeren niet met hem gesproken maar thans wilde hij geen argwaan meer bij hem opwekken. Hij was behoedzaam en opmerkzaam geworden op elk geluid, hoe onbestemd ook, want hoe licht ontwaakt weer de hoop in den gevangene. Hij leefde nu ook weder door zijn voedsel en hij wilde nu niet meer sterven. Zijn denkvermogen, zijn begrip en gevoel keerden langzamerhand terug. In den volgenden nacht hoorde hij hetzelfde geraas, maar het was nu nader. Hij klopte tegen den muur waaraan hij had hooren werken, daar hij voornemens was om te onderzoeken van wien het afkomsfig was. Hij begreep dat het geraas niet zou op houden als 't van een arbeider kwam maar was 't een gevangene, dan zou deze al spoedig ophouden met werken. De uitkomst bewees dat hij zich niet had vergistwant aan de andere zijde van den muur volgde een diepe onafgebroken stilte, 'tls een gevangene! 't Is een ge vangene! riep Dantes uit in onbeschrijfelijke vervoering en zijn verbond met het leven was weer gesloten. Drie digen verliepen echter eer zich het hoopverwek- kende geluid weder liet hooren. Dantes begon reeds te vreezen dat de onbekende gevangene zijn arbeid had opgegeven, t t hij op zekeren avond, toen hij, wellicht wel voor den honderdsten keer, zijn oor tegen den muur hield, bespeurde hoe d? steenen van den muur op eene bijzondere wijze werden bewogen. Trillende van onrust en gejaagdheid ging hij zijn kerker een paar malen op en neder, en nogmaals drukte hij zijn oor tegen den wand Geen twijfel meer I Zijn onbekende medege vangene arbeidde thans op eene andere manier en had, om het gerucht van het krassen te vermijden, eene boor genomen in plaats van een mes. Nu besloot Dantes om hem te helpen. Hij rukte zijn bed van de plaats waar het stond, brak zijne waterkruik en begon met de scherpe scherven aan den muur te krabben. De kalk was ten gevolge der vochtigheid week geworden en liet zich ge makkelijk afschrappen. Toen de cipier den volgelfden morgen kwam, zeide hij dat hij ongelukkigerwijze zijn kruik had laten vallen en breken. De cipier knorde, bracht eene nieuwe kruik en gaf zich, tot Edmonds on beschrijfelijke vreugde, de moeite niet om de brokken mede te nemen. Toen hij vertrokken was, sprong de gevangene weder naar den muur en begaf zich op nieuw aan zijn moeilijk werk. Hij berekende dat hij daarbij binnen den tijd van twee jaren, een gang van twee voet in het vierkant en zeven-en-twintig voet in de lengte had kunnen uitgraven, en het speet hem nu zeer, dat hij zes jaren in zijn kerker had doorgebracht zonder aan zijn bevrijding te arbeiden. Maar d e smartelijke ge dachte vuurde des te meer zijn ijver aan, Na verloop van drie dagen stiet hij op een zwaren stoepsteen, die in den van gebakken steen gemetselden muur was gebracht. Die steen weerstond alle zijne po gingen. Met de spijkers, die hij uit zijne kribbe haalde, trachtte hij den steen aan de kanten los te maken en hij werkte en zwoegde dat het zweet hem van 't gelaat gudsde. Hij begreep nu dat hij meer bedaard moest nadenken over het beste middel om die nieuwe zwarig heid te overwinnen en weldra had hij een plan gevormd. De onuitdoofbare zucht naar vrijheid maakt scherpzinnig. Eiken avond werd hem zijne soep gebracht in een tinnen pan met ijzeren steel en eerst in zijn kerker werd dit voedsel uitgegoten in zijn aarde schotel. (Wordt vervolgdt.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1