H.WEGELING Vraag en j&anbod De Gevangene van If DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZ1CHT Zaterdag 27 Februari Groot Bal-Masqué In 't lokaal „Admiraal De Ruyter", Emmastr. 18, Vliss. Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan VRIJDAG 26 FEBRUARI 1926 No. O EEN DER BESTE NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN DRUKKERIJ DE LANGE JAN IABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, p FRANCO PER POST 55 CENT i^v I LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 regels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. 3. V MT 4 MOOIE PRIJZEN DOET UW 5CM0ENEN GOED_ Van Oost tot West, Van Noord tot Zuid, Roept gij met DRUKWERK Uw KOOPWAAR uit d ii Of Uw Uitroep r ward gelezen, Heeft sleedt de omzet wel bewezan. !J (Wordt vervolgd.) 32** JAARGANG VAN DC OIK QOCD WERK LEVEREN,IS l'ukëaux van uitgave DRUKKERIJ H. WEGELING Noordstraat 44 Tel. I3u Vlissinoen postrekenino No. 51407 ?EpjKLFT B 144 MIDDELBURG (dubbele kolom) Is Noodlottige brand te Rotterdam. Een moeder met twee knderen omgekomen. Maandagmorgen te kwart over achten is in een sigarenwinkel aan de Noordblaak bij de Beurs te Rotterdam een ernstige brand uitgebroken, waarbij een vrouw en twee kinderen om het leven zijn gekomen De brand op de Noordblaak ontstond 's morgens om 8 uur. Beurspersoneel ontdekte toen dat in het sigaren magazijn van den heer C. W. Birkhoff brand woedde. Beneden was het sigarenmagazijn, terwijl de andere ver diepingen als woonhuis dienden. Op de bovenste ver dieping waren de slaapkamers van den heer B., zijn vrouw en van twee kinderen. Men klopte op de deui waardoor de echtgenoot ontwaakte. De winkel stond toen reeds geheel in brand. Het was bijna onmogelijk de derde verdieping te bereiken. Plotseling verscheen de vrouw van den heer B. op de balkonetage. Men riep haar van de zolderverdieping toe doch zij riep terug dat zij haar hinderen niet wilde verlaten. Van alle zijden werd nu getracht het brandende huis te bereiken. Ladders werden opgesteld. De juist passeerende brandgast Koch wist door mid del van een ladder langs de zijde van de Visschersdijl* de derde verdieping te bereiken Hij slaagde erin dt twee kinderen naar buiten te brengen doch daar werd geconstateerd dat beide aan de bekomen brandwonder reeds overleden waren. De kinderen zijn resp. 21/» en 3'/« jaar oud. Pas om negen uur was men de brand meeseer. Toen gelukte het opnieuw het huis binnen te dringen. Men vond het verschrikkelijk verminkte lijk van Mevr. B. bij de trap van de bovenste etage. Zij schijnt eerst door dt rook verstikt te zijn. De drie lijken en de heer B. die uiterst overstuur is zijn naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht. Oorzaak van den brand l'gt in het te fel stoken van den kachel. Verzekering deki de schade. Het vermiste legervliegtuig. Zondagmor gen is te Katwijk aan Zee het lijk aangespoeld van sergeant Vos, den waarnemer van liei vermiste leger vliegtuig. II.-t lijk vertoonde e< n wend aan het voorhoofd De tsarendochter Volgens den corresponden te Berlijn van Je „Echo de Paris" zou Je keizer n noede van Rusland, mevrouw Tchaikowski de geheimzinnig» zieke, die sedeit ve sc'ieidene maanden onder behande ling is in een d r Bcrlijnsche klinieken haar eigen klein- d c ter, gro tvosii Anastasia herken J hebben, de op wonJerd üige wijze aan den moord op den Tsarenfa milie te |i katcrincnburg is ontsnapt. m In een soort van verdooving ging hij door eene poort en verschillende gangen, een ge schildwachten voorbij, en toen kwam hij op een vierkant plein, door hooge muren omgeven. Oogenblikkelijk verscheen er een cipier met eene walmende lamp en wenkte Dantes naar eene donkere poort. De gevangene liet zich door dezen man voeren in eene half onderaardsche cel, waar hij hem een waterkruik met een stuk brood en een morsigen hoop stroo aanwees. Vervolgens zeide hem de cipier dat hij daar tot den volgenden morgen moest blijven, en het walmende licht mede nemende, liet hij den gevangene in het duister alleen. Toen de cipier den volgenden dag den gevangene een geheel ander bericht kwam brengen, namelijk dat hij vooreerst in dien kerker inoest blijven, vond hij hem nog op dezelfde plaats, waar hij hem den vorigen avond had gelaten. Een ijzeren hand scheen hem aan zijne plaats te hebben vast geklonken. Hij had noch geslapen, noch zich bewogen. Eerst bij de komst des cipiers scheen de geheimzinnige macht diVophem drukte, te wijken. Een vloed van tranen kwam hem ter hulpe en in den in- wendigen strijd scheen zijne borst bijna te zullen bersten. Hij wierp zich op den grond en deed een lang en vurig gebed, terwijl hij zich nog altoos op nieuw moest af vragen, om welke misdaad hij, nog zoo Jong en zich zei ven van geen t. idaad bewust, die ontzettende straf had verdiend Eenige oogenblikken later raasde hij zijn kerker in 't rond als een wild dier, dat in zijne kooi is opgesloten. Telkens als de cipier kwam, had hij slechts ééne bede: of hij den gouverneur der vesting mocht spreken. AUTOBUS DES NACHTS AANWEZIG Vermoordofverdronken?De politie te Zwarte- meer heeft in het kanaal het lijk gevonden van een zekere E. H. Het lijk vertoonde verwondingen. Bij het onderzoek door de politie is gebleken, dat er een ernstige vechtpartij heeft plaats gehad, naar aan leiding waarvan de politie heeft aangehouden den jonge man j. de V. te Emmen, die heeft bekend H. met een mes te hebben gestoken. Een der steken had een der longen van het slacht offer doorboord. Tusschen den verslagene en den dader jj bestond reeds ongeveer een jaar een veete. Verleden zondag kreeg H. ruzie met een ander. Toen zag DeV. zijn kaps schoon om met H- af te rekenen. Hij heeft hem gevolgd tot het kanaal. Hier trok hij zijn mes. Om aan zijn vervolger te ontkomen is H. toen in het kanaal gesprongen om al zwemmende den overkant te bereiken. In het midden van het water schijnt hij verdronken te zijn. De V. ontkent, dat hij hem in 't kanaal gegooid zou hebben. De verslagene, die 24 jaar is, staat als zeer ongunstig bekend. De dader is 18 jaar. Dr, Mieremet ïeeft de sectie op het lijk verricht. De dader wordt ter oeschikking van de justitie gesteld. Schapen door een trein vermorzeld. De veehouder S. te Weesp zou Vrijdag een kudde schapen /erweiden. Hij moest daarvoor gebruik maken van een z g. landoverweg over de spoorbaan, even voorbij het station. Toen de dieren van het eene land op den spoor- lijk waren gekomen, beviel het hun daar blijkbaar zóó *oed, dat zij dien dijk niet meer wilden verlaten, juist oasseerde de sneltrein Hilversum-Amsterdam. Een aan- al schapen sprong verschrikt op den berm van den dijk doch een zevental bleef op den spoorbaan loopen, met het gevolg? dat zij door de machine vermorzeld werden. Noordstraat 44 Vlisslngen Lange Delft B 144M'burg De trein ondervond door dit incident geen vertraging. Tegen den eigenaar der schapen werd nog proces ver baal opgemaakt, omdat hij had moeten zorg dragen, dat de spoorbaan, op het oogenblik dat de sneltrein pas seerde vrij was. Vaneen speelkaartenleverancier. Te Purmerend stond op de markt een koopman u;t Am sterdam, die ongestempelde speelkaarten ve'kocht tegen 35 cent per spel. Een kommies van de belastingen dacht hierdoor een vangst te doen. Hij kocht ook een spel van die kaarten, betaalde de zeven stuivers, en maakte zich daarna bekend. Doch de koopman vroeg daarop heel gemoedelijk naar het bewijs dat zijn kooper „van de belasting" was. Toen de kommies naar dat bewijsstuk in zijn zakken ging zoeken, ging de Amsterdammer er in snelle vaart van door. De man van de belasting, die lang niet zoo snel was als zijn kaartenleverancier, was al spoedig eenige banen achter, met gevolg, dat hij den koopman niet te pakken kreeg. De kommies had een spel kaarten voor zeven stuivers W 3 d s t r ij d voor inbrekers. In het Engelsche Graafschap Devonshire ligt bet lieve tot voor korten tijd onbekende„Cullompton'\ De gemeenteraad van oord komt de eer toe in een zeer moeilijk geval een oplossing te hebben gevonden, die de ontsterfe'ijkheid van deze vroede vaderen verzekert. Er bevindt zich n.l. in deze gemeente een safe. Niemand weet wat er in zit, noch wie de vroegere huurder of diens erfgenamen zijn. Tot schade en schande van de Cullomptonsche sloten makers dient vermeld, dat het geen dezer lieden gelukt is, de safe te open. Daar alle normale middelen de safe te open tot niets hebben geleid, heeft de Cullomptonsche gem.-cntera id besloten een prijsvraag uit te schrijve i voor beroeps- inbrekers welke dit werkje zouden opknappen. De algemeene voorwaarden zijn de volgende s In den beginne kreeg hij ten antwoord dat dit geheel in stiijJ was met de wetten der gevangenis. Later lachte de c pier luni m zijn gez cht uit en hij luisterde niet meer naar hem, hoe dringend hij ook smeekte. Nu trachtte hij den c pier om te koopenmaar de ijzeren man was ontoegankelijk voor alle verlokking. Toen dit niet hielp liet Edmond zich in zijne vertwijfeling vervoeren tot be dreigingen maar nu werd hij nog denzelfden dag in een nog donkerder, vochtiger en afzichtelijker hok gebracht. Intusschen waren de gedenkwaardige honderd dagen voorbij gegaan. Lodewijk XVIll was gevlucht voor den van Elba terug gekeerden keizer. De triumftocht van Napoleon was geëindigd in Waterloo, en Edmond Dantes smachtte nog altoos in zijn onderaardsch graf. Onge veer een jaar na het herstel der Bourbons kwam de inspecteur generaal der gevangenissen, zekere mijnheer De Boville, naar het kasteel van If. De gevangene, die gewoon was zelfs te luisteren naar het weven der spin nen, en die zijn tijd verdeelde naar het geregeld afdrui pen der waterdroppels van de zoldering zijner cel, be speurde weldra eene ongewone levendigheid in de ves ting. Hij hoorde de zware grendels van alle de gevangen- hokken schuiven en weldra kwam ook de beurt aan zijn kerker. Dantes kroop in een hoek, maar toen hij een voornaam heer, begeleid door cipiers en soldaten zag binnentreden en toen hij zelfs een gouverneur der ves ting met den hoed in de hand voor hem zag staan, begreep hij terstond dat hij deze gelegenheid om een hooger ambtenaar aan te spreken, niet ongemerkt voorbij mocht laten gaan. Met gevouwen handen wilde hij zich aan zijnde voeten werpen; maar de soldaten hielden hem met hunne gevelde bajonetten tegen en lieten hem niet nader komen. Edmond ging door voor een krank zinnige, die tot alles in staat was. Toen hij dit echter gewaar werd, had en smeekte hij den inspecteur-generaal op een deemoedigen toon, dat toch zijne zaak behoorlijk xm onderzocht worden. Doch de taal van den armen gevangene was zoo smeekend dat de inspecteur-generaal hem aanvankelijk als een waanzinnigen, stillen dwerper beschouwdemaar toch hij beloofde hem dat hij zijn proces aan een nieuw on derzoek zou onderwerpen. De hoop echter, die De Bo ville in Edmond had opgewekt zou met hem in den kerker besloten blijven. De inspecteur vertrok en bezocht nu den daaraangrenzende kerker, waar een Italiaansche aht met name Faria was opgesloten Deze ging ook door voor een waanzinnigeomdat hij steeds ongehoorde schatten aanbood als men hem wilde bevrijden. Ver volgens keerde hij naar de woning van den gouverneur terug, en daar sloeg hij de boeken der gevangenis ep. Eerst na langdurig zoeken vond hij de volgende aan- teekening „Edmond Dantes, woedend bonapartist, »nam een werkzaam deel aan deri terugkeer des overweldigers van het eiland Elba. Hij moet met de grootste gestrengheid gevangen ge houden en bewaakt worden. Deze laatste aanteekening verijdelde geheej en al den goeden wil van den inspecteur-generaal. Tegen zulk ten krachtige maatregel was niet veel in te brengen. De arme Dantes had zich een tijd lang gevleid met de schoone droombeelden der hoop en sedert den cj.tg waarop hij it den kerker was gebracht, had hij ver geten te tellenmaar het bezoek van den inspecteur gaf hem thans een datum. Op een steen in den muur griffelde hij de woorden: 30 juli 1816, en eiken dag gaf hij er een streep onder om den vervlogen tijd Aan te teekenen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1