UITROEPERS i l Rubriek Vraag en Aanbod Asperine Bayer en SPIROSAL Solinger Staalwarenhuis RADIO EN WHIPCORD'S DIVERSEN Huls met flinken Tuin 230 roeden Bouwland I MrM.gar""-* Nette Meisjes gevraagd De Echte Scharen, Messen, Scheermessen en Aanverwante Artikelen, worden VAK KUNDIG geslepen en gerepareerd In het C. O. WERNER WEGELING'S NIEUWSBLAD YAN 12 FEBRUARI 1926 Tm Koop Promltheu» Gaskachel I FIJNE PRINCE88ENB00NEN FIJNE ZUURKOOL A. J. KKSTKLOO Te koop aangeboden Aangeboden Aangeboden 5666 Kg. lts I. Koole Jz. 7 Aangeboden B Tc koop gevraagd: Te liuur aangeboden: Te huur gevraagd Biedt zich aan: Gevraagd A. BENIEST Do#t Uw Mkooptn M| J*w«dverte«rcfefw ix» Vraaq en Amnbèé MARKTBERICHTEM Middelburg, ll-2-'26. Particulier© prfls. Eieren Part Poel Part Eend Part culiere prijs, e Eieren. culiere prijn. en Eieren culiere prijs I 1.10 n 5.00 6.00 w 7.00 8.00 J. BULTHUIS, WalslP I 17 Zoo juist ontvangen de nieuwste stoffen w.o. Tevens een pracht sortsering Ovarhemdsn, Dassen, Strikjes, Sokken, ënz. 1—4 regeli 50 ct. leder regel meer 10 cent Adres Scloorsteenvegersslngel Q 30, Middelburg Te Koop 2oo goed all Wi.ic Kinds nieuwe „jrwagen voor I Kinderstoel f 5 en Trapnaalmachlne Singer In zeer goeden itaat. Kolt nieuw H25 voor f 45 Adres Nleuwendljk 0, VllNkigen Te Koop u too goed all nieuw van I 60 1 voor l 35. TERWOERTJr. Koudekerks Bij Inechrljving TE KOOP of TE PACHTEN voor 3 of 7 jaar bil den Molenweg te Zoutelani' BriefJei tot 18 Februi Adrei O. WISSE, C 12, Domburg 30 cent per KUo 10 cent per Kilo Aanbevelend, Vrouweitr, 32, Vliuingen Wat koit een advertentie in deze rubriek 7 Voor abonné'o i op vertoon van kwitantie. 5 woerden gratie, de rest 5 cent per woord. Veor nlot-abonnt'e i tot 8 woorden 40 cent, de reet 5 ct. per woord. Advertentlën ultgroote letter genet en handeliadverten- tlln worden b 90 cent per regel berekend. Adres Bureau d, Blad of Br, no..... kost foor ledereen 29 eint extra. Een partij nieuwe en gebruikt© Boeken op 't gebied van hsn- deliken nis, taal, rekenen, Pranach Dultsch, Engelich, enx. tegen de helft tot een derde van de voor- oorlogiche prijs Bureaux Wegelintfe Nleuweblsd Wegellng's F Een prima Amerikaanich Flets- aadei en een dito Blectriache lantaarn. Prije van leder f 3.50 Te bevragen bU den agent van Nieuwablad* te ou telende ^dzandsche biggen Zacharlatie Blggefcorke Cadxandache biggen lobac Blggekerke Broedmachine voor 30 eieren Narclsscnlaan 15 Vlliilngen Een xware ollejai en een fleta- xadel bij Joh. Klaasae Kasteel straat 8 Vllsslngen Vroege zctaardappelen muizen E. Rooze Koudek.weg Vllss. Een kinderwagen nieuw model B<ursplein 10 Vllsslngen Pracht barnevelderhaan Cerantumlaan 6 Vllsslngen «00 k.g. blauweaxetaaroappelen oed eoort Joslasae Zuidbeek Souburg Pletsatoeltie A. Harpe B Harpe B 166 Koudekerke Nieuwe heeren- en damesrij- wlelen Zandweg 20 Vllsslngen 2 barneveldertianen A. Clarltse Koudekerke Oroote konijnen Lange Zelke 52 VHasIngen 12 pracht zwarte Minorca poeljee aan de leg, met twee hanen La Soe West-Souburg Krlelhaantje zwarte lava» Vijnbergache kade o Vllsslngen «arleplts Petroleumstellen K naai straat 48 Vlliilngen kg. zeeuwsche uien Pj^Hvat Koudekerke Jvarzen 22 msanden M. 'rasser Qz.. Koudek.weg 5«ft_arken K* Koppejsn KouSek Stampt C. de Korte Koudek, Qersttttroo J. Tevi B 84a Koudekerke Snceuwiokjes J. Roeit» K udekerke ken vet* geit bij A. Kluljfput Lz. Koudekerke Goed Frfcseh orgel f 50 Brecwatcntraat 9 VlIiBlngen Werkmansvonlng Brieven on<er no. 1187 bureaux Wegellng N-euwsblad. 200 bos tarwistroo Joha. Koppe|a> Ritthem Blauwe eigenheimer zetaardap pelen R. Ovaa Ritthem kilo tarwe-, zv&rt-.enbrulne- boomtroo N 03 Ritthem 2 vaarzen oud 15 waanden 1. Francka Mellskerke HeerinrlJwlel.bankichroef,l-per- ioom ijaeerenlledlkantcn en plek» wieg Smederij Buttlnge I drachtige gelten .OosdgMegeo" Battings Qoede Sets Mlddelburgichsstr. A 279 Soub, Een veevoederketel J. de Vlaicr V 102 Middelburg Geit aan de rekening H. Jame Ooitkapelle Een pathefoonkast met 66 num mer! Bastion N 58 Middelburg Oude dakpannen sn mooie tuin" schelpen Bode tenue Westkapelle Bin trspnaalmachine olderljiaagte M 79a Middelburg en Konijnenhok. Molenberg K 8ö Middelburg. rg. Huis en Erf Jacob Catsstraa Middelburg. Te bevragen C. Val kier Serlngenlaan 7 Tuindorp Vllsslngen ng 125 witte Leghorns broed 1025 13 per stuk. F. Boone, Hccrenstr. 130 M'burg i. uuuIiv, IMWHI I Nieuwe Woning Noordweg Dokitraat P 19a Middelbur Mltlotheams. A 61 Serooskerke. Die a.s. seizoen tijdig kuikens wenichen, gelieve nu te bestellen 80 ct. per ituk met kunstmoeder in bruikleen. G. van Keulen Blggekerke» Bfgge Marmotten, spotprijs A 11 Blggekerke Puike blauwe zetaardappelen Joh. Simpelaar, Blggekerke. j 11 Vare koe, 1 maal gekalfd Jac. Dekker, Blggekerke Drachtige geiten keur Jan Simpelaar Blggekerke 400 K.Q. Concurrentaardappelen Js. Dekker Blggekerke 100 kilo wltteboonpikael L. Simonie Jz. Blggekerke 10' kilo Stamsnijboonen P. Wljkhuljs Blggekerke. I. W. Rein Trekrljf. W. Relnlerse, Blggek. Land- en tuinbouwzaden P. Janse Blggekerke. ongen»- en Meisjesschoenen ]oh. Jobse Blggekerke 600" kilo zwarte boonen A 03 Mellskerke Vaarskalf L. Melse' Meliskerke Speenvarkens. I.Oeschiere Char- lottenburg Mellskerke Mooie Biggen. Joost Boogerd, Mellskerke. Drieling Melkemmera. E. W. FHpae Oostkapelle Oeit aan de rekening. H. janse, Oostkapslle. Zeeuwacne blauwe poters oh. de Lange Ooitkapelle inderwigen. lain A 11 Souburg Qranjepli Uien Kr uien, kroten, Pceün. Qr. Abeele A 258 Soubur^ Nieuwe Waschtobben, ringen van een 40 liter kookpot. Buteuxstraat 200 Souburg Mooie Stamsnijboonen. Braamstraat B 110 Souburg 200 kilo èjalotten C 83 Vrijburgstr. Souburg WljnpeeCn, savoye kool. P. Arendse, Putwljk Souburg Eiectr. straalkachel, IJsbak Bureau Wegellng's Nieuwsblad Heerenflets Korte Zelke 18, Vllsslngen Zuurkool eigen inmaak W. Kesteloo, Koudekerke 70 Kilo andijker muizen, enbro's Jacob Catastr. S 92, Middelburg Krullen, strikken, bloedkoralen met slootje In klein Breeweg D 150, 't Zand Meisjes Fongersfieti Zusterstraat 1 203, Middelburg Prachtige loopvarkens A 26 WsatkapaUt Jo N: EëS" in goeden staat zijnde Kin- derwagen. J. van Holthuljsen, naast Hospitaal, Middelburg Mangel en Klaverzaden J. M. Cevaal, Ritthem onge Piymouthhaan 4Ieuwe Vliss. weg C 137, Souburg Winterjas Bouwen Ewoudstr. 15. VHss. Velo waschmachlne met wringer L. Kluljfhout, Westhoek, Koudekerke Stierkalf. Bierens, Boschwsg, Vllsslngen Radlö^arÏÏkelen Ruljtcrstrxit 8. Vllsslngen Nieuw dulvennok Verk. Quakkel.str. St^VHss. Verk. Quakl Een spiegel Een spiegel Seringenlaan 7. Vllsslngen 10 Rhode Island kippen met haan f 38,= Verk. Quakkel.itr, 128. Vllss. Paar krulwagsnwlelen Walitrast 2#, Vllsslngen klfldtrwMM Vlamingstraat 26. Vlliilngen Frlesche blauwe eigenhelmer- peetaardappelen Nleuwdorp, Padweg, Souburg Cither met platan Arscnailstraat 18. VHasIngsn Een kinderstoel Wlllemsc, Souburg Zetaardappelen Mltlothiams, Eigenheimers en late blauwe Kanaalatr. B 159, Souburg Windmolen oud model Mcnc Poppendamme T' Een Herdershond 6 mnd," oud Stationstraat P 44 Middelburg onge konijnen nieuwe Vllssingscht weg C022 Abeele Paar gouden krullen Segeerasingel V 48 Middelburg Een mooie groote hond of in ruil voor een klein hondje Noordweg R' 39 Middelbur ^eg Goud, zilver en boeremansklee- ren Tramslngel E 28 M'burg k Keukenkache? lage prlja 't Zand D 104 Een koe aan de rekening Qldeonse Souburg 4 kippen 2e leg Selsplelw Q 201a Middelburg 0—4 Barnevelders, 1 —2 Rouaan- eenden broed 1928 aan en tegen de leg. Molenaar N. St.-Joosl. Verstelbare Useren turk T. Bliek N. <ft St. Joosland B 12 1000 kg. koolrapen J. Schout Ritthem J. UVIIvMl Cello, strijkstok en boek f 45, rieten wieg f 2.50 Adres Wegellng's Nieuwsblad Ta 7rM(tülonrto OR ranHnm kAi<i*i Te Zoutelande 96 roeden bouw land en 126 Briefje! In te leve ren 20 Februari FHpae Koudekerke Emallle Keukenfornuis Koudenhoek 12 Vllsslngen Meat per voer vrij bezorgd Briefaman Koudekerke Nachthok met 6 kippen en haan broed 1925 Boachjealaan 8 VHaaingen Een koe keur uit 13, sprlngatler oud 11 maanden Jac. Leijnae Ritthem Tentwagen en Erwtenatroo No. f56 Ritthem Partijtje goede gra Olac aatraat 99 VHaaingen Radio. 4 volta Accu 60 ampère St. jacobatraat 7 VHaaingen Koe rekening Februari Legal" St. Laurena Stiertje mooi model vette varkens J. Louwerae bij Qrijpikerke Een sprlngatler oud 20 tm i. van [oede afatamming M. Houterman üaplngschewcg Mcllust" 1—5 Goud aebrigt krielen Molen Arnemuiden Koelen Wijkhulja St.-Laurena Vette vaars Oroote Abeele A 258 Souburg Biggen Janla Qeerae Vrouwep. Sen vette geit Rijwielhandel Vrouwepolder Kortmolen P. Poppe Koudekerke Een hengst mak In tuig W. Dekker Serooskerke Brq'nl. Regenmantel f 5.— 2 jaa£ gangen Stuiversbladen 1919-'2G eheel 40 VHasIngen 4 vogelkooien Bakker8gang 9 VHaaingen dooie kippen 2e leg, drachtige geit Die kippi J. la S oe Arnemuiden Vlerkante tafel Q. J. Hoek Arnemuiden (oppei tortelduiven. C. d.Nooljer Nieuwitraat Arnemuiden Trap en damstaken Joh* Gideoose ftt Laureos Koeien of kalfvaarzen. Qebr. Verhage Domburg Jonge Poelepetanen. P. Oe8chiere, Zoutelande 2 zware kastanjeboomen J. Qeldof Serooskerke Flets. Braamatraat B 27 Souburg Zonnescherm. 2 rollen lang 5.50 M. omtrek 30 cM.. 2 latten lang 6 M. breed 13 cM. met Ijzers, Beursstraat 10 VHasIngen eepeeln. Laurena Psardeboonen. P. Oabrieiae E 19 Westkapelle. B Olmenboomen. Jen de Psgter Ritthem Qeit rek. Maart J. Wouterae St. Laurens In huurkoop gas en electrische lampen, gas-waterketela en ache- merlnmpen, contant 10 pet. kort. Resldalaan 4 VI aalngen ramen, kiiitkiifoel, fion denhok, schommelwleg, 4 streo- sakken. koperen saekronen, ver- vifichingstent. brandhout etc. Koudek. weg li Vllss. hlendfflBöfï,gaslamp Tlmmera Domburi ers Domburg Prima Zeeuwsche blauwe zetpo tera en lijnzaad voor de zaal. Ook gelegenheid tot het con tracteeren van vlas bij A. de Pegter Heerenstraat Domburg 40 driejarige strulkwormpeer, William's öuckea en Herzogin Elza, fl per stuk. A. Noordweg St. Laurena 678 kilo psBrdsboonsn, 680 kilo platte bonnen. A100 Mellskerke TUêOTa"nfën! Schoorsteenveger" singel Q 93 Middelburg >1Ih' 7 11 koppel Eksterduiven. D 81 't Zand Boogkablnot J. Roelae As. Ritthem 150 kilo wltteboonpikael Job Dekker Blggekerke Olmen kllefhout W. v. d. Broeke Vrouwepolder Jaarling vaars P. Melse Vrouwep Speenvarkens Spl w. Duvekot Vrouwspolder Een drachtige gelt C.80 Weitk. 2 sterke werkhonden Lange Zelke 23 VHaaingen Vrachtauto ook ln itaat voor personenvervoer, ook genegen te rullen voor paarden Janien Boul. uankert 00 Yllss. piano ureaux Wegellng'a Nieuwsblad gellng'a Vare koe en jaarling beestje C. Kaa8e Dz., Veere Leurmand en hobbelpaard Koudenhoek 2 Vllsslngen 2-persoona ijzer ledikant, ijzeren varkenabak, muizen zetaardap- elen P. Brasser Lz. Koudekerke iool v. d. Swalmenatr.3 VHss Een hondje Hobeinatr.55bov.VHal kamerkachel koopje Crocualaan 6 VHaaingen Ju K; onge wertel^^^^^^H [anaalatraat 26 VHaaingen Mangels H. Qeachlere Schoolweg Serooak Een koe keur uit, rekening Febr. Molenperk" Serooskerke sl Prima gelezen zaalplatteboonen Klein Rhijnsburg" Seroosk.(W) Groote raakonijnên No. 182 St. Janskerke 500 kilo paardenboonen A 98 Mellskerke Poeljes volop aan dc leg P. Koppejan Mellskerke Beste ponny of 2-Jarig zwart paard J. Duvekot Vrouwepolder Vet vaars je A. Louwa Mellskerke 2000 kg. koolrapen W. Verhage Koudekerke snoer groote bloedkralen f 25 Mej. C. Wlaae Aagtekerke Blauwe zetaarda j, Lampert Pz. Blggekerke Droge mustaard8 M. Lotiwerse Serooskerke Partij loopvarkena en aavoyekool Molenwijk Qapinge Eenpaardsploeg Ss anderse Karelsgang M'burg est vaarskalf Pouwer Mariekerke ette geit Tramslngel E 9 Middelburg Wit bekroonde leghornhaan A 156 Nleuwland 2 volbloedstiertjes 4 mnd. oud W. de Buck Mellskerke Puike blauwe zetaardappelen A. Ovaa Oost Souburg Drachtige geit 26 Zoutelande Tuin-bloem-en landbouwzaden Cyaouw Molenweg Westkapelle Duivenhok C 4(3 Westkapelle Mooie spiegel en keukenfornuis O 31 Westkapelle Sprinkler it jtathof Zoutelande Boonstokken A. Dekker Aagtekerke Kriel en blauwe poters Hugense Aagtekerke Veerwagen, gekalfde vaars P. Wisse Domburg. Vaarskalf of In ruil. stierkalf A. Jobae St jan Domburg Kalfkoe'Keurult4 A. Vader Koudekerku Ben 6-jarlg veulendrngcnd paard Houtenburg, Zoutelande Wnrckoe en bonte zutanrdap elen A. flewegcn elen A. Franke Seruoskerlc Sneeuwklokjes, Pnaachlelics en witte Lelie», tofjenk. Oowtkapellc Een kelderwlnd, P. Mlnderhoud Nz. Aagtekerke Tweedehands zaalmachine on- verschllllg welk systeem, spoor breedte L95 M, lö rijen A 200 Koudekerke Gissen Deuren lelsbolwerk M 208 Middelburg Vaars 'en Mulveren Jan Wattel, Oostkapelle Ionge geitjes an de Voogd, Oostkapelle Weegschaal Ondcratrnat 0, Vllsslngen Populieren stekken, rechtachle- tera. W. Schout Oostkapelle Stroo voor mest 168 Boudewljnsksrks Vstto Kalveren C, Kerkhoven, Aagtekerke \Vitte Kalkoen haan Prelaat, Weatkapello Oroote en kleine hofsteden Frankrijk, 9/a contanten. Buija- rogge, VHaaingen Maskerpakken vanaf 50 cent Breewateratraat 12 VHaaingen Orgel te huur voor Balmaaque Breewateratraat 12 VHaaingen Met Mei twee woningen Adres W. Maas Wz., Koudek. Vlaaland B 85 Dlshoeckschewsg Koudekerke Pakhuis Wagensarstraxt B 113 Middelburg Achterkamer bij W. Kramer te Soubur urg Huls. Zoutelande no. 09 Benedenwoning voor klein g»> zin. Koestraat 4, Vllsslngen Een slaapkamertje Bureaux Wegellng's Nieuwsblad Va gemet klavers te Klever- kerke. Adres C. de Wijze, Kou dekerke 400 roeden rooden klavers C. Dlngemanse, Qapinge Pakhulsje Breewateratraat 12 VHaaingen Les Boekhouden. A. M. de Bont Qroenewoud 52, Vllsslngen Chauffeur, gewoon met 5-tons vrachtauto's te werken, wenscht van betrekking te veranderen, liefst bij particulier Brieven 1190. Bureaux Wege- Hng's Nieuwsblad. Vruchthoomen om te besproeien Brlgdammc B 137 Vruchthoomen om te besproeien L. Jozlaaae, Serooskerke bascule van 10 kilo Floru8ae, Duinvliet, Souburg Boter, eieren Peers Noorpoortstr. Middelburg Een huishoudster Breeweg D 144 't Zand' Een kostganger Bureaux Wegellng'a Nieuwsblad Flink meisje Heft uit Ótn bos- renstand van 8 tot 2 uur. Lobs f 3.— per week J. FHpae, Souburg B 46 Natte of droge wasch" Nijverheidstraat 10, Vlfsslnflsn W. rkhula voor Donderdag of Vrtidag, OIHslager. Vrlidomsweg 48 bU de Domb. tramlijn, VHia. Huishoudster Kanaalstraat 146, VHaaingen Vwes flinke aplttcra J-,d« Jonge, Seheldsstnat 19, Vllsslngen Een waieh Lammenstraat 28. VHsainww Een Werkvrouw bij m; Arendss 8i„ Paapohrtatraat. Seubury Feu paar nette koatgangefi Steenenhcer i, Vllsslngen iemand die genegen li met vla»- machlne uit te gaan. L. P. Brasser Vrouwepoidf klein gezin met een kindj i nette Dlenetbode van 9— In Kiem gezin met een kindje een nette Dlenetbode van 9—7 uur. Eenlffizlns met koken bek. Adres Wegellngs Nleuwblad Erwten telera voor groote en kl. veldjes. C. Plngeiu. Blggekerke Met Mei een Meid of aanEcn mende. Nieuw Erve, Rltthttnl 1 erstund êën Meid en een Knecht en een Arbeider die met paarden «kan omgaan. Wed. Kodde Souburgt Verloren tuischen ronde put en station een parapluis. Qelievt terug te bezorgen b(J C. Wiaen Pz„ Welzlnge Ram ter dekking C. Stroo, Blggekerke KLIJBERQ <S CO. Sfhoeofabr. v. Dishotckstr. Vlliilngen Drogist Naast Jamin VHatingca Boter 1.20 m 7.- 8- Hendrlkafraat 44 VIlMlnowfi VLISSINOEN MB Vraagt prijaopgaaf an U koopt lagan aoharp oonaurraaranda prijian Zla Ktalaga I Aanbevaland lla Italage

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 7