J Dames- en Kinder-Kousen „DE STER" Complete stal Vee Slagerij JAC.' DE VISSER Zeeuwsch Fotohuls 6 FOTOKAARTEN voort GULDEN OP DE PLANKEN BURGERLIJKE STAND li' AFDEELING RIJWIELEN ROZEMOND, Qrsvenstr. Middelburg Hwren-Sokken sin reuzin sorteering Groots Nrd.-Holl. Verloting 250 HoofdprUztn ff 2.50 WEGELINQ'a NIEUWSBLAD VAN 12 fEBRUAM 1926 34 j., geseh. te Ter- wed. van Boudewijn DAMESRIJWIELEN mat vol Jaar ga. i^Haai rantlo vanaf f 47.80 »n pii cr ONTVANGEN fltkl. Zijden, Kato«n«n voor téér LAGK PRIJZIN MAOAZIJN 1 O CE ft prachtige pr. fcvW waaronder 1« Pflji 2e pr. i 4«usra. Auto. 3c pr,lieeto Koslsn, 4e pr,:1 Paard m. rijtuig 6e PM Motorrljwlsl Enz. Enz. 100 mjwtoton to NaalmaaKInaa IO Stofzuigers 100 touden Hsrlogss Voorla nog 1000 prachtigs prijzen, til la aan prashtvsr- Istlng. Prijs psr Lst Trekking Woeftadag 31 Mri Verkrijgbaar bi] DRUKKERIJ H. WEQELIRB Drukkerij Ds Langt Jan Ons* saar lag* notaarlngan a KRIPPEN 70 oont par pond RUNDERLAPPEN 70 VET SPEK 60 DIKKE BLADREUZEL 88 In do betera kwaliteiten zijn wl| hot j QORTSTRAAT I 112 - MIDDELBURQ maakt Prima Alwerklng Bl| volon reeda bekend voor Vergrooltagon on Avondfoto'o worden vaak aw aekMerttokken, teekairtngea, platen, foto'» eex. ala rij niet vakkundig wordea omlijat. Wij hebben een dertigjarig» ondervin ding. Onze lijsten x#n modem, m afwerking prima, de prijaen laag. DRUKKERIJ H. WEQELINQ meerd en werd door een der motorepuiten water gegeven, ""oen alle gevaar geweken wae kon de brandweer weer nrukken. De brand is ontstaan doordat een reservoir *>et stookolie had vlamgovat, vermoedelijk tengevolge -an. vonken, welke uit den oven "kwamen. tvoering in de groots zaal Zie verder adver- Zaterdag 13 Pebruari a.s. Uitvoering van de Ar- eidersmuziekvereeniging „Excelsior" an het Schuttershof te Middelburg, gentle In dit nummer. De tooneelvereenlglng „Lldadldé" geeft Zondag 14 ebruarl een liefdadigheids-uitvoering ten bate der slacht offers van den watersnood In het Grand Hotel „Britannia" e Vlissingen. Donderdag 4 Maart Uitvoering door de zangver- eeniging „Soli Deo Gloria" te Serooskerke. D A M R U RIEK. (Allee betreffende deze rubriek Ie zenden aan L. GoiDBLOiolr. Koudenheek 26, Vlissingen.) Probleem Ne. 122. (2e wedstrijd Probleem) Auteur j. C. LE BLEU, Breskeni. 12*40 Zwart 8 schijven op: 7, 8, 9, 11, 19, 23, 28, 33 en Dam op 14. Wit 10 sohijven op: 21, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 43 en 44. Wit speelt en wint. Oplossing In te zenden binnen de 10 dagen. CerrespondentleIn dank ontvangen voor don Pro bleem-wedstrijd, B. V. te St. Laurens f 1.—G, te Bergen op Zoom f 0.75 Het ligt in do bedoeling van een dam-llofhebber em te St.-Laurens een Damclub op te richten, zeer aekor moeten wij dit toejuichen en kunnen dan ook ongetwijfeld de daar te plaatse wonende liefhebbers aansporen om toe te treden bij de club. Alle liefhebbers dewelke hier iets voor voelen gelieve zich op te geven bij Dhr B. Verburg Noordweg B 135 St.-Laurens. Wensch U een waar succes. De volgende partijen z|n gespet schap van ZeelandI. v. Wijck 0- W. Sinke 0—2 ötroeband Boogaard. d om het kampioen- -2 L. Goedbleed Ir. Strooband 2—0 Jac, De PnOBLCMlOT. VUSSIP1GCN, van 4 tot 10 Februari 1M6. OndertrouwdL. A. j. M. jonckheere 23 j. en A. W. Louwerse 26 j. j. W. Holterman 30 en H. A. van Ockenburg 22 G. A. Leesberg 31 j. en E. L. van Sorge 20 j. Getrouwd A. de Kleijn 25 j. en L. C. A. M. Pison 24 j. E. U. Thoden van Velzen 28 j. en P. W. M. Weijts 2! C. Roks 24 I. en M. H. M„ Blokland 28 j. en P. Wisse 25 j. Batten 27 j. W. P. L. Sommeijer 24 j. en M. Ie Peber 23 j. C. de Bruijne 32 j. en C. F. Nierijnck 23 j. BevallenM. op 't Hof geb. Moerdijk z.— E. S. Schot geb. Hues z. M. E. Baart geb. v. d. Sande d. t N. j. Stroo geb de Muljnck z. W. E. Geeve geb. huisman d. E. I. Leeuwenberg geb. Schou d. H. Pennock geb. Elzlnga d. OverledenR. H. Kubll) man van W P. Struijk 76 j. j. Leinte wede. van L. jacobse 81 j. C. P. Aspealagn man van S. L. L. v. Obergen 10 j. P. Lute man van E. de Smit 65 SEROOSKERKE over januari 1925. Geboren6. Paulua z. v. Willem Melis en Willemins jehinna Meijers 10. Wilhelmina d. v. jan Meliefste en Willtmlna Wondergem 11. Leendert z. v. Leendert [oziasse en johanna Wondergem 12. Maatje d. v. Cornells Christiaans* en Clazina Cornelia de Visser 13. jacomina d. v David Cornelia Louwerse en Francina Tramper 16. Marinus z v. David Coppoolse en Neeltje Adriana Koster 25. Adrlana d. v. Abraham Harpe en johanna Suzanna van Sluis Overleden24. Pieter de Later 36 jaar echtgenoot vdn Leintje de Vos. MIDDELBURG, van 3-10 Febr. 1926. Ondertrouwd: P. j. Hamelink, 25 I. en M. van Egnennaam, 22 W. Vermeulen, 27 en C. R. A. Scheele, 22 j, P. Schoonaard, 28 j. en P. Roeda 251. Getrouwd: j. j. Schou, 27 j. en M. P. Berwald, 29). H. J. v.d. Voorde, 43 j. en A. Hooftman, 20 J Fanoij, 25 j. en L. Boone, 24 j. BovalfenE. de Veij-Van Dijke, z. j. L. den Hol lander-van Sluijs, d. P. B. Verhage-Schippers, z. A. de Voa-Leempoel, z. W. A. Lantaheer-Hoeufft, z M. V. Stoopman-Sohlttter, d. L Stenhuia-Kokké d. N, Francke-Oreel, d. C. C. Koater-Nortier, z. OverledenKoolwijk, 36 geh. met M. A. van Setten v.d. Meer A. v.d. Thoorn, 83 weduwe D. Drenkera Merka, 60 geh. met M. H. jeoaten ARNEMUIDEN, over December 1925. (Herplaatsing wegens misstelling.) OebotonCornells, zoon van Abraham Meerman en van Maatje van Belzen Francoia, zoon van Adrlaan Bliek en van johanna den Boer Cornelia, zoon van Cornelia de jager en van Ellaabeth Dekker Hendrik zoon van Pieternella Vader, wed, van Hendrik Leer janna, dochter van Pieter Adrlaan Baaljena, en van jan na Verhagen Grietje, dochter van Pieter Meulmeester en van Leunt)» Dingemanse Blaas jaoob, zoon van joziaa Slersveld en van zoon van Leendert Mi jonge Buiten echt geboren zoon. moeder 24 I. - wliïemlna Eliiabeth, dochter van jan (eras en van Adrl ana Meerman Catherine, dochter van Willem Corne jannetje de Nooijer Cornelia, Marinua Kramer en van jozina de ia Popi; UM (MOOI III»,I WHIIIHI ,,,Hi 1 lis Goverae en van janna Cornelia Poppe. GetrouwdKlaas de Quellerji, f neuzen en Adriana Ventevegel, 27 j, Qrootiani. Overledenjan Oreel, 79 wedn. van Neeltje Meul meester Maatje Spruljt, 78 j., wed. van Izaak Boone Adriana Keatoloe, 77 j„ wed. van Louwrene Meijers. ARNEMUIDEN, over januari 1926. Geboren: Klaae, zoon van Blaas van Belzen en van Grietje van Belzen Leendert, zoen van Marinus Grootjans en van Cornelia Marlje Grietje, dochter van Willem Meulmeoater en van Neelt|o Schroeven Willem, zoon van Klaae Schroeven en van Neeltje van Belzen. Getrouwd t Klaas van de Ketterij, 37 wedn van Adrians Meulmeester en johanna Cornelia Boone, 32 j. gesch. jacobus Meerman, 29 j., jm, en Adriana de noeijer 24 jd. te Mid dolburs> Overleden i Maatio Poppe, 19 j., wed. van jan Leijnse Neeltje de Ridder, 85 wed. van Cornelia do Nooijer Grietje, 3 mnd., doehter van Hubregt Sohnit en van Klaiina Caljoaw. DOMBURG, ever januari 1926. Geboren: Christina, doehter van Setrvaie Heine en van Catharine Pieternella Neugobauer Cornelia, doch ter van Piet Kampman en van johanna Passenior Cornelia Magdalena, dochter van Leun la Maas en van janna jaeoba Walklor, OOSTKAPELLE, ever janaarl 1926. Geborenjohanna, dochter van Krijn Coppeolee en Wilhelmina Neeltje Ketter. Ondertrouwdan Leurenae, 24 [aar, jm. en Chrietlna Melse, 20 jaar, jd. Getrouwd: an Louronae, 25 jaar, jm. on Chrietlna Melse, 20 jaar, jd. OverledenJacobs Wieso, 80 jaar, eehtgenoote van Pieter van de Woestijn» Catharina 'Moijera, 12 jaar, eehtgenoote van Jaceb Kastclcijn jacob Kasteleijn, 86j. weduwn. van Catharina Meijers Francois Dekkor, 63 |aar, weduwnaar van jehanna Poppe. ZOUTELANDE, over januari 1926. GeborenHermanue jacob, zoon van johannee Pieter Entink en Adriana Geelhoed jan, zoon van Cornelia Kleinepier en Klazina Louwerse Willeraina, dochter van Stoffel van Sluijs en Willomina de Welf Baren- dina Menderika, dochter van Willem de Kam en Leuntje Moena. OverledenAnna Loijnae, wed. jakobus Riemena, 76 aar, wonende te Koudekerke, toevallig overlijden. BIGGEKERKE, over januari 1926. Geboren Leendert, zoen van Leendert jobse en Fran- cina Hoefkena Leuntje, dochter van jan Cerbljn en Pieternella Schout Gidien, zoon van Antheunis Sinke en van Leintje Zacharlasse. Overleden s jaob Pel ongeh. 67 jaar. Maatje Bom- meljé 66 jaar eehtgenoote van P. Dingemanse Az. Maatje 4 mnd. dochter van jania Kluijfhout en Leuntje Wielemaker. KOUDEKERKE, over jAnuari 1926. Ondertrouwdj, M. Vreeke, jm. 21 j. en K. den Hol lander jd. 18 j. GetrouwdA. P. Lako, jm. 32 j. en D. Gravelijn, jd. 27 I. Bevallen: de Visser, geb. de Korte, z. L. Vee, geb. Brssaer, d. W. Boogsard, geb. Sinke, z Overleden: D. Vos, 62 j. wedn. vin T. de Witte j. jasperse, vrouw van P. Maas, 73 j. j. Verhage, man van C. Boone, 68 j. Aang«m*BUIgd daar hal auooas wal Ik In 'I voorjaar 1S2S andarvand mal aankaap aanar graata partij rljwialan xaa hak Ik thaaa wadar aan ranaanparllj Haaran- on Bamoorgwlolon aongokooht. Kamt aion sondor vor- pllohtlng lol koopon BOtltaOrl Kijk tooh vooral oorol In St. Jaoobitr. S, Vllaa. lo.dfl.t bg bootult VO012 MeJ 1I2B 12 Koeien» 3 Paarden, 2 Varkens sn I Schapen ef 1 Woonhui», te bouwen ter plaatse naar keuze elk ter waarde van f5000.— 1t8t PrlJ.ai» waarM UI Hooldprlaon Op olko ao lolon één galukklgo wlnnor Nvorditrsst 44 VHmIr|8H Langt Dolft 144 Mldtfalkura Oooa|a Buakanalr. TM, Vlloolnaon ff II II GOEDKOOPST ItewttrMt 44 VIMaaM Drukkerij De Lang. Jan Laait MIHt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 6