2e 13lad. Wegeling's llieumsblad van Vrl|dag 12 Februari 1926 No. e De eerste helft van Februari '26 stond voorwaar wel in het teeken van allerlei min of meer gewichtige ge beurtenissen. Allereerst het zilveren jubileum van ons Vorstlijk Huisgezin. Met de zuiverste gevoelens van trouwo aanhankelijkheid is dit heuglijk feit door velen en op velerlei wijze in den lande herdacht en menig stil verlangen zal wel in menig gemoed gerezen zijn tot behoud van ons al-oud Oranjehuis. Voor hoeveel ge kroonde hoofden ging in die 25 jaren de „gelukszon" misschien wel voor immer onder. Van de 29 vorsten en vorstinnen die bij het huwelijk van onze Koningin tegenwoordig waren zwaait niet één thans meer den scepter. Zoo vergaat 's werelds luister en heerlijkheid I nauwelijks zijn de laatste tonen van het kanongebulder van den vreeselijken oorlog weggestorven of nieuw wapengekletter in het Zuidelijk gedeelte van ons werelddeel doet zich hooren. In een vlammende rede heeft Mussolini in de Kamer der afgevaardigden van het ltaliaansche volk de tegenwoordige politiek van Duitschland veroordeed. Met striemende woorden heeft de dictator het den Duitschen Michiel doen weten, dat deze laatste voorzichtig moet zijn met zijn handelingen In Zuid-Tyrol. Als de Duitschers den toegeworpen hand schoen opnemen in de Rijksdag wordt ér op dit punt veel pressie op den Rijkskanselier uitgeoefend zal het komen tot een verbitterden oorlog, nu wel niet direct met bloedvergieten, doch op handelsgebied. En als de oenten in 't gedrang komen, kan er alles uit voortko men onmogelijkheden kunnen dan zelfs weer in mo gelijkheden verkeeren. Wie had bijv. ooit kunnen droo- men dat kroonpcins Carol van Roemenië reeds zoo •poedig berouw zou krijgen van zijn eenmaal genomen besluit een paar maanden geleden uitgesproken den troon af te staan aan een anderen pretendent. En toch schijnt 't zoo te wezen. Volgens berichten uit Boe karest zou Karei aan zijn vader geschreven hebben, dat hij liever weer terugkeert naar het ouderlijk paleis en voortaan rustig wil leven, dan rond te zwerven op avon tuurlijke tochten in het „wereldsche" milieu. De ver toning *aI nu wol niot lung moer op zich laten wach ten, wat èn voor vader èn voor zoon het verstandigste wel is. Behalve een verzoening dus in 't verschiet heb ben we in ons land er een dichtbij kunnen beschouwen. We bedoelen die tussohen den Duitschen ex-keizer en den ex-kroonprins. De .laatste heeft vorige week zijn vader wezen opzoeken in „Huize Doorn" en daarmee den wereld getoond dat ook hij liever den weg der schikkingen wil bewandelen. I Maandagmorgen hield de gemeenteraad van Arne- muiden een openbare voltallige vergadering. De w.n. burgemeester, de heer L Puijpe zeide in zijn nieuw jaarsrede dat de burgemeester nog steeds door onge steldheid verhinderd is de vergadering te leiden, dat zijn toestand evenwel vooruitgaande is. hfij sprak de wensch uit voor zijn spoedig herstel. Den secretaris dankte spr. voor den bijstand hem verleend. Voorts wees hij er op dat de bevolking der gemeente is toegenomenals bij zonderheid diende gemeld dat op de 69 geboorten slechts één sterfgeval van een zuigeling heeft plaats gehad, wat zeker zeer gunstig is te noemen. De bedrijven van land bouw en visscherij gaven minder goede resultaten dan het.vorige jaar; bij de arbeiders in de industrie werk zaam, kwam geen werkeloosheid voor. De gemeente is voor rampen bespaard gebleven, in tegenstelling met een groot deel van ons Vaderland. De Tinancieele toe stand der gemeente is gezond. Hij herdacht verder met dankbaarheid dat H. M. met Haar gemaal Haar 25- jarig huwelijksfeest viert. Spr. wenschte allen een ge lukkig nieuwjaar, en hoopte dat Gods Zegen op den arbeid van het gemeentebestuur rusten zal, is bespaard, betreurde het evenwel dat de noodkreet uit die geteisterde streken, hier geen beteren weerklank heeft gevonden. Hl) dankt den bevredigenden economl- sohen toestand hoofdzakelijk aan den werkzamen aard •n het groote aanpassingsvermogen der-bevolking. Hij noemt de belastingdruk nier zwaar, en ofschoon ver licht, is hij er niet zeker van of dit peil voor dit jaar wel zal kunnen worden gehandhaafd. We zitten daar teeds midden tn, voor onze gemeente gewichtige vraag stukken. Ten slotte vroeg spr. den heer Puijpe om in trekking der tegenover hem gebezigde beleediging. Als we den hoogen Zegen over onzen arbeid Inroepen, dan moeten we dien zegen zelf niet in den weg staan. De voorzitter dankt het lid Transe voor de gesproken woorden, doeh zal op den wensch van den heer Franse tot intrekking niet ingaan. De heer janse vraagt of het niet op hun weg ligt om H M. van uit de vergadering een gelukwensch te zenden. De voorzitter zegt dat daar reeds door den Burgemees ter aan voldaan Is. naam opname der woorden waarmede hij zijn stem mo tiveerde ten opzichte het behoud der school te Klevers- ke „behoud van een nuttige instelling" en niet dat hij zou gezegd hebben alleen hier „zijn goede reden voor te hebben". Overeenkomstig zijn wensch worden de no tulen gewijzigd. De voorzitter deelde o.a. mee, dat Dora Beekman voor rekening der gemeente verpleegd wordt te Vrede rust en dat er met de kinderen nog over eefi te ver strekken bijdrage wordt onderhandeld, dat het vracht- rijderswerk voor drie jaar is aanbesteed aan L Scheele en dat I. Boone de leverantie der leermiddelen voor de O. L. school heeft aangenomen. De voorzitter vraagt machtiging tot het verkoop der boomest op den Zuidwal aan den eenigsten inschrijver den heer D. Kousemaker alhier voor alle boomen samen tegen een som van 103 gulden. Na eenige besprekingen vindt de raad dit goed. Verder werd op voorstel van B. en W. aan M. Vader voor schadevergoeding voor het gebruik van het Schorretje f 10 verstrekt. De heer Franse vroeg of er thans geen voorstel van B. en W. is naar aanleiding van het ingekomen schrij ven van Ged. Staten en of de gemeentebouwmeester niet aanwezig is tot het zoo noodig verstrekken van inlichtingen. De voorzitter zegt dat er geen voorstel van B. en W. is daar ze de meening van den raad willen hooren. Spr. vindt het voor den raad niet noodig dat technische inlichtingen worden verstrekt. De heer Franse vraagt en krijgt vergunning om zijn voorstel tot uitgifte van bouwgrond in zijn geheel uiteen te zetten ook namens de heeren janse en van Eenennaam. De brief van Ged. Staten, brengt vooral twee zaken naar voren; dat de prijs door de vorige vergadering gesteld, laag is en dat zooals de terreinen nu liggen de Molenpolder een hoogeren prijs waard is dan de Christiaanpolder, omdat bij de beschouwing van de laatste aanzienlijke meerdere kosten door de bouwers moeten worden gemaakt, dan in den Molenpolder. Spr is voor den Molenpolder tot een grondprijs gekomen van 8 cent per vierk. Meter erf pacht en voor den Christiaanpolder van 6 cent per vierk. Meter mits de bouwers dan voor eigen rekening het terrein ophoogen en de schade aan de eigendom men van derden die hier uit voortvloeien zal, herstellen. Persoonlijk gaf hij evenwel de voorkeur er aan dat de gemeente zelf dit werk laat uitvoeren en daarna den erfpachtsprijs dan gelijk met den Molenpolenpolder op Meter stelt. Het verweer van Gea. 8 cent per vierk. Staten, dat door grond de gemeenschap zeker, schade lijdt, zou spreker te bou Staten, dat door een zoo'n lage uitgifte van den bouw- td< willen ondervangen door voor elke te bouwen woning op beide tereinen boven den gestelden erfpachtprijs een som van f 50 door de bouwaanvragers te doen bijdragen, of zoo zij de voorkeur geven aan betaling in den vorm van erfpachtprijs, deze dan met f3 per woning en per jaar te verhoogen. De heer Schuit zegt zich te verbazen dat de heer Franse nu met die bizondere voorwaarden aan komf zettener wordt in het schrijven van Oed. Staten niets over den prijs in den Molenpolder gerept. Spr. schil dert de meer dan treurige toestanden op woninggebied in deze gemeene met annex gedwongen winkelneering en meer. Hij wil B. en W. steunen en het terrein voor 8 cent per M.f uitgeven zonder een bedrac van f50 in eens of per woning f3 erfpacht jaarlijks. Spr. zegt ver der zicb te verwonderen dat de uitgifte nu opeens voor UN A A Pt D IQ HKRINNKRINQ Van hst Oedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarlg Huwelijksfeest van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik zijn nog enkele nummers verkrijgbaar. Pril» 18 of., franco par poof 17 of. Verkrijgbaar aan onze Bureaux te VJissingen en M'burg. één jaar tegelijk moet plaats hebbenwaarom is de heer Franse de vorige maal hier niet mee gekomen? Het schijnt wel of dit een gevolg der actie is. Hij ge looft dat de heer Franse daar niet vreemd aan is. De voorzitter stemt dit den heer Schuit toe. De heer Franse zegt voor beide terreinen en voor beide aanvragers dezelfde voorwaarden te willen stellen en zegt dankbaar te zijn dat die actie naar aanleiding van het vorige raadsbesluit is ontstaan. De gemeen schap is hiermee gediend. Hij merkt den heer Schuit op, dat de bouwaanvragers ook geen philantropische ondernemingen zijn, Na nog verdere besprekingen wordt het voorstel- Franse, als zijnde van de verste strekking instemming gebracht en met 4 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de beide wethouders. De heer Schuit zegt met tegenzin voor te stemmen. De heer Crucq heeft zich van stemming onthouden. Thans is aan de orde de uitgifte In den Molenpolder. De heer van Waarde wil hiervoor een hoogeren prijs stellen, hij meent dat dit ook de bedoeling van Staten la. Hij stelt 9 cent per M1 voor en de van f 50 of f 3 erfpacht per woning. De heer wil ook een hoogeren prijs bedingenvoor he een ander motief, hij Is bezorgd dat de bouwaanvrager een anaer motiet, nij is bezorgd dat de bouwaanvrager het te weinig vindt. De heer van Eenennaam zegt dat die te bereiken is, dan kan de heer Schuit direct wor den ingelicht. De heer Franse zegt dat men het schrij ven van Ged. Staten moet; lezen mqt het oog op de terreinen zooals die nu liggenen dan is er ook ver in verband met de tegenwoordige opbrengst; dan de Christiaanpolder. Na deze breedvoerige besprekingen wordt het voorstel met dezelfde stemverhouding ver worpen (alleen de wethouders vóór). Het voorstelrFran- se, 8 cent per M", en de bijdrage van f 50 per woning of verhooging erfpacht met f 3, wordt met dezelfde stemverhouding als de uitgifte in den Christiaanpolder aangenomen. Een voorstel van uitgifte van erfpacht aan de heeren A. Crucq en j. van Horssen, wordt overeenkomstig een voorstel van B. en W., voor 8 cent per M' aar.ge- )men. De afheining van het terrein zal op voorstel van den heer Schuit bij niet directe bebouwing, ten genoege van B. en W. moeten plaats hebben. Een verzoek van L. Kraamer om aansluiting op het te leggen riool in de Westdijkstraat, wordt m a s. in gewilligd. Aan A. Joosse wordt ontslag verleend als klokluider hij bizondere gelegenheden, en in zijn plaats m.a.s. be noemd zijn zoon joosse. Verder werd besloten het voorschot aan de vereeniging voor het Bijz. L. O. in deze gemeente per kwartaal te verstrekken en niet meer zooals thans, voor een geheel jaar tegelijk. Het kohier hondenbelasting wordt met 41 aanslagen vastgesteld. Bij de rondvraag verzoekt de heer Franse den Molen weg eens van den overtolligen modder te ontdoen door afschrappen. De voorzitter zegt dit toe. De heer Schuit vraagt of B. en W. geen aanleiding vonden, om nog een herdenkingsplaat uitte reiken aan de schooljeugd. De voorzitter zegt dat ook dit bij B. en W. is overwogen, maar dat f 0.25 per kind nog een heele uitgaaf is voor de gemeente Verder geeft deheer Schuit in overweging een hoeveelheid zand door de gemeente te doen opslaan, dan zal het bestrooien der straten heel wat minder kosten dan thans. Hij vraagt ook nog wat de bedoeling is met den grond op de Kaai. De voorzitter zegt dat het de bedoeling is vportaan zelf zand op te slaan, en dat de grond op de Kaai wacht op de rioleering van den Christiaanpolder, het zal nu spoedig weg zijn. De heer janse bespreekt den toestand van een gedeelte van het voetpad naar Kleverskerke, dat is op sommige plaatsen erg slecht. De voorzitter zegt Bezulen en De Klerk hier al over hebben gespro ken. De heer van Eenennaam zegt dat het des Zondags avonds erg rumoerig is op straat, en dat er vaak bal- dagigheld door de grootere jeugd plaats heeft, hij meent dat de ve rerking der politie des Zondags harder noo dig is dan des Zaterdags. Ook de heer Crucq stemt toe dat de baldadigheid erger is dan vroeger; beide heeren vragen meer politietoezicht. De voorzitter zegt dat met de politte te zullen bespreken en ook of er dan soms des Zondags versterking moet komen inplaats van des Zaterdags. De heer Schuit is van meening dat de politie toch veel rondloopt. Verschillende leden geven te ken nen dat de schuld hier ook wel bij de ouders gezocht moet worden. „M. C." 4- I Kortgsn©. De gemeenteraad kwam Donderdagavond in openbare zitting bijeen. De voorzitter deelde, na de gebruikelijke Nieuwjaarsrede, mede, dat de buiten wer king gestelden ruwoliemotor is verkocht voor f 71.98 en dat B. en W. tot schatter der dranklokalen hebben benoemd den heer C. Schrier te Colijnspiaat. Vastge steld werd een af- en overschrijving in de begrooting voor 1925 ter verhooging van diverse uitgaafkosten r ie te laag geraamd blijken te zijn ten totalen bedrage van f 1552.62, alsmede een wijziging dierzelfde begrooti g Als vertegenwoordiger der gemeente werd tot lid van den Waterschapsraad Stadspolder, benoemd de heer |hr. van Bitters, Burgemeester. Ten slotte had een uit voerige bespreking plaats betreffende de wijze van her stelling van de beschoeiing van de oude haven. Aan vankelijk werd aan een basaltrtiuur de voorkeur gegeven doch waar de kosten daarvan, na raadpleging van een deskundige, ten laatste waren uitgedüd tot een bedrag van ongeveer f 18.000 (kosten van toezicht enz. inbe grepen) werd, alvorens een definitieve beslissing te ne men op voorstel van den heer Salomé bealeten eerst nog een raming te vragen van de kosten van een nieuwe houten beschoeiing van damwand. Na rondvraag sluiting. „de Z.5> I 4- I jan Morkaf Zondag is te Middelburg overleden de neer jan Morka, oud-directeur van hetMiddelb. Muziek korps. Hebben wij op z'n 60sten jaardag reeds eenige episodes uit zijn werk verteld, zoo kunnen wij daaraan niet veel meer toevoegen. Gedurende 34 (aar heeft hij aan het hoofd gestaan van de Schutterij muziek, later Midd. Muziekkorps. Onder groote belangstelling werd Woensdag het stof felijk overschot ter aarde besteld. 4* I Voor den watersnood. De collecte voor den water snood heeft te Koudekerke opgebracht f 3303te 'a Heer Arendskerke f 1455te Groeie (1112. -f I Brandje. De heer franse als oudste lid zei den «preker dank voor zijn belangrijke mededeelingen ten opzichte van de gemeente en voor de goede wenschen. Hij erkent even eens met dankbaarheid dat de gemeente voor rampen Naar aanleiding der notulen vraagt het Ud van Eenen- schil in prijs noodig, wat betreft dat de aanvrager het te weinig zou vinden. Bij gelijken prijs zoo ais thans, zal de Molenpolder een hoogere bate jaarlijks afwerpen Het gezonken stoomschip „WhlmbrelM. De po gingen door Smit's Bergingsbedrijf In het werk gesteld om iets van het gezonken Engeische stoomschip „Whim* brei" te kunnen bergen zijn moeten worden opgegeven. Het wrak is nu door den waterstaat in beslag genomen, die het zal opruimen. Dinsdagnacht 4 uur is brand ontstaan in een houten loods behoorende bij de Electro Tinfabriek te Vlitalngen, Daar de vlammen uitsloegen werd de brandweer geaiar-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 5