OOST-SOUBURG L. P. OLIJSLAGER Dordtsche Toren? EISCHT GOEDE KWALITEIT ini de nnin L. P. OLIJSLAGER Ideal Naaimachines zijn onovertrefbaar! ONTVANGEN RUIME SORTEERING DE FAAM SOUBURG DUS, EISCHT H.H. Veehouders Asda No. 1 Ook hier is SODEX onontbeerlijkf 5 Pandbrieven a 101 Verkoopdepöt L. Delft 90-91 M'burg OUDS Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee PANDBRIEVE Ti Vllsslngin bij de heeren P. J. Siegers Zoon Drogisterij Wagensmeer Ledersmeer Concistandvet Vaseline Maohine-Olie Creoline, Lisol Traan, enz. enz. Mannen I PUROL A. A. M. GOOTE In Land, Stad, Dorp, en Woning Heerscht de Velo-Waschmachine als Koning Verbeter „SANETAS" ZWITSER Voor weinig geld, koopt U dus bij ons oen PRIMA COSTUUM, keurig bewerkt PRIJSVERLAGINGI Nieuw Schoenwerk Bozons, Borstels Vegers - Dweilen Sponzen, Zeemen Mijn hard t's Tabletten C. DE PLAA ZOON LABORATORIUM „ASDA" INSULAIRE HYPOTHEEKBANK ►midd< Selden beaehlkbaar KIEVIT, Spanjaardstraat 68, Middelburg ven vette voor- doch ook bij de groote wasch is SODEX onmisbaar. Zet *8 avonds Uw wasch in water waarin een weinig Sodex is opgelost en den andenen morgen is al het, vufl losgeweekt. ode* I REINIGT ALLES In omloop op 1 Jan. 1926 voor f 15.173.600 Vermeerdering in 1926 «=RUIM 2 MILLIOEN GULDEN- Abonneert op dit U Blad A Contant an In Huur maaltijd i Iti/c Uu Uw door vóór Uw eten een gla* te drinken PA OUD, JT N.VHÜLLAN betaalt bij onsGEEN spiegelruiten, GEEN personeel, GEEN overbodige luxe, doch ALLÉÉN de kwaliteit en de coupe van uw kleeding Ziet de prijzen van onze Jongens Matrozen-Pakjes Glststraat Middelburg W. NI. ROEST Raima sortverlng In alle Kanailitr. 144, Souburg SEMENQD 8RAAN WEGEUNG'ê NIEUWSBLAD VAN 13 FTBRUAPI 1926 VITRAGES 19 2 6 Prachtsorteering Behangselpapieren, Behanglinnen, Spijkertjes, Grond- papieren en 50 soorten Qlaspapier PLAKMEELII 8W~ Alles aan sterk concurreerende prijzen "Wa - Niet alleen bij bet schoon- D E X Verkrijgbaar Indien bij het scheren uw huid pijn doet of stuk gaat, kunt gij dit voorkomen door uw huid vóór het tnzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30-60-00 et Zeg moeder, krijgen wij van avond maizenapap van de Voor Engros verkrijgb. bij Hobeinstraat Vlissingen CREDIETEN in bedragen van f 20~f 60 zon der borg, directe uitbetaling, geen kosten vooruit Inlichtingen J. J. SPAPÉ, Kasteelstraat 11 Vliss. HET GEACHTE PUBLIEK van Vlissingen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roose, Stalhouder te Middelburg, Indien men in het huwelijk treedt, te inforineeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene- Sen tegen billijken prijs te rijden i Vlissingen naar het Stadnuis. Aanbevelend, W. ROOSE - STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billljkst adres voor groote brikken om Walcheren- en Zuid-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Ta Vlissingen verkrijgbaar bij A. Benicht, LrHitrtat. Te Middelhui Te O.&W.-Souburg P. v. 9lt i Vlas markt 157. C. P. v. P#!|| en L. P. OHi er, Kanaalstraat 144. Vb* 8U1MMBMB H" «fitja*! wu i/rn Voltn SegeeritraetH 88 Middelburg Irrigators, Spuiten voer allo doeleiedon, Sumnlwaren voor Oamai en Haren, Pi- tent fieneecmiddelen, Ireuk- en lulklenden, Cleetieke Kouten. Beleefd aenldvilend A. O. KUIJLCN. CHOCOLADE-F. VT N.V. TI VLISSINQEN MU „SANITAS" BT. JACOBSTRAAT 1 Alle Spuiten van Bias en Gummi- Qumtnlwartn en speciale Geneesmiddelen. Spetontabietten het beste beschermingsmiddel Haarverfkammen in alle kleuren. Buikbanden, Breukbanden en Elaatieke Kouten alles naar Maat, prima kwaliteit, lage prijzen. Briefadres: W. VIJFWINKEL Hooron Zolen «n Hakken f2.25 0am§8 Zolan an Hakkanf 1.50 aan laar lage prijzen 8CH0ENHANDEL Aagje Dakanatr. 7 Vllstlngan Prima gekoeld Rwadricesch STUKJIS f 1.10 LAPPEN 1.10 BEMAKT f 1.— Alk* per K.O. A. VKJI HM LOT VWe Middelburg Zenuwn HoofdpijnftOMdWt60«L Maag 75 et. Si»*! 00 et. Laxear 60 cl Rheumatiek- Ti ei Keelpijn- 60 du Kiespijn 60 Qriep Influenza 76 d Nier Blaat- 1 gld. Galsteen-1.50 Worm SO «t Bloedzuiverende 75et Koorts 60 Eett ustopwskkendc 75 et VerkoudMds 60 PWutadtTSeL Eieetro Timmerfabriek Middelburg Leveren Tuinmeubelen, Lijstwerk, Zonneblinden Alles aan ooneurreerends prijzen - Prima Kout Modelblad sp aanvrage Blijven awe Koeien met NAVUIL staan?? Haalt onmiddellijk Hef preparaat far afdrijving van hat navull an nagebaerte bil kaalan Overal Verkrijgbaar. Te Middelburg bij Firma State en Firma Damen (ook voor en- gros); te Biggekerke bij A. Brasser, te Oostkapelle bij Ooemante Meliskerke bij S. de Viseer. Waar niet worden actieve we- derverkoopers gevraagd. Aanvra- K:n hierover aan Firma Damen orte Noordstraat E 19 M'burg. Fabriek van VeeartsenQmld- dalan mat medewerking van dan haar J, M. Flllekes, rus tend RIJksvearts te Hlllagar e- barg, (bij Rotterdam) HaafdkanftaarLEEUWARDEN (Mallend) Filiaal i KOPENHAQCN (Denemarken) Voor de houders der 6% Pandbrlevan aerieën V en Wil eene circulaire verkrijgbaar, welke op aanvraag gaarne wordt toegezonden. Zierikzee, 9 Febr. 1926. De Directie. Specialq aanbieding met hennepzaad en zonnep. btj5Hlof0.T5.25kilof3.50 Firma K. Meertens Jr. MIDDELBURO. 91} Apotk.ee Drofffatan. den van naam MIJnhardt. Let Hcrop! voor voorachotten -vanaf f 100.- (Ambt. ook zonder borg). I. A MKLAERTS, VLASMARKT 11 MI0DEL8UM. Pond. 1U~6, Vrljd. ay,7-9iwr K. J. LABAOI VLISSINBRN Noordatraat l bovealt zich min zaam aan voor het verrichten vsn alle Metselwerk, Wit werk, Sclu steanvegen. enz. tegen billijkeu prijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 4