Brood en Boter I J. v. GRAAFEILAND wK r'" Jte-y lumvi'ü!f.J Stop Die Jeuk] Arbeidersmuziekvereen. „E X C E LS10 R" UITVOERING H.H. LANDBOUWERS! K. KODDE? Beleefd aanbevel., J. K. KODDE ruimt op tegen spotprijzen Motorrijwielen WEQELINO'S NIEUWSBLAD VAN 13 fEBRUAW 1925 Deze lezing accentueert nog méér het dieptragische van dit versonikkelljk ongeluk. Vergiftiging door eea eendenel. Te Step ney is een vierentwintig-jarig meisje overleden tenge volge van een vergiftiging, veroorzaakt door het eten van een eendenei. Bij de lijkschouwing verklaarde de arts, die den aard van de vergiftiging had vastgesteld, dat de vergiftiging was teweeg gebracht door een bacil bekend staande als „Acrtrycke", die door den dop het ei was binnengedrongen en de hitte, die bi) van het koken van het ei was ontwikkeld, had doorstaan. Dit geval van vergiftiging was, naar men meent, het •erste van dien aard. Vermoed wordt, dat het e< gelegd werd in een varkens kot en dat het aldus geïnfecteerd is met denzelfden bacil, die varkenspest veroorzaakt. Hij wilde eens afwisseling. Zooals men zich misschien zal herinneren, werd in den nacht van 25 op 26 November 1923 in het correspondentschap van de Nederlandsche Bank te Kampen ingebroken. Ontvreemd werd ongeveer een bedrag van f 75.000. Gebleken Is, dat een gedeelte van het geld in meubels en luxe zaken werd omgezeteen zeer belangrijk deel evenwel is nooit terecht gekomen. Dezer dagen nu vroeg een der in deze zaak gedeti neerden den officier van Justitie te Amsterdam te spreken. In het onderhoud gaf hij een aanwijzing, die behelsde, dat een groot gedeelte van het geld in den grond on- der de gemeente Muiden begraven was. Op last van de politie heeft de Centrale Recherche gisterenmorgen een onderzoek ingesteld, De gedetineerde werd overgebracht naar het hoofdbureau en per arres- stantenauto waarin een aantal rechercheurs, benevens een inspecteur gezeten waren, naar de gemeente Muiden overgebracht. Met behulo van de meegenomen werktuigen werd op de aangeduug plek gegraven. Er werd echter niets gevonden. Nlst onwaarschijnlijk is, dat de bewuste gevangene door deze mededeling eenige afwisseling in zijn eentonig verblijf in de gevangenis heeft willen brengen. Een verrader gevonn 1st. Een zekere Hans Fuhrman, die een poos lang dranksmokkelschepen, die onder de kust van New-York ageerden, loodste, maakte van zijn connecties misbruik en deelde aan de verbods autoriteiten mee, wat hij van de smokkelbende afwist. De autoriteiten deden daarop een aantal dranksmokke laars arresteeren en beloonden FuHrmann voor zijn hand- langerdiensten met de goedbetaalde functie van verbods agent. Fuhrmann iuscalleerde zich daarop in het chique Aristo Hotel in de 44ite Straat te New-York, waar hij een weelderig leven leidde. Van zijn nieuwe positie heeft hij echter niet lang plezier gehad. Zaterdag n.l. werd zijn met kogels doorboord lijk in zijn kamer gevonden. Vermoed wordt, dat hij 't slachtoffer is geworden van zijn vroegere vrienden de dranksmokkelaars, die hij zoo snood veraden heeft. De man, die het vonnis aan PuHr mann heeft voltrokken, Is zoo omzichtig te werk gegaan, dat de dedectives niet het minste spoor kunnen ontdekken. Noodlottig ongeval. Twee telegraafarbeiders waren bezig, bij het station Parringdon in de stad Londen, telegraafdraden te repareeren, toen de telegraafpaal, waarin zij aan het werk waren, zich plotseling begaf. De arbeiders vielen van een hoogte van 40 M. ter aarde en stierven onmiddellijk. Hoe Windischgraetz en Nadossy den tijd in de gevangenis doorbrengen. Een medewerker van het blad „Ujsag" die wegens een po litiek vergrijp eenigen tijd in de gevangenis heeft moeten doorbrengen, had gelegenheid de indrukken van zijn celgenooten over de belangrijkste bewoners van de ge vangenis, n.l. prins Windischgraetz, den chef van den veiligheidsdienst Nadossy en de moordenaresse Lederer te leeren kennen. In de cellen vormen de prins en de chef van den veiligheidsdienst het eenige onderwerp van het gesprek. Niet zonder nijd vertelde een berucht inbreker, specia liteit op het gebied van het „kraken" van brandkasten den correspondent, dat het dejeuner van den prins ge woonlijk uit zeven gangen bestaat en dat hem zelfs de grootste gunst is toegestaan, die voor den celbewoners estaan n.l. het rooken. Niet minder populair dan de prins is Nadossy, de chef van den veiligheidsdienst. Men behoeft over niet veel fantasie te beschikken om zich het leedvermaak te denken, dat de onverbeterlijke tuchthuisboeven hebben, omdat zij thans den oppersten bewaarder van- de orde, den gestrengen Nadossy, den zeer gevreesden chef over het kamp der geïnterneerden, als collega hebben. Als Nadossy voor het luchten op de gevangenisplaats wordt gevoerd klimmen alle celbewoners voor de getraliede vensters om van het zeldzame schouwspel te genieten, hoe Nadossy met gebogen hoofd, door een bewapenden cipier begeleid, de ronde om de muren voor de gevan genis maakt. De misdadigers noemen hem met een niet onaardige woordspeling den chef der „franctireurs", ln de gevangenis bevindt zich ook een werkelijke moordenares, de beruchte Mizzi Lederer, die tot levens lange tuchthuisstraf is veroordeeld. Deze stelt veel be lang in prins Windischgraetz en vraagt iederen dag hoe het den prins gaat. Deze veroordeelde, die natuurlijk het haar gebobt draagt, is bij de bewoners van de ge vangenis zeer in aanzien en des avonds kan men de celbewoners een lied hooren zingen, waarvan de eerste regels als volgt luiden Wat ist im Koffer, Mizzt, dn sQsse? Sind es nicht Kotelka's Hinde und Fflsse? Dit zijn thans de collega's van de valsche-munters. Geen romanschrijver, doch slechts het werkelijke leven kan zoo iets bedenken. Eenrecordmelkopbrengst. Dat het Friesche vee uitmunt door melkrijkheid Is algemeen bekend. De cijfers van de duizenden melkstaten, die leder jaar in de provincie Friesland vastgesteld worden, leveren daar van een overtuigend bewijs. Tot nu toe wasechter nog niet geprobeerd hoeveel melk een Friesch koe wel zou kunnen geven, wanneer men voeding en verpleging zoo danig inrichtte, dat het dier op volle capaciteit werd gesteld. De firma Schaap te Deersum Is het geweest, die een poging In deze richting heeft gedaan. Men koos daar voor ae koe Ymkje VII, No. 42316 Friesch Rundvee- Stamboek. welke koe bij de gebruikelijke voeding reeds de volgende opbrengsten haa geleverd en naar uiterlijk en door afstamming voor deze proef geschikt leek als 2-jarig, 5036 K. G. melk, 3,50 pet. vet, 191 K. G. boter in 328 dagen Als 4-jarig, 6499 K. G. melk, 3,83 pet. vet, 271 K. G. boter in 326 dagen; Als 5-jarlg, 7314 K. G. melk, 360, pet vet, 286 K. G. boter In 326 dagen. De proef is buitengewoon goed gestaagd, immers de verkregen opbrengst oedraagtals 6-jarig, 13164 K G. melk, 3.78 vet, 542 K. G. boter in 330 dagen, De koe kalfde 12 Februari 1925. Toen de melkstaat na 330 dagen moest worden afgesloten, gaf de koe nog 34.2 Liter melk per dag met 3.80 vet. De jaaropbrengst wordt dus nog belangrijk hooger. De koe vertoonde haar hoogste dagenopbrengst bij de controle op é/7 Maart, zij gaf toen niet minder dan 50.2 K. G. melk met 4.00 pet., zijnde 1944 vetgrammen, ln de afstamming van het dier komen een reeks zeer bekende dieren voor, waarvan velen met 90 en meer punten in het Friesch Rundvee-Stamboek ingeschreven zijn, Als vaderdieren vinden wij preferente stieren van de'bekendste bloedlijnen, zooals Roland II 8539, Gerard 6808, Ceres 4497, Nico 4969, jan 3540, Albert 1306 U en den bekenden doch niet preferenten Zeppelin 5114. De firma Schaap heeft hiermede aangetoond, dat het den Frieschen veevokkers, wanneer zfj dat wenschen, zeer wel gelukken zou de Amerikaansche reclame-records te evenaren of zelfs te overtreffen. Tenslotte zij hier nog gemeld, dat de koe Ymk|e Vil niet alleen een bijzondere productiekoe it, maar zij heeft ook een prachtig exterieur en is met 84 punten in het Stamboek ingeschreven. Apotheken geopend te Vlissingen s Zondag 14 Febr. is geopend de apotheek van S. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg: Zondag 14 Febr. is geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. ADVKRTBNTlftN Director Dhr. J. VAN SPELEN Aanvang 6 uur Zaalopgnlng 7Va uur MUZIBK TOONBEL NA AFLOOP BAL Wiarem koopen vele Lindbouwsrs hunne klilm IJierwires, Qereedecheppen, enz. bij Omdat zij svsrtulgd zljfi vsn de prima kwilltslt san de mssst oonourreerende prijzen, Probeert ook gij, dlo nog goon klant van ons zljt, onze artlkolon on U zult tovrodon zijn VIASMARKT K 149 - MIDDELBURG MIDDELBURG „Evans" licht cycle motor „Vllllort" 2'P K. 2 versnellingen „James" 2^4 P.K. 2 versnellingen „Wanderer" 2 oyl. 4 P.K. 2 veren., starter Een 2-persoons Autotje, open Een 2-persoons Aulo, gesloten Een gesloten Bestelbak, los Allo miohlnos deskundig ts onderzoeken, one in den loop van den winter nagezien en ge- rlvleserd, zijn allen oompleet on In goede oondftlo 1 sterke Transportfiets, Eng. modal f 27.50 en eenige overjarige Damesfietsen, nieuw, dlv, prijzen BELEEFD AANBEVELEND BIERDUIVEN TE K00P 1 koppel Qoudvlnkin f 8.— I koppol Eng. Tulmtlaere f I.— 1 koppii Eng. Kropper* f '0. 1 koppel Ekitors f I.— Zij die spoedig de Kinderschoenen willen ontwassen il|n bl] BROCADES EMULSIE "«uJé verschijnen in elk Nederlandsch gezin eenige keeren per dag op tafel. Hebt U wel eens berekend, hoeveel gij voor Uw gezin bespaart, door het gebruik van Blue Band? Zoowel in aroma als in voedingswaarde doorstaat Blue Band iedere vergelijking. Doet als bovenstaande huisvrouw, brengt Blue Band op tafel I Het verzekert U een vroolijk gezicht ■H gevaar bevond, veilig en wel op den kant stond, waar schijnlijk opgenomen door een golf, welke hem weer Vasten grond onder zijn voeten deed voelen, terwijl de drie andere drenkelingen wanhopig trachtten zich aan den stroom te onttrekken. op XATMDAQ IS FKBRMARI a.o. In do groot* taal van bat SCHUTTERSHOF to Middelburg Programma'! teven! bewiji van toegang t 50 cent per pertoon (ited. bel. Inbegrepen) verkrijgbaar bij J. O ROE NEW KOEN, Rozenstraat TM. DE RUIJTPR, Puntpoortitraat, In het Volkagebouw ..VOORUIT", Nleuwitraat en voor aoover voorradig op den avond der uitvoering aan het loket. Gelegenheid tot plaatsbespreking 5 cent per plaats op (heden) Vrijdag 12 Februari avondi 9 uur In gebouw „Mt:i< CuKlUS", Koepoortitraat Middelburg Noordelngel 156C, Middelburg f 25.00 f 00.00 f 175.00 f 225.00 f 275.00 f 425.00 f 50.00 gebruiken regelmatig LEVERTRAAN D&e heeft een wonder baarlijken invloed op den groei van het or ganisme. Zij vormt een ideaal b{j- voedsel, dat den bloei van het lichaam krach- bevordert Waarom nog langer lijden al* geneiing mogelijk lof Qn geen nieuwe nacht of dag «eer in, gedurende welke gij door ondragelijke jeuk gefol- tord wordt. - Waarom Uwe g eiondheid ondermijnen, waa neer één aanwending ran D D.D dé ergste aanvai vaa jeuk en prikkeling binnen eea paar minuten doet ophouden. Bedenkt wat het beteekeat na dagen rol marteling ea nachten tonder elaap «e bemerken, dat Uw huid ntot meer branderig ie, maar heer lijk koel.—In alle r»vallen sie geeft O.D.D. veriïohtlijg. D.D.l m dra

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 2