H.WEGELING Oorlog aan den Oorlog I DRUKKERIJ G De Gevangene||van If EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN LAD VOÖR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan W It* JAARGANG VRIJDAG 1« FEBRUARI 1MB van pi EEN DER BESTE NOORDSTRAAT 44 TKLCFOON No. ISO VL1SSINQKN Bureaux hém Uitgave: PRUKKERQ H. WEOELWO BDORDeTRAAT M Ito. ÖO WW*™ POOTRBXXNOaOlix 01400 DRUKKER^ DB LANGE JAN ipinniTnn n m FRANCO PES POST K CEMT fcOSSB NUMMERS ft CENT Advertentieprijs: 1—4 regels 60 CENT, kd6rb reoel MEER 15 cent. HQB2O0MKA4EDEDEEUNGEN 60 CENT PER REOEL (dubbele kolom) BQ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Een treinbotsing bij LaLouvièro. Zaterdag heeft een ernstige spoorwegramp in het station van La Louvière (Henegouwen) plaats gehad. Een met groote •nelheid uit de richting Brussel komende personentrein kwam in botsing met een rangeerenden goederentrein. Do beide locomotieven en een groot aantal wagons werden volkomen vernield. Onder de talrijke reizigers van den personentrein onatond een ontzettende paniek. Uit de puinhoopen werden reeds één doode en veertig gewonden ;te voor schijn gehaald, waarbij een tiental ernstig gfewonden. De slachtoffers zijn grootendeels mijnwerkers uit de steenkolenmijnen van Bracquegnies, Bois de Luc, Havre, Maurage en Thiea. Het ongeluk word toegeschreven aan het defect raken van een signaal, even vóórdat de trein uit Brussel er doorheen reed. Het einde van een rijke arme. In het kanton Cénève is dezer dagen een 62-jarige daglooner doodge- vonden. Het lijk werd in knielende houding voor een open valies aangetroffen. In het valies bevond zichesn bedrag van ruim 300,000 frs. in contanten en een spaar bankboekje met 90.000 frs. D*£0 rijke arme bleek een zonderling te zijn, die een d«bbel leven leidde. In Génève was hij (onder een an deren naam) een goede bekende in de verschillende cafe's •n gelegenheden van vermaak, waar hij met ruime hand 'tgeld placht uit te geven. Dan verdween hij weer voor geruimen tijd en werkte elders als daglooner. In die rol leefde hij uiterst spaarzaamtijdens zijn laatste ziekte ontbood hij zelfs peen dokter. Daar het over het algemeen niet pleegt voor te komen, dat men met het vak van daglooner dergelijke bedragen kan overleggen, rijst het vermoeden, dat de man ook nog wel andere bronnen van inkomsten zal hebben gehad. Een lang vingerlge koopvrouw. In de laatste dagen „werkt in enkele gedeelten van Amsterdam een vrouw, die zich beschaafd voordoet en aan de deuren iets tracht te verkoopen. Zij bezoekt, naar het schijnt, in hoofdzaak étagewoningen, tracht met een mooi praatje binnen te komen, en wacht dan op een onbewaakt oogenblik. la zoo'n moment aangebroken, dan slaat de juffrouw haar slag, door waar mogelijk, zich voorwerpen van waarde toe te eigenen. Een aantal bewoners zijn reeds de dupe geworden en wat alzoo de buit van de juffrouw is geworden, blijkt uit de recherchelijst, welke o.a. vermeldt: een gouden damesarmbandhorloge (re montoir), een gouden damesmarkiesring, bezet met 30 diamantjes, een zware gouden hecrenrlng, waarin een Amethist een gouden dameszegelrinu met zwarten steen, Nu. Is beschikbaar voor Ad verton tla 16.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, apeolaal tarief. een gouden heerencachetringeen gouden damesremon- toirhorloge en enkele voorwerpen van geringere waarde. Kindermoord. Voor het gerecht te Aken is in een langdurige zitting met gesloten deuren behandeld de zaak tegen den gehuwden electricien j. J. uit Rath bij Erkelenz, beschuldigd zijn zoontje van é'/t maand oud, vermoord te hebben. De moeder van het kindje is een fabrieksarbeidster. De zuigeling werd te Aken in een zuigelingentehuis verpleegd. 17 november j.l. was het kindje komen halen om, zooals hij zefde, het naar zijn tante in Elberfeld te brengen. Op denzelfden dag had de ontaarde vader het kindje in de Roer geworpen. Later had J. zich ter beschkking van de jusitie gesteld. Het gerecht veroordeelde bekl. ter dood. Een hertogelijk familiedrama. De hertogin van Sevilla is, na een hevige woordenwisseling, door haar echtgenoot, den officier jose Maria Bourbon, met zes revolverschoten vermoord. Door een woedende stier gedood. Zater dag voormiddag moesten een paar arbeiders van den landbouwer Hopma Zeilma te Usquert een stier ver voeren. Opeens ontstak het dier in woede en drukte één dier arbeiders, zekeren Heino Tiilema, tegen een muur van een huis en verbrijzelde hem zijn hoofd. Dr. Nicolai kon slechts den dood const"teeren. De man was gehuwd en laat een vrouw met 2 jeugdige kinderen na. Duur varkensvoer Toen de heer V. d. V. te Terwispe! (Fr.) werkzaamheden verichtte bij zijn varkens hok, viel zijn portefeuille ongemerkt uit den buitenzak van zijn jas in het hok. Toen men de vermissing con stateerde en een onderzoek instelde, vond men de over blijfselen van de portefeuille in het varkenshok; de in houd, o.a. acht bankbiljetten van f 25, was op eenige snippers na verdwenen In ue uitwerpselen der varken» vond men later kleine stukjes terug. Een droevig ongeluk. Wij lezen in het „Bat Mbld." van 11 januari Het strand nabij Tandjong Priok dat men pleegt aan te duiden als „Zandvoort" en dat reeds zoovele malen van zich heeft doen preken vanwege de ongelukken, welke er gebeurden, heeft gistermiddag opnieuw drie slachtoffers geêischt. Zooals wel meer voorkomt na een gezelligen Zondag morgen werd des middags, ten huize van de familie van R. het idee geopperd om naar zee te gaan en bij Zandvoort een bad te nemen. Ha het eten ging men er op uit om nabij de bekende badplaats „Zandvoort" van een verfriaschend zeebad te genieten. Er stond ondiep water doch een hevige wind veroor zaakte een geweldige branding, welke evenwel voor de talloos vele zwemmers die er toefden geen bezwaar op leverde om toch de zee in te gaan. Maar geen Volkenbond kan U beletten uw klanten te bombardeeren met drukwerk. Een goed en billijk adres is Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 Middelb. De zoon en de dochter van de familie van R., resp. 14 en 18 jaar oud, vergezeld van den heer D. begaven zich eveneens in het water. Mevrouw van R. bleef aan den kant toekijken. Op zeker .moment zag men dat de drie genoemde ersonen door gebaren trachten de aandacht te trekken, iun geschreeuw werd blijkbaar overstemd door dei ioeiendenwind, en onmiddelijk poogden eenige geoefende zwemmers die wei bespeurden, dat er onraad was, hun de behulpzame hand toe te steken, doch zij moesten onverrichter zake terug keeren wijl zij vreesden door den geweldige stroom te worden meegetrokken. En zoo verdwenen de drie slachtoffers van de zee voor het oog van alle omstanders in de diepte zonder dat men gelegeiheid had nog een poging tot hun redding in het werk te stellen. Na eenige tijd kwamen de lichamen der slachtoffers boven drijven, waarop door inmiddels op het terrein gearriveerde doktoren getracht werd door middel van kunstmatige ademhaling de levensgeesten weder op te wekken. Dokter van Leent en een hem toegevoegde Indisch arts zijn'hiermede anderhalf uur bezig geweest, doch het mocht niet baterf. Bedoelde ooggetuige vertelde nog aan het „Bat. Nbld." dat vermoedelijk de drie slachtoffers zelve slachtoffers zijn geworden van een poging tot redd: >g van een jongen, een broertje van de overleden kinderen van R. Dit broertje een jongen van een jaar of 12 was, blijkbaar door den stroom meegetrokken, wat ver van den kant afgeraakt en stelde vruchteloos pogingen in het werk om weer vasten grond onder de voeten te krijgen, waarop zijn hulpgeroep de aandacht trok van zijn zuster, die er op afging. Haar verloofde de heer D., ziende, welk gevaar er dreigde, stelde op zijn beurt tezamen met een anderen broer pogingen in het werk, om nu beide tegen den stroom worstelende kinderen behouden op het droge te krijgen. Plotseling, hoe, dat is nog niet te zeggen, bleek den omstanders, dat het broertje, dat aanvankelijk zich in Plaati sen Uitroeper van 4 regale, of aeht of tien, Suoooe tal men ten allen tijde tien IMIII I. otib Men heeft zich een paar )aren lang verbaasd over de egrijpelijke vindingrijkheid en het vernuft, dat Alexan dre Dumas heeft ten toon gepreid in zijn Monte-Ci istol) doch inzenderheid déér waar hij het lot van Edmond Dantèe heeft geschilderd Thans is het uitgekomen, dat de groote roman-fabrikant de krachtigste kleuren van voor de aanbidders van den aarts-romanschrijver. Dioht san de bocht In wier aohoot het bloeiende Warseiile mot zijne voortreffelijke haven ligt, verheft lloh het kleine stello voorgebergte, bovon welks rotsige helling de vroessiijke staatsgevangenis der- Bourbons, het oude onwrikbare „Chateau d'lP' zich verheft. Der- vaarts worden onder Lodewjjk XVIII en Karei X de.'of- fere gebracht van de wraak of den argwaan der Polignaca en andere geweteniooze ministers, en het kasteel van If moest de Bastille van het oude regeeringssteleel ver- vingen. Wit wij hier zullen verhalen li een waarachtig en authenlek gedeelte van de geheime ge.chi.denl. dezer akelige gevangenis, die In verhoading tot haar duür, nauwelijks minder offers heeft geteld dan de Bastille. was eerate stuurman op het koopvaardi)schip de Pharaon, dat door reeders van Marseille uitgerust, hoofdzakelijk bestemd was voor de vaart op Egypte en de Levant. Op een der reizen welke het schip maakte, werd de kapitein plotseling ziek en kort daarop stierf hi) in het terugkeeren van Beiruth. Het beheer over het schip en de zorg over de zeer kostbare lading ging nu over op den jongen Dantès, en de kapitein van de Pharaon, vroeger officier op de keizerlijke vloot, had nog weinige pakje over- het Napoleon ejzerlijken gians, dynastie, en hij uren voor zijn dood aan zijn opvolger een aan den maarschalk Bertrand. Edmond volbragt In trouwe den last van zijn stervenden vriend j hl) gsf zijn piket over, werd aan den keizer voorgesteld, en kroeg wedorkeerlg van des generaal Bertrand verzegelde depêches met de daarbij behoorende vertrouwelijke mededelingen en uitnoodiging om ze in persoon te Perils asn hunne adressen te bezorgen. Na dat Dantès schip en lading behouden in de haven van Marseille had gebracht, werd hij door de eigenaars als opvolger van zijn overleden kapitein benoemd maar zie, wat wil het toeval, een agent met name Danglara, die de gelukkige bevordering van den jongen Dantès met afgunstige oogeu beschouwde, besloot om zijne gun stige vooruitzichten geheel en al te verijdelen. Daartoe was niets gemakkelijker dan Dantès als bonapartistiseh samenzweerder bij de politie verdacht te maken, en Danglara, die dit wel begreep, klaagde den jeugdigen zesman aan bij den procureur des konings, als over brenger van een brief van het eiland Elba aan de bo- napartiiten te Parijs. Het ambt van procureurs dei ko- nings, 'tweik onder de toenmalige reactie eene zeer teeaere betrekking wie, werd (n dien tijd in de gaede. oude stad Marseille waargenomen door zekeren mijnheer De Villefort, een jong mensch wiens oprechtheid in geen al te besten reuk stond. Zijn vader, die in Parijs woon de, ging algemeen door voor een Ijverigen en dwee zieken bonapartist. Maar de zoon geloofde niet aan mogelijkheid van 't herleven van den ke noch aan 't herstel der napoleot t sche zocht gretig naar eene gelegenheid om" zijne gehecht heid aan de zaak der Bourbons buiten allen twijfel te stellen. Daardoor beoogde hij ook een huwelijk met de dochter van een der oudste aristocratische huizen van de Bourbonsche partij te Marseille, en daarenboven wil de hij zich op die wijze niet alleen op eene schitterende wijze van de bon'apartistiiche partij losrukkenmaar hij nam zich ook voor, om eene in het oofi logloopende ge- den dag te leg- rdoor zijne voor strengheid jegens haar aanhangers asn gen. Tiij wiet maar al te wel dat hij daardoor uitzichten op eer en aanzien zeer bevorderen zou. Bij dat alles kwam nog dat hij, na het in hechtenis nemen van den argeloozen Edmond Dantès en het be slag leggen op zijne depêches, te weten kwam dat een daarvan gericht was aan zijn eigen vader en het be richt bevatte, dat de keizer spoedig naar Frankrijk zou terug keeren en zich zou inschepeu aan de zuidelijke kust. De Villefort besefte zeer goed dat, als het eens tot een proces kwam, zijn ambt, zijne veiligheid, ja al zijne vooruitzichten in de waagschaal zouden gesteld worden. Uit dien hoofde hield hij een afzonderlijk mond gesprek met den gevangene en met heimelijke vreeze vroeg hij aan Dantés of hij de namen kende van de personen aan welke zijne depêches gericht waren. De jonge zeeman beantwoordde dit toestemmend. DIK POED «KRK LEVEREN, IS WegelingsHieuwsblad mjw>uafff3fTWv^ ao en dan bod G El rijn paneer heeft ontleend aan een En van omtrent honderd jaren geleden, houd vin dit nieuwsblad hieronder hoo ach nieuwsblad deeienden In- dzakeiijk mede Een jong zeeman Edmond Dantèa van goede familie, wel opgevoed en wel onderwezen, geboren te Mareeille, V*n hel praohtverhial „de Craif de Monte-Crleto" van Alex. Dumas, zijn enkele exemplaren bij den uit» gever van Wegellnga Nlauwablad verkrijgbaar it 4.50 per 2 deelen. l handigd met de begeerte, dat hij met de Pharaon eiland Elba zou aandoen, waar te dien tijde Nap waa verbannen. Het pakje moest hl] in persoon afgeven (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1