H.WEGEUNG en rfanbcd DRUKKERIJ WINKELBONNEN -4 HET ÉÉNE ONRECHT DRUKKERIJEN Us. 4 WEEK-OVERZICHT Drukkerij H. WEGELING I Drukkerij De Langs Ju U« JAAR«Ali« M JANUARI T0M VAN 01 BIB O I B WINK LKVKRBN, IS EEN DER BESTE N00RDSTRAAT 44 TBLKPOON No. ISO VLIttlNOKN Bureaux mm Uvrom: DRUKKERfl H Wf 11 ji p i roofidmiaatmthu t30 POfTUXnONOMX BMW 40CWTPER1J«AANUBM» fA FRANCO PER POST 05 CENT fV" it LOSSB NUMMERS 0 i CENT Aovbrtbvtieprqs YMH 1—4 rboelt GO cent, ■ddi reqel meer 15 cent. HGR20NDENMEDEDEEL1NQEN OOCENT PER REQEL (dubbele kolom) Bq CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is bHohlkbaar voor Advertentie 15.- por plaatsing. Bij moordors plaatsing, spaolsal tarief. D|e b e v o 1 kl n g van ons land. Het geboorte cijfer in ons land per 1000 der bevolking is in het af- geloopen jaar lager geweest dan ooit te voren. Van 1876 af is de geboorterequentie geleidelijk gedaald van mim 37 tot 24.4 per 1000 der bevolking in 1919. Hade demobilisatie en den terugkeer der troepen naar hun haardsteden is dit geboortecijfer gestegen tot 28 in 1920 om daarna weer te dalen tot 27 in 1921, 26 in 1922 26 in 1923, 25 in 1924 en 24.1 in 1925, alles per 1000 inwoners. Het totaal aantal levend aangegevenen schommelde van 1904 tot 1914 om het gemiddelde van 171.000 daalde daarna tot 164.000 in 1919, steeg daarop als olg van .de demobilisatie tot 193.000 in 1920 (hoog ste cijfer, dat ooit bereikt is) om daarna weer te dalen tot 190.000 in 1921, 182.000 in 1922, 186.000 in 1923, 181.000 in 1924 en 177.000 in 1925 (zelfde cijfer als in 1914). De sterfte is verminderd van 26.6 per 1000 der be volking in de periode 1840/9 tot 9.5 in 1924, dit is een daling, welke veel sneller is gegaan dan de daling van het geboortecijfer. In 1925 zal de sterfte 9.6 per 1000 bedragen. We mogen verwachten, aldus deelt prof. ,mr. H. W. Methorst aan het „M v. d. D." mede, dat de sterfte in ons land nog wel wat gunstiger kan worden. Doch spoedig zal de leeftijdsopbouw moeten veranderen le doordat de menschen ouder worden dan vroeger en 2e. door het afnemen van het absolute aantal geborenen. Dan zal de sterfte per 1000 der bevolking omhoog gaan, ook zonder dat de hygiënische of economische toestan den slechter zijn geworden. De geboorte- en sterfte- curven beginnen elkaar dvn op nsfcnirHHie wiir* t» na deren over enkele jaren zullen we vermoedelijk den aanvang van dit belangrijke verschijnsel kunnen waar nemen. Een romantisohseval. Uit een overzicht vsn de werkzaamheden der rivierpolitie in de Rotterdamsche haven in het afgeloopeh jaar blijkt o.m., dat er 192 veratekelingen ontdekt zijn op binnenkomende schepen. Het grootste aantal was in januari, toen de „Goentoer" binnenkwam met 26 Chineesche veratekelingen aan boord. Eenige weken later werden op de „Djember" 12 Chineezen ontdekt, die er niet thuis hoorden, en in den zomer kwam het Traniche stoomschip „Roumania" bin nen met 7 Arabieren, die zich te Singapore aan boord hadden verstopt. Behalve deze jaarlijks terugkeerende gevallen, kreeg de rivierpolitie een zeer romantisch geval te behan delen. In de haven van Buenos Aires heeft zich een 18-jarige longedame aan boord van zeker schip begeven, om met den tweeden stuurman in ons land te trouwen. Onderweg werd zQ door den eersten stuurman ontdekt,* die mede op haar verliefd werd en den kapitein voor stelde, zijn huwelijk met de jonge dame te sluiten. De kapitein weigerde, omdat het meisje minderjarig was. De eerste ea ds tweede stuurman vroegen beiden, te mogen afmonsteren, ten einde aan den vasten wal hun strijd om het bezit der schoone Spaansche te kunnen uitvechtea De kapitein weigerde ook dit verzoek in te willigen en heeft de betrokken jonge dame een meisje van goeden huize aan de rivierpolitie als ver- stekelinge overgeleverd. Door bemiddeling van den Ar- gentijnschen consul is zij na eenigen tijd weer naar naar vaderland kunnen terugkeeren. De stuurlieden zijn op een ander schip overgeplaatst, dat zulke voor hen gevaarl^ke havens als Buenos Aires niet aandoet Een buitenkans) e.Zeven kleine boeren uit de buurt van Waischental hebben een „reuzenerfenis" ge kregen van een bloedverwant, die voor 50 jaar uit Klein- Ahrhorn naar Amerika emigreerde. Hij stierf daar ver leden jaar als eigenaar van een mijn, die door den Amerikaansche staat voor 93.000.000 dollar werd over genomen. Ergelijke dierenmishandeling. Er hoeft zich te Wormer een ernstig geval van dierenmishande ling voorgedaan. Den rijksveldwachter werd medegedeeld dat een hond dood in zijn hok lag en hoogstwaarschijn lijk van honger wat gestorven. Bi) onderzoek vond de politie op het aangeduide land een hok, met een dooden hona aan een ketting er in. Het beest was ontzettend mager. Het hok, dat aan één zijde geheel open wat, stond op flinken afstand van het woonhuis in het vrije veld. De omwonenden ver klaarden, dat de hond bijna nooit te eten kreeg. Daar om wierpen de buren vaak een stuk voedsel over de sloot Toen In December met een kouden wind het hok van dun hot id met du opening naar dun wind gekeerd stond, hebben de buren het omgedraaid en er ook wat atrooln gedaan. Bi) de sectie door een dierenarts, bleek, dat alle or ganen van het dier gezond waren en dat zich in de maag alleen een paar stukjes stroo bevonden. Tegen den eigenaar van den hond ie nu procea-verbaal opge maakt. ding gemaakt van een aviateur, wiena vliegtuig in brand geraakte, toen hij op een hoogte van 900 meter boven het militaire vliegveld van latres bij Marseille vloog. De piloot, die vergeefsch trachtte de vlammen met een brandbluachapparaat te dooven, sprong op het laatste oogenblik met een parachute uit het toestel. De piloot kwam behouden op aarde neer. De valsche biljetten van f 10. In ver band met de uitgifte van valsche bankbiljetien vsn f 10, waarvoor «enige dagen geleden aen tweetal personen Voor kleine zaken, die geea Cassa bezitten drukken wQ tegen ifir lage prijzen Noordstraat 44 Vllssingen Lange Delft B 144 Mlddelb. uit Nijmegen werd gearresteerd, vernemen wij, dat de sigarenwinkelier W. j. v. Heel in de Roaeatraat te Rot terdam, door de Hederlandsche Bank een belooning van f 500 Is toegekend voor zijn actief optreden, waardoor het mogelijk werd de schuldigen te arresteeren. Aardverhuizing. Haar schatting werd onge veer 100000 ton aaide weggevoerd door een aardver schuiving op het eiland Wight. De verschuiving welks plaats heeft tusschen Vestnor en Hiton, heeft «en breed te van ongeveer 300 voet en gaat in de richting van de Hoordzee. Gelukkig staan er op dit gebied geen huizen. Inbraken door uitgebroken gevange nen. Dinsdagnacht zijn twee Dultschers, verdacht van meerdere inbraken, uit de marechaussée-kszeme te Hoogezand gebroken, 't Zijn Kpenraad W. sn Willy 8. Op hun tocht naar Duitschland braken ze In bi) den landbouwer Diddens te Scheemda, stalen ar voor onge veer f 70 aan kleeren en twee beurzen met geld. Uit den kelder haalden ze twee brooden en een pot met vet en aten het brood in de schuur kalm op. Toen de politie er gistermorgen met den politiehond kwam, leidde deze hen naar 't W.V.V.-veld te Winscho ten, waar de hond een van don diefstal afkomstigen handschoen vond. Vandaar leidde de hond hen naar Winschoterzijl, naar de schuur vsn den spoorwegarbeider Homden, alwaar fietsen ontvreemdden en di de Dultschers twee daarmee de grens overstaken. In hun haast Homden wat wakker geworden vergaten ze een etuk ham en een groote worst, die de politie In den schuur vond. En waar dit vleesch niet aan Homden of Diddens toebe hoort, hebben de dadere dezen nacht dus driemaal in gebroken. Korte rekken in Griekenland. Mag mea de „Chicago Tribune" gelooven, dan zijn de meisjes van Athene uiterst ingenieus, waardige dicipelen van de INDIEN 8IJ NIET KUNT ADVERTEEREN, EEN UITROEPER ZAL 1 U WEL LEIREN 30 Al de kleinen kwamen beurtelings bij hem en wensch- ten hem het traditioneels „provisiat en toen hij eindelijk eena geglimlacht had, zonder te weten waarom hij glimlachte, dansten ci) allen rondom hem, en hij het grijze kind I danste mee,t stond in den zingenden kring of zette er zich lachend in near. Da kinderen waren gelukkig. Zij dachten dat Ivo ge nazen was. Hij had achter hat toppunt dar ainneiooa- haid bereikt. Zie nu hij speelt met de kinderen; hij betwist hnn evenals een kind, het blad eener bloemweent en klaagt als hij zijnen zin niet krijgt, of als men ham ds bloe menkroon vsn het hoofd genomen heeft Op dit oogenblik komt een der kinderen van Hikpik, ontsteld en met overijling binnen geloopen, grijpt den schoolmeester bij den arm en roept hem toei „Kom mee, kom meel vader sterft." Ds kinderen stoven verschrikt uiteen, en de school meester liet zich gewillig voortsleuren, totdat hij in de kamer van Hikpik, aan net sterfbed vsn den deurwaar der, atond. Deze lag bleek en afgeteerd op het bed het dood zweet parelde op zijn aangezicht, en met bevende etem zeide hij tot den schoolmeester: „Ivo, (vol ik sterf, Geef mij vergiffenis." De oude man luisterde niet; hij zag onrustig rond en scheen het oor te leenen naar het «nikken en weenen, dat de kinderen van den deurwaarder bulten de kamer lieten hooren. „Ivo Ivobad de zwarte man, „zeg toch aan Martha, dat zij zich verwijderezij staat aldaar aan het voeten einde van het bed 1 Ivo, ik heb berouw over mijne mis daden I Spreek een woord, en Martha en Trans zullen mij vergeven. Gij luistert nietl Zijt gij onverbiddelijk J geled geef honderdik geef duizendgulden aan de armen, indien gij mij vergiffenis schenkt." Ivo 9 Heb ik dan nog niet genoeg geleden f Ivo, Ivo, ik uizend VI rgi De schoolmeester zsg aen stervende onverschillig tan, •n schudde het grijze hoofd, ofschoon hij niet wist waarom hij hst schudde. „Gij zegt, neen I Hebt gij dan geene genade met mij f Veel kwaad heb Ik gedaan, ja, dat Is waar. ik heb Martha's kind door Hst en bedrog soldaat doen wor den Ik heb gespot met hare tranenik heb weduwe en wees miskent; maar ik heb boete gedaan." De schoolmeester bleef altijd koel en onverschillig. De krachten van den deurwaarder waren uitgeput, en het was zijne dochter, welke stil in de ziekekamer ge slopen was, welke thans voor hem begon te smeeken. „O, ja I" nokte zij„gij zult dat troostend woord voor mijnen vader uitspreken, hetwelk hij zoo innig verlangt te hooren. Men heeft altijd gezegd, dat gij een goed mensch waart. Ivo, ik smeek u, in aen naam vsn Clart." „Claral" antwoordde de schoolmeester op een zach- ten toon en sprak, ns eene poos peinzens vleiend voort „Zijt gij het, Clara, lief Kind? Kom hier san mijn hart Het doet mij zoo zeerWat hebt gij lang ge slapen, Clara „Ivo, lvoi" riep de zieke. „O, gij zijt schoon 1" ging ds zinnelooss voort en richtte het meisje op, wier blond hoofd hij tegen zijn hart drukte. „TransMarthaClaraik hab u altoos lief." „Ivo zijt gij zinneloos I" kermde Hikpik. De arme man luisterde niet; hij liet het hoofd vsn het dochterke los, staarde naar de zoldering, en wenkte met zijne handen, alsof hij ists tot zich riep t „Cisral" sprak hij, „waarom vliegt gij heen, mijn en gel I Keer terug 1 Kom, ik wil met u gaan." Daarna zweeg hij. „Zinneloos, zinneloos I" morde de zieke en bewoog zich onrustig op zijns legsrstee. Op dst oogenblik verscheen ds dorpshtrdor, een men Srij» geworden in zijne christelijke zending, op den dorpel er kamer. Hij hief ds hand op en spraa plechtig i „Vrede zij met u I" Hikpik was dood. Hst huls was gesiotsn, sooaisdat van den schoolmeester. Twee dagen na het afsterven ging de school meester blijkbssr zonder bewustzijn van hetgeen er plaats had, achter het lijk van Hikpik dat ten grave gedragen werd hij telde meer beklagers dan de doode. „Hoevele rampen sleept 6éne onrechtvaardigheid achter zich", dacht Tony, dis te laat gekomen wat om zijnen vader nog in leven te zien; maar dia wal be sloten had zooveel dit in zijn vermogen waa, da ge slagene wonden te zalven, All. was geworden, besteedde hij den armen schoolmeester, Jjnen koste, bi) een der beste p« dorp, en deed ruimschoots in alle zijne noodwendlghe- Jvorans het dorp te verlaten, dat hem hinderlijk geworden, beste ten zijnen koste, bij een der beste pachters vsn hst den voorzien. Er was nu bij den pachtsr sléchts een kind te meer in huie XUL Acht jaren na het gebeurde, dat wij in het voorgaande hoofdstuk hebben meegedeeld, woonde in de hoofdstad een jong advocaat, die zich door zijne welsprekendheid, door het verdedigen van den arme tegen den verdruk ker, een geliefden naam begon te maken. (Slot volgt.) Wegeiing'sllieumsblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1