H.WEGELING Draag en Aanbod DRUKKERIJ WINKELBONNEN HET ÉÉNE ONRECHT WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN «EEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan SS*JAAROANO VRIJDAG IS JANUARI IStS N*. a VAN Dl *11 IOIB WINK LIVININ, II EEN DER BESTE NOOftDSTRAAT 44 TKLKFOON No. ISO VLIftftINQCN Bureaux ham Uitgave DRUKKERIJ H. WEGEUNO ÜOOfiDêTRAAT 44 TEL. 180 VUSSMOl Porrt»ocm«MO Na 51407 DRUKKERQ DB LANOE JAM LANOB DBUPT BI4A r ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER I MAAMOBM, r W>ranco per poot cent J if losse nummers cent Advsjttenttepriji Yam 14 regels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINQEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie 16.- por plaatsing. Bij meerdoro plaatsing, speolaal tarlof. i Een 14 jarige |erfgename| van m i 11 i o e- nen. Een Amerikaansch meisje van 14 jaar, een wees, jesnne Ferris, dat school gaat te Bournemouth In En geland, is blijkens een bericht; uit San Fransisco ge rechtigd tot de nalatenschap van haar grootvader den sui kerkoning Claus Sprockets, ten bedrage van ruim negen en een half millioen gulden in Nederlandsch geld. Claus Spreckels stierf in 1908 te San Franslco na een romantische loopbaan. Zonder geld kwam hij als 20 jarig Duitsuher in het land van een almachtigen dollar aan en had spoedig een bloeiende winkelzaak. Hij wijdde zijn aandacht aan het maken van suiker en ging naar Europa terug om er het procédé van de ver vaardiging van beetwortelsuiker te leeren kennen. In Amerika teruggekeerd, vestigde hij zich als suikerraffi nadeur en zijn fabriek werd de grootste ter wereld. Zijn dochter trouwdo tegen zijn zin en zond hem haar bruid schat van drie millioen in Nederlandsch geld terug. Weduwe geworden hertrouwde zij twintig jaar geleden met den heer Ferris en ging in Engeland wonen. Uit dit huwelijk werd de thans schatrijke jeanne geboren. De moeder, die inmiddels voor de derde maal huwde, is overleden. De familie was intusschen verzoend ge raakt en de heer Spreckels liet bij zijn dood zijn ver mogen van 9 millioen aan zijne kleindochter na, die •r thans toe gerechtigd is. Dieren vriendschap. Bezoekers van den Dieren tuin te 's Gravenhage, die er de moeite voor over heb ben kunnen dich bijna dagelijks vergasten aan een in de dierenwereld zeer bijzonder gebeuren, vertelt de „Tuingida", Wanneer 's midd*«t de vee de vcgelzaal in een der kooien zich bevindende raaf van voedsel is voorzien, ziet men haar de stukjes vleesch in kuiltjes, welke zij in den grond maakt, wegstoppen. Na eenigen tijd komt een zwart-witte kat naar de kooi van de raaf wandelen en gaat op haar gemak voor de tralies zitten Wat men dan ziet is bijna ongelooflijk. De raaf haalt telkens een stukje vleesch uit den grond en brengt dat voor de tralies op de plaats waar de kat zit. Kan deze het daar met haar poot niet gemakkelijk genoeg pak ken, dan brengt de raaf het stukje vleesch met haar snavel tusschen de tralies door en duwt het naar buiten. Om van dit leuke schouwspel te kunnen genieten is het raadzaam niet te dient bij de kooi van de raaf te komen, maar even te blijven wachten bij de kooi van de uilen. -Een trein overvallen. Naar uit Guadalajara wordt gemeld, heeft tusschen die plaats en Mexico-City een troep van 20 bandieten een trein aangehouden Zij vermoordden het meerendeel der passagiers en van het militaire escorte en staken vervolgens de trein in brand die met de lijken der slachtoffers verbrandde. Men ge looft, dat slechts 7 leden vsnhet militaire escorte er net leven hebben afgebracht. De dieven zijn met hun buit van 200.000 peso's op de locomotief ontkomen. Verdere bijzonderheden ontbreken. De bende wordt door troepen nagezet. De uitgeschudde reizigers, die aan den bandietenaan- val op den trein ontkwamen en van alles beroofd te Guadalajara arriveerden, hangen ontzettende tafereelen van het gebeurde op. Ruim 50 Mexciaansche reizigers werden in koelen bloede vermoord, onbeschrijfelijke tooneelen vielen voor. De vloer der wagens dreef van bloed; terwijl de opgesloten passagiers om lijfbehoud smeekten, werden velen, die zich zelfs niet tegen de rooverg verzetten, letterlijk geslacht. De doodskreten van de gewonden, toen rijtuigen door de vlammen werden verteerd, waren ontzettend om te hooren. Tenslotte reden de bandieten In razende vaart naar Yurequaro,plun derden die stad en vluchtten dan de bergen in. Een treinconducteur vond eindelijk na een geheelen nacht te hebben rondgezworven een telegraaflijn, die niet af gesneden was, en zond met een bede om hulp bericht van het gebeurde, waarop onmiddelijk hulptreinea met troepen naar de plaats van het ongeval snelden. Nadere berichten melden dat de minister van Oorlog heeft bekend gemaakt, dat federale troepen de bandie ten, die Zondag een trein overvielen, hebben omsingeld. Gedurende den strijd doodden zij verscheidene derban dieten en namen 8 hunner gevangen, die terstond ter dood werden gebracht. De geheele buit is teruggevon den de overige bandieten zijn verstrooid. Roojmoord. Twee dieven hebben te New-York twee juweliers met zware revolvers neergeschoten mid den op straat op de Vijfde Avenue, 's ochtends op een druk uur, en hebben zich ratster gcma&fct van twee zakken ongeslepen diamanten ter waarde van meer dan i 00.000 dollar. Zij zijn daarna in een automobiel ont komen, ondanks een hagel van kogels, door de politie op hen gericht: De laatsten der maya's. De Londensche bla- den wijden veel aandacht aan een 12-jarig meisje, dat uit Britsch-Honduras is gebracht door den heer Mitchell Hedges, die een ontdekkingsreis heeft gemsaktin deze centraal Amerikaansche kolonie. Het meisje, Emalia Vasquez geheeten, is een Indiaansche van het Maya-ras. Zij heeft geprononceerd Mongoolsch type, lichtbruine f(elaatskleiir en een schat van blond haar. Zij is geboren n een dorp, dat op een uitgebluschten vulkanischen krater is gebouwd nabij Lubaantun, een stad uit de oudheid, welker overblijfselen ontdekt zijn door Mitschell Hedges. De ontdekker vertelt, dat de vijftig menschen van haar stam, welke in ellendige omstandigheden in dezen krater bij de ruïnen van de huizen hunner voor vaders wonen, de eenige overblijvenden zijn van het Voor kleine zaken, dia gaan Casta bezitten drukken wij tagen iéir la ga prljzan Noordstraat 44 Vllsslngtn Lange Delft B144 Mtddelb. Sroote ras der Maya's, dat eeuwen terug een hooge eschsving en welvaart genoot en welks land bedekt was met groote steden. Hedges gelooft dat de ge schiedenis der Maya's wel dertigduizend jaren teruggaat Deze laatste der Maya's vormen, naar hij zegt, den meest interresanten stam, welken hij ooit gekend heeft Deze menschen geven nimmer blijk van eenige emotie. Zelfs onder de vreeselijkste pijnen krimpen zij nimmer ineen of uiten een klacht. Zij zien in alles wat gebeurt voorteekenen en bovennatuurlijke machten. Zij sterven uit, bij gebrek aan wilskracht en uithoudingsvermogen. Mitchell Hedges is weer op weg ussr Britsch Hon duras om zijne onderzoekingen te nervstten. Hij wordt vergezeld door kapitein joycovan het Britsche museum Een zonderlinge geschiedenis. De rijks politie houdt zich te Haastreoht bezig met een zonder linge zaak. Zondag 3 januari kwam op den Haastrecht- schen Dijk op de hofstede van den landbouwer K. een man, die voorgaf te zijn de hoofdcommissaris van politie te Utrecht, de heer Schuitemaker. De man, die een 2S ik 30 jaar leek te zijn, was van middelmatige lengta blond van uiterlijk en gladgeschoren. In zijn gelast had hij verschillende vetpuistjes. Hij trad op met zekere waardigheid en beweer de onderzoek te moeten doen natr valsch bankpapier, dat in omloop was. Hij vroeg den boer zijn bankpapier te mogen zien, aan welk verzoek deze voldeed. De bezoeker naaide een lijst tevoorschijn waarop een groot aantal nummers geschreven stonden toen een der nummers op de lijst bleek te kloppen met een nummer van een bankbiljet, nam hij dat biljet het was er een van 10 gulden in beslag, zeggende dat het valsch was. Voor het biljet gaf hij een kwitantie met den naam Schuitemaker, commissaris van politie. Den volgenden dag kwam aan de hofstede van den zelfden landbouwer weer een man, met een stofbril op, en heel anders gekleed dan de bezoeker vandevprigen avond. Deze man beweerde de broer van commiisa'*ii Schuitemaker en rechercheur te zijn. Hij wilde In de Pleats sen Ultrospsr van 4 regels, of aoht of Ben, Succes zal men ten allen tijde xlen I 1 I I I I 28 „Ik heb honger!" klonk het den ouden man nadruk kelijk in de ooren. De toon dier stem joeg Ivo een bangen schrik in het hart. Hij ging een stap achteruit, en toen eerst zag hij de ellendige icleeding van den zwerver. „Kom", sprak hij, hem bij do hand vattende,, kom, gij zijt arm, gij zijt ongelukkig en als iedereen u ver stoot, zal de grijze Ivo u nog altijd ontvangen." Frans trad binnen en zette zich zwijgend aan de tafel neer. Hij scheen ongevoelig voor de woorden des school meesters, en staarde strak voor zich heen. Ivo haalde brood en zette het hem voor. De bedelaar sloeg er de hanop en at met eene graagte, die men verslindend zou hebben kunnen noemen. De arme schoolmeester •to d op eenige schreden van hem en wachtte naar een wo rd, naar een gebaar, naar eenen blik van Frana, welke hem over de ledigte In het huis, over het afzijn van Clara zou ondervragen. Niets echter kwam dewen- schen van den ouden man voldoen j de jongeling ver slond het hem voorgezette brood en zweeg. Die ijskoude onverschilligheid deed den ouden man zeer. Herhaalde malen haa hij den naam van Clara op de lippen, om hem aan het oor van Frans te doen sui zelen, en misschien hierdoor nog eene der snaren van Sevoel en liefde in zijn hart te doen trillen. Te vergeefs at hart scheen verstaald tegen al de zoete indrukken van voorheen. De grijsaard greep eindelijk moed toen Frans van tafel opstond, en zei de met eene stem welke de diep ste aandoening aantoonde „Clara De jongeling stond stil en zag naar de deur. „Frans ging de schoolmeester voort, „gij hebt haren naam nog niet over de lippen laten vloeien, en toch was een der laatste woorden, die zij gesproken heeft, uw naam." „Waar is zij I" vroeg de hardvochtige op kouden toon. De grijsaard trad nader, opende de deur en de hand dea jongelings grijpende, geleidde hij hem naar buiten. „Ginds", sprak nij ontroerd en wees mst den vinger naar het kerkhof„ginds slaapt zij naast Martha Frans, In den naam van God, in de naam van de liefde uwer moeder en van mijn kind, geef een traan aan beider nagedachtenis." Een sombere aandoening scheen den jongeling te be stormen. Ivo dacht aan inkeer. Hij zag strak naar het gespannen oog des jongelings, of daarin niet een traan kwam perelen. Er heerichte zichtbaar een strijd in do ziel des weergekeerdendoch deze verstiet de goede denkbeelden, en zich tot den grijsaard koerende, deed hij eene dier vragen, waarin aT de verhardheid, al de boosheid van zijn gemoed doordrong. „Hebt gij geen geld V" De oude man stond als verpletterd. Geld I hfj vroeg hem geld, als hij hem smeekte een enkelen traan te plengen op het graf zijner moeder en op dat van Clara. „Geld 1 zegt gij, Frans, geldWat zi)t gij diep be dorven Weerhoud die dreigende beweging van uwen arml Hef de handen niet op tegen hem, die eens uw )leegvader was, die u nog bemint, al beloont gij zijne iefde ook met ondankbaarheid! Frans, gij hebt mijn Kind misschien den dood aangedaan, nadat gij u onder iet dak, dat u eene schuilplaats bood, aan eene on* toerende misdaad hebt sohuidig gemaakt. Ik had u kun- nen vloeken, ik heb u vergeven. Ach, ik smeek u, bi) de heilige schim uwer moeder „Zwijg!" riep de jongeling. „In den naam van die moeder, wier graf gl) miskent. Hoort gij dan de stem van uw geweten niet meer, die uw toeroept „wee! wee, wie zijne moeder miskent!" „Zwijgbulderde de vagebond en atak zijn handen weer dreigend uit. „Zwijg! Geef mij wat mij van de erfenis toekomt, en ik zal voor eewig heengaan." „Van de erfenis uwer moeder 9 Gij dwaalt, kind. Weet 5Ij dan niet, dat zij van gebrek gestorven is 9 Wsst gij an niet, dat al wat zij bezat nauwelijks genoeg was om hare schulden te betalen Y Gij zelf hebt haren laat sten schat, het gouden kruis „Zij had eene woning 1" onderbrak driftig de |onge* ling, als wilde hij met die pijnlijke herinneringen afbreken. „la, Frane, maar zij was zwaar belast." „Neen, neen I Gij hebt mijn geldgij zult het mij geven." „Frans, God ie mijn getuige, dat ik nlete bezTic I Dat ik zelfe veoi van mijne penningen aan uwe moeder ge geven heb, om haar te helpen, om haar te ondersteunen." „Gij liegt." „la dat een woord jegens m!) Gij hebt dan een wel hevigen haat tegen den ouden Ivo opgevat I Wat heb ik u toch misdaan 9 Herroep dat woord, en laat ona vrienden zijn." „Ijdele woorden! geef mij geld of..." En bij die woorden greep Frana den grijsaard b(j de borst, en stiet hem ter aarde. „Genade, Fransheb genade met mij I" kermde Ivo. De misdadige jongeling had geen gevoel van genade in de ziel. Van onbedachtzaamheid, fn het losbandige, daarna in de landlooperij, in het wanbedrijf vervallen, had hij elke edele opwelling in zijne borat gesmoord. Het onkruid had de goede vruchten van voorneen ver drongen en verstikt. (Wordt vervolgd.) WegelingsTlieuwsblad mmmmmamm1 'r i i mi* H H

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1