H.WEGELING en dan bod DRUKKERIJ 1 WINKELBONNEN HET ÉÉNE ONRECHT EERSTE BLAD Aan onze Abonné's Onze Postabonné's WEEK-OVERZICHT u« jaargang vrijdag s januari 1026 DRUKKERIJEN I WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper in de krant WM Helpt U uit den brand 11 Ne. 1 EEN DER BESTE Bureaux mx UrroAvni DRUKKERfl H. WEOELWO NoORDmUAT 44 Tn. 190 Pomsmoiio Na 40 am pes s t ll FRANCO PQI POST 05 CENT LOSSE NUMMERS CENT —i VM 1—4 RBQELS CO CENT, EDBRB RBOBL USER 15 C8MT. MQEZONDEN MEDEDEEUNOEN CO CENT PER REQEL (dubbele kolom) BQ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 8.- per plaatsing- BIJ meerdere plaatsing, speolaal tarief. wordt bij deze kennis gegeven dat, te beginnen op Za terdag 9 januari en de daarop volgende week deabon- nementskwitantiea zullen worden gepresenteerd. De Administratie. verzoeken wij beleefd hun abonnementsgeld per giro te voldoen. Dit is de goedkoopste wijze en kost U slechts 5 cent voor verzer den. Giro-biljetten worden door ons niet meer Ingeslo pen, daar dit voor ons te omslachtig is. Men storte dus op onze postrekening no. 51407 vóór Zaterdag 23 Januari a.s. 55 cent. Over abonnementsgelden vóór dien tijd niet betaald wordt met bijtrekking van 15 cent incassokosten be schikt De Administratie. Moord. Vrijdagnacht te ongeveer half een zag een heer, inwoner van Amsterdam, die te Groningen bij een familie op bezoek was en de Zwanestraat passeerde, voor zich een juist uit het Soephuisstraatje gekomen Iongen man Ioopen, wiens gang onvast was en dron- [enschap deed vermoeden. Spoedig daarna stak de slingerende man de straat over en viel neer. Hij richtte zich nog weer op, doch zakte rochelend in elkander. Het bleek, dat hij bloedde. De voorbijganger, geassis teerd door een ander waarschuwde de politie, die on- middelijk met een brancard naar de Zwanestraat vlak bij den ingang van de Boteringestraat vertrok. De in spects van dien«L meunde nog gtiingu teekenen van leven te bespeuren bij den blijkbaar hevig verwonden man. Met spoed werd het slachtoffer naar het hoofd bureau van politie vervoerd. De politiedokter, die in al lerijl was verschenen, constateerde echter, dat de met een mes op zeven plaatsen gestoken man reeds was overleden. De hoofdinspecteur der centrale recherche begon met een rechercheur en een aantal agenten een uitgebreid onderzoek. De vermoorde had, zooals gezegd, zeven steekwonden, in het hoofd, één in den bals de verslagene de laatste dagen omgang had. Onstwed- der bracht dien nacht zijn meisje naar huis en ver toefde nog ten haren huize, toen de dader thuiskwam. Plotseling ontstond een hooggaande ruzie vermoedelijk als gevolg van een veete, welke reeds eenige jaren moet hebben bestaan naar aanleiding van een indertijd plaats gehad hebbende mishandeling van Kolthof door Onst- wedder. Toen de mannen begonnen te vechten, vluchtte het meisje naar boven, waardoor ze geen getuige is geweest van het drama, dat zich afspeelde. De doodslag moet in de woning hebben plaats gevonden, daar bloedsporen op de wanden zijn aangetroffen. De dader is in de woning gearresteerd, terwijl de dolk waarmee de verwondingen zijn toegebracht, bij een huiszoeking in beslag genomen werd. De dader zegt in dronkenschap gehandeld te hebben n.l. één in het hart, vier en een in de pols. Uit het onderzoek is gel 19-jarige J. Onstwedder Ts, bleken, dat de verslagene de wonende aan boord van het schip zijner ouders alhier. De dader is de 18-|arige H. Kolthof van beroep matroos die juist enkele dagen ten huize van zijn halfbroer. H. B., wonende in het Soep huisstraatje logeerde. Bij deze B. woont ook tijdelijk in een zuster, met wie en niet te hebben kunnen vermoeden, dat de gevolgen zoo ernstig hebben kunnen zijn. Het lijk is naar het ziekenhuis overgebracht waar de sectie plaats vond. Tram in de rivier gestort Een wagen van de gemeentetram te Tacona (Washington) is door een open brug in de rivier gestort. Vier passagiers zijn ver dronken, vier andei e moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De wagenbestuurder deelde mede dat de rem men niet werkten. Duikers onderzoeken, of er nog lijken in het wrak van de tram zijn. De autob u's ramp te T^holen. Is geheel het eiland Tholen diep onder den indruk van deze vreese- lijke ramp, in Poortvliet is de droefheid wei het meest aangrijpend. Hier kende men de omgekomenen zoo goed. Het waren allen ingezetenen of oud-ingezeten.^t Geheele dorp is dan ook in den rouw, meld ae „Zeeuw." Bijna overal zijn d< r:'toont cicn z(;?ï innige deelneming met de slachtoffers. De twee gezusters Krijger waren op bezoek geweest naar haar getrouwde zuster te Etten-Leur. Toen de kap Voor kleine zaken, die geen Cassa bezitten drukken wij tegen z r lage prijzen Noordstraat 44 Vlisslngen Langs Delft B 144 Middelb. hij gaf oken zich kalm over, het stuk estoken had, aan een toegescrts- de aanvaller op en staal, waarmede hij ten persoon ter hand stellend. Het was een dertig een timeter lang stuk van een degen. Het meisje dat op straat neergezonken was, bleek niet minder dan zeven steekwonden bekomen te hebben. Ze moest naar het ziekenhuis worden vervoerd en werd aldaar ter verple ging opgenomen. De daaer, die zeide zijn euveldaad van de bus gelicht werd, kwamen ze gearmd drijven. Een broer van deze twee omgek van den wal af getuige van het ongeluk. boven omenen was Mej. Franken was met haar zoon en dochter op be zoek geweest bij een familielid ddt in het ziekenhuis te Bergen op Zoom verpleegd wordt. Het verlies in dit ge zin is ook zeer groot. De omgekomen vrouw was n.l. moeder van negen kinderen, waarvan de jongste vijf maanden. Een gevaarlijk jongmensch. Op Oudejaars avond was te 11 uur de 23-jarige P. G. H. fn de Oranje- boomstraat te Rotterdam, waar ze woont, op weg naar huis. Plotseling stoof er een opgeschoten jongen op haar af, die zonder iets te zeggen met een scherp voorwerp begon te stsken. Het meisje gilde om hulp, met het ge volg, dat eenige burgers kwamen aanrennen. Toen hield 27 Bij die woorden had zfj zich dichter bij haren vader trachten te dringen, alsof zij voor den naderenden dood beefde. „Ik wil nog niet sterven 1" had het meisje ang stig gezegd en zij klampte zich aan Ivo vast, alsof hij voor haar het leven geweest wars. „Heb moedl" bad de oude man diep "Denk op den hemelschen Vader, bid Hem vurig, C Zij bad en Ivo voegde zijne item bij de hare. aangedaan. J, Clara I" voegde zijne item bij de hare. De rust daalde In naar neer. Een zoete glimlaoh ?iVer .h#t diP z,ake *weven. Het was alsof een liefdevol beeld haar tegenlachte. Arm kindl zij dacht misschien In den engel des doods dis haar wenkte, haren bruidegom te zien. Haar brekend oog wae ten hemel gewend, hare lippen baden, zij hief hare rechter hand bevend in de hoogte. De oude man zag onrustig naar dat bezield gelaat, zacht murmelde tl) eenige woorden, dan viel de arm neer, haar hoofd zakte tegen het hoofd van Ivo, en haar laatste ademtocht kwam om de lippen dee vaders spelen. rr Hare ziel steeg ten hemel. Jv° ftaf beginne vrijen loop aan zijne emart. Hij wilde zijn kind, met eene «tem waarin snikken klon ken, I" het leven terug roepen, hij kuite dat koud wor dend voorhoofd. hij drukte hare handen aan zijne borat "nuJlmu 1 Mlj ?!"kn®toe slechts een lijk. C'ndelIJk werd hij gelaten. Hij betrouwde op God, en ged«oht den wijegeer die zèide i „een grijsaard van zeventig jaren, moet zich niet meer beklagen over de rampen des levens." HIJ had reeds veel zolder morren verdragen an zou hii wintr*un Hll kil a mal rian eenen voet in het graf stond 9 Met een diep gewond hart, zat de oude schoolmees ter voor het doodbed. Soms stond hi) op, trad in de kamer heen en weer, hield voor het venster stil, en het oog naar den zuiveren hemel gewend, had hij met aan gedane stem gebeden „God 1 die op ons neerziet, wend eenen blik op den armen grijsaard, die zonder steun op deze aarde om dwaalt. Ik mor niet om hetgeen mi) ontnomen is neen 1 Mijn kind zal gelukkiger zijn bij dan wel hier. Maar het lijden des levens is zwaar voor sen ongeluk- kigen zwsrvsr. Laat den geest van Clara mij onderiteunsn tot aan hst graf, dat nist ver meer zijn zal. Vader, heb genade met mijlaat mij spoedig het afgematte hoofd op den peluw uwer aarde ter ruste leggen." En zich omkeerende, had hij, bij het koude lijk van zijn kind, gezegd s „Rust zaoht, Clara, martelares der wreede liefde. Ik ook zal weldra komen, daar waar geen lijden ons meer foltert. Geef daar reeds voor ml) den kus van het her denken aan den geeet der arme Martha I Kom weldra, aan gene zijde des grsf, om den ouden liider te onder steunen tot voor den rechterstoel van den Almachtige Ik ween niet meer, Clara. Ik zit gelaten den dood te wachten. Rust zaoht I Rust zaoht r en hij zoende het marmeren voorhoofd. Des morgens vonden hem de buren voor het bed van Clara zitten. Het was eenlgen tijd, nadat men Clara'e lijk In de laatste rustplaats had neergelsgd, dat een man met een slecht uitzicht, met gescheurde en gehavende kleeren, het huis van Ivo naderde. Hos meer hij naderde, hoe meer aarzelend zijn voetstap werd. Hij echeenlang be- eluitelooe, maar eindelijk moed scheppende, stapte hij edreven te hebben, wijl hij ineens een opwelling gekre- en had, om iemand te vermoorden, is op het politie- ureau aan de Nassaukade in verzekerde bewaring ge steld. 't Is G. v.d. T„ 18 jaar oud, los werkman, hij woont op den Feijenoorddljk. Nadeel!ge gevolgen. Sinds de verbindinge- dijk van WierTngen met den vasten wal is totstandge komen, is het met de rust op Wieringen gedaan. Vroe ger kwamen op het eiland inbraak of diefstal zelden of nooit voor, maar thans is dit anders. In het afgeloopen jaar is reeds een paar maal ingebroken, doch de bru taliteit der heeren neemt toe. Nieuwjaarsmorgen n.l. heeft men getracht zijn slag te slaan ten huize van den juwelier H. G. Rump. Een spiegelruit werd ingeslagen. De bewoners, wakker geschrikt, ijlden naar beneden, doch dó itlbreket* .iauuoh .ecut» het hazenpad gcKozen. Zij hadden gelegenheid gehad acht horlogekettingen mee te nemen. Goed ingezet Zelden is een nieuwjaarsnacht te Berlijn zoo rumoerig geweest als ditmaal. Bij vecht partijen en andere incidenten werden niet minder dan zes personen gedood en 353 gewond, In het geheel zijn 450 personen gearresteerddie op 37 na later weer in vrijheid zijn gesteld, 11 personen hebben gepoogd zelf moord te plegen. Tellen van reizigers. Ten einde de bezetting der treinen oij Zondag te kunnen nagaan zijn 1.1. Zondag en zullen op Zondagen 10 en 17 januari a.s. van alle stations der Ned. Spoorwegen de reizigers per klasse geteld worden. toe en klopte op de deur. Geene stem, geen geluid antwoordde. De vreemdeling vestigde middelerwijl zijne blikken rondom zich. Er was eene groot© verwaarloozing in alle voorwerpen op te merken, riet gras schoot welig tus- schen de steenen opde spin weefde ongehinderd haar web tegen de la lood gevatte ruiten, waarvan er eenigen gebroken waren, en die, bij den minsten zucht van den wind ratelden, de bloemen, die op de vensterbank ston den. waren geknakt of verdord. H j op t sen oogenblik gewacht ts nebben, niemand hoorde komen, wilde hij heennaan, op dat oogenblik werd de deur traag id en het bleeke gelaat van den echoolmeester Nogmaals klopte hij op de hulsdeur en toen hi), na nebt at öi geld vertoonde zich. De schooier boog verlegen het hoofd, itak de hand voor eene aalmoes uit, en stamelde i „Geef mij een stuk brood." Die stem schokte den schoolmeester. Plotseling treedt hij toe, staart dsn arme strak Inde oogen en hem tot zich trekkende, roept hij uit i „Frans I Frans!" Hij was het inderdaad. Met neergeslagen blik, Het Frans zich door den ouden man aan de borat knellen. UB komt om mij nog eene, aan den lioord van het graf, omhelzen." „Kindl" snikte de schoolmeester, gij komt dan terug ml) och De jongeling gaf geen antwoord. „O, ik dank God, dat hij u nog eene voert," eprak de grijsaard voort. „Waarom toch zljt mij ontvlucht I Dacht gij dan, dat ik u veritooten zoude om eene enkele misgreep V Gij hebt mij elecht beoordeeld Wae ik dan uw tweede veder niet 9" (Wordt vervolgd). van Dl d i k ooio wirk LÏVIREN, II noordstraat 44 tblifoon no. 180 vlissinqen Wegeling'sïïieutvsblad .e-.t «vi ;n, waicu uivciuuiu.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1926 | | pagina 1