H.WEGELING Vraag en Aanbod KERSTNUMMER HET ÉÉNE ONRECHT DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEGELING's NIEUWSBLAD WEEK-OVERZICHT WIJ moesten onze voorraad DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN BERICHT. Een Uitroeper In de krant H Helpt U uit den brand II A SI* JAAROANO VfttJDAQ 1» DECEMBER 1928 No. BO dib dobd werk LBVBNBN, IB EEN DER BESTE Bureaux van Uttoavb DRUKKERIJ H. WEQEUNO Hdosdstraat 44 Tel. 130 vussmob DRUKKERQ DB LAWOE JAN 40 CENT PER 1 MAANDEN, FRANCO PER POST 90 CENT LOSSB NUMMERS 9 CENT Advertentieprijs: Van 1—4 rboels 60 cent, kdbrb reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) By CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f6.- per plaatsing. BI] meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zl] die xleh mei Ingang van 1 Jan. op ons blad wensohen te abonneeren, en zloh thans opgeven, ontvangen de tot dien datum versohljnende nummers GRATIS. DE UITGEVER, Met het oog op de Kerstdagen en het Nieuwjaar zullen de eerstvolgende twee nummers van Wegeling's Nieuwsblad één dag vroeger versohljnen dus op 24 Deo. en 31 Deoember. Beleefd verzoeken wij heeren adverteerders en agenten de advertenties voor deze nummers één dag vroeger In te zenden als ze gewoon zijn. VRAAQ EN AANBOD Dit keurig uitgevoerde Kerstnummer is juist gereed gekomen en wordt ep de-dorpen tegelijk met de krant bij de abonné's thuisbezorgd. In Vlissingen, Middelburg en Souburg krijgen de abonné's, om beschadiging te voorkomen en om een goede bezorging in de hand te werken het morgen (Zaterdag) apart bezorgd. Diegenen, waarvan we nog onbetaalde abonnements kwitanties hebben, kunnen ook geen aanspraak maken op dit Kerstnummer, Nieuwe abonné's, die het eerste kwartaal 1926 vooruit betalen, krijgen het Kerstnummer gratis. Enkele exemplaren zijn nog k 25 ct. beschikbaar. Red. De Oplossing van de QR00TE RECLAME-WEDSTRIJD, uitgaande van het „VERKOOPHUIS AMERIKAAN" te MIDDELBURG, vindt men hieronder vermeld „Verkoophuls Amerikaan" la toch voordeellger. De Redactie. Tegenwoordigheid van geest. Een New Yorksche tooneelspeelster miss Amelia Bingham, heeft door haar rapheid van tong kunnen voorkomen, dat die ven zich van het meerendeel harer juweelen hebben meester gemaakt. Op zekeren dag namelijk vervoegden zich twee heeren aan haar woning. De dienstmaagd, die hun de deur opende, hielden zij met revolvers in bedwang, terwijl zij haar dwongen, hun de weg te wijzen naar de kleedkamer harer meesteres. Op weg daarheen kwamen zij nog een paar andere leden van het dienstpersoneel tegen. Toen dezen om Htilp begonnen te schreeuwen, werden zij on- middelijk door de heeren gekneveld. In de kleedkamer vonden de roovers echter niets en daarom vervolgden zij hun weg naar het boudoir der actrice. Deze had echter de hulpkreten van haar per soneel gehoord en toen zij bemerkte, wat er aan de Visitekaarten, niettegenstaande wij op een groote toeloop rekenden, toch nog aanvullen. Wij kochten ze weer van de zelfde prima kwaliteit en tegen de bekende lage prijzen. Visitekaarten bestelt U alleen bij DRUKKERIJ H. WEGELING I Drukkerij De Lange Jan hand was, wierp ze zich op haar bed, in welks matras voor een waarde van zestigduizend gulden aan juweelen was verborgen. Even later kwamen de beide roovers binnen. Zij bon den ook haar en begonnen het geheele vertrek overhoop te halen. Doch niets werd gevonden en geen van beiden kwam op de gedachte, dat de gezochte buit zich wel eens in het bed zou kunnen bevinden. Miss Bingham die nog altijd gebonden op haar bed en cp haar juweelen, lag, vatte de situatie niet al te tragisch op. Integendeel begon zij de twee heeren aan te vuren, toch maar vooral goed te zoeken. De beide roovers schepten behagen in de geestige opmerkingen van hun slachtoffer en een van hen leidde de conver satie zelfs in een min of meer wetenschappelijke richting. De ander evenwel bepaalde zich meer tot het eigen lijke doel hunner komst en toen hij ten slotte met ju weelen ter waarde van vierduizend gulden, die hij in een aangrenzend vertrek had gevonden, naar zijn metgezel teruggekeerd was, verdwenen zij beiden, na met een be leefde buiging van miss Bingham afscheid te hebben genomen. Kort daarop slaagde deze erin zich van haar banden te bevrijden en toen kon zij bij de politie aangifte van de grootendeels mislukte berooving doen. Godsdienstwaanzin. Te Veslo (Italië) hadden de twee gezusters Cattanco,, herla?ldelijk te kennen ge geven een kind te willen offeren. De buren hechtten niet veel waarde aan de uitingen der beide vrouwen. Toen de zusters Cattanco er eindelijk in geslaagd waren 'n 7-jarig knaapje in haar huis te lokken, haastte de ver schrikte moeder zich naar de woning. Voor het huis gekomen hoorde zij drie revolverschoten. Meenende dat men op haar zoontje had geschoten, riep zij in allerijl de hulp der politie In. Deze werd bl) aankomst met re^ volverschoten ontvangen door de twee vrouwen, die de woning hadden gebarrikadeert. De deur werd ingebeukt 24 Vergeeet uwe moeder nooit, kinderen zf) was braaf en goed, en nu gij haar niet meer ceren kunt in haar leven, eert dan nare nagedachtenis door uwe deugden." Onder het uitspreken dezer woorden was Clara lang zaam op de knieën gezakt (Prans volgde onwillekenrig haar voorbeeld, en wendde ontsteld zijne blikken van het graf. Ivo stond recht en bad t „Martha, gij, die uit de hemelen op ons neerziet, ver geef ons wat wij misdeden. Wl) zijn zwak en vallen licht vaardig in de bekoring, maar wel hem I die terugkeert op het pad des vredes. God I gij zelf leerdet ons bidden vergeef ons onze schulden... Vergeef ze ons, VaderI en herinner u de onvolmaaktheid uwer kinderen I" De schoolmeester wierp een smartelljken blik op Prans Door duizende gevoelens ontroerd, volgde de jongeling den goeden Ivo. (Tiara hield gedurig de hand van den vriend harer jeugd vast en troostte hem. Zij leed veel, omdat zij hem lijden zag. Zij sprak hem van die zachte woorden toe, welke hem vroeger zooveel troost schon ken zij liet hare schoone oogen, door tranen gevuld, zoo liefdevol op den weergekeerde rustendoch deze hoorde, deze zag het niet. Prans geveelde op dit oogen- blik niet alleen smart over den dood zijner moeder; maar ook wroeging over zijn boos gedrag. De soldaat vond in de woning des schoolmeesters een ouderlijk huie terug; echter waa hij dldr niet op tijne plaats. De vermaningen des meesters, hoe zacht aardig ook, waren hem laatig. „Die kerel ie een eeuwig rondwandelend aermoon I" mompelde hij soms. Hij vreesde natnurlijk over het verledene te apreken, en waa tevreden dat de boerenkiel de uniform weer vervangen had. Tel kens echter als Clara hare oogen tot hem opsloeg, of zij hem een woord scheen toe te sturen, ontstelde hij hij vreesde dat zij hem rekenschap zou vragen over het gouden hartje, hetwelk zij hem bij het vertrek gegeven had en dat, even als het kruis zijner moeder, even als het gezonden geld, in den maalstroom der verkwisting verdwenen was. Maar Ivo en Clara zwegen; zij zagen wel dat de herinnering den jongeling pijn deed, en dit gevoel scheen Ivo het bewijs van terugkeer tot het goede. Naarmate de goedheid en liefde in de trekken en handelwijs van Ivo en Clara duidelijker uitschenen, kreeg Prans zijnen moed terug en begonnen de opgewekte driften van het kazerneleven, opjnleuw in zijne ziel te vonken. Uit oude gewoonte ontsnapte den jongeling soms een vloek, een schandelijk woord; hij ging naar de herberg, had afkeer van het werk, en de schoolmeester vernam in het dorp, dat Prans gaarne speelde en lichtvaardig twistte. Dat deed Clara veel verdriet en de oude schoolmees ter verraste haar niet zelden In smartelijk nadenken ver zonken. Hij begreep die droefheid i indien Prans dat leven voortzette, zou haar vader hem niet langer in huis duldenhij zou zelfs in het dorp met afkeer wor den nageoogd en wat toekomst was er voor hem, voor haar zonder de achting en de liefde der dorpelingen f Uiterlijk werd zij koeler voor den jongelinginnerlijk had zij hem liefmaar de koelheid trof hem niet meer. Tot die koelheid had het volgende gesprek gewis veel bijgedragen *J9„Prana", had zij eens gezegd, een helderen toon aan hare stem gevende, „iaat mij nu het gouden hartje zien, dat ik u bij ons afscheid gegeven heb. Gi] beloofdet mij toen dit immer te zullen bewaren." „Een gouden hartje „Hoe, zoudt gij dat kleinood niet meer bezitten F* „Och, wat is er aan gelegen, kinderachtig meisje I" „Prans, het was van mijn moeder I" „Nu ja, ik herinner het mij, maar men heeft het mi) ont stolen." Dat griefde haar diep, zeer diep. „Kom, dwaas kind, treur om die kleinigheid niet. I« het mijne schnid dat de kazerne opgekropt is van dieven f En zoudt gij mij juist daarom minder genegenheid toonen?" „Neen Maar wi familie-stukken gehec maar ik had toch ge in onzen eenvoud, zijn aan die ht. Noem dat veroordeel of hoe ook hoopt, dat gij het verdwijnen van die kleinigheid met" mij zoudt betreurd hebben." Prans lachte en ging heen, en juist dat gelach had "haar pijnlijk getroffen en haar overtuigd, dat de jonge ling alle ae gevoelens van huiselijken vrede uit zijn hart had gebannen. Toch verzweeg zi) die opmerking aan den schoolmeester, Op een avond zat Clara In het prieel, dat achter in den kleinen hof stond en vlak tegen den doornehaag aanleunde, welke laatste den hof aes schoolmeesters van het voetpad en de weide akkers scheidde. 'tWas daar een recht lief en rustig zitten, onder het dichte loof der winde-planten, die telken morgen met honderde nieuwe, friasche donkerblauwe en rooskleurige kelken overetrooid waren. De schoolmeester kwam er, tn zijne uren, zitten lezen Clara naaide of breide er, en lustte het hun de vlakte te zien, dan moest men slechte de kleine groene deur, ter zijde in de haag, openen en men staarde over ak ker en weide, door een blauwen gordel bossohen beperkt en achter welke de zon stralend, vonkelend, brandend onderging. (Wordt vervolgd.) VAN DB NOORDBTIKAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINQEN Wegeling's ïïieuwsblad POSTRBKENOia Na 54407 B 444 Ver is niet dichtbij. Tegenwoordig is een ieder behoorlijk gekleed. De trek naar Amerika ia den laatsten tijd minder groot dan veor den oorlog. Een dorp op Walcheren, van wier Kerk in vroeger tijd de torenspits is weggeschoten, heet Veere en trekt 's Zomers tooh veel bezoekers. Een huls waar men iets verkoopt, noemt men veelal een Verkoophuis. Vele menschen eten graag Vieoh. De ontbrekende letters zijn a. n. i. e. Den uitslag der toegewezen prijzen vindt men vermeld in een Advertentie in dit Nummer. De deelname was buitengewoon groot De vele ingekomen oplossingen In Dichtregelen, hebben het der Commissie tot toe wijzing der prijzen, niet makkelijk gemaakt. Uit alle Dorpen van Walcheren, uit Noord- en Zuid-Beveland, kwamen oplossingen fn; w.o. heel aardige. Wij kregen praohtlg Rondeohrlft en geer mooie Teekenlngen te zien. Velen dezer ziin dan ook met een prijs bekroond. Er zijn er evenwel ook, die de oplossing foutief of in het geheel niet Inzonden. Deze laatsten togen maar aan het dichten en vergaten In hun Ijver de oplossing te vermelden. Tot onzen split komen dezen niet voor een prijsje in aanmerking. Zoo zijn ook nog andere fouten gemaakt bij het oplossen der cijfers, hetwelk Ieder voor zichzelf uit bovenstaande oplossing zal bemerken. Dit neemt evenwel niet weg, er is door allen hard gewerkt; menigeen heeft zich uitgesloofd om In het bezit te komen van een een der mooiste prijzen en hierdoor kregen wij prachtig werk te zien. De heer Klaver heeft goed gezien, toen hij het intiatief nam tot dit plan. De Reclame heeft geweldig ingeslagen, en wij twijfelen dan ook niet, of dit zal hem tot blijvend voordeel strekken. Alle goede Oploeeere welke voor een Prijs (of Troostprfjsje) in aanmerking kwamen, kunnen deze iederen werkdag afhalen (of doen afhalen aan het aares van het „Verkoophuis Amerikaan" te Middelburg. De goede oplossers welke te Vlleelngen wonen, kunnen hun prijs afhalen aan het Bureau van Wegeling's „Vraag en Aanbod". Wij zullen zoo vrij ziin een der mooiste oplossingen in Dicht vorm hieronder te vermelden en volgende week eenige gedichten plaatsen In het Bijblad voor „Jong en Oud". Voor do toowljslng der Prijzen, leze men de Advertentie. Hoe ver men ook zoekt, elkeen is gekleed Amerika was voor den oorlog bijna voor leder gereed. Het dorp Veere heeft een kerk, waarvan de spits weggeschoten; Tooh wordt het veel bezocht, zoowel door kleinen als grooten. Een huis waarin men verkoopt, wordt een verkoophuis genoemd. Maar niet eik verkoophuis wordt als soliede geroemd. Vele soorten vlsoh kan men eten, 't zij gebakken of gestoofd. In dezen tijd (Si Nicolaas) wordt In advertenties van alles beloofd; Vooral In confectieelke firma noemt zich de beste Maar de ondervinding die zegt U voorzeker ten leste Dat van al die schetterende adverteerders gewis Het „Verkoophuls Amerikaan" toch voordeellger Is. Met deze laatste regel is de oplossing gevonden. Ik hoop op een Klokje, ik zeg 't U onomwouden. J. N. W. M. Noordstraat 44 Vlissingan Lange Delft 144 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1