H.WEGELING Draag en rfanbod Uitslag 21ste Prijsvraag DRUKKERIJ HET ÉÉNE ONRECHT BERICHT. Als het zóó doorgaat EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT SU JAARGANG VRIJDAG 11 DECEMBER102S No. 48 DRUKKERIJEN EEN DER BESTE Bureaux van Uitgave DRUKKERIJ H. WEQELWQ Noordstraat 44 Til. 130 Vussmcm postrrkrhinq no, 51407 DRUKKERIJ DE LANGE )AN ib144 WEEKBLAD VOOR WALCHEREN PRIJS 40 CENT PER MAAM06M, FRANCO PER POST CENT LOSSE NUMMERS I CENT Advertentieprijs i Van 1—4 rboels 60 cent, iedere REGEL meer 15 cent. MOEZONDEN MEDEDEEUNQEN 60 CENT PRR REOEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 6.. per plaatsing. BIJ meerdere plaatsing, ipeclael tarief. Zl] die xloh met Ingang van 1 Jan. IMr op ona blad weneohen te abonneeren, en xloh thans opgeven, ontvangen de tot dien datum versohljnanda nummers GRATIS. DC UITGEVER, uitgeschreven door de Firma F. MALJERS A Zn. Middelburg. De uitgeloofde hoofdprijzen zijn onder de kleine 2000 inzenders(sters) verloot, met dien verstande, dat wanneer b.v. een man een geschenk lootte, geschikt voor een vrouw, hij een voor hem geschikt geschenk kreeg van dezelfde waarde en omgekeerd ook de vrouw. Behalve de uitgeloofde prijzen werden nog 200 prijzen uitgeloofd en bovendien nog extra-prijzen voor de mooie gedichten en versierde inzendingen. Voor de Firma Maljers 8; Zn. was het bijna een on begonnen werk die stapels oplossingen door te werken, na te zien en de prijzen daarvoor uit te zoeken. We vertrouwen dat het voor de Firma Maljers een blijvend succes zal zijn en zij zoodoende haar zeer groote moeite en opofferingen beloond ziet. Na loting vielen de eerste 20 prijzen ten deel aan: le prijs M. F. Koster, Middelburg; 2e lo Louwerse, Vlissingen Mina Hubrechtse, Westkapelle; B. de Nooijer, St.-Laurens Mej. C. v. Sluis, Middelburg; Mej. A. Moens, Vlissingen Mej. Dellebeke, Oost-ouuourg de 4e 5e 6e 71 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e lantje Kramer, Arnemuiden Mej. Meerman, Middelburg; M. Stroo, Vlissingen M. Geldof, Middelburg; F. N. Boen-Janse, Nieuwland; A. de Buck, Koudekerke Mej. L van Hassel, Vlissingen ij. Boucherie, Vlissingen Mej. Mej. W. Minderhoud, Westkapelle; P. Verhage, Westkapelle; T. Simonse, Serooskerke I. Bal, Middelburg Mina van Boven, Vlissingen. We kunnen nog niets vooruit zeggen, doch binnenkort denken we weer een nieuwe prijsvraag voor een onzer adverteerders te kunnen uitschrijven. Red. 23 Voor de eerste maal zijns levens was hij bevreesd, en beefde hij voor eene opperste rechtvaardigheid. Hij, hij wist wel, de hardvochtige, dat Martha den hongerdood gestorven was. IX Op zekeren avond, eenige weken na den dood der weduwe, trad een jong 3oldaat over den landweg. Zijn gAng was wankelend, alsof hij dronken ware geweest, en eenige bloedvlekken kleefden op zijne wangen. Kent gij hem niet, lezer 9 Het is Frans, die naar zijn dorp terugkeert. Welke ve ins, zie ginds d kers, de weiden, de bosschenzie, ginds verheft zich /elke verandering 1 Frans, zie ginds de daken der woningenzie, de ak- dt dorpstoren, met zijn verguld kruis, boven de boomen daar, in zijne schaduw, is het graf uws vaders, een wei nig verder ligt het huls uwer moeder, het huls vsn ivo en ClsrsKlopt u het hart niet van vreugde en geluk 9 Neen, gij denkt er niet aan. GIJ hebt op het kermis feest vsn het naburige dorp getwist, gevochten zelfs, en dat op eenige balwerpen sfstand van de woning uwer moeder; van de plaats, waar xi] u eens den af scheldskus gaf I De schoolmeester stond, in eene peinzende houding, op oen heuvel die den weg bestrijkt; doch zoodra hij op den weg den soldaat ontwaarde, snelde hl) zoo vlug ais zijne oude beenen het toelieten, den heuvel af en riep van verre reeds„Frans, Frans I" Hij klemde wel dra den weergekeerden jongeling san het hart, terwijl deze eenige afgebroken en onverstaanbare woorden hooren liet. „Wat deert u, FraneV,,. Beste jongen 1.Vanwaar die bloedvlekken op uwe wangen 9" AAN H.H. ADVERTEERDERS Nieuwsblad staat reeds vanaf de WegeÜng's oprichting bekend als no. 1 in de rij van dag- of weekbladen, waar het betreft iets nieuws te geven. Ook nu weer zijn wi) voornemens met iets nieuws voor den dag te komen. Het ligt nl. in onze bedoeling in de week van 14—19 December een Kerstnummer uit te geven. Niet maar een Kerstnummer in naam, m. a. w. een gewone courant, rijkelijk voorzien van Kerst advertenties, neen een „echt" Kerstnummer, in tijdschrift-vorm. Wij hebben ons in verbinding gesteld met verschillende vooraanstaande medewerkers, die voor ons een Kerstnummer zullen samenstellen, dat, wat inhoud betreft zoowel de verhalen als de platen enz. bij onze lezers bijzonder in den smaak zai vallen. Aan het uiterlijk wordt de meeste zorg besteed en wij twijfelen dan ook niet of dit Kerstnummer zai door velen gelezen, herlezen en bewaard worden. Om H. H. adverteerders een flinke oplage te garandeeren, zijn wij besloten, dit Kerstnummer gratis aan al onze abonné's te verstrekken. Evenwel is de gelegenheid tot adverteeren zéér door ons beperkt moeten worden. Het is niet onze bedoeling van dit nummer een extra-adver- tentienummer te maken. Er zijn dan ook maar enkele plaatsen meer beschikbaar Tot uiterlijk Maandag *4 Dec. a s. kunnen nog advertenties worden ingezonden, tenzij voor dien tijd de advertentie-ruimte is verkocht. Men gelieve ons even de condities te vragen. AAN ONZE ABONNÉ'S. Al onze abonné's zullen wij in de week van 1419 Dec. a.s. verrassen. In dien week zullen allen een gratis-Kerst nummer van ons ontvangen. Dit Kerstnummer zal verschijnen in tijdschriftvorm, voorzien van mooie verhalen en platen. De uitvoering zal mooi zijn en belooft net dus een Kerstnummer te worden, waar een ieder prijs op stelt. Zij, die zich heden nog als abonné opgeven zullen dit Kerstnummer ook gratis ontvangen. Voor niet-abonné's kost het 25 cent. UITGEVER WEGELING'S NIEUWSBLAD. P.S. De abonné's die hun laatste kwitantie nog moeten betalen, verzoeken wij dit spoedig te doen, daar wij verplicht zullen zijn deze over te slaan. „Het is niets.,, niets... Een boerenkinkel heeft mij op de kermis durven beleedigen, en ik heb „Gij heeft gevochten, Frans I" onderbrak de school meester. „Arme jongen I Wat zijt gij veranderd Dat deed Ivo 'e oog vochtig worden. Hij had het ge raden i Frans keerde met een verleid hart terug. „Gij weent, meester 9" sprak Frans, het bloed weg- wisschende„bah 1 dat is niets, oudje 1 Eene schram, bah I wordt bij ona niet geteld/' Het woord „oudje" drong den schoolmeester door de ziel. Vroeger had Frana ateed „vader" gezegddie zoete naam. welke Ivo zoo gelukkig maakte, omdat hl] Trans ais zijn eigen kind aanzag. „Vele ongelukken, Frana, zijn one sedert uw afzijn overkomen, Uwe moeder „Ha I 't la waarhoe maakt het de goede vrouw 9" „Ach, Frans, bereid u om het zwaarste te hooren, dat cij hooren kunt," „Wel nu, wat is er dan, meester f" „Zij is dood en begraven," „Wat zegt gij Dood 9" Dat woord trof den soldaat. Een gevoel van vroeger dagen drong met geweld door de ruwe korst van net kazerneleven, en er welden tranen uit zijne oocen. De schoolmeester zag het en 't deed hem goed aan net hart. „Zij heeft veel geleden," aprak hl] voort; „Ik geloof zelfs veel honger.* Eenige woorden van Hikpik over het tooneel met Martha, hadden dien verachikkeli]ken twijfel in den geest tot 31 December toe,Is heelWalcheren en vele plaatsen in Noord- en Z.-Beveland door ons van Visitekaarten voorzien. U kunt er op aan, ontvangt U een prima kwaliteit kaartje en van mooie druk, dan is dit gedrukt bij DRUKKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan De Java in Indië aangekomen Hr. Ms. krui ser „]ava" is Maandag onder grootst mogelijke belang stelling te Tandjong Priok aangekomen. Het stoomschip „Reael", waarop de leden van het Nederlandsch Ver bond en Indië Weerbaar. Hr. Ms. de „Zeven Provinciën", waar aan boord zich de commandant der zeemacht, de vice-admiraal A. F. Gooszen, bevond, benevens andere vaartuigen voer den kruiser tegemoet. Er zullen ge- durende een week festifiteiten te Weltevreden plaats vinden zoowel voor den etat-major als voor de, bemanning. Een logger vergaan. Het te Maassluis thuis- behoorende stalen loggerschip „Nelly" van den reeder K. van der Bent is vermoedelijk in den stormnacht van 25 op 26 November j.l. met alle opvarenden vergaan. Aan boord bevonden zich 5 personen n. i. 3 zoons van den reeder een kleinzoon en een Scheveninger. Te Maas sluis neemt men aan, dat de logger in den stormnacht overvaren is door het Brifcsehe stoomschip „Midland Star." Naar men zich herinnert, heeft Je kapitein van dit schip bij aankomst in den Nieuwen Waterweg verklaard, een visschersvaartuig overvaren te hebben, waardoor aanvankelijk het vermoeden rees, dat de loodsschoener van Terschelling het bedoelde vaartuig was. Thans gelooft men echter te Maassluis, dat het de „Nelly" is die door het Britsche stoomschip geramd werd. Er heeracht In het stadje groote verslagenheid. Drie gevels ingestort. Van drie huizen aan het Hang te Rotterdam is Zaterdagmiddag plotseling de achtergevel, die aan den waterkant grenst, ingestort Voorbijgangers, die op dit uur het Steiger ter hoogte Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand 11 des schoolmeesters doen ontstaan. „Zwijg, Ivo, zwijg," smeekte de 'jongeling. „En Ik, ging hij voort, als sprak hij tot zichzelven, „en ik, die het laatste wat zij misschien bez*t, in brasserij verteerde." Dat was een lichtstraal voor den schoolmeester. Haar Souden kruis had zij den soldaat toezonden, en daarna urfde zij geene hulp aan haren vriend meer vragen l „Martha, Martha/' zuchtte hij„gij beoordeeldet den armen Ivo wel slecht." Zwijgend trad de soldaat voortde schoolmeester ook zweeg over het verledene. Toen men aan de plaats kwam, waar kort geleden de woning van Martha stond, vroeg de jongeling i „Waar is zij gebleven f" „Zij is gesloopt niets is er van gebleven; zelfs geen blad van den wingert dien zij zoo gaarne verzorgde." Men naderde het kerkhof. Aan Martha 'a graf stond eene vrouw. Het was Clara. „Zie," sprak de meester, „ginds wasr Clara staat, ia het graf uwer moeder. Kom, wij tullen er heen gaan, Frans, en ar bidden." Onwillekeurig liet de jonge soldaat zich derwaarts ge leiden. Toen Clara hem van varra harkende, lilde xlj hem te gemoet, Hi) ontving haar niet warm, niet broe derlijk een donkere blos schoot over zijn wangen, en hij beantwoordde stamelend de woorden die het meisje uitsprak. Het drietal stond aan het graf, toen de school meester met èene ontroerde stem sprak i „rrans I wij hebben den laatsten adem van uwe moe der niet mogen opvangen. Zij ia alleen, alleen In haar huiske gestorvenmaar zij had den brief, die uwe te rugkomst meldde, in de hand. Er lag een zaligheid op haar wezen gespreid die ons troosttewant deze zeide de dood ha« ons, dat zien droomde, haar verrastte toen zij van uw weêr- (Wordt vervolgd.) VAN 01 Oil QOID WENK LIVIRIN, II NOONDSTRAAT 44 TCUFOON No. 1*0 VLIftAINQCN WegelingsHieuwsblad (DUBBELE KOLOM) n Noordstra&t 44 Vlissingan Lange Delft 144 Middelburg I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1