H.WEGELING Draag en Jhinbod Nog heden kunnen wij DRUKKERIJ HET EENE ONRECHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Een Uitroeper in de krant B Helpt U uit den brand i i mm J AA MM NO VRIJDAG 4 DIOCMBER18M Ne. 48 VAN DC Die aoco WERK LEVEREN,IS EEN DER BESTE NOOftDSTRAAT 44 TBLKfOON Nb. ISO VUtSINOIN bURBAUX VAN UlTOAVE J DRUKKERIJ H. WEOELING Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissimqsm Postrekening No. 51407 DRUKKERIJ DE LANQE JAN Lange Delft B144 - Midoblbuno ENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAAMDBM, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS ft CENT Advertentieprijs i Van 1—4 rbqels 60 cent, WGEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REOEL BQ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie 16.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, epeclaal tarief. ZIJ die xloh met Ingang van f Jan. op ona blad weneohen te abonneeren, en xloh thans opgeven, ontvangen de tot dien datum versohljnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. Staubert, die met ds. v. d. Bergh, predikant te Sittard Zondag per fiets kwam uit Geleen, op weg naar zijn woonplaats, werd in de nabijheid van de kolonie „Klein dorp'' (gemeente Sittart) door een troepje o Iorigens met sneeuwballen nageworpen. Een der sneeuw- >allen trof den predikant juist tegen den slaap; door de kracht waarmede geworpen was, kwam deze worp zie- ernstg aan, want onmiddelijk stortte de heer van dei Bergh van zijn rijwiel en bleef bewusteloos liggen. Voorbijgangers, die het ongeluk zagen gebeuren, snelden direct toe en vonden ds. van den Bergh buiten kennis. Gcncesku idige hulp was spoedig ter plaatse. De genees heer kon slechts den dood constateeren. D.ior dj pjlitie werd o imiddelijk een onderzoek inge steld. D t had tot gevolg, dat een der sneeuwballenwer pers werd gearresteerd en naar het politiebureau over gebracht. |eugdige onbezonnenheid, heeft hier helaas een nood lottig gevolg gehad, zegt de „Maandagmorgen." Laat het eene ernstige waarschuwing voor sneeuw ballenwerpers zijn. Vluchtelingen doodgeschoten.'Te Boeka rest is een opzienbarend proces gaande tegen een ze keren lu tenant Morareskoe, een officier van het Roe- meensche leger, hij wordt beschuldigd, als commandant van een grenswacht in Bessarabië, bevel te hebben ge geven tot het zonder vorm van proces neerschieten van vluchtelingen uit Rusland. Door getuigen, voor het meerendeel soldaten, die on der hem hebben gediend, werd verklaard, dat door be klaagde ook order was gegeven, een ieder dood te schieten, die zou trachten den Djnester over te zwem men. Degenen, die dit bevel niet opvolgden, zouden worden gestraft. Uit de getuigenverhooren is gebleken, dat Morareskoe herhaaldelijk den nacht in vroolijkheid en in drankge lagen met zijn niets vermoedende slachtoffers doorbracht die dan den volgenden morgen op bevel werden dood geschoten. De openbare meening in Boekarest is ten hoogste verontwaardigd over hetgeen uit de getuigenverhooren is gebleken. Levend begraven. Niet ver van Veendam, nabij het dorpje Annervecn ligt op een steenworp afstands van den weg een grafkerder met een vlerkante naald erop Deze behoort aan de familie L toe. Een familielid bracht er dezer dagen een bezoek en ging naar binnen, terwijl de sleutel in het slot bleef steken. Toen de heer L. binnen was, sloeg de wind de deur dicht en was L. een gevangene. Daar de begraafplaats zelden door iemand werd bezocht, mocht de heer L zich gelukkig rekenen, dat zijn familie kennis droeg, van zijn voorge nomen bezoek. Toen hij niet thuis kwam.lwerd men ten slotte ongerust en bevrijdde hem uit zijn griezelige ge vangenis. Droog A m e r l"k a. De vrouwelijke gouverneur van den Amerikaanschen staat Texas, mevrouw „Ma" Fer guson, die in de laatste dagen heftige aanvallen van haar politieke tegenstanders heeft te verduren gehad, omdat zij te lankmoedig zou zijn opgetreden tegen de overtreders van de drankwet, heeft hierop met een hef- tigen tegenaanval geantwoord, in den vorm van 'tmeest krasse anti- alcoholdecreet, dat tot nog toe in de Ver- eenigde Staten is afgekondigd. Namens den staat Texas looft zij namelijk vijfhon derd dollar belooning uit voor de arrestatie en veroor deeling van lederen anti-alcoholwetovertreder met een vermogen van minstens vijfduizend dollar. De bedoeling van dit decreet is te protesteeren tegen de veroordeeling van arme drommels, die kleine over tredingen hebben begaan en daarvoor naar de gevan genis worden gezonden, terwijl millionairs wier namen algemeen zijn bekend, er prat op gaan, dat zij in staat zijn, zooveel drank te verkrijgen, als zij willen zonder door de drankwet-ambtenaren te worden lastig gevallen. Drievoudige moord. Een beambte te Worpester is gearresteerd, beschi 1 iigd van een drievoudige moord, en wel op een 33-jarigcn man, diens 32-jarigen vrouw en hun kindje van twee jaar. Wat den dader tot deze gruwelijke daad heett gedreven, is niet bekend. D o o d e Chineezen, die eten. Emigratie-amb tenaren te Honoloeloe vonder, in het ruim van een groot passagierschip elf Chineezen, die in hun doodkisten lagen, echter voorzien van voedsel en bagage. Alle Chineezen aan boord werden daarop in hechte nis genomen. De ambtenaren meenen, dat zij hiermede een com plot hebben ontdekt, om vreemdelingen uit 'tOosten komend binnen de Ver. Staten te Smokkelen. Goed afgeloopen. Bij een circusvoorstelling in een stadje bij Le mans, ging Vrijdagavond het elec- trisch licht uit, op het oogenblik, dat een leeuwentem mer zich in de kooi begaf. De temmer schrok en liet de deur opentoen het licht weer aanging, bleken vier leeuwen uit de kooi ontsnapt te zijn, hetgeen zulk een paniek onder de toeschouwers veroorzaakte, dat 3 leeuwen voor U Visitekaarten, die als St. Nlcolaasgeschenk moeten dienen, drukken. Ze zijn een welkom cadeau, vooral als men weet, dat ze gedrukt zijn ter s DRUKKERIJ H. WEGELINQ Drukkerij De Lange Jan Lange Dalft 144 Middelburg door het gegil der vrouwen verschrikt, onmiddelijk in hun kooi terugvluchten. De vierde liep in zijn angst een vrouw en 3 kinderen omver, zonder ze verder te deren, en vluchtte naar buiten, gevolgd door den temmer en eenige helpers. Buiten woedde een sneeuwstorm en het dier bleek zoo blij, toen het de stem van zijn meester herkende, dat het als een lam terugkeerde achter de veilige traliën. De voorstelling werd echter niet meer voortgezet. Eenoudepolitiezaak betreffende een voor jaren te Deventer gepleegden diefstal met braak en geweldp'e- ging is thans volgens de „Zw. Ct." plotseling licht ge komen. Op 2 December 1918 werd aangifte gedaan van een diefstal met braak in de woning van j. Strookoppe, een 81-jarig alleenwonend man. Deze overleed 14 dagen na het gebeurde. Bij den diefstal werd f 803 uit een cassette ontvreemd. Destijds werden een paar personen gearresteerd, doch wegens gebrek aan bewijs weder vrijgelaten. Bij het onderzoek naar een anderen diefstal kwam thans ook iets meer over deze misdaad aan het licht In verband daarmede werd gearresteerd de 33-jarige ge huwde arbeider S. B., die direct na zijn arrestatie zijn medeplichtigheid bekende. Mij verklaarde, dat terwijl ze kere V., thans in den Maag enA. A. B. Bthans te Am sterdam op Strookoppe geweldpleegden, hij het geld uit de cassette had genomen. Het onderzoek duurt voort. Griekenland zwaar geteisterd. Uit Athene wordt gemeld, dat sedert drie dagen een verschrikke lijke storm woedde boven Griekenland en de Ionische zee. In den Pyraeus zijn verschillende zeilschepen ge zonken. Voorts zijn eenige schepen op drift geraakt en hebben ernstige schade opgeloopen. Geen enkel schip kon de Ionische eilanden bereiken. Te Athene ging aan de catastrophe een wolkbreuk vooraf, waardoor kleine beken in wilde stroomen ver- 22 Hikpik hoorde het gedruisch en trad buitenhij zag juist de ongelukkige neerzakken, doch geen enkele sprankel goed gevoel zette hem aan, de weduwe ter- hulp te snellen. Toen Martha een menschelijk wezen in hare nabijheid ontwaarde, verzamelde zij andermaal hare krachten, en lich aan den ouden vlierboom vastgrijpende, richtte zij zich op. Wankelend naderde zij het huis van den rijken deurwaarder, en mompelde „geef mij om de liefde Gods een stuk broou." Laat ons zoo menschllevend zijn te denken, dat Hik- Eik niet wist dat de nood zoo hoog bij de weduwe ge- lommen was. „Brood f" antwoordde hij„wel, ga naar het armbe stuur. Dat wordt betaald om de luiaards en bedelaars te onderhoudon." Maar nu eerat herkende Martha den boozen man i „Schurk," riep zij met eene heldere stem „wat vraag ik ook brood aan u. Gij hebt geen hart; gij hebt geen medelijden; maar God zal ook geen medelijden met u hebben I Hikpik, waar ia mijn kind dat ge mij ontstolen hebt I" „Uw kind, uw luiaard zal weldra terug terugkeeren, om u nog armer te maken dan gij zijt." „Wat hebt gij daar gezegd?.., Mijn kind zou terug komen Heer Hikpik I braa' man, zegt het nog eens." De deurwaarder wierp Martha een open briefje toe. Sedert verscheidene dagen had de booze man hetzelve bij aioh gehouden. Dat briefje, waarin het geluk der weduwe vervat was, viel hem bij toeval in de hand en do kwaadaardigo vond, in die terughouding eon nieuw middel van pijniging. Hetzelve was door Frans geschre ven en reeds een gevolg op den brief des schoolmees ters, dien de overheid der gemeente, bewogen met Mar tha's lot, bij het departement van oorlog ondersteund had. sloe „Daar", had Hikpik barsch gezegd, toen hij den brief sgwierp, „die zal het u vertellen?' en bij die woorden 3eg hij de deur toe. „Weêrkeeren I" zeide de arme weduwe, terwijl zij het papier aan het hart drukte„ik zal hem dan zien, hem omhelzen, en niemand zal hem dan meer van miin hart rukkenNu heb ik geen hpnger meer I Ik heb kracht om hem te wachten." Andermaal waa zij de deur van Ivo genaderd, Toen niemand op haar kloppen opende, ging zij naar huia. Daar zat zij, den dierbaren brief aan het hart gedrukt t tranen en gelach wisselden xioh bi) de moeder af en zij herhaald dikwijls i „Nu heb ik geen honger meer I" Do avondzon schemerde reeds door de kanatanjeboo- men van het dorp, toen Ivo en Clara terugkeerden, hoe vermoeid ook, waren zij tooh opgeruimd en gelukkig; want zij brachten het eommeke geld mede, dat zij dach ten noodig te hebben. Ook zonder een poos uit te rus ten, gingen vader en dochter naar het huia van Martha. De deur van de kieine woning stond open de weduwe zat op eenen stoel x haar lichaam leunde, onbewegelijk, achterover: hare oogen schenen strak op de binnenko mende gericht. „Moeder Martha l„ riep Clarawees blijde, wij komen u redden." Zij vloog haar om den halt en kuate haar. Ijlings sprong zij achteruit en sprak i „Gij hebt kou, moeder 1 Uwe wangen zijn ijskoud,11 Geen antwoord. De schoolmeester trad nader en hevig ontroerd riep kil uit: „God, mijn God 1 zij is dood." Dood I dat woord viel als een donderslag op het meisje neerzij was dan gestorven terwijl zij afwezig waren, zonder troost, zonder liefde IToen de oogen minder door tranen overlommerd waren, ontdekte men den brief, dien de weduwe tusschen de vingers hield. Ivo las den. zelve in het schemerlicht en liet er diep aangedaan op volgen „Zij is gestorven van zaligheid. Zie, de glimlach zweeft nog over het doode gelaat. „Arme Martha I" „Ongelukkige moeder!" zuchtte Clara, „die haar kind niet heeft mogen weerzien," hemels niet, Wie weet goede God haar niet tot zich riep, vóór dat de begoocheling werd weggenomen,., „Kind I" sprak Ivo, „doorgrond de raadsbesluiten des of de e begc Slaap zacht, Martha 1" ging de ouBe man voort, terwijl hij de hand over de doode uitstrekte; „slaap zacht. Velen vergaóren hier bloemengij, gij vondt slechts dorre sprokkels." De aangekomen buren knielden bij het lijk van Martha neer en men bad voor de afgestorvene. Met een beklemd gemoed keerden Ivo on Clara naar hunne woning terug, toen Hikpik, bleek als een doode. uit zijn huis kwam gesneld, den meester bij den arm greep en hem toeriep „Is zij dood V wezenlijk dood „Waarom vraagt gij dat, heer Hikpik I" was het ant woord van Ivo. „Nergens om Niets niets I" En Hikpik verdween weer even spoedig. „Zonderlinge man I" sprak Ivo. De schoolmeester begreep den deurwssjder nietmsar toen men dezen laatste den dood van Martha aankon digde, herinnerde hij zich plotseling de woorden i „denk dat de vloek der weduwe verschrikkelijk is," die zij hem had toegeroepen. (Wordt vervolgd), fflageling'sïïieuwsblad IEDERE REOEL MEER 15 CENT. (DUBBELE KOLOM) /rfamaanta dnnr aan IrAitniA Noordstraat 44 Vlisalngan

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1