H.WEGELING Vraag en Jfotnbod Zie de Groote Reclame-Wedstrijd Indien U tot het laatste wacht DRUKKERIJ HET EENE ONRECHT EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Een Uitroeper in de krant HH Helpt U uit den brand 1 SI* JAARQANQ VRIJDAQ 27 NOVEMBER 1926 No. 47 van ok EEN DER BESTE DRUKKERIJ DE LANQE JAN Lanoe rftlft B 144 Middelburg MENTSPRIJS 40 CENT PER S FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Yam 1—4 rboels 60 cent, kdbrb reqel MEER 15 cent. MQE20NDEM MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REQEL HJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie ff 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, apoolaal tarief. In hel Derde Blad Een gevaarlijke krankzinnige. Uit Toledo .wordt gemeld, dat politie en burgers reeds enkele dagen de geheele stad doorzoeken om 'n krankzinnigen man te overweldigen, die in de laatste tien dagen met een geweldige knots tien vrouwen heeft neergeveld, waarvan er reeds twee aan de bekomen verwondingen zijn over leden, terwijl verschillende slachtoffers ernstig gewond in het z ekenhuis liggen. De politie ontving de mede- deeling, dat de krankzinnige man van een geweldigen omvang is en het best vergeleken kan worden met een menschaap. Zaterdagnacht zijn weer twee vrouwen aan gevallen. i Smokkelen. Bij een poging om twee koeien van België in Nederland binnen te smokkelen, werden twee smokkelaars onder de gemeente Eede (Z.) door ee« kommies aangehouden, die de dieren naar het douane kantoor wilde brengen. Op een plaats waar de weg d cht langs de grens loopt, werd de kommies door een der smokkelaars aangevallen en joeg de andere de koeien weer op Belgisch grondgebied. Vervolgens namen de beide mannen ook daarheen de vlucht. Gokkers ingerekend. Zaterdagmiddag bevon den zich verschillende rechecheurs van politie onder de aanwezigen bij de harddraverijen aan de dreef te Haar lem, teneinde toezicht op het wedden te houden. Hoewel de genoemde ambtenaren aenvankelijk oogen- schijnlijk oogluikend toezagen en de wedders daardoor blijkbaar waren gerustgesteld werden plotseling twee van deze laatsen gegrepen en naar het politiebureau weggeleid. Dit maakte indruk. Een gedeelte der wedders staakte hun „gokjes". Een ander gedeelte echter zette dit ver leidelijke werk voort, zij het met inachtneming van de noodige voorzichtigheid. Nieuwe beroovingsmethode. Een Zwitser heeft een nieuwe methode uitgevonden om niets vermoe dende bankbedienden van hun geld te ontdoen. Een firma te Luzern, die een bediende naar het postkantoor zond om een groot bedrag te innen werd van deze streek het slachtoffer. Toen de bediende met het geld het postkantoor uit kwam, werd hij plotseling achterhaald door een man zonder overjas en met een penhouder achter het oor, die hem zeide, dat er een vergissing geschied was en hij den bediende te weinig had uitgekeerd. De bediende, die meende met een officieelen postbe ambte te doen te hebben, overhandigde den man het geïnde bedrag. Deze zeide dat hfj onmiddelfjk met het geld terug zou keeren. Doch de pseudo-klerk is nimmer teruggekeerd. Bekeurde c h a u f f e urs Van l'juni tot 30 Septem ber, dus in 3 maanden tijds, zijn er te Berlijn niet min der dan 14.023 chauffeurs van taxi's bekeurd wegens het overtreden van geldene bepalingen. Een groot per centage hunner had van de reizigers een te hoogen prijs geëischt. In het vorige kwartaal bedroeg het aantal be keurde chauffeurs „slechts" 7200. Strenge kou! Sedert verscheidene dagen fs 'tzoo ongemeen koud op de hooge plateaux van de Belgische Ardennen, dat heele kudden everzwijnen de bosschen verlaten om, tot in de onmiddelijke omgeving der dor pen en gehuchten hun voedsel te' zoeken. Ook de vos sen die zich tot dusver nog schuil hielden, leggen thans een groote stoutmoedigheid aan den dag en hebben reeds menig kippenhok geplunderd In de provincie Luxemburg en nabij Malmedy, in het Hooge Veen, organiseert de bevolking klopjachten en heeft men verscheidene ever zwijnen gedood en een aantal vossen gevangen. Groote steuren Te |Imu:dcn heeft de stoomtrei- ler „Pelikaan" l|m. 192, een steur aangebracht die 192 K G. woog en aan den afslag werd verkocht voor f306. Den volgenden dag bracht de stoomtreiler „Amalia" l|m. 324 een steur aan van 84 K G. die voor f 160 werd gekocht door de Mij. Nooi dzee, Wieringen met het vaste land verbon den. Dezer dagen is eene dame gefietst van Ewijck- sluis naar Wieringen en het vasteland van Noord-Hol land. De dijk :s nu voor wandelaars on fietsers open gesteld, zoodat Wieringen uit zijn isolement is verlost. Haai gevangen. De bemanning van den motor- trawler „Ellen Moud" uit Brighton had dezer dagen een minder aangename vangst. Een haai kwam namelijk in de netten terecht en probeerde met alle kracht uit deze verschrikking te ontkomen.. Hoewel de netten zwaar werden besch^d gd de schade wordt op twintig pond geschat gelukte het de bemanning na een uur van strijd het dier aan de oppervlakte te brengen. De haai bleek zes voet lang te zijn, het gewicht bedraagt meer dan 500 K.G. Overstrooming. Een vloedgolf van 35 voet hoogte heeft den 16den dezer Zihuatanejo, een kleine haven aan den stillen Oceaan in de staat*Guerrero, over stroomd. De overstrooming duurde twee uren lang. Er zijn geen gegevens omtrent de slachtoffers te verkrijgen. De ramp wordt geweten aan een onderzeesche vulca- nische uitbarsting. Noordstraat 44 Vlisslngen wordt U ook het laatst be diend. Vergeet dit niot. U kan dan eens tijd te kort komen om uwe Visitekaarten op 1 Januari a.s. in het bezit van uw vrienden en kennissen te doen zijn. Wij leveren vlug en goedkoop. L. Delft B 144, Middelburg Zijn vrouw verkocht. Te Terborg heeft dezer dagen een man zijn 21-jarige echtgenoote voor f 43 overgedaan aan een 76-jarige scharenslijper te Gendrin- gen. Van den koop werd een koopacte in duplo ge- gemaakt. Na eenige dagen keerde de vrouw echter weer tot haar eerste liefde terug, waarin de scharenslijper aan leiding vond zijn geü terug te verlangen. Hangende deze quaestie rook de politie lont en wist de beiderzijds geteekende koopacten in bezit te krijgen. De rechtbank te Arnhem zal nu eerlang wel voor beide echtgenooten een koopprijs vaststellen. De hooge kosten van het levensonder houd. In het Tijdschrift van de Ned. Maatscb. yoor Nijv. en Handel schrijft de heer joh. Ketjen te Baarn over de hooge kosten van het levensonderhoud, naar aanleiding van de besprekingen ter zake o.*. op de jongste alg. vergadering der Maatschappij en het daar uitgebrachte rapport van het departement Deventer. Schr. betoogt, dat de regeering van vorige jaren de hoofdschuldige is voor ons dure leven en dit de te genwoordige regeering door een zuinig beleid in haar uitgaven, door regelend op te treden bij den uit voer van levensmiddelen, doch vooral door het intrek ken van onverstandig genomen sociale maatregelen en het matigen van haar staatsbemoeiing en van het cre- ëeren van nieuwe sociale wetten, zeer veel er toe kan bijdragen om het prijzenniveau omlaag te brengen. Als voorbeeld van de oorzaken der duurte geeft hij o.m. „Waarom is 't brood duur 8 cent per brood van 800 gr. duurder dan in Frankrijk en België, en verder nog in de meeste gevallen van slechte qualiteit. De bakkerspatroons hebben er genoeg tegen gewaarschuwd, alles tevergeefs. Een koortsachtige bemoeizucht en een 20 Het wil geen plichtvergeter, het wil geen schurk worden 1" VIII. Wij keeren tot het dorp terug. De armoede was de trouwe gezellin van Martha ge worden, en dubbel ongelukkig was de moeder, dewijl zij haren nood niet durfde Klagen; zi] vermeed zelfs Clara en den schoolmeester. Gelukkig kwam haar oudste zoon van tijd tot tijd haar troosten. Hij was een goed kind dat het lijden der moeder begreepmaar ook gevoelde hij, dat alleen zijn jongste broeder de diepe wonde in hare ziel ge nezen kon. Hikpik ging trouw het lijden der arme na. Had hij misschien genot in dat lijden f In dit geval was hem een wezenlijk geluk beschoren. Een /.Ijner cliënten, wien de moeder eene zekere som geld schuldig was, drong tr op aan het kleine huis dat zij bewoonde, in eigen dom te bezitten. Het hinderde hem inliet opslaan zijner hooimijten, en de man gewis heimelijk opgestookt door den boozen deurwaarder eischte betaling. Het kleine huis zou verkocht worden. Clara en Ivo hadden te vergeefs uitstel gevraagd. Zij moet dan afgebroken worden, die woning, waar z'di voor Mu'tha zooveel herinneringen opdoen" zeide Ivo. „De man zegt dat het huis hem hindert voor zijne Immer grooler wordende neeringi 'iKari zijn, maar er Is tooi) plaats genoeg iangs de andere zijde van zijn eif. Onze huurman denkt dat het gezicht op dat bouwvallige huis hem onaangenaam ie; maar in den zomer, met de bloemen die langs de wanden opgroeiden, was dat ge zicht toch zoo stootend niet... Nu zullen die bloemen, voor de eerste maal, in de toekomende lente niet meer herleven", voegde Ivo er mijmerend bij, als bekommerde hij zich in zijne goedheid, zelfs over het lot der bloemen. „En Frans dan sprak Clara „wat zal hij bedroefd zijn, als hij de woning niet meer terug vindt, welke hij zoo gaarne verzorgde." „Frans 1" murmelde Ivo„Ik vrees altijd nog dat zijn hart niet vatbaar voor di oefheid meer zijn zal Clara," sprak hij luid voort, „Indien Frans maar niet weenen moet op het graf zijner moeder, De goede Martha lijdt zoo veel I" „Vader, indien wl) haar In onze woning konden op nemen f" „Zij weigert kindlief; zi) wil in haar klein huls ster ven... Wat Is die vrouw toch zonderling I Gisteren, toen ik voor het venster der school stond, ging zij over het kerkhof en plukte de bloemen die op de graven groeien." „Wat sombere denkbeelden 1" „juist zoo somber niet, Clara, indien Martha aan de bloemen der graven, het denkbeeld onzer herleving in een beter vaderland hechtte, en wie weetl of zi) zulks niet doet. 't Is altijd voor de dorpelingen een zonderling, voor ml) een ganach uitzonderlijk fijngevoelig mensen geweest, die Martha I" Clara antwoordde niet; zij hield hethoofd|e*over haar naaiwerk gebogenmaar vrooiijk was het niet in haar hart. „Die woorden moeten u niet droefgeestig maken i her leven in een beier oord, moet diegenen welke hier als arme en halfnaakte kinderen op een sneeuwveld rond* zwerven, moed en kiacht geven," „Nu, vader, hut ons ftiei langer over aterven opreken dat maakt mij akelig." „Gij hebt gelijk, jong dingt" zeide Ivo or „Bij u tintelt er nog een vonkéke hoop en gij Gij zijt nog niet moe geleefd, zoo als de oude Martha." „Wij kunnen haar toch niet verlaten, Vader?" „Neen, kind, gewis niet. Het is niet genoeg in deze wereld geen onrecht te plegen, men moet ook de wet „bemint elkander" beoefenen. Nu, wees gerust, daaraan zullen wij niet te kort blijven." „Dank, vader. Als wij eten zal Martha eten, en wij, wij zullen toch niet van honger sterven." „Neen, dat zullen wij niet, ai gaat men dan ook voor den schoolmeester, dikwijls van hetzelfde punt uit als voor den dichter, van wlen men beweert dat zijn achoon- •te loon juiat ia „niet beloond te wezen."" „Beklaagt gij u, vader „Och neen, kind maar ik zou wel zóóveel coupon-knip per willen zijn, dat ik, door Martha's schuld te betalen, haar den eigendom van hare woning, aan welke zij zoo gehecht is te doen behouden." Het meisje hief dankbaar het oog op. „En de goede jan Vvroeg zij twijfelend „jan is een goed kind," antwoordde de schoolmees ter; „een kind dat zijne moeder lief heeft; hij voorziet zoo veel als het in zijn vermogen Is,'in haar dagelijks broodmaar hij kan toch de som niet voldoen, welke Martha sedert den dood van huren man verschuldigd en die door intrest op intrest verpletterend voor haar ge worden la." „li er dan geen enkel middel, vader?" De oude man stond in gedichte, Nu eene pno» ging hij naar de ka», voor welke wij hem een'gen tijd gele den ontmoet hebben, uu haaide den poiuulijnen pot te vooraohljn. (Vervolg ln het 3o DUd), DIK QOKD WKKK LEVEREN,IK NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSIN QEN Wegeling'sTlieumsblad bUREAÜX VAN UlTQAVE DRUKKERIJ H. WEQELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissinoek postrekenino no. 51407 (DUBBELS KOLOM) - r r opgeruimder, zij wilt leven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1