H.WEGEUNG Vraag en Aanbod De voorraad vermindert HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Weet wel iedereen dat U ook geschikte St. Nicolaas-geschenken verkoopt 7 7 7? iedere advertentie moet gelezen worden. Drukkerij U. WE6ELIN6 Drukkerij De Large Jan Een Uitroeper in de krant H| Helpt U uit den brandI H 31» JAARGANG VRIJDAG 20 NOVEMBER f028 No. 48 DIC 00(0 WERK EEN DER BESTE ourbaux van uitgave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 13u Vlissinoen postrekenino no. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN lanqp^peltt b 144 middelburo ENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT OSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 reoels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bi) meerders plaatsing, speciaal tarief. Bovenstaande vraag kunnen wij tot ieder zakenman richten. De beantwoording hiervan kunnen we aan hem overlaten. Wij echter zijn overtuigd dat niemand deze met ja kin beantwoorden. Laat iedereen het in Uw om geving bekend worden en maakt gebruik van de gele genheid die wij U bieden. Wij zullen ter gelegenheid van het Sint-Nicolaasteest ook nu weer een extra-nummer bewerken dat door zijne verspreiding op nog grooter schaal, de daarin geplaatste annonces onder ieders aandacht zal brengen. Om iederen winkelier in de gelegenheid te stellen in dit nummer zijn artikelen aan te bieden, hebben wij speciaal voor dit nummer onze advertentie-prijs gesteld op 10 cent per regel. Advertentién voor 2 maal plaatsing opgegeven, en die dus ook in het no. van 4 Deo. d.a.v. worden opgenomen, zullen door ons ook 10 cent per regel worden be rekend. Dit is een bijzondere aanbieding en geldt dan ook als proef, om bij slagen hiervan ook bij volgende gelegenheden mede voort te gaan. Zij, die een contract met onze administratie hebben loopen, kunnen in dit extra nummer tegen den gecon- tractueerden regelprijs adverteeren. Dit nummer zal, om het nog aantrekkelijker te maken, tevens bevatten verschiilende Sint-Nicolaas-vertellingen en één of meer Prijsvragen, waarvan de oplossingen alleen in de advertentién te vinden zijn, zoodat De St -Nicolaascourant zal Vrijdagmorgen 27 Novem ber verschijnen, opdat het publ.ek tijd hebbe haar te raadplegen. Dat ons blad algemeen verspreid en gelezen wordt, behoeven wij U niet meer te vertellen. Men raadplege slechts de rubriek „Vraag en Aanbod" en treft daar steeds meer dan twethondeid advertenties aan op alle gebied, uit alle klassen en standen, uit alle plaatsen op Walcheren en Noord-Bevel;.nd. Dit is één overtuigend bewijs. Men heeft met het plaatsen van een advertentie in „tt egiling's Nieuwsblad" grooter* succes, dan met het plaatsen in verschillende anJere bladen tezamen en be spaart alzoo overbodige uitgaven. Ztfut uwe adverteniiën zoo vroeg mogelijk in opdat we tijd hebben ze zoo fraai en duidelijk mogelijk te doen zetten. Advertentién uiterlijk In to zenden tot Woensdag 25 November n.m. 8 uur. DE UITGEVER. Een kort-aangebonden hotelgast. Te Ber lijn werd een inbreker, die in een op de eerste verdie ping gelegen kamer van het hotel Kaiserhof binnenge drongen was door den daar wonenden dierecteur eener verzekeringsmaatschappij, den Zwitser Hollinger, door het open venster op straat geworpen. Hij bleef zwaar gekwetst liggen en werd later door de politie per brandcard naar het bureau vervoerd. De „B. Z. a. M." meldt nader, dat het hier een der be ruchtste Insluipers betrof een zekeren Willy Kassner, 30 jaar oud en stoker van beroep. Hij was een maand ge leden uit de strafgevangenis ontsnapt. Vermoedelijk zal de man het leven er wel niet afbrengen. Oplichter veroordeeld. Voor de rechtbank te Bazel heeft den Belgisch oplichter terecht gestaan, die zich hertog Tervueren noemde en een neef van den koning der Belgen beweerde te zijn. De beklaagde, die Stefan Otto heet, was bij 't eind van den wereldoorlog Belgisch officier, nam later dienst in het leger van Wran- gel, daarna in het Spaansche vreemdelingenlegioen en raakte zoo bij Abd el Krim in krijgsgevangenschap. Na uit het Rif gevluent te zijn, bezocht hij Palermo en Zü- rich, waar hij gevangen genomen werd wegens oplichte rijen. Otto, die in Zwitserland altijd zijn Belgische offi ciersuniform droeg, had zich in tal van gegoede kringen weten in te dringen. Zoo heeft hij indertijd, z.g. in op dracht van zijn neef, den Koning der Belgen" den Ame- rikaanschen generaal Allen een hooge Belgische rid derorde overhandigd, welk feit den koning later heeft bewogen, den generaal inderdaad deze orde te verleenen. Wegens zijn oplichterijen heeft de rechtbank te Ragel hem thans tot 5 maanden gevangenisstraf en verban ning uit Zwitserland veroordeeld. Moorduit medelijden. In aansluiting op het reeds gemelde in zake de strafzaak tegen dr. Blazer te New-York, beschuldigd van moord op zijn idiote doch ter, wordt bericht, dat de jury niet tot een eens gezinde beslissing kon komen. Dr. Blazer beschouwde het ten laste gelegde feit niet als een misdaad, daar hij in verband met zijn hoogen ouderdom vreesde het meisje onbeschermd te moeten achterlaten. Nadat de aanklager en de verdediger zich tevi eden hadden verklaard met de onbesl ste uitspraak der jury, werd de beklaagde van alle vervolging ontslagen. De schadevergoeding der kamerleden. Op de staatsbegi ooting is voor den post „schadeloos- Noordstraat 44 Vlissingen reeds aanmerkelijk. Maar alle soorten van onze prima Visitekaarten zijn nog aan wezig. We kunnen een ieder nog naar volle tevredenheid bedienen. Men roept om strijd over onze zóó lage prijzen. Uw Visitekaarten alleen van L. Delft B 144, Middelburg stelling Kamerleden" voor 1926 wederom het volle be drag van f505.000 uitgetrokken, terwijl een vorig jaar dit bedrag f 24.000 lager was. Hiernaar informeerende, deelde men aan de „Res.bode" mede, dat de vrijwillige korting van 10 pet. op de scha deloosstelling der Kamerleden! niet meer wordt toege past. De laatste maanden ontvangen de Kamerleden het volle bedrag, slechts verminderd met de 3 pet. pensioen premie. Internatlonale chèquevervalschers. De politie teWeenen heeft 3 chèque-vervalschers gearresteerd onder leiding van den 27-jarige bankier dr. Julius Boros uit Boedapest, die onder den aangenomen naam Lud- wieg Meinert op een valschen pas in een hotel te Weenen woonde. Voorts vond men reischéques van de „American Ex press Cy.", toebehoorende aan Simons aan wien op het Poolsche gezantschap te Berlijn 21 chéques tot een totaal-bedrag van duizend dollars waren ontstolen. Alle drie gearresteerden ontpopten zich als interna tionale misdadigers, die herhaaldelijk reizen onderna men naar Duitschland, Nederland, België en Frankrijk, met het doel om aan Amerikanen chéqueboeken te ontstelen. Boros heeft tevens bekend dat hij zich bezig hield met cocaïne-smokkelarij. Brand in het paleisvan Prlmode Rivie ra. Zaterdagmiddag is er een ernstige brand uitgebro ken in het Paleis van Primo de Riv era te Madrid. Per soonlijke ongelukken hadden er niet plaats, maar er zouden tal van gewichtige staatsstukken verbrand zijn. De oorzaak is nog onopgehelderd, ofchoon de politie onmiddelijk een streng onderzoek begonnen is. Een schaking. De 23-jwige weduwniar A. L. kermisreiziger, knoopte tijdens de n ij iarskerm s te Wi i- 19 „Frans, vlucht die afschuwelijke moeder der ondeug den, dat geraamte, hetwelk zich bloemen om den doods kop vlecht en u ir. de armen slingert van hare dochte- ren vrouwen, wier zoen alleen een besmettelijk ver gif is, dat van kind tot kind zal worden overgeërfd melaatschen in het midden der samenleving; verkan kering der steden, die onze dorpskinderen met ziekten slaat, zonder dat men weet van waar deze voortkomen. „Gij verstaat mij wel, niet wmbt, Frans 9 „O, had ik de kracht, ik zou voor uw oog een gan- acnen sleep rampen ontrollen die de waggelende dron kenschap na zien sleurt spel, bedrog, dieverij, haat, doodslag een eindeluoze stoet gevloekte kinderen, die verleidend of spottend, op gevangenis- of schavot karren. door onze samenleving heenrollen. „Frans, gij wilt in hun gezelschap het leven niet door brengen, niet waarf Gl) wilt geen gevloekte, geen schurk zijn I Gij wilt in uw dorp tei ugkeeren, nog altijd bezield met deugdelijke gevoelens. Gij zult het kruis onzer dorps kerk met ontroering begroeten gij zult tranen van liefde hebben voor uwe moeder; gij zult, als gij in ons mid den komt, met een zuiver gemoed, kunnen zeggenhier is uw kind, hier is uw lieveling I „Frans, denk dat gij een banneling zljt, omzwervende in een rijk en prachtig land, waar men u alles aanbiedt wat de zinnen streelt, opdat gij uwe eigene wieg, uwe deugd en uwe liefde zoudt verloochenen en vergeten. „Maar als gij die wellustige beelden ziet, die u vielen on itreeion, roep dan eene moeder met grijze haren Voor den geest, welke aan den boord van het graf te wachten zit, tot dat gij uit uwe ballingschap, in uw vaderland zult weerkeeren. Hier, niet ginder, is uwe levenshaan afgeteekend zij loopt vóór u met langs en door de schoone huizen der steden maar langs en dooronze nederige dorpswoningen: door de school waar gij hooptet mij eens op te volgen door onze akkers, waar gij zelf in het zweet uws aanschijns hebt gewerktover distelen en bloemen heen, die God op het stroo uwer wieg vallen liet, en die rond uw graf zullen gespreid liggen. „Alles wat u vervreemd van ons stil dorpsleven, tal u ongelukkig, diep ongelukkig maken; want de mensch is maar gelukkig indien zijne begeerten, zijne driften hem niet buiten den stand slingeren, waarin hij leeft. „Kom dan, lieveling! kom, met goede gevoelens in ons dorp terug. Hier wacht u eene oude moeder, een tweede vader; hier wacht u de bruidskus van Clara. „Welkom, welkom 1 zal het u van alle kanten toegalmen, „De ruischende beek die door onze heide spoeltde zangerige wind in de toppen der boomen, in de göuden aren van ons koornhet kruis aan den landweg, de zilverige toon der avondklok alles zingt u welkom, welkom I toe. „Treedt voort, met een beklemd semoed, met eenen traan in het oog. „Zie daar rijst voor uw oog het huis waar gl) geboren werddaar nadert u met haastigen stap eene vrouw zij vliegt u juichend in de armengij voelt tranen op uw aangezicht branden gij herkent uwe moeder, Frans. „Zij leidt u voort, gij gft>et het graf uws vaders uw stap galmt andermaal in de dorpskerk Voor het altaar bidt een meisje, de vochtige oogen ten hemel gewend, de handen saamgevouwenzij heeft in haren schoot bloemen vergaderd. Gij herkent Clara, Frans, die reeds bloemen voor het leest der thuiskomst heeft geplukt. „O, klem beiden, uwe mceder cn uwe vriendinne, aan het hart. laat mij van verre uw geluk beschouwep, en terwijl gij allen neerknielt, de handen over u uitstrekken en bidden „Dank, God I dat gij ons dezen zoon onbedorven I '- rug geeft I Dank, goede God I dat gij uw oog op o is heb geslagen, om ons te beschermen en te herinneien, dat ook de arme menschen uwe kinderen zijn Mach tigen der aarde stellen hun geluk in rijkJomen weelde, in eer en hoogen rangmaar mij, o God I wij hebben de hoop van den winterdag onzes levens, in onze kin* deren gesteld 1 „Frans, ik eindig i kies tusschen het eerste en het laatste gedeelte mijns brief; kies tusschen den engel des goeds en den geest des kwaadstusschen het geluk en den bitteren rampspoedtusschen het leven en den dood. Vaarwel, Ivo geeft u in zijne verbeelding den kua van vrede en vriendschap." Een diepe zucht weide uit de boret van Fraraop. Hl) had lust tot weenen, zoo diep hadden de woorden van den schoolmeester hem getroffen. Het gevoel van braaf heid, dat hij met de moedermelk had ingezogen, over meesterde de aangeleerde driften van zijn nieuw leven zijn hart klopte weer voor het dorp, vobr allen d e hij bemir.de en de naam van Clara ruiachte, met een innig gevoel, van zijne lippen. Hij sprak: „Ivo, vergeef mij; Ik heb u wreed bedrogen; ik heb het geld dat gij mij zondt, aan het vermaak opgeofferd ik heb u allen onmeedoogend vergeten heb meelij- don met uw arm kind. (Wordt vervolgd). VAN Dl NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLIERINGEN Y;<<\

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1