H.WEGELING Draag eti Aanbod Uitslag 20e Prijsvraag WEpNNEN HET HAAST NIET AF DRUKKERIJ HET EENE ONRECHT Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Weet wel iedereen dat U ook geschikte St. Nicolaas-geschenken verkoopt 7? iedere advertentie moet gelezen worden. 21ste PRIJSVRAAG Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand1 31e JAARGANG VRIJDAG 13 NOVEMBER 1026 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEQELINO DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lanqe Delft B 144 Middelburg abonnementsprijs 40 cent per 3 MAAMDGM, Jfmk FRANCO per post 55 cent Glosse nummers 5 cent Bovenstaande vraag kunnen wij tot ieder zakenman richten. De beantwoording hiervan kunnen we aan hem overlaten^ Wij echter zijn overtuigt: dat niemand deze met ja kin beantwoorden. Laat ledereenTHcï in Uw om geving bekend worden er, maakt gebruik van de gele genheid die wij U bieden. Wij zullen ter gelegenheid van het Smt-Nicolaasteest ook nu weer een extra n immer bewerken dat door zijnt verspreiding op nog grooter schaal, de daarin geplaatsh annonces onder ieders aandacht zal brengen. Om lederen winkel'er in de gelegenheid te stellen Ir dit nummer zijn artikelen aan te bieden, hebben wi «pedaal voor d<t nummer onze advertentie-prijs gestelc op 10 cent per regel. Advertentiën voor 2 maal plaatsing opgegeven, en die dus ook in het no. J van Deo. d.a.v. worden opgenomen, zuller door ons ook a 10 cent per regel worden be rekend. Dit is een bijzondere aanbieding en geldt dar ook ah p-oif, umi hij slagen lilei van uuk bijyojgiirch gi.'lrgi n'ieden mede voort a. Zij, d:c een contract met onze administratie hebber loopen, kunnen in dit ex'ra nummer tegen den gecon tractueerden regelprijs adverteeren. Dit nummer zal, om het nog aantrekkelijker te maken tevens bevatten verschillende Sint-Nicolaas-vertellinger en één of meer Prijsvragen, waarvan de oplossingen alleen in de advertentiën te vinden zijn, zoodat Novem- haar ti we tijd hebben ze zoo fraai en duidelijk mogelijk te doen zetten. Advartentlên uiterlijk In te zenden tot Woensdag 26/November n.m. 8 uur. y DE UITGEVER. Advertentieprijs Van 1—4 reqels 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF 2/1 be I De St.-Nicolaascourant zal Vrijdagmorgen ber verschijnen, opdat het publiek tijd heb raadplegen. Dat ons blad algemeen verspreid en gelezen wordt, behoeven wij U.niet meer te vertellen. Men raadpleg» slechts de rubriek „Vraag en Aanbod" en treft daa steeds meer dan tweehonderd advertenties aan op alle gebied, uit alle klassen en standen, uit alle plaatsen op Walcheren en Noord-Beveland. Dit is één overtuigend bewijs. Men heeft met het plaatsen van een advertentie in „Wegeling's Nieuwsblad" grooter succes, dan met het plaatsen in verschillende andere bladen tezamen en be spaart alzoo overbodige uitgaven. Zendt uwe advertentiën zoo vroeg mogelijk in opdat We hoorden van eenige inzenders, dat een kleine fout in de opgave was geslopen nl. het vijfde cijfer in Ie zin „veel voordeeliger dan losse soda is", noemt 56, dit moet zijn 08. Blijkens de vele oplossingen, die eeds binnenkwamen, was dit geen groot bezwaar. Zij, die de oplossing nog niet inzonden, worden ver- tocht op de Enveloppe te vermelden de leeftijd en of de inzender(ster) man of vrouw, jongen of meisje is. De deelnemers, die op de dorpen van Walcheren vonen, gelieven ook nog te vermelden bij welken win klier zij die artikelen gekocht hebben. Bij dien winkelier vordt door St. Nicolaas dan hun pi ijs gebracht en 'utnnen de deelnemers dus daar hun prijs afhalen. Door Ie groote. afstand is het St. Nicolaas niet mogelijk al Je prijzen huis aan huis te bezorgen. Nu allen aan den slag, wij verwachten dulzende op- 'ossingen. Red. Verlangend zullen onze lezers en niet minder de deel nemers aan deze prijsvraag naar den uitslag hebben litgezien. L ttrn we direct zeggen, dat ook deze prijsvraag en groot sficces is geworden en wel het meest voor le Diukl-e ij H. Wegeling d e deze prijsvraag vóórhaar irtikel visitekaarten uitschreef. Onder de goede oplossingen we telden er 740 varen tientallen gedichten; teekeningen enz. Het uitzoeken Ier oplossingen d- ed ons z en, met hoeveel lust vele nzenders(sters) uren hebben besteed aan het maken van gedichten en teekeningen. Om deze inzenders toch voor ïun werk een:gszins te beloonen, hebben we voor bijna illen troostprijzen beschikbaar gesteld. We stellen onze lezers in de gelegenheid deze inzen- Jingen. ook te zien en zullen daartoe de mooiste en 'eukste in onze etalage plaatsen en wel van heden Vrijdag ot en met Maandag a.s. te Vlissingen Noordstraat 44 en van Dinsdag tot en met Donderdag te Middelburg „Drukkerij De Lange |an". Te beginnen met volgende week plaatsen we in ieder bijblad „Voor jong en Oud" een of meer gedichten, opdat ook de lezers hiervan kunnen genieten. zoo druk hebben wij het nu reeds met de bestellingen Visitekaarten. Maar we be dienen op tijd, onze moderne machines kunnen heel wat verwerken. U moet zien hoe tevreden de menschen zijn over kwaliteit en prijs. Visite kaarten bestelt U alleen bij Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg De oplossing van de 20e prijsvraag is als volgt Drukkerij H. Wegeling drukt ook uw Visitekaarten Kwaliteit prima Prijzen laag 11 12—13—14 is een d'ertje (egel) 10—8—16 is een drank (wij i) Een 4—6—2—5 bezce'it men veelal 's Zondags (kerk) De 9—3—15—1 verkoopt men wel enz. (huid) Een 7—3—17 heeft ieder mensch (rug) Oplossing: Drukkerij H. Wegel ng. Wegfeling s Nieuwsblad is een 8—20—1823—5 (krant) Een 17-19-15 is een huisdier (kal) en een 4-7-16 (koe) Spelen met II39—2 is gevaarlijk (vuur) Een 2214 is zeer versterkend (e;) 10—12—13—21 is de verleden tiji van weten (wist) 1—6 is een muzieknoot (do) Oplossing: drukt ook uv Vistekaarten. 14-13—7—11—5- 1—3 is een werelddeel (\merika) Een 10129 bevindt zich in een vrucht (>|t) Met een goeden 28—4 bereikt men vcjI (w I) 6 is de eerste letter van een verfrisschende drank OplossingKwaliteit prima. Een 4—8—9—10 gebruikt een timmerman (zaag) 2—3—1 zegt men van een vrucht (ri)pl 6—57 is een verkorte meisjesnaam (nel) Oplossing: Prijzen laag. Hebben enkele nog leelijke fouten gemaakt, o.a. noemde men „lage prijzen", het leeuwendeel der inzendingen was goed. Door loting vielen de prijzen als volgt ten deel 13 „Lieve jongen, indien het zóó is, houdt u aan den boord van den afgrond tegen. Werp eenen blik in het vecledene en gij zult er hartroerende stemmen hooren opstijgen, welke u zullen spreken van God, moeder- en kinderliefde. De stemmen kunt gij niet versmaden, want zij zijn die van de dierbaarste wezens, welke gij op aarde bezitten kunt. Neen, laat van u niet zeggen, dat niets zoo spoedig wordt uitgewischt als de dankbaarheid. „Frans, hoort gij dan de stem uwer moeder niet, die u snikkend toeroept: „Heb meelijden met eene moeder I" O, kondet gij haar spreken, kondet gij haar lijden na gaan, hare tranen tellen; kondet gij haar door ons dorp zien wankelen, ziek en suffend, inderdaad soms niet goed meer bij haar verstand gij zoudt nooit eene misdadige gedachte in het hart koesterenwant alleen zulke moeder is de engel des goeds, tegenover den geest des kwaads. Eene moeder, Frans maar is er iets heiliger naast God, in de hemelen en op aarde la er iets rei ner, iets verhevener dan de eindelooze liefde van eene moeder tot haar kind, die aanvangt in haren schoot en die voortleeft tot attn gene zijde van het graf. „Het leven eener moeder is een lang lijden, waarin zij duizendmaal haar harteblocd voor de liefde van hare kinderen zou opofferen. „De uwe, Frans, is driedubbel moeder. Zij heeft veel en lang geleden, en haie tranen hebben voor u, meer dan eens, in diepen weemoed gevloeid Nu is zij oud; de winter des levens sneeuwt over haar hoofd wie zou z io onbarmhartig zijn haar thans le doen lijden, haar Hun» Lu vergelen 1 „Hebt gij dat gedaan, Frans God hebbe dan ge nade met uwant ik hoor zijne stem den kinderen toe roepen „Frans, laat mij nog de gouden lessen herhalen, die ik u zoo dikwijls gegeven heb, om als braaf en eerlijk man door de wereld te komen „De mensch heeft rechten op deze wereld maar ook plichten. De eerste dezer plichten spreekt van eene moeder, van eenen vader. „Vreest den ouderdom, gij, die uwe oudera ffllshan- deltl Als de haren u zullen vergrijzen, zullen uwe kin deren u vertrappen, zooals gl) uwen vader, uwe moeder vertrapt hebt I „God en moeder" Frans, bevatten de zuiverste ge voelens, die er kunnen bestaan. Zij zijn de bron van een deugdzaam leven. Zij zullen u menschenliefde in het hart storten want de mensch is geen afgezonderd wezen hier op aarde, dat in zich zelf zijn geluk besluit neen, ons maatschappelijk geluk is aan allen verbondenal leen de booze is hiervan uitgesloten. „Indien gij die bron miskent, dan zult gij slecht zoon, slecht vriend, slecht burger zijn. „Gij zult ongevoelig zijn voor de tranen uwer moeder, gij zult uwen vriend bedriegengij zult uw vaderland verraden. „Wee hem I die zich zoo vergeet! „De naaste kri ig die de mensch op aarde heeft, is zijne familie. Welnu, hij zal gevloekt zijn, hij, die de wanorde in den boezem van ren huisgezin stort en driewerf gevloekt, die er onder het muikor van vriend schap zijn vergif komt verspreiden. Want de wanorde van één huisgezin brengt de wanorde in geheel de sa menleving, en daaiuit vloeien de verschrikkelijkste mis daden voort. „Eéne wanorde is dikwijls eene oneind:g lange ket ting van misdaad en ramp, van geslacht tot geslacht ontrolt. „leder mensch is uw broeder, al is hij zoo arm dat hij langs de straten om een stuk brood bedelt. God wil het zoo. Wie een zijner broeders benadeelt, wie hem de vrucht van zijnen akker, het lam zijnei weide, de eer zijner dochter of de eer zijns huizes ontrooft, zondigt tegen God en de maatschappelijke orde*, „Bevecht altijd het dierlijke gevoel, dat tegen het edele gevoel worstejt. het laatste leidt tot liefde, tot orde, tot gelukhet eerste tot den haat, tot de mis daad het brengt den ongelukkige wellicht eens op het onteerende schavot De lezer hield plotseling ophij bevond zich misschien reeds op den weg diedaarhsen geleidt; meer dan dat er maakte zich een voorgevoel van hem jnieester, het welk hem zeide dat hij zich tegen dat moordtuig stoo- ten zou. Na een poos las hij verder: „...Frans, kent gij de moeder-ader der meeste ram pen, die op ons neervallen „Het is de dronkenschap. „Het is die afgrijselijke, booze geest, die waggelend u den beker met rozen omkranst, toereikt en u dronken maakt met uw eigen hartebloed. „Ik herinner mi), dat, toen ik nog jong en rijk was, een wijs man met gouden letters in een zijner zalen de woorden van Anacharsis had doen plaatsen „Db wijnstok draaqt drie soorten van druiven i het genot, de dronkenschap en de WROBQING, „Groote, groote waarheid I (Wordt vervolgd.) VAN DC DIK QOCD WERK LKVERCN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINGEN Wegeiinq'sïïieuwsblad bureaux van ultqave n00rd8traat 44 tel. 130 vLISSINOBH postrekeninq no. 51407 Ie Pril»! MOOIE SCHEMERLAMP i D. Drlelsma, Bogirdstraat D 35, Middelburg. 2 e PrIJ» POTTEN REK of LUXE ROOKSTELMej. M. Marijs Jd., Ritthem. „GEVLOEKT ZIJ HIJ, DIE NIET EERT ZIJNEN VADER EN ZijNE MOEDER 1"

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1