H.WE6EL1KG VrantL on Aanbod 21e PRIJSVRAAG DE GROOTSTE PRIJSVRAAG WIJ HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ 100 VISITEKAARTEN MET 100 PRIMA ENVEL0PPES voor ff 1.45 Wl voor ff 1.30 "Ui Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan ipiiW DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD 20e PRIJSVRAAG ieder een 'prijs. 31a JAARGANG VRIJDAG 0 NOVEMBER 192S No. 44 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 v lissom» postrekeninq No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LanqbDslftB 144 middelburg ENTSPRIJS 40 CENT PER S FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 regels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. MQEZONDEM MEDEDEEUNQEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) HJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF De prijzen voor de winnaars van de 20e Prijsvraag zijn heden, tot Maandag a.s. geëtalleerd in ons Bureau „Drukkerij De Lange Jan", Middelburg en vanaf Dinsdag a s. in ons Bureau Noordstraat 44, Vlissingen. De 20e prijsvraag is nog niet eens afgeloopen of zie daar, we komen reeds met de 21e. En wat nog meer wil zeggen, dit wordt nog wel door ons ooit u tgeschreven. Alle lezers kennen de firma in de Vlissingschestraat, te Middelburg algemeen. Steeds komt zij met hare wel bekende artikelen in onze advertentie-kolommen voor. Nu geachte lezers en lezeressen, het is voor dezelfde firma Maljers, die ons ook verleden jaar in de gelegen heid stelde een groote prijsvraag uit te schrijven. Maar was het vorig jaar een groote prijsvraag, thans is ze grootscher, als door iemand in ons blad nog uitge- Praclitige prijzen worden beschikbaar gesteld, luister maar rieten oor, en lichtje, prima loopond Heeran of Dameshorloge, prima loopend Dames arm bandhorloge Speculaas een doos van 1 kilo fijne Bonbons een mooie nikkeien Jampot een mooie slapende Pop een porcelain Kinderservies een mooie voetbal een mooi Kinderspel 176200e een fijne flesch wijn. (SPAANSCHE) 201—500e een Sprookjesboek in bandje. 1a prijs: 2a 3a H 4e 1, 5e II 6e 7e 8-1 Oe 11 an 12e 13—16e II 17—20e II 21—40e II 41—80e •1 80100e II 100-1250 II 126—150e II 151—175e een Is beschikbaar voor Advertentie f5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. 5011000e een Prentenboek net sprookjes van St. Nicolaas. 10013000e Sprookjesboek met platen enz. enz. Dus in totaal 3000 prijzen. We kunnen dus zeggen :edereen krijgt een prijs, want wij verwachten wel zéér veel inzendingen, maar 3000 dat zou boven verwachting zijn. Mochten er wél zoo veel komen, nu dan geeft de uitgever van „WEGELING'S NIEUWSBLAD" als premie voor de 3000e inzender (ster) een geschenk naar keuze, ter waarde van f 5.—. En de firma Maljers zal zorgen dat de inzenders (sters) boven 3000 ook een prijs krijgen. Dus men weet het, bij een goede oplos sing krijgt En iedereen wordt in de gelegenheid gesteld aan deze 21e prijsvraag mee te doen. Alle in Zeeland wonende lezers, abonné of niet, mogen meedoen. En iedereen, oud of jong, arm of rijk, kan er aan meedoen, daar het ten Ie een aardige bezigheid is om de goede oplossing te vinden en ten 2e dat men de zekerheid heeft niet voor niets de moeite te hebben gedaan, maar men vast een prijs krijgt. En het leukste, vooral voor de jeugd is, dat op Sint Nicolaas -de prijzen in geheel Walcheren door Sint Nicolaas zelf worden thuisbezorgd. En nu de prijsvraag, die luidt als volgt Mijn geheel bestaat uit 70 letters en is een waarheid, waarvan alle lezers van Wegeling's Nieuwsblad over tuigd zijn. ZEELAND1A-KOEK smaakt 1—2—3—4-5-6-7. We steeds de waarheid spreekt is 2—34—5—67. MIS is niet 4-10-11 12. Allerfijnste de ABD'J kan men in de braadpan 8—9— 14—513—15—16 Veel voordecliger dan losse soda is 54—55—56—57— 56-59—60—61—62—36 18—39—23 De beste en vetste zeeppoeder is 54—20—45—2923 49-43-61—28—54—26 53—70—70- 69— 40-- 43— 65—21 28- 29- 30 -31—32 —33-34-35—36—37—38-39-40 41-42-43-44 vervangt volkomen de dure 17-18—26- 32-26-46-42-64-19-47-68. Een spijker slaat men met een 22-23—24-26-68. 25-48--29-61-50-63-52-68-66-67 is een dorp op Walcheren. 27 en 51 zijn medeklinkers. De heele kwestie is dus deze van de gegevens hier boven verstrekt, een goed-!eesbare zin te vormen, Nu wij gelooven dat de gegevens duidelijk zijn en het nie mand moeilijk zal vallen aan deze prijsvraag mee te doen. Maar,nu de voorwaarden, waaraan een ieder die voor een prijs in aanmerking wilt komen, zich dient te h'ouden le: De oplossing in te zenden aan onze Bureaux te Vlissingen of Middelburg, in gesloten couvert, waarop duidelijk geschreven 21e prijsvraag. 2e: En dit vooral kunnen U nu leveren, dank zij ons zóó voor- deelig inkoopen, Dit is een mooi klein kaartje met ronde hoeken en een prima envelop. Hetzelfde aantal. d9ch dan een grootere kaart met een mindere'kwaliteit envelop De afwerking is prima. Uitsluitend aan onderstaande adressen en bij onze Agenten op de dorpen. Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg niet te vergeten, bij iede e oplossing in te sluiten het Zeeuwsche wapen dat bovenop de omslag van ee.i Zeelandia Koek staat gedrukt, dit moet men u t knip pen. Dan is ieder pakje allerfijnst „De Abdij" gewik keld in een vetvrij pap er, waarop staat „De Abdij" fijn ste kwal.teit. Deze woorden moet men oot utknippei en bijsluiten. De bonnen die bij deze artikelen verpakt zijn, kan men bewaren voor mooie cadeaux. Wij krijgen dus de oplossing in gesloten couvert waarop duidelijk stait 21e prijsvraag co bijgevoegd het wapentje van Zaelandi -Koek en ha ui kn pzal van het omslag-papier van een pikje Abdij, waarop staat „fijnste kwali eit Da Abdij". Eén van deze voorwaarden niet nagekomen, zal ons verplichten ook al is deze goed de oplossing terz jde te liggen. Zeelandia koek en allerfijnste de Abdij zijn verkrijg baar bij vele winkeliers. Volgende week komt ten over vloede nog een lijst in dit blad te staan waar ze in Walcheren te krijgen zijn. Alle deelnemers verzoeken wij beleefd, met het oog op de nog loopende 20e p ijsvraag, geen oplossingen In te zenden vóór Dinsdag 10 Nov. a. s. Dan staat de ge legenheid voor een ieder open tot het inzenden hiervan tot en met Zaterdag 28 November a. s. Dus dan moeten alle inzendingen binnen zijn, met het oog op de groote uitzoekerij en administratie. In het nummer van 4 Dec. a. s. zal dan de uitslag worden bekend gemaakt, Dus allen nu aan het werk. Er kunnen nooit teveel op lossingen komen en.. iedereen een prijs. Redactie. 17 „Waar ben Ik!" morde hl)en opstaande tastte hij langs de muren, als om in zichzelf die vraag te beant woorden. Zijne hinden schoven langs de klammlge wan den hij voelde de ijzeren trahên van het luchtgat, en toen hi] de volle overtuiging kreeg dat hi] zich in de gevangenis bevond, zakte hij ontsteld op den vloer. Daar staat hij andermaal voor hem, die schoolmees ter I Zijne oogen branden, en dreigend steekt hij den wijsvinger zijner rechterhand op. De meent edijdlg" Dt gif i.W VAN Dl DIE Q O E D WERK LEVEREN, IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Wegeling 's ïïieuwsblad BUREAUX VAN UlTQAVE een pr ma mooie wekkerklok een mooie Broodt ommel. een Wandkoffimolen een Wandkoffiemolen. een mooie Paraplu ebak een mooi Theeblad een blikje ad. 3 pond. lekker II II II II Hij kon niet verdragen dat men hem lafaard noemde, en terwijl een wild vuur in zijne oogen vonkelde, om vatte zijne vulat het familie-stuk en deed zij de tafel onder een geweldigen slag daveren. Hij eischte drank, veel drank, om zijn brandend hart te verkoelen. Het gouden kruis was weldra In de handen der waar- dlnne overgegaan, die het spoedig gewikt en gewogen had. De geestrijke dfank verhitte meer en meer het hoofd van Frans, en de losbandige tooneden herleefden met des te meer kracht In de ellendige kroeg. De twist deed zich weldra op; bedreigingen lieten zich niet wachtende sabels en bajonetten flikkerden in dat gewoel; de wacht overrompelde dat huls des be- derfs. Men voerde Frans naar de gevangenis. Zijne kieeren waren gescheurd en het bloed lekte over de wangen. Middelerwijl zat de arme Martha In hare woning, leed gebrek voer haar kind en bad den hemelschen Vader voof haren Frans. Middelerwijl verdrong het hart van Clara elk denkbeeld van het vergeten, en klemde zich meer en meer aan dat van het weerzien. IIV. Er heerichte nog slechts eehe flauwe schemering In de gevangenis toen Frans, plotseling en met eenen gil wakker schoot. Een pijnlijke droom had hem in zijnen slaap gefolterd. Hij herinnerde zich den droom, die hem In zijnen slaap gefolterd had. >p. \)c Jongeling nogmaals zijne stem te hooren, welke hem „vermal toeroept. Met den linkerarm ondersteunt de schoolmeester eene stervende vrouw, wier losgewoelde grauwe haren deels haar aangezicht bedekken. Het is de moeder van den soldaatEn nu komt Clara nader, de handjes gevou* wen, en zij knielt voor beiden en vraagt vergiffenis voor Frans. De stem van hit geweten was wakker geschud. De zon wierp haar licht door het tralievenster en joeg de dulsernis uit den kerker; dat gaf den jongeling moed. Een lange zucht steeg uit zijne borst op en hij dankte God, dal, met die schemering, ook de schrikbeelden van zijnen droom verdwenen waren. Naarmate zijn gemoed bedaarde, verdween ook de diepe indruk welke de nacht op hem gemaakt had. Toch herinnerde hij zich nog angstig en beschaamd den* brief, dien hij den vorigen avond van den schoolmees ter ontvangen had. De soldaat voelde onder den borstlap, en overtuigde zich weldra dat die brief aan het onderzoek ontsnapt was. Ontroerd beschouwde hij beurtelings het schrift of het lak; herhaalde malen wilde hij dit laatste breken, maar telkens trok hij de hand terug. Hij vreesde daar binnen het verwijtende gelaat van Ivo afgeprent te zien. Eindelijk schepte hij moed en het eerste wat zijne oogen trof, waren de woorden„Lieve Frans," Dat was eene verlichting; met een straaltje hoop in het hart ving hij aan „Lieve Frans. „Waarom klopt mijn hart zoo angstig Waarom beeft mijne hand, nu ik dezen brief aanvang? Frahs, het is omdat er een geest in mij spreekt, die mi) toeroepthij heeft u vergeten I „Zou dat waar zijn? Zoudt gij de eerste beglnae'en der deugd verstooten zoudt tflj de gevoelens u lid schap en liefde onder de voeten willen trappen Zoudt gij uwe moeder miskennen, uwe Clara vergeten, en mij... och I voor mij zal ik niets vragen. „O, iaat ml) de hoop dat gij niet verloren zljt! Laat mij de zoete gedachte, dat Ik nog een traan In uw oog zal mogen zien glinsteren, als gij wederkeert. Wij heb ben uwe miskenning niet verdiend, Frans. „Ik dwaal misschien, doch waarom schrijft gij i „Laat mijne brieven aan Ivo niet zien." Wat heb ik u misdaan, Frans, dat gij mij wantrouwt* Spreek, en als de oude schoolmeester schuld'heeft, zal nl) het boeten door uwe vergiffenis af te wachten. dat uwe moeder en Ivo arm zijn, en dikwijls tegen het aarom vraagt gij altijd geld Gl), die toch wel weet, gebrek hebben moeten kampen I Gij, die nooit vergeten mocht dat een zilverstuk voor ons, meer dan eens een diamantsteen was. „Frans, ik heb de waarheid ondervonden van hetgeen een wijsgeer der oudheid zegt: „Het goud en het zil ver toetst men aan den «tee.imaar het hart vm den mensch aan het goud en zilver," „Zoo heb Ik uw hart getoetst, en ach I kondet rI) zeggen dat ik mij bedrieg! ik heb er neiging tul het kwaad in gevonden. (Wordt vervo'gd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1