3e Blad. Wegeling 9 5 7lieuwsblad Nu kan man goedkoop zich Verloven, Trouwen, Enz. Enz. I JU* 8 8 18 m m m lü m n 8 s istm s ja m s a füs s GEZONDS HEIDSBED FIRMA T. MANSE-DAMAVE1 Heeren Vilthoeden vanaf f 3.75 Jaeger Ondergoederen m m m 1 "jTvan graafeiland SNEEUWWIT-ZEEPPOEDER YMUIDER VISCHHAL A. HOFMAN Versche Visch Agentschappen op Noord-Beveland Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan w Vrlidsg 30 Mo. BURGERLIJKE STAND !§r Heeren- en Jongenspetten Flanellen Dames-, Heeren- wm en Kinder-Pyama's Heeren Pyama's pr. flanel f 4.25 Overhemden, Dassen en" Strikjes Effen en Fantasie-Sokken Heeren- en Jongens Handschoenen YMUlDER VISCHHAL Beleefd Verzoek. Abonné's gelieven er bij verhuizing vooral aan te denken ons zoowel hun nieuw als hun oud adiesdnect op te geven. Administratie De Problemist. ADVERTENTIËN Kent u re*»Hs ons Meubel- en Beddenhandel Lange Noordatraat L 134 Middelburg Electr. Banketbakkerij - Tearoom A. W. VAN DE VAATE Kleine Markt 30 - Vlissingen Speoiaal adres voor Koekjes In Blik Walstraat, Vlissingen In alle soorten en prijzen Steeds nieuwe dessins in Alle soorten W m m w m w W W W Wi W m ruimt vjegens plaatsgebrek HUISMOEDERS! de beste en kost slechts 15 cent per pakje. Bovendien ontvangt U bij Verkrijgbaar bij de meeste winkeliers Firma STEENLAND, Middelburg Neemt steeds het be Haal daarom uw Vfsch In da H.H. CAFÉHOUDERS I Prima Zure Mosselen In potten van 8 K.G. A f 1.85 psr stu GEBR. DE KONING Tc Cats de heer C. de Waard, no. 43. Te Colijnsplaat de heer Kr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Te Cortgene de heer j. Welleman, N. Achterweg 138. Te Geersdijk de heer W. v. Goudswaard, C 15. Te Kamperland de heer j. Clement. Te Wissekerke de heer A. Visser. VLlSSlNGLN van 2228 October 1925 OndertrouwdH. Poppe 28 j. en F. Dekker 21 j. C. A. Lute 30 f. en W. v. Marion it j. Getrouwd: v. Eenennaam 25 j. en M. v. d. Kreke 25 j C. Mieuwenhu'g 22 j. en C. j Polderman 21 j. heval'enliijleveld g<b. Bernard d. G, Boste- la r gcb. de R dder z. C. B. Pla^se geb. Flipse z. P. v. u. Putte gel). Koppejan z. C. j. Potters geb. Koonn an d. G. v. Meer.en geb. Tunderman z. C. M. Braai gcb. Scbümaker 2 zoons (tweel.) Overleden: E. Ie Bleu vrouw van Th. de jonge 72 j. D. Ca'jouw vrouw van P. Bimmtl 47 j. A. L. Fpnon 7. 3 mnd. M D )EL L'R i, va 21—28 October 1925. Ondeitri uwu Vreeswijk. 26 j en C. Maartcnse 21 j Getrouwu: L. P. Fieekenhprsr. 22 j en j M. v;«n Hoeve, 22 j. A. Fraan(c, 32 j. en W. Kerkhove 22 j L. Mulder, 40 j. en Sieiag, 20 j. M. A. van Varik, 27 j en C. Back, 21 j. B. v. d. Ende, 31 j. en M. Poiiwer, 21 j. S. Cornelisse 23 j en j P. W. Acda 22 j. Goedbloed 26 j. en W )oosse23j. Bevallen: j. S. Vermeulen-Meennan, d. A. Matena- Matzingèr, d. Oveihden: van Leeuwaarden 69 j. O'g. zoon j. jobse 88 j. weduwn. j. Dekker. M. van Heusden 52 j. geh. met C. M. Reijers. A. E. Devente. 73 j. geh. met P. Metzger v. Halteren 77 j. geh. met C. van Santen E. van Oss 49 j. geh. metA. Hil- desheim. burg. Alle liefhebbers worden dringend verzocht deze leerzame avond bij te wonen. Op Vrijdag 28 September jl. had een massakamp plaats tusschcn de Middelhu gsche en tioesche Damclub welke plaats had in de Melksalon „Flora" te Goes. Er werd gespeeld op 19 borden. De uitslag is als volgt: Bord 1. 2. 3. 4. *5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Midddelburg Ph Kets de Vries 2—0 W. Toebes 2—0 W. Reijnierse 1 1 W. Sinke 2-0 Strooband 20 A. Dekker 02 P. Sanderse 2—0 j Roelans 20 H Oldeman 0—2 H. P. Staal 1—1 j. van Houte 2—0 S. Porreij 20 van Wijck 2—0 C. A. de Beste 1 1 C. A. Wessels 2—0 A. Littooy 20 L. Alewijnse 0—2 S. Reijerse 20 B MontCnari 1 1 Goes W. v. Zweeden. v.d. Meulen-Bosma P. Slabbekoorn N. Leijs K. Kramer v. Calmhout I. v. Houte B. Olrêê B. Torbijn Snoodijk P. Cornelissen C. Merison G. Schrijver Crucq M. v. d. Berge H. van Koeveringen H. Weezepoel L. de Waardt A. 1. Hendriks Middelburg 28—10 Goes Ma afloop der wedsfrijd werd door Dhr. j. van der Meulen-Bosma, Voorzit e der Goesche Damclub een fraaie medaille aangeb d n aan de Middelhu- gsche Dam- club ter herinneing aan hun 1-jï ig best an, welke door Dhr. H. P. Sta l, voorzitter der MiJdel urgsche Dam- i club namens de club in dank weid aanvaard. •KORTGENE, over September 1925. Overleden lohannis Wi Verhulst. Overleden johannis W iskerke, 68 j. echtg. van Maria GeborenJohan George, z. v. johannis Oele en Eli zabeth Bouterse.— Marinus Leendert z. v. johannes Noordhoek en Neeltje Zuidijk. DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goedbloed jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem Mo. 115. Auteur I. WEISS. 1 2 3 4 5 6 16 26 36 15 25 15 45 Dank zij ons voordeelig inkoopen, is het nu geen luxe meer te noemen wanneer men bij verloven, trouwen, geboorte, huwelijksfeest of anderszins mooie kennisgevingkaarten of -brieven laat drukken. o Wij konden onze prijzen met niet minder dan 80 pCt. verlagen en enkele soorten zelfs 25 pCt. ■■■BIB Onze omzet is reeds groot in deze artikelen, maar zal nu nog grooter worden. Vraagt U eens even prijs? Speciaal vestigen wij uwe aandacht op onze geboortekaart „Modern", een snoeperig, chique kaartje. Levering in den kortst mo gelijken tijd, ook door tusschenkomst van onze Agenten. Noordstraat 44 Vlissingen Lange Delft B 144 Middelb. 46 47 48 49 5U Zwart 6 schijven op: 10, 18, 28, 29, 32, 38 en dammen op 15 cn 46. Wit 7 schijven op37, 39, 41, 43, 44, 47, 48 en dam op 2. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 13 Oct. Oplossing probleem No. 113. Zwart: 8, 18, 19, 22, 23, 25, 37. Wit: 30, 32, 33, 34, 38, 39, 41. Wit Zwart 30-24 37 45 24 2 43 28 2-7 28 46 38-32 43X^8 7 -49 Goede oplossingen ontvangen van: jac. Boogaard te Vlissingen. Roelans en W. Boogaard te Middelburg. Correspondentie: Op Maandag 5 Oc'ober a s zal een slmultaan-séance gegeven worden in de vooza.d van het Concertgebouw W Vlissingen, door Dhr. Ph. Kets de Vries uit Middel- Apotheken geopend te Vlissingen: Zondag 1 Nov. is geopend de apotheek van A. j.'VAN OCKLNBURG, Walstraat Te Middelburg: Zondag 1 Nov. is geopend de apotheek van C. VAN DlR HARST, Korte Delft Dit vervangt Onder- en Bovenmatras. Is sterk en niet duur. In alle maten te leveren. Heerlijke zachte veering. Sterkte en veerkracht worden 15 Jaar gegaran deerd. Vraagt gratis inlichting bij Gereed voor op reis mede te nemen Tevens voor Fijne Chooolade en Bonbons Bestellingen worden zonder prijsverh. aan huls bezorgd Gebakjes 6 en 6 ot p. stuk iiii-'iiiiiit^'= onderstaande MOTOREN EN AUTO's tegan spotprijzen op: Indian 2 cylinderf 100, Excelsior 2 cylinder f 275,— Rudge Multi 1 cylinder f 240, Ace 4 cylinders als nieuw f 650,— Villiers 1 cylinderf 125, Wanderer 2 cylinder f 225, Wanderer 2 cylinder f 500, 4 persoons Autof290, 2 persoons Autof 65,— 4 persoons gesloten Auto f420, 4 pers. Auto met bljbeh. gesl. Bestelbak f 340, 6 persoons Autof525, 2 complete Auto-onderstellen, voor alle doeleinden geschikt, tegen elk aannemelijk bod. Alles in goede con dities. Onderzoek en proefritten aan de Garage. Telefoon 483 Middelburg Gebruikt steeds de 3 pakjes Een Onderzetter 10 Een Weerhuisje 10 Een Koffie-, Thee- of Suikerbus 12 Een lapansch blaadje 20 Een Kleerborstel op plank 20 Een Japansch stelletje (3-deelig) En Gros En Detail bij Dagelljksch nieuwe aanvoer van alle soorten tegen uiterst concurreerende marktprijs Tevens verkrijgbaar alle soorten Gestoomde en Gerookte Vlsch, Gekrulde-, Maatjes- en Inleg-Harlng, Prima Stokvisch en Zoutevlsch Dagelijks alle soorten GEBAKKEN VISCH Beleefd aanbevelend, VROUWESTRAAT 2S VLISSINGEN 11 ilffTI ilffn I Ih^HliPnUuPiTl liiJill llwJril liT"

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 9