RUBRIEK VRAAG EN AANBOD i i i i i WELKEN INDRUK Het is de geest des tijds DIVERSEN BRANDSTOFFEN Eierkolen Kachelkolen RU NDVLEE8CH A. LEUNSE PUIKE AARDAPPELEN MOSSEL-PARTIJ Middelburg Burg G 89 f Schoenreparatie-inrichting DE WILDE en prima Anthraciet VISSER REMIJN SPOTKOOPJE! Aanbevelend, A. DINGEMANSE COHEN, Gravenstraat, Mlddelb f 5.» per 100 K. G. M. KESTELOO a.s. Zondag In a CAFÉ „LEVENSLUST" Vlisslngen Qroote Opruiming Salpeter Zakjes 10 i 15 cent DAMMEN Boekh. H. Wegellng Drukkerij De Lange Jan Aangeboden Spreekt e n Uitroeper In deze rubriek, teede tot het koopkrachtig publl* Te koop aangeboden PAflf Iflflfaen J. Cftljnuw Rlggek. J Te koop aangeboden Te koop aangeboden DRUKKERIJ H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan m mg nar r'n'edü'ii Suikerbieten Aangeboden Te huur gevraagd Biedt zich aan Concurreerende prijzen Vraagt Prijsopgaaf 11 Zandstraat Middelburg aki WEGELING'S NICUWSniAD VAN 30 OCTOBER 1925 Pr(jf dezer adveruntlin van 1—4 regelt 90 cent, iedere regel meer 10 cent (tot een max. van '<0 r*v*N) Te Koop wegent vertrek edden met peluw (geen kussens), een gebruikt >P we 2 Veeren Bedden met pelu een gebrui Ameublement bestaande uit 4 stoelen, 2 crapeaud's (pluche) en tafel. Adres: Bureaux Wegeling's Nieuwsbl. Prima 6 cent» Sigaar per 100 atuka f 4.— Prima 5 cents Sigaar per 100 atuka f 2.00 Brigdamme a t. Maandag YER8CHE MOSSELEN aan da schuit bij da Niauwe Brug 20 cant per emmer N. MINNEBOO Vissingen Het prima gekoeld Rund- vleeach is i Lappen 55 ot. Rollade en Stukjes 60 ct. Gehakt 50 ot. Ook Puik Schapenvleesch 60 cent. Alles per pond bij VOOR WINTER PROVISIE Koudekerke van alle soorten ZAKKEN MINDERHOUT, Koestr. 293 Middelburg |Nu kan een ieder dammen. |Voor 10 cent een compleet Dambord met schijven. [Verder alle soorten Winter- avondspelen aan la e prijzen Noordstraat 44 Vlisslngen Lange Delft B 144, M'burg Vleescti- en Spek - Rookerl| Wagenmakerij Oostkapelle K) Poeljes M. Coppoolse Noord- weg 39a Serooskerke (W.) 2 perzikboomen Veerscheweg 8 Middelburg Petroleumlamp, koolbak ijzeren ketel, stallantaarn J. A. de Visser Ritthem Door verandering groote trek hond xmet tuig f 10 en een Mel- geit fto 99 Ritthem Een gaslamp No 105 Ritthem Een vulkachel en 12 kippen, haan nachthok en ren Scheldestraat 151 VHssingen Een spekstandaard No. 47 Ritthem Waterpomp No. 2 Fihbe Qroenewoud 63 VHssingen Waakhond Woningbouw E 48 Souburg Petroleumkachel spotkoopje Irlslaan 27 Vlissingen Poeljes W. Ovaa Ritthem Duiven Kleln-Vlaanderen M 168 M'burg Ijzer Ledikant en petroleumlamp O SM ^allenfelstraat 6 VHssingen Donkergroen wlntermantelcos- tuum zeer billik Turfkade H 174 hoven, VHssingen ik I Wat kost een advertentie in deze rubriek Voor abonnó'sop vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor niet-abonné'stot 9 woorden 40 cent, de rest 5 ct. per woord. Advertentiën uit groote letter gezet en handeisadverten- tiën worden A 30 cent por regol berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor iedereen 25 cent •xtra. 3 paar bokshandschoenen, boks bal, Sandow halters met veeren Adres Wegeling's Nieuwsblad Schoorsteenplaat 80x78 cM Nijverheidstr. 6hen., Vlissingen 4 a 5000 kg. Rosa J&apjespeen Lelienlaan 3 Vlissingen Qramafoon met 40 nummers Na rei 88e li laan 15 Vlissingen Appels Groote Aheeie A 2b8 Linnenkast M'hurgschrstraat A 284 Souburg Groene VulK.ichel f i5 met plaat f 19.— Bonedijkestraat beneden, Vlissingen No 14 Mandoline en Guitaar Nieuwe Aheeie 203 Souburg Een zoo goed <gs nieuwe Win terjas, leeftijd 2f) jaar Bureaux Wegeling's Nieuwsblad Een werkfiets Koudenhoek 21, Vlissingen Toonbank-bascule m gewichten Palingstraat 30, VHssingen Kinderwagen, spotprijs Korenstraat 1, Vlissingen Pos'duiven Vlamingstraat 6, Vlissingen flinke nieuwe Menwagen met breedbeslag Wagenmakerij Brigdamme Een nieuwe en een beste ge bruikte laschapparaat met gecom bineerde lasch- en snijbrander tegen zeer voordeelige prijs Kerkstraat R 83 Middelburg Droog kliefhout S, Wondergem 't Weelje Oo'stk. Weeuwenplanten en kabinetka- chel H, Janse Oostkapelle MnnteL met bont P. Raalens Kleverskerke Fietsmandje als nieuw Kb J. Allaart Kleverskerke Cadzandsche biggen Z. Zachariasse Riggekerke Cadzandsche biggen lobse Riggekerke Zaaitarwe P. Janse Riggekerke Vlneschhlr.k 0(1 slager? hakmes M, KlëiHëpiët Bj*|ékëfk6 mm HDH8 Rigfeekêrië MuHië, K eërkisL. jnb: §ifflf)ë(aaF ftigggkerh PH'sschoeiieii ërltë it jé!flill; ëri jlTrtïÏÏÏÏ de Witte Dggeicer ko:i!rnnei: Knolé Wl.i Koudekerks 1 voet spek. Dingemauae, Kei* wig, Kuudeksrka Half varken, mangels en suiker bieten P. Verhage Jz., Koudekerke 30 bos bruineboon stroo Ms. Verhage, Koudekerke 3000 Kg. jaapjespeeën P. Jobse, Koudekerke 6 kamerstoelen J. Koole, Koudekerke Mangels en wiinpeeën P. Cijvnt, Koudekerke Een vette vaars J. de Potter, Koudekerke Kalfvaars op rekening P. Reijnierse, Koudekerke Konijn met jongen 't Zand D I 9 12 caféstoelen (n euw) Kle'nwarenhirs, M'dde'burg Jongensfiets Geldof, slu's, Vcere Paartorteldu fjes. Pottcnbakkcrs- s ngel Q hl, M ddelhnrg Paar gouden torenspe den nieuw model. Arnem. voetpad T 195, M ddelhnrg Zwarte .bessenstru ken 10 ct. (rware). 't Zand D 88 Kar met honden K°rkstraat R 93, M'dde'burg 'v tte, ronde en savoye kool J. Ahrahamsr, St. Laurens Kinderwagen, Eng. model DHkstraat II, Vl ss'ngen Qramafoon met 25 platen Vrouwentrant 16. VEss'ngen Een droogrek A. Harpe R 166, Koudekerke Kinderwagen, kinderstoel, riet- stoel. W. Wielemaker, Koudekerke Een ovenmond, j. Clowting, café Roschweg, Vlissingen 2 pers; Ressort in goede staat Smgelweg 27, Vlissingen Of in ruil een jaarling vaars tegen kalfvaars W. Rooise, R 88 Westkanelle Groote Emmerkachel zoo goed als nieuw Pnlingstraat 42, VHssingen Een drlehóekkaehel J. A. Osté, Rltlhem 1 paar dames lakseWbenen zoo goed als n'euw, no. tl v. d. Swalmestrant 5, VHssingen Heerenfiets f '0 Wieg met kleed, kinderstoel en wagen te samen f 22.50 ook apart Woningbouw E 38 Oost-Souburg Nieuwe mandoline met tasch Gravenstraat 35 Vlissingen Een klein emaille keukenfornuis Verkuljl Quakkelaarstraat 130 Vlissingen Rieten Kinderwagen Vlamingstraat 2b Vlissingen Driehoekkachel, koperen ketel B 145 Riittinge Grüpskerke Sterk heerenrijwiel met lamp f20 Kalvermarkt K 279 Middelburg Koperen gaslamp met zijden rand 't Zand D 21 Speen- en Loopvarkens J. Poppe St. Laurens Een mooie Sportkar f 10.— Schroeweg V 41a Middelburg Koperen Jazzband usterstraat I 203 Middelburg Duizend kg. knolselderij" J. Minderhoud Chrz., Domburg uike aardappelen en'goudrelnet- ten J. Luteijn, Serooskerke Mooie friesche gangklok 't Zand D 189 Trekblljart spotprijs lodengang 231 Middelburg Kamerkookkachel 't Wissel C 146 Souburg Groot du;venhok A 260 Groote Abeele Spekstander G. Dlngemanse Niemvst-aat Arnemuidcn Zware winterjassen f6.95 j. J. Boone Arnemuiden Fruitboomen en haagplantsoen C. Dingemanse Biggekerke Gift n en roode kralen Korte Singelstraat 289 M'burg Mooi salojiameublement. Lepels'traat 13, Vlissingen. Een gekalfde vaars. Kr. Verhage, Koudekerke. Madellevenlaan 3, VHss'ngen Pakkisten Walstrant 90. VHssingen Half vet varken Adr. Janse Riggekerke RrIn at Ild gjoltmic L Rnr l«r Rjyt^k La mm its W \h■Ijtvcrse Rig gok uldëfs gr HHrrtad RigêëkëfKë flH(ve jjwarië winterrok *ilveretT CiïïiFi NTtiwë Viisslmjschë wag C 117 Souburg 30 Vaten k'.n'fepr nok per vnf, likén rn 'üfpiien balken en platén spbtpflllëli PilingBirsat 23 VilliJngsn krijgt ieder zakenman, die van een of andere firm een met de pen geschreven brief ontvangt Och, ieden zakenman weet dit bij ondervinding; hij denkt onge merkt „oh, maar een kleine zaak". uw correspondentie op de schrijfmachine uit te voeren. Maar... doet dat op een „goede" machine. Ook dit is aanbe veling. Wij wisten het agentschap te krijgen voor Vlissingen en Middelburg varf de „REM1NOTON"- Schrijfmachine. Het is de schrijfmachine voor U. Vraagt ons demonstratie, het verplicht U tot niets. Linten, Carbon en verdere benoodigd- heden voor alle machines. Noordstraat 44 Vlissingen Langs Delft 144 Middelburg IJzeren kachelplaat, Brigdamme B 25. Een In goeden staat zijnde Boe renwagen, een jonge geit, een houtkn kinderledikant. Adres: Noordweg A 3 St. Lauren» Nieuwe papegaaikooi. Kerkstraat 5 VHssingen. Petroleumlamp Koudenhoek 40 bov. Vlissingen. Een als nieuw emmerkacheltie. Adres Bur. Wegeling's Nieuwsbl Circa 600 kilo. koolrapen. J, C. Bi ëëföHSÜëfkë: Öförtië vHöfrflëd Vflii aÜë SlinHën kisten, tfljilenhbuti Knestfftfii 2ÏH, Mié MihffëfhöUt, ëlHlirg. PopiU'R, Hliek ëJuwdgT'Iïl Middelburg. Kalfvaarzen. Qehr. Verhage Domhurg. Goede tentwagen, spotprijs, Poppe, Rouaansche kade M.burg Wegens verandering ecu Hit, Bode Sturm, Vrouwepolder. Twee krielkippen en haan (patri Domb. Schuitvlot Q 212 Middelb. Circa 9000 K. G. mangels. K, Janse, Vrouwepolder. Mooie Goudrelnetten. S, Duvekot Hen Serooskerke. reStï geboende tafel. ooftfttfflftt M n Middelburg tëillülif f3— \l Fël Bö ïëMë 9tb.ikjiiëaf II Jlkkei Sr. im Aagtekerke Pnfers en Itriëla'érdaftitilëri Prelaat Weitkapullë H. Maljers Aagtakarka Voor afbraak huis en varkenshok No. 32 Aagtekerke 8 muds Krielaardappelen P. Vreeke Aagtekerke 2 jonge duiven. E 8 b Westkapp. Savoye kooien, Karelse, Biggek. Net paardentuig voor marktpaard B 116 Meliskerke. 40 witte leghorns. Heerenstraat H 130 Middelburg. Jonge loopeenden, drachtige zeugen, Simon janse, Nieuwland Klein handkarretje. Lazerijstraat 82 Middelburg. Gegoten keukenkachel, klein model. J. v.d. Grulter, Teerpak- Muizenstr. Middelburg, Dudllcator, 30 gld. Bosch 't Zand. Blauwe Weenerram. J. Koppejan, Zoutelande. Driehoekkachel, in goedenstaat. A. Fr.- n ;e, Serooskerke. Een kalfvaars, op de rek. J. Verhage, Koudekerke. Kleine aardappelen. L Reijnierse, D 35 't Zand. Olmen Klijfhout. W. v.d. Broeke, Vrouwepolder. 8 Lammers en Vaars, 15 maanden W. Duvekot, Vrouwepolder. Gekalfde vaars, P. Boone Cz. Serooskerke, Kalfvaars, rek. 6 Nov, C. Vermeulen, Vrouwepolde;. Vaars, oud 11 maanden L. Du- vekot. Vrouwepolder. 9-weeksche biggen.. joost Boogerd, Az. Meliskerke. Vruchtbomen en Bessenstrul- ken. C. iWerse Meliskerke. Een kalfvaars aan de rek. A 92 Meliskerke, Een vaarskalf of in ruil voor stierkalf, B86a, Westkappelle, Vouwwagen met kap, koopje. Kolveniertftraat 13. Vlissingen. Veerenbed. Rloemenlaan 46, Vli88''ngen. Kast inet schirven. Hoheinstraat 33 Vlissingen. Dhaliaknollen. Arendse, De Rufjtergtr. 10 VHss> Pakkisten, WHhelminastr. 5 Vliss Een schooljas en Mantelcostuum Ridderspoorlaan 19 Vliss. Ren kinderstoel en kinderdoek Hobeinstr. 55, Vliss. Oriehoekkachel, Rreeslop 5 Vliss Ijzer kinderledikant. Walstraat 111, Vliss. Petroleumkachel. Boulev. de Ruiiter 62, boven, Vliss. sneeuwklokjes. Paaschlelies en tte Lei'es. Rnjjcnk, Oostkapelle v'ette kalveren 'an Wattel, Oostkapelle Kleine kroten' l. Kestelno Koudekerke Ouitsch en Engelsch woorden- hoek A- 27 Grijpskerke 3 W.L.-hennen 6 maanden oud Kasteelstraat 14 Vlissingen Een fornuisplaat 1. .Geldof timmerman, Koudek Vette geiten J. de Voogd Oostkapelle Suikerbieten S. Stroo Biggekerke Wekelifksch boerenboter. Arend- se, De Ruijterstr. 10, vliss. vette kalveren. C. Kerkhove, Aagtekerke, Petroleumlamp A 75 St. Laurens varkensaardappelen. Montfoort, Kanaalstr. Souburg. Een ruime werkplaats of berg- plaats Mariniersplein No 3 Vliss Bovenwoning Rellamypark 17 Vllislngen Bij Inschrijving voor 4 jaar, 455 roeden bouwland te Koudekerke aan de molenweg. Briefjes in te leveren tot en met 12 November 1925 bij I. A, Qoedbloed te Biggekerke Een woonhuis Marnixpleln 13. Souburg. Adres Vrijburgstraat 79 Souburg vrije bovenwoning Breeslop. Te bevr. Korte vrouwestr, 46, vlissingen. Pén timet lueirn, i J 170 Beudêwljnëkefkë» (jfvrnufil Vdöfjë HiëfJëflUFëH HëtaéHkb= Hiëfi^ niëisjë; Aanmelden iti9= fcëMH 7-0 uiir aVöhds Mevr, flH Hljfte HëllebardlerStf, 8 Vlissingen AHerïei hnütwerk Üijkstraat 41 VRissingen Gevraagd Boerenmeisje vraagt werkhuizen Adres Wegeling's Nieuwsblad Met mei een knecht Jac. de Visser Biggekerke Met December een dienstmeisje bij M. Sanderse Koudekerke Naaihuizen Flesschenstraat 5 VHssingen Wasch B 97b Koudekerke Maart of mei een handknecht die met paarden om kan gaan W. Kluijfhout Jz. Koudekerke Dishoecfc Met mei een meidhuishoudster C. Bosschaart Koudekerke Erwtenlezers f 1.70 per mud vrij halen en brengen Te bevragen D. Visser Co. Walstr. 113 Vliss Terstond of met Mei. Meid of aankomende bij F. Huijsman, Grijpskerke. Met Mei een aankomende knecht A. J. Huijsman, Meliskerke. Met Mei een knecht die melken kan. J. Dobbelaar Oapinge.? Meisje, werkster. Wal 101, Middelbun Een flink dagmeisje. Fastenau, Lange Delft H 20 Middelburg. Met Maart of Mei een arbeiders woning beschikbaar Ant. Jan se Biggekerke Dienstbode goed kunnende mel ken Adres Wegeling's Nieuwsblad Kost en inwoning aangeboden aan het zelfde adres te koop 2 ledikanten ijzer, 1 persoons, ge bruikt naaimachine, vulkachel met plaat. Oude Markt 35, bov. Vlissingen. MARKTBERICHTEN M'burg 29-10-1925 Boter f 1.17 t Particuliere prijs - 1 27' t Eieren. - 13.50 Particuliere prijs - 14 50 Eenden Eieren - 11 Particuliere prijs - 12 Ganzen Eieren. - 0.00 Particuliere prijs - 0.00 Gevestigd le klas Heeren Zolen en Hakken f 2.3 Dames f 1.4 Kinderen naar grootte. Houtgepend en fijner afwerking 50 centhooger. Wordt op Walcheren gratis afge haald en thuisbezorgd. Briefkaart wordt terugbetaald. Voor MO aan reparatie wordt 50 cent terugbetaald. Aanbevelend, Gediplomeerd Schoenmaker. Eerste kwaliteit VAfifif hedêH b—i kSfl it Rollade AiiSk per k.6. Wi| iivlfitö Bék li kWililiit Üüfifc vltesch voer trouw- in iné8r« fiittifl aan atirk Mnourr. jirtlllR Uravenêtrut t 292 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7