IT ZEELANDIA ONTBIJTKOEK verovert aller harten Schapenvtesscti Schoenmag. Sint Crispijn Slagerij MC'. DE VISSER Fordson St. Ja nstraat46-47,T e 1.447 DRUK WERK J. K. KODDE Ijzerhandel IB" IE" Ze is de Fijnste, de Lekkerste Koek -gag Schoenwerk Schoenwerk Reclame-Week C. J. PAUL P. DE HULLU Co. SNIJWONDEN AKKER's KLOOSTEimALSEM KORTE DELFT23 Vlasmarkt K149 - Middelburg DROGISTERIJ A. BENIEST Rheumatiekmiddelen Heeren. Jongeheersn en Grand Gafé-Ghantant KLEEUINGMAGAZIJN *iiiiiijfirttiiiT'mP":ïiiiiitiii(i J. KOPMELS Duitsche Stukkolen Eierkolen en Vetnoten w. p- W A T T E L Uw beste adres WED. V. GRAGAU Zn. P.J.BRUGGEGroeda „SANETAS" 3 Middelburg Drukkerij H. Wegillng Drukkerij Dl lunge Jih de nieuwe STALEN BRILLEN ijnhardLs Het Goedkoopste Adres voor WEGCLING's NIÉÜWSBLAD VAN 30 (jCTOBCR 1925 KORTE KLANKEN. Onze „cultuur". Naar we vernemen heeft de ge meenteraad van Nijmegen, met vetpletterende meerder heid 29 tegen 3 besloten om de nieuwe wereld taal, het Esperanto, voortaan op alle volksscholen te doen invoeren. Onbewust wellicht een laatste „opflikke ring" van een kwijnende beschaving of de voorlooper van een nieuwe aera. Moedervreugd Al valt de gebeurtenis nu niet direct In ons raison, toch willen we ter wille van een bekende spreekwijze Gedeelde vreugd is dubbele vreugd melding maken van het volgende feit. In een klein Fransch stadje is een Jonge moeder bevallen^van een welgeschapen zesling Volgens de laatste berichten maken moeder en kroost het uitstekend. Nieuwe vereeniging. A.s. Zaterdagmiddag om 3 uur wordt in het Schuttershof te Middelburg eene vergade ring gehouden om te komen tot de oprichting van een speciale Zeeuwsche handelsreizigei svereenig ng. De zomertijdbew» ging We gelooven dat het beken de Zoeterwoudsclie zomertijdsadres nu zoo ongeveer ook in alle Walchersche en Noord-Bevelandsche ge meenteraadsvergaderingen ter sprake is gebracht en ge komen en dat het meerendeel der vroedschappen zich uit gesproken heeft vooi algeheele afschaffing. Gezien het algemeene oordeel der gemeent n over ons geheele land, bhjKt, dat het plattelanci er niet om zou treuren, wan neer deze kous nu eens voor goed werd afgebreid en de periode van klokje vóór- of achteruit voor goed ver dween uit ons goede vaderland. Het zilveren feest In 1026 Naar verluidt heeft de Nat Landstormcommissie van H. M. de Koningin en Prins Hertog Hendrik toestemming ontvangen om hen, ter gelegenheid van bovengenoemde gebeurtenis namerfc de vrijwilligers van den landstorm een eenvoudigen por seleinen tegel te overhandigen. advertentiISn KAARTEN BRIEVEN Prima Dropsoorten en Hoestmiddelen Degelijke D vanaf so af, par pand AsnHeviland, Duo „Zwartverwer11 Aanbevelend P. J.HAAZE. VERWACHT Lompen, Touw, lizer, Ko per, Lood, Zink, Fiets banden, Autobanden, enz. Is steeds hst vsn ouds ba kende adres: TELEFOON NO. 392 Molenstraat 44 Vlisslngen H, H. Timmerlieden en Aanname.i SaiiaraffifltHit Miiialkufg te koopen is en blijft een zaak van vertrouwen van ons wordt met steeds stijgend succes verkocht. S ST. JACOBSTRAAT 3 VLISSINGEN Wij geven deze weak bij elk half pond St. Nioolaas EEN CHOCOLADE REEP CADEAU Fijn Boter St. Nioolaas 16 ct. p. ons Prima Gekruld St. Nioolaas 14 Boterham St. Nicoiaas 10 Letterbanket 20 Taal Taai 3 cent per stuk, 8 cent per ons Holland en Kwatta Cacao 60 en 60 oent per K.G. St. Jacobstraat 5 Vlisslngen N.B. Denkt ar vooral om, om eens oen proef te nemen met mijn overheerlijk Letter-Banket Ooosje Buskenstr. 72, Vlisslngen HT Profiteert van onze goedkoope aanbiedingen RUNDERLAPPEN 70 ot. per pond VET SPEK 60 ot. per pond IVIAGER SPEK 65 ot. per pond DIKKE BLADREUZEL 70 ot. per pond In de betere kwaliteiten zijn wij het goedkoopst OFFICIAL FORD DEALER NüuftUifiil Vlii.mg.h Prima Eierkolen ONTVANGEN Winterstoffen, Manufac turen, huishoud- en Ultzetg )cderen VAN BOVEN |C goedkoopste adres voor Reparatie, Schoenwerk en aan den voet gemeten In alle modellen en eerste klas Handwerk is bij KUSSE G. BLIEK Slapeloosheid Overspanning Gejaagdheid Prikkelbaarheid Examenvrees Zenuws «n Zenuw*1 iuwtableïtei ff Jt- 31 October a.s. hopen onze geliefde Ouders 1ZAAK J. DE SMIT EN i ELISABETH MONDEEL hunne 25-jarige Eoht- vereeniging te herdenken Hun dankbare Kinderen en Verloofde. Qf/ Vlii.Jooit de Moorstr. 11.ÖB* Ondertrouw IN Vlisslngen. Drukkerij H. Wegclingf fa vele Middelburg, soorten Drukk, De Lange Jan Lage prijzea Thermogenewatten 45-75 Dr. de Puit Rheumatiekmiddel f 1.25 Togaltabletten f0.80 Pain-Expeller f0.95 VIsier's Rheumatiekolie fl Samson Balsem f 1.— Sloans Linement fl. Elliment Embrocat.on f 1.25 Kloosterbalsem f0.50 Enz. Enz. Enz. op a.s. Zaterdag en Zondagavond 8 uur in Hótel Nleuwendijk 4 Vlisslngen Ook in Dames en Kinderen Wollen Mantels, in Heeren en Demcs-Regenjassen, een groote keuse aan de bekende Irge prijzen. Hoek Bellinkstraat Middelburg Aanbevelend J. OERRITZEN k Vet „Monopole" - Vlissln Optreden van het met hun lachprogramma, solo's, duo's en één-acters! voor het eerst alhier. Zondagmiddag MATINÉE, van 12 tot 2 en van 4 tot 6.30 uur. ZEOT HET VOORT de derde lading groot 240 ton.inhoudende eerste soort in het schip „LAMBERTHA" Gedurende de lossing verlaagde prijzen Bestellingen worden ingewacht in den Brandstoffenhandel, Korte Noordstraat, Middelburg Aanbevelend, VOOf Ondergeteekende levert PVollulkwn met schar- nierverblndlng h f7,— per MV Bi) grooter afname spe ciale prijzen. Aanbevelend, Machinale Houtbewerking. ö.illbsrulin - ftraukhnngën, iilitllfci Réd«IH.0ifiSlt8H illltfflijwltlft, Bummlwersn, Pitsri ÉlftiisttillÜsliA, lik Él1\ Virpll|(A|lir1lk|l*n. Asnbsvilanri A. 9. KUIJLCN U O U N N E O m HST Zie verder onze Etalage "Stt Ford Is het nog maar breeds niet in de mee ;te za ken. Evenwel hoort men zoo nu dan bewe ren, dat er cenige „opleving" te csneta- tccren Is. Zeker ie het, dat vele zaken wmr eouden hebben, wanneer men over het algemeen meer prijs stelde op „Batar Drukwerk". Dit toch geeft Immers cachet aan Uw zaak en brengt U steeds nieuwe orders. Laat ons het evni voor U vervaardigen en U «uit, «ouwel uvei prijs ill uitvoering tevreden «Ijn. LSnge Üellti f 1.20 per mud Qrove Kachelkolsn f 1.45 per 80 K.Q. Heitellen bi] D. VISSER, Wal- straat 113, vlias. Alles vrij thuis van Beleefd aanbevelend, H. M. S3HMIDT-DE HAAN De RuIJtarstraat 7, Vlisslngen enge Nnnrds*rm»t - M'rtde'burn Vukkundig op voorsohrlft van H. H. Doctoren Qroenewoud 15 Vlisslngen HET GEACHTE PUBLIEK van Vlisslngen en Omstreken wordt beleefd verzocht om bij Roost, Stalhouder te Middelburg, indien men in het huwelijk treedt, te Informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlisslngen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende Is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlisslngen naar het Stadhuis. Aanbevelend, W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Billijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Ztdd-Beveland te bezoeken. N.B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Hndergeteekende biedt zich aan w voor Schilders-, Behang en Giaxenmakerswerk. Marinestraat 34 Vlisslngen Gebruik hierteóen de tillende «erkende buisje 75' Vul-, Emmer- en Keukenkachels, Waschfornulzen, Veevoederketels, Tegelplaten, Kolenbakken, Kolen- kisten, Poken, Tangen, Kachelhaakjes, Stormlan taarns, Bascules, Leeuwenspaden, Ballastschoppen, Bietenrieken 5 en 6-tands en Aardappelrieken 0 en 10-tands, is bij Dadelijk Akker1» Kloosterbal. •em er op) stelpt de bloeding, zuivert, versecht en geneest. Koopt dus een pot in voorraad. Onovertroffen bij brandwon den, huiduitslag, schraalheid, springende handen, kloven? wintervoeten, als wrijfmiddel bij rhsumstisk, jicht «n spit. I til. 'ti Hilii vs «ettsikfclH| i» eérlÖBi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6