2e Blad. We geling es Bieuwsblad Z UID-B EVELAND van Vrijdag 30 October 1925 No. 43 Wlü ZIJN GOEDKOOP Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent Boeken, TifcfschrSften, Muziek DRUKKERIJ H. WEGEL1NG Drukkerij De Lanne Jan 11 r m In Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nleuwstraat Ellewoutsdijk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nleuwdorp jacobus Nuite, Burgem. Timanweg 38, 's-Heerenhoek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231, Heinkenszand In de vorig; week te M ddelburg gehouden gewone maandelljkscl.e openbare Raadszitting, onder voorzitter schap van den bu' gemecster, waren alle leden aanwe zig. na voo lezing en goedkeuring van de notulen de var g; vergadering, k vamen versch llende ingekomen atukKcn ter tafel, die, óf voor kennisgeving wei Jen aan genomen óf naar li en W. gingen om prae-advies. Zo o.a. een dankbetuiging van dhr. Morks een verzoek va' liet werkloozep agitatie-comité en in verband hiermed< ceil sen ijven van den directcuf van gemeentewerken een adr, s van de bewoners van Bastion en Neuw Ooüe scnestraatvan de van het Oud Arnemuidscl voetpad en van den Sleeperssingel een request vai ien Ned Bond van Handels- en Kantoon bedienden, om ent de winkelsluiting ten 7 ure enz enz. Hierna deeld- voorzitter mede, dat, wat betreft de gelegenheid on gratis te zwemmen, veel geconfereerd is, doch dat ei met de zwemschool dienaangaande niets is te bereiken, zoodat B. en W. zullen trachten het aantal hokjes aan den Havendijk te doen uitbreiden. Voorts dat door d« plaatselijke vereeniging van Vreemdelingenverkeer ge vraagd is, om de avondbeiaardconcerten door de ge meente te doen geven. Bij het vaststellen der rangnum mers is gelet op den leeftijd der sollicitanten. Of di< concerten evenwel zullen doorgaan, staat nog niet vast Dhr. Callenfels betoogde dat het beiaard-bespelen veel werlt vraagt. Zonder hoofdei, stemming werd het voorstel van B. en W. goedgekeurd om gedurende den cursus 1925-1926 voor opepbaar vervolgonderwijs, dit te doer geven aan jongens en meisjes gezamenlijk. Het grootste gedeelte van den beschikbaren tijd werd gewijd aan het in de vorige vergadering aangehouden voorstel van B. en W. om over te gaan tot liet verhaal van de pensioenbijdragen 5%> op nieüw aan te stellen gemeentepersoneel. Mevr. Weijl had toen vei zocht, net dadelijk een bes issing te nemen, doch eerst deze aangelegenheid eens grondig te onderzoeken. Uit het geopperde „voor" en ..tegen" bleek wel dat er Inderdaad dan ook „gestudeerd" was. Mevr. Weijl heeft bevonden dat deze kwestie lang niet zop eenvou dig ispractisch beteckend het e n salarisverlaging, terwijl 'tvoor directe bezumiging niets uithaalt. Voorts Is er dit nadeel, dat groepen ambtenaren en werklieden in de toekomst 't zelfde werk zullen moeten doen, voor verschillend loon en houdt eenzelfde kortingspercentage e n ge ijke aftrek in, waarbij derhalve geen rekening wordi gehouden met de draagkracht van den betrokkene. Spr kan dan ook op billijkheidsmotieven onmogelijk voo h;t voorstel stemmen. Dhr. Paul zegt, dat de ge meente geen gebi*uik moet maken van de daling derloonen In de particuliere bedrijven. De daling van den levens standaard beteekent nog niets, om op deze gronden een salaris verlaging te wettigen. Spr. toont met cijfers aan, dat eerder een stijging heeft plaats gehadde huishuren gaan zeker In stijgenden lijn. Moeten de gemeenteamb tenaren nu een extra belasting betalen? Spr. ziet in de bewoordingen van B. en W. en het feit zelf een incon sequentie en kan niet zijn stem aan het voorstel geven. Dhr. Hondius zegt, dat iedereen het heeft over bezuini gen, doch als men de koe bi) de horens wil vatten, komt er verzet. Spr. wil de salarissen van de aangestelden niet bekorten, omdat die hun levenswijze er op hebben in- gericht. We hebben echter niet alleen te doen met het, elang van de ambtenaren, doch ook met hot belang van de nu n chen, die deze loonen opbrengen d w.z. met de belastingbetalers. B ivend en ko? t het Rijk ook zijn amb tenaren In deze Spr. k in zich met het vo >r»tel veree- ngen, want gez en de gemoentehegrontln^, möet men de ter ng naar de nering zetten I) ir, Bosman voelt de, Inconsequentie, terwijl dhr.- den Hollander zich bij het voorstel zal nee leggen. Dhr. Mes vindt dat de a nbtenaa s- salar'.sseti nooit een sluitpost eener begrooting mogen zijn; spr. vindt dat onsymp uhek. Dhr. Bpasson voelde er eerst wel wat voor, doch is later veranderd. Door zulke voorstellen wordt er een slechte geest onder het personeel gebracht. Spr. w I wachten tot het leven werkelijk go'dkooper geworden is. D.lt. Streefkerk gelooft, dat die tijd aanstaande-is en begrijpt niet dat er beroering zal komen, zooals de vo- rigen spreker zegt. Alleen voor hen, die van tijdelijken in vasten dienst overgaan, wil spr. een uitzondering ma ken. Dhr. Cornelisse heeft gehoord dat Ged. Staten drang uitoefenen op B, en W7t wat de voorzitter positief ontkent. Dit doet spr. goed, doch hij kan geen loonkor- ting, in dezen vorm, accepteeren en is derhalve tegen het voorstel Wethouder de Veer verdedigt het voorstel van B. en W. Spr. vindt een algemeene salarisverlaging nog niet noodig't is ook alleen maar voor nieuwelin gen. Vergeleken met de geschoolde werkkrachten in het par huiier bedrijf, zijn de salarissen der gemeenteambte naren en werklieden niet laag. De salarisverlaging is geen sluitpost op de begrooting. Spr. is ten opzichte van de gedachte, dat men geen pensioenkorting mag verhalen op de salarissen der ambtenaren, teruggekomen. Ook de ambtenaren profiteeren momenteel van de ver laging van het percentage op den hoofdei. Omiag. De particulieren zijn over 't algemeen in hun inkomens achteruit gegaan en Middelburg is een stad met weinig groote inkomens. Wat het G. O. betreft spr. zou dit liefst willen afschaffen. De voorzitter zegt dat dit de eerste zachtste stap is op den weg der salarisverlaging. tWeth. Onderdijk is ten opzichte van het G. O. van heel andere gedachten dan dhr. de Veer. Tegen het voorstel zelf, heeft spr., zooals het daar ligt geen bezwaar. Deze salarieering gaat, ondanks de voorgenomen pensioen aftrek, toch nog boven het particulier bedrijf. LMi. Busman voert nog aan, onder repliek van ver schillende kanten, dat van een goeden bezuinigswil bij it. en W. nog ve'nig te merken valt terwijl dhr. v d. Weel vindt, dat d.t voorstel een aera in luidt van ver slechtering, van arbeidsvoorwaarden. Mevr. Corné i> •veneens tegen het voorstel en keurt 't af, dat loonsvei - 1 iging in de toekomst aanstaande is en dat er verschil- end loon zal worden gegeven voor hetzelfde werk. In «temming gebracht werd het voorstel aangenomen met tt gun 8 stemmen, dus op 't kantje af. N.i het aannemen van enkele kleinere onderwerpen, comt aan de orde de f n mcirele legelmg inzake den voningbouw aan het Bagijnhof. B. en W. hebben een lader uitgewerkte regeling getioffen. De h.h. Boasson n Hondius dringèn er vooral op aan, dat er van ge- neentewege controle uitgeoefend zal worden. Dhr. Mes '.al tegenstemmen, omdat hij gelooft, dat het voor de gemeente een strop zal wo'den. Spr. overweegt, na de «temming waarbij spr. alleen jtegens'emde drang >p Gedeputeerden, om het besluit te verwerpen, welken noed de voorzitter bewondert. Aan de orde is de aanschaffing van een boekhoud- nachine mogelijk dat dit op de Walchersche zuste en aanstekelijk werkt, de schrijfmachine-infectie is nu zoo ,'oed als bezworen - voor den prijs van van bijna f 6000 -vordt zonder hoofdei, stemming goedgekeurd. Rii de rondvraag vraagt dhr. den Hollander of de woningen L al geheel af zijn, zooals wethouder Onderdijk n de vorige vergadering hêeft gezegd. Dhr. Callenfels heeft gehoord, dat er nog geen kachels staan in de lo kaliteiten der openb. lag. scholen. De voorzitter zegt,dat er voor gezorgd zal worden, dat deze voortaan per 1 October geplaatst worden. Hierna sluiting. -f I De gemeenteraad van Aagtekerke hield vorige week eveneens een voltallige zitting ter behandeling van de ^emeentebegrooting 1926. Dhr. Kodde opperde bij den post voor onderhoud van den toren om tneer uit te trekken voor dit doel. De voorzitter antwoordde, dat dit in p. en W. ook ter sprake is gebracht en dat het in de bedoeling ligt om hierop een ander jaar voor te zor gen. De vergoeding voor bouwkundig opzichter werd verhoogd, zoodat het thans mogelijk is dezen functiona ris een vast salaris toe te kennen. Bij den post onder houd begraafplaats e.s. vroeg dhr. Kodde om het lijken- huisje te doen schilderen en, zoo mogelijk, eenige aan planting te brengen op het kerkhof. Dit zal nader over wogen worden. Wat 't vervolgonderwijs betreft, werd met alg. stemmen besloten, hiervoor geen subsidie te verleenen. Aan de Diaconie der Ned. ner.v. Kerk zal een bijdrage gevraagd worden inzake de verpleegkosten van een krankzinnige, alleen dhr. Kodde stemde hier tegen. Met alg. stemmen werd hierna de begrooting 1926 goed gekeurd ad. bijna f 3500. Bij de rondvraag bracht dhr. de Visser hulde aan de activiteit van het Dag. Bestuur, inzake de onderhande lingen met het Rijk omtrent den aanleg van een telefoon kabel in den Kloosterweg. Daardoor is voorkomen dat deze weg geheel bedorven zou worden, thans is, ook met de Telegrafie de goede verstandhouding niet ver broken. Hierna sluiting. -f- I Te Meliskerke werd vorige week een voltallige open bare Raadszitting gehouden De voorzitter opende met gebed. Van B. en W, te Middelburg was bericht inge komen dat de Vee- en Vleeschkeunngsdienst voor Me liskerke een batig saldo heeft opgeleverd ad. f 54.— be rekend per inwoner, Dhr. de Korte stelde voor het sal do te verdoelen per aantal slachtingen, wat aan Middel huis zal worden gevraagd. Van de Ovbt. de Visser was bericht Ingekomen, dat de toegezegde gemeentelijke subidie door hen niet kan worden aanvaard, daar de gistelde vooi waarden be- grinding van den Bateramweg te zwaar zijn. Adres santen vet zoeken nu een uilkeering ineens van f 100 om een stuk van dezen weg te kunnen besintelen. Met alg stemmen werd beslolen h erop n et in tq gaan. Over 1921 zal aan du li i Nch ml een© veigoeding worden verleend ad. ruim f 9.— per leerling. Is onze afdeeling BoekMndrrli worden alle soorten enz. met vakkennis en tegen lagen prijs gebonden of gccartonnccrn. Noordstraat 44 Vllssingsn Lange Oslft B 144 M'drtMburg Nadat in de vorige vergadering was besloten toi tut aanleggen van een nieuwe begraafplaats, werd thans overgegaan, tot het aanbesteden van een lijkenhu sje al daar, alsmede het bouwen van een brug. Door li. en W. is bestek cn begiooting opgevraagJ. De Raad keu de deze plannen goed en de pl i itstflijku timmerman zal nu t den bouw worden belast. Bet land achter de ou Ie be-* begraafplaats zal in perceelen worden verpac it, voor een termijn van 7 j^ar. B. en W. zullen de opdrac.it hiertoe uitvoeren. Bij de rondvraag vestigt dhr. Wisse de aandacht op het zwaar gaan van de spuithiervoor zai dhr. Reek uit Middelburg gevraagd worden eens naar om te zien. Dhr. Matthijsse zegt dat er zooveel onkruid groeit op het kerkhof, terwijl weth. de Buck graag eiken Zater dagmiddag het straatgedeelte bij de Christel. School c s. door den gemeentewerkman zag schoongemaakt. Hierop wordt óiet nader ingegaan, omdat dit berust op den polder Walcheren. Hierna sluiting met dankzegging. -f- 1 Te Westkapelle eveneens openbare Raadszitting, waar bij dhr. Louwerse wegens ziekte den geheelen tijd'dhr. Peene slechts voor een gedeelte niet aanwezig was. De gemeentebegrooting werd zonder eenig belaugrifk dis puut, vastgesteld op bijna f 39600. Het maximum aan tal vergunningen zal voor, Westkapelle, met ingang van 1 |an. 1926, mogen bedragen, vijf. De voorzitter deelde mede, dat, in verband met de nieuwe bepalingen der lager onderwijswet, met 1 jan. a.s. er aan deoptnbaie lagere school, één boventallig onderwijzer komt. h dit verband was een schrijven ingezonden van het hoofd dier school, waarin gepleit werd voor het behoud van 6 leerkrachten, gezien het belang van het onderwijs. De voorzitter was het met deze opvatting eens en besprak dit breedvoerig. Ook dhr. Huibregtse voelde er zeer veel voor en wilde 6 leerkrachten behouden, zoo zulks maar eenigszins mogelijk is, Daar nog meerdere inlichtingen zullen moeten worden ingewonnen, zal eerst in de vol gende vergadering een definitieve beslissing worden ge nomen. De rondvraag leverde niets belangrijks op. Hier na, sluiting. -R I Vrijdagavond j. 1. hield de Raad van Veere cene vol tallige openbare zitting. Van den Minister van Binnenl- Zaken was o. a. een verzoek ingekomen om eventueel© geldleetltngen af te sluiten bij openbare instellingen voorts een verzoek om bij aanschaffing van materialen, alleen Nederlandsch fabrikaat te betrekken etc. Bij de Bank van Nederl. genieenten zal een rekening-courant worden geopend ad f 1500. Aan de muziekvereniging zal de noodlge verf worden verstekt tot het onderhou den van den muziektent. Door dhr. Castel wa» een ver zoek ingediend om subsidie voor diens autobusondern©. ming. In handen van B. en W. om advies. Door den Pensioenraad was een schrijven gezonden, dat de uit betaling van pensioenen voortaan per Giro zal plaats hebben. In verband met de klachten, die indertijd geuit werden, wat hetreft hot heffen van veergeld op den pontdienst, zijn de voorzitter en dhr, Kaas.' op rudien- tle geweest bij den Minister van Pinancién Z.Éx deelde mede, d.it eerst zal moeten wordau aangetoond, dal de Staat de verplichting heeft hier vrij vervoer toe te staan, alvorens verdere stappen zullen kunnen ondernomen worden. Aan het bekende Zoetei wouJsche zomertijds- adres zai adhaesiq worden betuigd, Aan de afdeel g „Volksonderwijs" zal ren suhs d e verleend worden. Na behandeling van nog enkele minder nmvattende aange legenheden, weid de vergadering gesloten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 5