FOTO-NIEUWS van Wegeling's Nieuwsblad van Vrijdag 30 October 1925 UmÊatk «f ctata. CfÜêUê JW, WONDERKINDEREN heeft men op elk ge- -WONDERKINDEREN. Een operacomponist bied. Een jeugdige Duitsche filmactrice, die DE KRUISER „SUMATRA", het zusterschip van de „Java", zal binnenkort voltooid zijn. Onze foto van 12 j., Fabius Witaschek, behaalde met w» huiiA^ werd genomen tijdens het proefdraaien der machines. de opvoering v. zijn werk een groot succes. op „commando" heèft ïeeren huilen. EEN GEZEGEND HUWELIJK. De heer en mevrouw Suttner te Untermühltal met 16 hun ner kinderen; zij hebben er 21, en allen gezondl PRINS LEOPOLD HABSBURG—LOTHRINGEN, een kleinzoon van wijlen Frans Jozef, oefent te Weenen het beroep van hophandelaar uit! DAMES AAN HET KEGELEN; een aardig kiekje van de onlangs te Amsterdam ge houden kegelwedstrijden in het gebouw Bellevue. DE AEROMOBIEL, een combinatie vliegtuig-auto, ia la DuiUchland met .veel succes beproefd CH. HOFF, (Noorw.), wereld recordhouder polsstokhoogsprin- gen (4.26 M.). EN WERELDRECORD IOUDER. De heer Emü >hne te Stuttgart is, on- inks zijn betrekkelijk og jeugdigen leeftijd, zamczsrr.'s*** - ermoedelijk de dikste tan ter wereld. Hij is EEN COWBOY AAN HET WERK, echter niet in de WUd West. doch pais 27 jaar, en weegt te 's-Hage. Op onze foto ziet men een staaltje van zijn vaardigheid 297 K.G.I met den lasso. EEN KIJKJE UIT DE BIETENCAMPAGNE. In een der grootste suikerfabrieken van ons land kiekten wij een deel van de ruwe suiker, die nog eenige bewerkingen moet ondergaan voor het verlaten van ae fabriek. EEN REUZEN-CAMERA, vervaardigd door de Eroemann-fabriekea, is onlangs te Berlijn geëxpo seerd. EEN KONINKLIJKE OMHELZING: de koning en de koningin van Spanje begroe ten elkaar aan het station Is Parijs.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 3