Mantelmagazijn „DE DUIF" MEISJES- EN KINDER MANTELS, JURKEN tuee f BURGERLIJKE STAND ALS EEN GEZONDE BABY juiste voedsel ihte. i «dÉfcZSBD I WEGELING's NïEÜWSBLAD VAN3Ó OCTOBER 1925 hoewel op onderscheidene plaatsen werd geboord, op geringe diepte uitnemend bruikbaar water te vinden, dat in groote hoeveelheid te voorschijn kon worden ge haald. Het was prachtig blank. De heer van 't Spijker had* met groote zekerheid de plaats van boring en het dan verkrijgen succes aangewezen en voorspeld. De echtgenoote van den gewezen kei zer. Öe echtgenoote van den ex-keizer had zich te Wildbad jn Thuringen, waar zij naar men weet een kuur doormaakte, als „Kaiserin und Köningin" in het gasten boek ingeschreven. Bovendien had een fotograaf met haar toestemming een fotografie op een briefkaart met het onderschrift „Kaiserin Hermina in Bad Wildbad 1925" in den handel gebracht. Maar aanleiding hiervan heeft het republikeinsche klachtenbureau bij de politie Wildbad op grond van pa ragraaf 360 van het Wetboek van Strafrecht een aan klacht ingediend, wegens het zich wederrechtelijk toe eigenen van titels. De officier van justitie weigerde ech ter op deze klacht in te gaan. Het republikeinsche klachtenbureau diende daarop de aanklacht onmiddellijk in bij den Oberstaatsanwalt, maar ook deze weigerde een proces tegen de vrouw van den ex-keizer aanhangig te maken, omdat volgens zijn bewering de aangelegen heid intusschen verjaard was. Opmerkelijk is; dat het besluit van den Oberstaatsan walt spreekt over „Hermine, Gemahlin seiner Majestüt Wil- helms des Zweiten, ehemaligen Kaisers und Königs von Preussen". Ook tegen deze betiteling van een particulier persoon met het predicaat „Seine Majest&t" heeft het republikeinsche klachtenbureau thans direct een bezwaar ingediend bij het Wurtembergsche ministerie van justitie ll« Jaar in een kooi. Men herinnert zich het opzienbarend geval van den ouden man, die op de grens der Kota Bandoeng gedurende P/t jaar in. eene kooi werd opgesloten, omdat hij door zijn broer zoo lastig werd gevonden. De dokter heeft den ongelukkige onderzocht en voor- loopig kunnen c mstatee en, dat hij zwaar is ondervoed. Van krankzinn ghjid is mets gebleken, doch uiteraaard vordert het constateeren daar.van langen tijd van obser vatie om tot een conclusie van beteekems te kunnen geraken. Du dcfijkc symptonen van die krankzinnigheid S^n niet aanwezig. De zoo lang van zijn vrijheid beroofde man wordt thans in het hospitaal verpleegd en verder geobserveerd. Intusschen is proces ve baal o gemaakt en zal een ver volging worden ingesteld tegen de verantwoordelijke per sonen wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving op een wijze, waardoor zwaar lichamelijk letsel is teweeggebracht. Een onvoorzichtig treinmachinist.Toen de trein Montmareau-Bordeaux Zaterdag Angoulème was gepasseerd, wilde de machinist kijken of een signaal veilig stond en keek daartoe boven de locomotief uit. De trein reed jui^t een brug onderdoor waardoor de machinist een hevigen klap kreeg; die den.man bewus teloos deed neervallen. De stoker kende de machine slechts ten deele en pro beerde wanhopig de remmen aan te draaien. Nadat de noodrem was gebruikt, kwam de trein langzaam tot N.V. „SANITAS" ta Vilssingen St. Jacobstraat 1 stilstand. De machinist van een goederentrein in het station van Angoulème bracht den trein verder naar Bordeaux. Gouverneu r-G ene ra al F o c k blijft aan. Gouverneur-generaal Fock, die voornemens was in Maart 1926 af te tredep, heeft op verzoek van de Koningin besloten tot begin September 1926 aan te blijven. Aneta meldt d.d. 27 October hieromtrent het volgende uit Batavia De Gouverneur-generaal verzocht zooals bekend, ont heffing van zijne waardigheid, met ingang van een nader te bepalen datum in de maand Maart 1926. Op aandringen van het Opperbestuur heeft Z.Exc zich thans echter bereid verklaard, aan te blijven tot begin Sept. 1926. Een kwestie over lijkverbranding. De president der rechtbank te Amsterdam heeft kort gele den beslissing gènomen in het volgende geval. Een overledene had bij notarieel testament als uiter sten wil den wensch geuit, dat zijn stoffelijk overschot door verbranding zou worden vernietigd, zulks in den meesten eenvoud en .zonder inachtneming van kerkelijke ceremoniën. Toen de executeur-testamentair de vereischte maat regelen wilde nemen om den uiiersten wil van den over ledene te> verwezenlijken, stuitte hij echter op verzet van de naaste bloedverwanten van den overledene, te wiens huize het lijk zich bevond. De bloedverwanten verklaar den onoverkomelijke bezwaren van joodsch-godsdiensti- gen aard te hebben om tot de crematie mede te wer ken, tenzij de Nederlandsche wet hen daartoe bepaald mocht dwingen. In gemeen overleg wendden de advocaten van beide partijen, de heeren mr. I. van Creveld en mr. A. Horz- berg, zich daarop tot den president der rechtbank te Amsterdam, teneinde aan deze autoriteit te verzoeken, in kort geding een beslissing te neven. De president gaf daarop als zijn oordeel te kennen daf onder deze omstandigheden van crematie geen sprakt kan zijn, zulks op de volgende rechtsoverwegingen:' „Overwegende" dat het den doode niet 'zal deren, wanneer zijn stoffelijk overschot overeenkomstig den wensch zijner nabestaanden en den wil des wetgevers wordt begraven dat het daarentegen voor de levende nabestaanden een voelbaar leed zou zijn, wanneer in strijd met hun godsdienstige gevoèlens het lijk van hun bloedverwant werd verbrand dat dus daargelaten nog, dat de verbranding on wettig is, en de wet nooit bedoeld kan hebben den exe cuteur-testamentair de verplichting op te leggen, den overledene te doen verbranden het gevoel van de levende nabestaanden boven den wensch van den doode te respecteeren la; dat bovendien met het oog op een mogelijk appèl te bedenken is, dat een aanvankelijk begraven lijk later nog kan worden verbrand, terwijl geen begrafenis meer kan plaats hebben van een lijk, dat eenmaal verbrand Is." Aan het slot van zijn beslissing zegt de president „Overwegende, dat, waar geen der partijen gezegd kan worden, in het ongelijk te zijn gesteld, voor een vooroordeeling in de kosten geen plaats is verklaren, dat-naar ons oordeel, de executeur-testa mentair niet te kort schiet in zijne verplichtingen en volkomen verantwoord is, wanneer hij toelaat, dat de overledene worde begraven." ST. LAURENS, over September 1925. Geboren: jan, zoon van Nikolaas Tramper en Adrians Pieternella Cornelisse. Wilhelmina, dochter van Ma- rinis Boone en Pieternella jacomina Midavaine.— jakoba, dochter van jasper janse en Kornelia van Soelen. Lein, zoon van Willem jacobus Davidse en Maatje Chris- taanse. Neeltje, dochter van Dmgeman Wattel en Neeltje Maljers. Elisabeth, Maria, dochter van Adri- aan Antonie de Broekert. en Maria Agatha Henriëtte de Zwart. Ondertrouwdjacobus Durink, 28 j. en Catharina Abrahamse, 20 j. Getrouwdjacobus Durink, jm. 28 j, en Catharina Abrahamse, jd. 20 j. Overleden Hermanus jansen, echtgen. van Wilhel mina jacoba van Kesselen, voorh. weduwn. van jacoba Kluijfhout. BIGGEKERKE, over September 1925. GeborenFrancina, dochter van Aarnoud van Keulen en Maatje Schreijenberg Maatje, dochter van janis Kluijfhout en Leuntje Wielemaker. KATS, ovar September 1925. Geboren: jannetje, d. v. johannes van LiereenTeuna de Wild. WlSbEKi-KKc, over Septemoer 1925. Geboren: Francois Gerard, z> v. Pieter Hendrik Israel en Pieternella van Hoorn lzak Paulus, z. v. Izak Flipse .en jacoba Filius Geertruida Wilhelmina, d. v. \driaan de Smit en Aartje Vroonland janna Dirkje, J. v. jacobus de Vlieger en Pieternella Versluis Maatje Elizabeth, d. v. Cornelis Versluis en Pieternella Marcus- se Maria Dina en Dina Maria, dochters van Cornelia Filius en Pieternella Wirtz. Ondertrouwdjan de Looff, jm. 23 j. te Kortgene en Blazina Kramer, jd. 19 j. Cornelis Gillis de Kam, jn\. 30 j. en Cornelia janna Mol, jd. 24 j. Overledenjanna Kouwer, 62 j. Tannetje Clement 58 j. echtgen. van Marinus van Goudswaard. COLIjNSPLAAT, over September 1925. Geboren: jo, d. v. jozias Bakker en Cornelia Catha rina van Arenthals OndertrouwdKornelis Willem Everwijn, 28 j. jm. to Zonnemaire en Elisabeth Prince, 24 j, jd. Overleden Levenloos aangeg. kind van het mannelijk geslacht van Johannes Marcus van Schaik en jannet:o de Smit Adriaan Karman, 45 j. echtgen. van Catha- rina van den Hoven Hendrik Huige, 74 j. echtgen. van Johanna Bolle jan Faasse, 62 j. ecntgen. van Pieternella Stouthamer. m Noordstraat, b h Postkantoor, Middelburg Qroote keuze in Kreymborg's Kleeding |s wijd en zijd bekend om zijn goede kwaliteit. Dit ia te danken aan het feit. dat Ivreymborg niet die ordinaire fabriekskleedin verkoopt, die zóó goedkoop in elkaar, is gegooid, dat ze nog met winst kan worden verkocht voor een prijs, die goede kwaliteit uitsluit en waarvoor Uw gezond veratand U reeda waarachuwt. Door de goederen gezamenlijk voor 86^ .eigen en aangesloten zaken ln te koopen kan Kreymborg U door die reusachtige hoeveelheden, goede kwali teiten en elegante modellen leveren tegen él scherpste prijzen. Winterjassen: f75»* f65.- f55,.- f48.» f 39c- if 33.75 f 11^ f22.75 f 19.90 f 18.90 f 13.90 w- 4**4 T« MIDDELBURG l LANGS DELFT M 13 Tm VLIS8INOBN i WAL8TRAAT SA ADVERTENTIËN Het beste adres voor QUNIMIWAHIN waarvan de kwaliteit onovertrefbaar is. Onze speciale PatentgeneesmiddeUn worden sinds 1902 met veel succes in den handel gebracht. Buikbanden, Breukbanden en Elastieke Kousen naar maat, kwaliteit prima, prijzen laag. Prijsopgaaf en inlichtingen gratis. HOEDEN met Molenaar*! Kindermeel wordt gevoed volgent de aanwijzing op deverpakking, dan heeft U* geen last van verstopping of van diarhee, van spuwen of van stulpjes. Ómdat Molenaar*! Kindermeel het ii voor de kleine menschen. 44 Vraag atteiten-brochure aan p. molenaar Co. Westzaan £}0«6a OToiaeiv Modal MARCONI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2