H.WEGELING Vraag en jftttnbcd NU ZIJN WE KLAAR DRUKKERIJ eerste blad 20ste PRIJSVRAAG week-overzicht" HET EENE ONRECHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Visitekaarten en Ondertrouwkaarten Drukkerij H. WEGELING Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper in de krant WM Helpt U uit den brand 1! SI* JAARGANG VRIJDAG 30 OCTOBER 1025 No. 41 Dll IOID WINK KEN DER BESTE NOORDSTSAAT 44 TKLK'OON Ns. ISO VU»SIN«KN DRUKKERIJ H. WEOELINO Noordstraat 44 Tel. i3u Vlissinoam fostrbkbninq no. ai4u7 DRUKKERIJ DE LANOE JAN UN0RDei^TUi4ft - Middbi.buro ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT itt\ am LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs s van 1—4 reobls 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REQEL (DUBBELE KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is bssohlkbsar voor Advortsnllo !6.- per plaatsing. Bij mesrdsrt plaatsing, spsolasl tarief. AsgtckerkeP. Jongtpler, N 20 AbeeleP. f. Cijkercn, A 252 Arncmuiden: J. Tramper, De oplossingen van deze prijsvraag komen reeds aardig bmnen. Doch de stroom van inzendingen moet nog grooter woiden. Misschien dat er zijn die een opgaaf, die foutief door ons werd geplaatst, niet kunnen oplossen, hoewel het zich Zïlf wijst. In de opgaaf van de twoede re<*el staat geheel onder* aan 6—1 is een muzieknoot, dit moet zijn 1— 6 is een muzieknoot. Verder Is alles in orde en verwachten wf] dus nog vele Inzendingen. Redactie, Een stormramp. De storm, die In de Golf van °erzië gewoed heeft, Is de geweldigste sinds menschen- heugtnis. 200 schenen zijn gezonken. De Bahrein-ellan- 1en vormden het centrum van het gebied, waar de cy- :loon woedde, en zijn het ergst geteisterd met eene lardheving en eene vloedgolf. Vermoedelijk zijn 7000 •nenschen om het leven gekomen. De parelvisscheri)- vloot Is, om zon te zeggen, totaal vernietigd. Ook In de Zuidelijke en Oostelijke staten van N. Amerika heeft een storm gewoed, die groote schade heeft aangericht. Te Troy in Alabama zijn 16, te New- York 3 menschen omgekomen. Van verscheidene huizen in de voorsteden van New-York werd het dak wegge slagen, terwijl ook In de haven liggende vaartuigen zware averij kregen. Van verscheidene passagiersstoomschepen is draad loos bericht ontvangen dat ze later zullen aankomen. Zeventien der 23 Amerikaansche marinevliegtuigen, die wachtten op de vloot-revue zijn tengevolge van een orkaan van de meermasten losgebroken7 zijn totaal de andere gedeeltelijk vernietigd* Er bevond zich nie mand aan boord der vliegtuigen, daarentegen heeft, vol gens bericht uit Baltimore geen der mededingende vlieg machines in den Schneider-cup-wedstrijd schade be- loopen in 'den storm, die Zondag heeft gewoed. De En- gelsche machine, die een nieuwe poging zal doen om voor den wedstrijd gekwalificeerd te worden, opdat twee Britsche vliegmachines inplaats van een aan den wed strijd kunnen deelnemen, is ternauwernood aan het ge vaar van beschadiging ontkomen. Oplichting. Een Italaansche schoepmaker en zijn Fransche vrouw waren naar ons land gekomen, om een nieuw bestaan te zoeken. Ze stapten Vrijdagavond op het Beursstation te Rotterdam uit den trein en omdat ze geld noodig hadden, vroegen ze een besteller, dien ze om z'n witte kiel en genummerde pet vertrouwden den weg naar een wisselkantoor. De man stelde voor, dat hij wat geld voor hen zou wisselen. Hij kreeg een biljet van duizend Fransche francs en gaf den vreem delingen al vast een paar gulden, hun verzoekende te wachten, tot hij terugkwam. Het heerschap is echter niet meer komen opdagen en de bestolenen hebben eenige uren door de sta0 gezworven, op zoek naar een politie bureau. Ze konden zich niet verstaanbaar maken. De politie is den dader op het spoor. A u t o-o n g elu k op den Olijfberg. Een Ameri' kaansch zendeling Lentz, die zich met ztjn vrouw naar om de stroom van bestellingen in Visitekaarten in ontvangst te nemen. Zachtjes aan maar, niet dringen, eik kiljgt een beurt. De voorraad is groot en de prijzen, als bekend, laag. Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg Bagdad begaf, is op den Olijfberg met zijn auto ge slipt en omgeslagen. De zendeling werd op shg gedood, terwijl de gids een half uur later overleed. De chauffeur werd slechts licht gewond. Mevr. Lentz. bekwam lichte kneuzingen. Patrouille in Atj eTT overvallen. In den nacht van 22 op 23 Oct.ber is te Bakongan in hetTa- patoeansche een patroeuille onder commando van den eersten luitenant j. Wiarda, bij welke patrouille zich ook de controleur der onderafdeeling Tapatoean, H. K. jacobs bevond, aangevallen. Onzerzijds vielen twee dooden en vijf zwaar gewon den, terwijl drie anderen licht gekwetst werden. Lu te nant Wiarda werd licht gewond aan de rechterhand. Vijf militairen, benevens de controleur bleven ongedeerd. Het gewestelijk vaartuig „Bellatrix" is 25 October derwaarts vertrokken met vier brigades, onder commado van kapitein Paris, fungeerend controleur van de on derafdeeling Meulaboh. De scherpste actie zal worden gevoerd. De Wichelroede. De heer W. van t'Spijker een hotelhouder te Diepenveen, heeft door toeval ontdekt, dat hij de gave bezit, met de wichelroede wateraders in den grond op te sporen. Herhaaldelijk heeft hij, op de meest uiteenloopende grondsoorten, de plaatsen aangewezen, waar goed zuiver water was te vinden op betrekkelijk geringe diepte, ook daar waar de gesteldheid van den bodem een goede waterwinning zeer in den weg stond. De gemeente Diepenveen en particulierén in de omgeving gaven hem opdrachten, die met een goeden uitslag wer den volvoerd. Op plaatsen, waar noch door het slaan van pompen, noch door herhaalde diepboringen goed water was te krijgen, wees de heer van 't Spijker goede waterbronnen aan. Hij had dezer dagen de voldoening, dat op een villaterrein te Gorsel, „het Kerhuis", waar het water door vermenging met oer steeds boiln was, M r:ha keerde in hrre wflfling terug. In de s:iaJ.iw der meubels, meen Je ?f) haar kind te zen o.»ijzen; h het gerusch vande.iwinJ meende zij zijne stem te hoorertin hare eigene Zuchten dacht zij dat de zucht van haren zoon klonk. Etndclooze liefde eener moeder 1 Lezer «teek met one in verbeelding de ruimte over, wc.ke o v.tit üic gioote stad i.Ueidt, wur het regi ment s Ait Fians In garnizoen ligt Verlaten wij de breeds en woelige eiraten, met helder gaslicht en wirkelklater* goud. De kazerne ie gewoonlijk in de lage en morsige wijken der stad gelegen. Bijna aan ieder huia. nabij oe- zelve, zet men een uithangbord,waarop te lezen staat dat er d ank verkocht woidt. Er ligt, over het algemeen, bij al de bewoners In den omtrek, iets ruw in het karakterde straatjongens zijn dddr wilder dan elders; de vrouwen onbeschaamder en de meisjes zelven du den meer het kr^gsnaftige van den soldaat aan, dan wel menig rekruut. Het is in den schemer-avond. Eene der herbergen, flauw door eene olielamp verlicht, is door eene woelige menigte opgevuld Deze bestaat uit s >idaten, waarvan reeds menigeen door den drank bedwelmd is. Ziet gij daar dien jongeling met zijn verhit gelast, dat door de drift verwrongen is Ziet gij hem woest zijn glas grijpen of het boosaardig verbrijzelen f Hoort gij nem baldadig vloeken, of ziet gij zijne bedreigingen, wanneer er een verkeerd woord uit den mond zijner makkers komt? Ziet gij hem door de kamer waggelen, of met knikkende kniedn en naif gesloten oog, op de spelers staren Dat is Frans Frans, dien gij gekend hebt eenvou dig en rein van harte. De ionge soldaat had reeds verscheidene glazen ster- ke* drank geledigd. Zijn laatste penning was verteerc en hij eischte nu drank op krediet, hetgeen hem ge- igering kreeg zijn gelaat eent woeste uitdrukking hij sloeg de vuist op de tafel schie weigerd werd. Bij die weij tot bloec'e i, en het gelach zijner makkers was slechts een spoorslag te meer, om zijne woede te vergrooten. Gedurende dit tooneel werd de deur der herberg ge opend, en vragend werd de naam van Frans geroepen De voetbodc, die w'st waar hij den zoon van Martha vind'n kon, Mk»o hem eenen br'ef en een g wouwen p per over, Gut 4 nam hij helden vast en lachte zege- vit rend. Zonder het papier nog te hebben geopend, stak hij het juigend In de hoog e e 1 brulde 1 „Ha I hier is geldl Nu rutt gij mij geenen drank meer weigeren 1" Geld I dat woord defd plotseling eene verstomming In de kamer ontstaan. Men hield op met dreigen en met spotten want daar waar gel 1 is, moet immers de vriend- sch 'p worden aangekweektFrans wierp eenen oogslag op het adres van den briefhij herkende de hancl van den schoolmeester en eenen vloek morrende, stak hij hem ongeopend onder zijnen borstlap, Hij haatte dat ge schrift, hetwelk hem van deugd en vroomheid sprak, hetwelk de wroeging In zijne ziel opwekte. Des te ge- weldiger rukte hij het pakske open 1 maar plotseling werd hij hleek. Wat kag, wat erkende hij 9 Het kleine kruis zl|ner moeder, Op dat oogenblik klaarde't voorrijn benevelden geeat eenlgzins op. Er sprak eene stem in zijn hart, dis hem hst lijden zijner moeder verweet. Het kruis zijner moe der IO, hij wist hoe de brave vrouw aan dit kleinood gehecht wat 1 Zij of Ivo moesten dan nieta meer gehad hebben, geen enkelen stuiver, anders zou zij z?ch van lat heiligdom niet hebben ontdaan. Het scheen hem roe, dat het met bloedige tranen bevlekt, in de holte /.ijner hand lagdat het hem gezonden was om hem zijn plichtvergeten, zijn slechten levensloop te verwijten. Vlucht, Frans I volg de inspraak van uw geweien, die looit liegen zai Hi| luistert integendeel naar de stem zijner valache vrienien, die hem eenen lafaird noc men, omdat hij tleck wordt bij het zien van een geldstuk. „Neenlroept hij uit, „het is geen geldstuk. Het is het gouden krult milner moede', van hetuelk de oude vrouw Innig veel hlHd en die woorden werden niet zonder eene natuurl||ke ontroering uitgesproken. Dat was nu Juist eene zinsnee om eens hartelijk te lachen. „In wat tooneelspel hebt ge dat gehoord, rekruut ?M riep een der soldaten, „'tl* immers maar Inde dram 's dat er van het gouden kruis der moeder gesproken worejt I" „Neen, neen I" riep een ander, „hier hebben wijnu dat tooneel in natuur I Geeft acht, jongensNeemt uwe zakdoeken als ge er hebt, wel te verstaan wint er moet hier gesnikt en gehuild worden." Er ging een algemeen hoerrah op „voor de kru!a|et der moeders'" en men hoopte wel, dat al de moeders zich van die lieve kleine dlnm*n souden ontdoen, om As aan hunne lieve jongens In de k items te geven I Men berekende daarenboven hoeveel dozijnen glazen jenever voor het kleinood van Fram toudsn kunnen ge* schonken worden. De spotlach der kameraden verkoelde het goede gevoel, dat in het hart van Martha' s toon was opgeweld die spotlach maakte hem zelfs beschaamd, (Wordt vervolgd.) VAN Dl ««ft. LCVKftCN, IS Wegeling'sJlieumsblad BUREAUX VAN UlTQAVE N4MKN IN An»**»CN VAN own AQEWTfN Tuindorp E 3 BiggekerkeA. Blmmel, A 73 Ter Buttinge J. Boone, Smederij Domburg: P. van Keulen, Baditraat A 51 Orilpekerke: M. de* Oroot. Karnemelkstraat 48 N. en St-Jooaland H. Keur Mz., Veerstraat A 64 Kleverskerke1. Allaard, no. 10 Koudekerke: N. Bosschaart, bij de fi rami St.-Laurens1. de Bree, A 42 Meliskerke van Keulen, A 17 Oostkapelle: M. de Rijke, Waterstraat 10 Ritthem: L Machielse, Dorpsweg 29 SerooskerkeJ. Schout Wz. A 208 O. en W.-SouburgF. Meijer, Nieuwstraat 91 Veere: C. de Buck, Markt A 199 Vrouwepolder W. Duvekot, café WestkapelleP. Huibregtse Dz., Arke 110 't Zand Mej. Wed. Leinse, D 14e Zoutelande: J. Verhage, Noordstaat 114 CatsC. J. de Waard, no. 43 I ColijnsplaatKr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Cortgcne: T. Welleman, Nieuwe Achterweg 138 Oeersdijk: W. Scherp, C 76 KamperlandL Al onze Agenten zijn voorzien van een monsterboek van U kunt bij hen te allen tijde te recht, ook voor alle overige Druk werken, en U is verzekerd prima kwaliteit en afwerking te krijgen tegen lage prijzen. Noordstr. 44 Vlissingen Telef. 130 Witóekerke Clement Visser 'i-Heer Arendskerke O. Vermont Café Tol Baarland I. C. den Hollander B33 Ellewoutsdijk t P. J. Platschorre, Nieuwstraat C 7 's-HeerenhoekJacobus Nuiten, Burgem. Timanweg 38 HeinkenszandC. IJzerman Mz. Molenweg A 231 WolfaartsdijkJ. Kloet, Papeweg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1