H.WEGELING Vraag en OOK DE NIEUWE MODERNE r DRUKKERIJ 20e PRIJSVRAAG HET ÉÉNE ONRECHT EERSTE BLAD Agentschap Geersdijk. Drnkkem H. WEGELING WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN W. SCHERP, C 76 Geersdijk. Agentschap Abeele Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper in de krant M Helpt U uit den brand 11 an* JAARGANG VRIJDAG SS OCTOBER 10SS No. 48 van dc dik «oib wink lkvknkn. ik EEN OER BESTE roorottikaat 44 TKLtrOON Ns. 190 vusiinacft bureaux van üitoave DRUKKERIJ H. WEGELING Noordstraat 44 Tel. I3ü Vlissjnoem POSTREKENINQ No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN UNCED^jrrbi4« ENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 reoels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEEUNOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Door bedanken is als nieuw agent aangesteld de heer Alt nieuw agent ia aangesteld de heer P. VAN EljKEREN, A 252. Het Is nu weer al een tijdje geleden dat wij een prijs vraag uitschreven. Wij achtten net beter de zomermaan den te laten voorbijgaan zonder het uitschrijven van Prijsvragen, daar dan als regel de deelname hieraan niet xoo groot is. Nu, nu we zoo zachtjes aan den winter ingaan en de avonden lans worden, willen wij er weer toe overgaan. Vooral met het oog op de vele nieuwe abonné's op ons blad, die wij ook in de gelegenheid stellen mee te doen. Deze prijsvraag dan heeft ten doel speciaal de aan dacht te vestigen op een reeds alom bekende firma en op oen artikel van haar, dat zijn afnemers reeds telt bij duizenden. Laat de deelname aan deze prijsvraag dan ook groot zijn en het succes voor bedoelde firma (namen kunnen wij met het oog op de.prijsvraag nog niet noemen) evenredig hieraan. Hieronder ziet men afgebeeld, iets wat op een reclame kaart moet gelijken. Deze reclame-kaart stond goed in elkaar, doch de zetter had het ongeluk het zetsel te laten vallen. De letters bij elkaar gezocht, zooals ze daar lagen, vormden toen onderstaande woorden en letters. Nu is 0c kwestie deze, te trachten van al die letters de be doelde reclame-kaart te vormen. gtlukklflor WerD HIJn. door uw Variatiestukken kt waar Klimt plotl. IJzeg Pranal 11121°14 is een diertje. 10—816 is em drank. Fen 4—6—bezoekt men vselal 'sZond*gs. De 9—3—15—1 verkoopt men wel eens vóór de beer geschoten is. Een 7—3—17 heeft ieder mensch Tweede regel Wegeling's Nieuwsblad Is een 8—20—18—23—5. Een 17—1915 is een huisdier en een 4716 la een viervoetig dier. Spelen met 11—3—9—2 II gevaarlijk. Een 22—14 ia zeer versterkend. 10—12—13—21 is de verleden tijd van weten. 6—1 ia een muzieknoot. le gedeelte onderste regel: 1413711513 is een werelddeel. Een 10—12—9 bevindt zich in een vrucht. Met een goeden 2—84 bereikt men veel. 6 is de eerste letter van een verfrisschende drank. 2e gedeelte onderste regel Een 4—8—9—10 gebruikt een timmerman. 2—3—1 zegt men van een vrucht. 6—5—7 is een verkorte meisjesnaam. Wij gelooven dat de opgaven hiermede voldoende zijn en met een weinig geduld deze 20e Prijsvraag kan wor den opgelost. De oplossing moet op een vel papier geschreven wor den en wel als volgt: eerst al de gevraagde woorden opschrijven en daarna de reclame-kaart zooals die oor spronkelijk luidt. Een weinig zijn best gedaan op het uita schrift vergemakkelijkt het uitzoeken en stellen wij dan ook zéér op prtys. Iedere abonné op Wegeling's Nieuwsblad kan aan deze 20e prijsvraag meedoen en verzoeken wij de oplossing in gesloten couvert met hierop vermeld 20e Prijsvraag Aan onze Bureaux In te zenden tot Maandag 9 Wij zullen U hierbij echter een handje helpen. In elke regel ataan alle letters die een goede leesbare zin kun nen vormen. Van de eerste regel zijn, indien wij alle letters num meren, wanneer deze goed staan, te maken de volgende woorden aan onze Bureaux of bij onze Agenten te doen bezorgen. 'ag 9 Nov. nm. 2 uur en bij onze Agenten tot Dingdag 3 November vm. 12 uur. Als prijzen zfln de volgende artikelen beschikbaar gesteld En verder nog een tiental aardige troostprijzen voor hen, die hun oplossing zóó weten te versieren of van een gedicht voorzien, dat zij hiervoor volgens onze mee ning in de termen vallen. Bij meer goede oplossingen dan prijzen zijn beschik baar gesteld, zullen deze worden verloot. De uitslag zal worden bekend gemaakt in ons nummer van Vrijdag 13 November a.s. Redactie. Noordstraat 44 Vlissingen letters, voor het bedrukken van onze prima kwaliteit Visitekaarten zijn gearriveerd Nu is alles compleet. Ons adres is U bekend. L. Delft B 144, Middelburg Eenmerkwaardigeerfeniszaak. In|ulil759 verliet zekere jacob Armand Claesen zijn geboortedorp Winterhoven In België om zich in Ned.-lndië te gaan vestigen, Aan zijn familie heeft hij 70 millioén Franc achtergelaten. Een Hollandsch schip draagt zelfs de naam van Claesen. In 1848 werd der familie Claesen te Luik, Tongeren en Cortessum een brief aangeboden, die ech ter wegens de hooge porto's geweigerd werd Die brief moet het testament hebben bevat. 9 Nov. 1906 heeft op aanvraag der familie, de Minister in den haag laten weten, dat er in het Ministerie van Marine n ich in dat van Financiën de naam van een zekere Claesen te vinden was. De familie noemt dit een misplaatste grap en vraagt aan de Hollandsche regeering de millioenen, die haar vooroudere hebben nagelaten. Ze heeft zich nu tot den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken gewend om de zaak voor haar te behartigen. We hebben een sterk vermoeden dat we dit verhaal, 't welk we nu in het „Utr. Dgbld." vonden, ook in vroeger jaren al eens door de pers hebben zien rond waren. Een goede vangst. Door de arrestatie van een twaalftal bandieten gelooft de politie van New-York de hand te hebben gelegd op een gevaarlijke bende, die zich schuldig maakte aan talrijke misdaden en zelfs van moord. De leider van de bende, een zekere Testier, ia een gegradueerde van de Columbia Universiteit en heeft twee slachtoffers die zich, toen zij gebonden en beroofd waren, niet rustig wilden houden, vermoord. De bende bezat twee garages, waarin de gestolen auto's van andere re- Siatratienummera werden voorzien, had een juwelier in lenst voor het omzetten van gestolen juweelen, een schietbaan voor het oefenen op de revolver en zeffs een fonds voor borgstellingen en voor rechtsgeleerden bijstand. De bende werd verraden door een van de leden, die „Lees." zeide hij, terwijl hij haar eenen brief voor- hield„lees, zijne makkers schrijven het mijhet ia .en a, eler, een losbol, een wildzang geworden." Zij greep den brief, sloeg er een angstvollen blik op en zeide daarna, zacht het hoofd schuddend „Neen, Tony, dat ia valsch IOchging zij na eene pooi voort, „ik kan u toch niet beminnen, en indien Frans mij mocht vergeten hebben maar dat kan niet lijn dan zou ik hem toch nog altijd liefhebben." „'t Zou eene dwaasheid zijn, Clara IMaar wat ik M van Frans zrg, is waarheid. Ik weet meerhij schrijft gedurig om geld, en dat geld wordt verbruikt in spel en drank Verberg het mij nietik weet dat zijne brie ven u, uwen vader en Martha veel verdriet veroorzaken." Clara wendde zich om en wilde heengaan. „Indien ik u iets mocht aanbieden „Wij hebben geenen onderstand noodigl" wat het antwoord, en daarin lag wat meer fierheid dan men van Clara gewoon wat. „Ik wil u niet beleedigen, Clara I" zeide Tony. „Ook, waarom apreek ik van hem Indien gij uw lot aan het mijne wildot verbinden, zouden al uwe wentchen vol daan worden. Wiet gij, Clara, wat al aolioona ik voor t gedroomd heb I „Ik geloof het, Tony lH „Alles wat men op de wereld bedenken kan", ging de jongeling voort, „heb ik u toegedacht. Wat gij verlangdet, zou ik ook verlangen. En rekent gij dan voor niets, Clara, uw vader gedurende ganaoh zijn leven boven alle ellende verheven te zlenf" Het meisje staarde peinzend voor ilsti uit. Os goott dor bskering «tand veer >mr oogenblik slechts omnevelde die kleurrijke sluier haren Beestn a ir het beeld van Frans stond plotseling voor haar; het fluisterde haar ontroerd toe „vergeet mij niet." Zij lichtte het hoofd op en sprak op zachten toon ..Tony, mijn vader zou zijnen welstand door mijn ver driet niet willen koopen. Ik heb geen rijkdom noodig., Als Frans mij vergeten heeft, wil ik liever sterven. Tony wees altijd rnijn vriend maar spreek mij nooit van liefde. „Uw vriend wil ik niet zijn, neen I Wanneer gij mij als uw bruidegom verstoot, zal ik heengaan, eene andere vrouw in de wereld zoeken en u vergeten. Maar eens, Clara, zult gij spijt gevoelen over de weigering van het geen ik u aanbied." „In Gods naam, Tony." „Clara, ik ameek u..." „Ik mag u niet beminnen, Tony." „Vaarwel dan." „Vaarwel Tony; vaarwel, vriend wees gelukkig 1" Clara ging aangedaan verder. Tony zag haar na, zon der on dat oogenblik te kunnen zeggen welk gevoel hem bemeesterae. Vriend I had zij gezegddie woorden hielden den opwellenden nijd tegen en maakten zijn hart week. Met een onrustig gemoed, sloeg hij een anderen weg in om zijne woning te bereiken. Twee dagen nadien verliet Tony het dorp, om de etad te gaan bewonen. Het verblijf in de plaats zijner geboorte was hem pijn lijk geworden. Daarenboven, de eerzucht vonkelde in het hart des jongeling!hij wilde in eene andere wereld leven, dan in die welke zijn vader voor hem bestemde. Hij wilde geen deurwaarder zijn gelijk hij, en zeker niet op den ouden ezel door het dorp rijden. Hij had grooter denkbeelden in het hoofd. In plaats van deur waarder, wilde Tony voor het minst aavokaat, zoo niet mm hoog magistral *iin t inpl*4t* v*n 4ep luien Muit dacht hi) aan een rijtuig met twee witte paarden be spannen, waarmee hij door het dorp vliegen zou. Waar om Om Clara zijnen glans, zijn geluk te doen benijden. Met eene goede dorpsgeleerdheid, welke hij bij mees ter Ivo en ook bi) zichzelf had opgedaan, vertrok Tony, hl] bracht in zijn hart slechts een afscheid aan Clara den ouden Ivo had hij, als gebuur en leermeester, do hand gedrukt. Clara zag hem vertrekken, zonder dat hij eenen blik op hare woning wierp, en zacht fluisterdo het meisjet „Vaarwel, Tony, vaarwel!" Keeren wij tot den avond van het afscheid terug. Terwijl Ciara smartelijk aangedaan naar huis keerde, zat de schoolmeester bij het lamplicht te schrijven. Hij schreef een brief aan Frans. In ten tweeden, aan de overheid geschreven, vroeg hij verlof voor den jongen soldaat, schilderde met levendige kleuren den toestand, zijner moederhare armoede, welke de oudste zoon altijd niet verhinderen kon; het krenken van hare verstands vermogens; de zorg, die zij van h/nr kind verwachten kon en de goede man hAd de hoop, dat de overheid der gemeente dit smeekschrift ten voordeele der we duwe, bekrachten zou. Wat deed Martha middelerwijl f Zij zocht met eene bevende hand het gouden kruit en bracht het weldra, zorgvuldg in een papier gewik keld, bij den' bode, die) wekelijks naar de stad ging waar Frana in garnizoen lag. Zij atond het laatste af wat zij bezat: hel pand der liefde, dat zij altijd ala een heiligdom bewaard had. Denk niet dat zij het zonder hartzeer afstond neen I er waren zooveel herinnerin gen aan dat kleine sieraad gehecht i Maar zij dacht dat haar kind gebrek leed, en welke moeder sou hieraan kunnen weerstaan I (Wordt vorvolgd.) Wegeling's Uieuwsblad Middelburg Ie prlje: Mooie Sohemerfamp. 2e prilsPottenrek of luxe Rookstel. 8e prljeLuxe Sprelhanoer of Courantonhangor. 4e—10e prlje: 60 Visitekaarten met onv., naar keuze, ladrukt met naam. 11e—20e prijs: Een Boekwerk. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1