H.WEGELING Vraag en Jtanbod HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ De monsterboeken wor den gereed gemaakt, DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan TER VERZEKERING VAN BEHOORLIJKE SPIJSVERTERING Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand 11 H 31e JAARGANG VRIJDAG 16 OCTOBER 1926 No. 41 die qoed werk leveren,IS EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 13u vlissinoen postrekenino no. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LanöjïDêlftB 144 Middelburg MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 reoels 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerders plaatsing, speciaal tarief. I (Wordt vervolgd). VAN DE NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSIN SEN Wegelinq'sïïieuwsblatl bUREAUX van ultoave Is Een Engelsch duikboot-commandant, die Nederlandsch spreekt. Bij het ontbijt, dat Vrijdag op het stadhuis van Antwerpen aan den bevelhebber en de officieren van hot Engelsch onder zeeërs-flottielje, dat gelijk men weet Antwerpen bezoekt, werd aangeboden, werden de Belgische dischgenooten niet weimg verrast toen een der Engelsche duikboot commandanten, luitenant Mayer, een tafelspeech in het Nederlandsch afstak. Commandant Mayer hield geduren de tien minuten in het zuiverste Nederlandsch voor de vuist weg een huiderede op Antwerpen, als zijnde de stad van arbeid en kunst. Luitenant Mayer verbaasde niet weinig de Belgen, waarbij er enkelen waren die geen woord Vlaamsch verstaan. Tragisch. Een tragisch ongeluk, dat In de annalen der Britsche geneeskunde geen precedent heeft, is in het St. Mary's ziekenhuis te Stratford voorgevallen. Gedurende de operatie van een patiënt, die een on geval met een auio had gehad, sprong een toestel in den mond van den patiënt uit elkaar, waardoor de pa tiënt binnen tien minuten overleed. De opereerende arts verklaarde, deze operatie reeds honde den malen op de zelfde wijze te hebben u'tgevoerd, terwijl er geen vlam bij het toestel werd gehouden. Men staat tot dusver voor een raadsel aangaande de oorzaak van het ongeluk. Een autobus op tljgerjacht. Maandag j.l. reed een autobus niet ver buiten Bombay, toen een groote, volwassen tilger haar weg kru-ste. De chauffeur deed, wat een chauffeur doet, wanneer iemand op den rijweg loopt; bij toeterde en gaf daarna met open knal- pot, vol gas. Met beest bleef waar het was. Pas op het alle laatste oogenblik sprong het op zl), doch juist te laateen der voorwielen g ng hem over het lichaam en de tijger was op slag dood Een m III i o e n e n-e r f e n 1 s. Een te Djlsburg wonende arbeider, die s:nds tien jaar ten gevolge van rheumatiek verlamd is, heeft bericht gekregen, d tt zijn broer in Ned.-lnd gestorven is en hem zijn geheele vermogen van 2 millioen gulden heeft nagelaten. Stormen in Amerika. Gedurende 16uur heeft Zaterdag rond New-York een storm gewoed, waarvan de snelheid zelden daalde beneden 60 mijl per uur en welke gedurende den namiddag een snelheid bereikte van 78 mijlen. Het was de koudste 10 October, welke ooit is genoteerd. De temperatuur in de City daalde be neden 34 gr., terwijl een laag sneeuw is gevallen In Noord-New-York. In geheel Nieuw- Engeland warende meren dicht gevroren en het ijs is dik genoeg om er op te kunnen schaatsen rijden. en de prijzen worden herzien ran onze prima Visitekaarten en enveloppen. Vergeet het niet, de prijzen zijn laag. Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg De storm is oorzaak geweest van den dood van vijf personen, terwijl 19 zijn gewond in de stad, door de aanraking van gebroken electrische draden, of door neer vallende boomen en losgerukte stukken van huizen. Enkele personen zijn in de rivier gewaaid. Honderden kleine booten zijn omgeslagen of vernield. Een sleep van 22 zolderschuiten op de Hudson is uiteen geslagen. De golven van de beneden Hudson werden tot 15 voet hoog opgedreven. De oudste menschen kunnen zich een der- gelijken storm niet herinneren. In en rond New-York zijn duizenden boomen omge waaid, terwijl het geheele electrische lichtnet en. de telefoon groote schade hebben geleden. Stukken van lichtrcclame-installates en vensterglas, zelfs uitstekende gedeelten van gebouwen, werden door de straten ge blazen, waardoor verscheidene menschen weiden ge- wo id. In enkele gevallen zijn zelfs de bovenstukken van de auto 's van de chassie gelicht door de kracht van den wind. Op een druk punt In de Jefferson Market werd in de 6th Avenue een g oot deel van de kioonlijst van een paar gebouwen afgerukt. Gelukkig werd niemand ge wond. De binnenkomende Oceaanstoomers hadden veel te lijden van den storm, terwijl enkele uitgaande booten werden opgehouden d >or de vrees, dat tr te veel sche pen tegilijk in di haven ziucm zijn. De „Belgcnland" van de Red Star Line werd tegen een dok geslingerd door den wind en kon zich eerst na een uur vrij maken. H erdoor werd het vertrek van het schip vertraagt. Een anJer schip, de „Cameronia", meldde, dat het trachtte bijstand te verleenen aan een onbekend schip, 200 mijlen van het lichtschip „Est Mantucket" verwijderd, dat noodseinen had gegeven. Een schip van de kustwacht met 8 koppen aan boord dreef zonJer steenkool, 100 mijl van de kust van Mas sachusetts. Eene gefingeerde erfenis. Een zaak, die sterk aan Annie Pascal deed denken, werd Vrijdag voor de rechtbank te Dordrecht behandeld. Het betrof W. j. van R, huisvrouw van C. H. van R., wonende te Los ser (O). In het laatst van het vorige jaar maakte zij te Amers- gebruik men een half theelepeltje Cebismureerd Magnesium in een beetje water na eiken maaltijd. Gebismureerd Magnesium ver hindert de opeenhoping van scha delijke gassen in de maag en verzekert daarom volmaakte as similatie van Uw voedsel. Bijna alle maagaandoeningen, zooals dyspepsie, indigestie, zuur in de maag, oprispingen, enz., enz., zijn te wijten aan, of worden verge zeld door, een overmaat van aci- diteit. Gebismureerd Magnesium neutraliseert de overmaat onmid dellijk en verzekert zoodoende gezonde en normale spijsvertering Gebismureerd Magnesium Dépdt, Jacob Marisplein, 23, Amsterdam. Verkrijgbaar bij alle goede Apo thekers en Drogisten. Weigert alle vervangingsmid- delen. Let er op dat gij het echte Oeöismureerd Magnesium krijgt foort kennis met den milicien H. M. uit Speyk. Z j ver telde hem )o Niemeyer te heeten, 25 jaren oud, o igeti. en verpleegster to zijn. De ken lisinsklng eindigde met een engagement en het mesje verloef Je later herhaal delijk ten huize van haar verloofde. Daar vertelde zij van goede familie te zijn en een erfenis te goed te heb ben van een tante, die op een villa bij Zwolle had ge woond. De notaris talmde echter wat lang met de af wikkeling ervan. Bij een latere visite deelde zij mede, door een val on geschikt voor haar betiekking van pleegzuster te zijn geworden, waarna zij erin slaagde van den stiefvader van. haar beminde C. H van bezin M nrt t*t einJe Augustus van dit jaar f7 53 per week los te krijgen voor kostgeld, onder voorwendsel later alles te zullen terugbetalen als de erfenis was losgekomen. Ten leste was men argwaan gaan koestereneen onderzoek werd ingesteld en toen bleek, d it de juffrouw gehuwd was, drie kinderen bezat en al haar verhalen verzonnen wa ren. Eind September was zij te Losser gearresteerd en in het Huis van bewaring te Dordrecht ingesloten Tijdens de rechtzitting bieek, dat de vrouw, die nog andere liefderelaties onderhield, zes jaar geleden ha.tr man en k nderen had verlaten De verded'ger legde bHe- 14 „Niets, lieven, nietsantwoordde de schoolmeester, terwijl hij den brief wegstak. „Ik dacht aan den armen Frans, dien wij ditmaal niets kunnen zenden." „Och neen I" zuchtte Martha „wij hebben niets meer.' „Hoe jammer I" voegde Clara er bij, en verviel Ineen smartelijk gepeins. Allen verkeerden In dezelfde stemming. „Laat mijne brieven aan Ivo niet zien I" murmelde de schoolmeester In zijne gedachte, en die woorden vielen opnieuw, met een verpletterend gewicht op zijne teergevoelige ziel. „Ik bezit nog Iets," onderbrak Martha, na eenige oogenblikken stilzwijgend. Een straal van zoet geluk kwam In Clara's oogen glimmen. „Wat bezit gij vroeg Ivo onrustig. „Een Gouden kru:s." „Martha, Martha I" riep de schoolmeester plechtig „gli moogt dat kleinood niet afstaan. God weet I of het u niet eens tegen het gebrek beveiligen moet." De stilte vlei weer op de drie personen neer. De beide vrouwen zochten naar een ander middel, om eenige stuivers bijeen te zamelen en Ivo doorpeilde, in zijne ge dachte, de woorden van den brief. Hij zag er niets in dan bedrog... Bedrog 1 Ijselijk woord, dat hem schrik ken deed dat hl) altijd poogde te verwijderen en dat echter altijd te1 ugkwam. Zonder dat de vrouwen het moeilijke vraagstuk had den kunnen oplossen, verliet Martha het huis van den schoolmeester, vergezeld door Clara die haar tot aan hare woning zou begeleiden. Clara troostte de moeder met allerlei tooverbeelden, om eenig geld te verdienen. Zij ouk bezat niets meer. De weinige spaarpenningen waren reeds, buiten weet van den schoolmeester, ver zonden. De weduwe ook had menigmaal het zuur ver diende dagloon naar den loteling gestuurd en zelve droog brood gegeten. Zoodra de vrouwen wegwaren, liet Ivo vrijen loop aan zijne smart. Neen, het was de vrees voor het gebrek niet, die hem deed beletten het gouden kruis aan den jongeling te zendenhij vreesde in hem een speler, een drinker, een losbol terug te zien. Hij nam nogmaals den brief, herlas de woorden en liet er met overtuiging op volgen „Frans, gij zilt dezelfde brave jongeling niet meer; anders zoudt gij den armen Ivo niet vreezen I Uwe woor den zijn als zoovele spiegels van uwe levenswijs. Ik ge loof dat gij gevallen zljt en zóó diep gevallen, dat gij niet meer beeft, om die, welke u liefhebben en behoef tig zijn, den laatsten penning af te vragen. Frans, 'twas ook een vreemde, die ons den brief schreef, welke ons meldde dat gij ziek waart t dat was de eerste stap die de slechte vrienden voor u deden, om Ivo of Martha eenig geld af te dwingen. Uwe hand heeft gebeefd, toen zij dien bedriegelijke brief onderteekendedat sidderen was de laatste stuiptrekking van de stervende deugd. Mochten deze droevige invallen leugens zijnik zou gaarne het hoofd voor u buigen en u vergiffenis vragen voor die slechte gedachten maar die woorden van af keer doen mij lijdendat mistrouwen, hetwelk gij voor mij hebt, verplettert mij." De-arme man zakte op eenen stoel neer, en verborg het aangezicht in de beide handen. Terwijl de schoolmeester, diep In zijne teederste ge voelens getroffen, in zijnen leuningstoel mijmerde, keerde Clara, niet minder bedroefd, van het huis der weduwe terug. Dikwijls stond zij peinzend op den weg stil en staarde, zonder iets bepaald te zien, op de droomende natuur die door een zachten gloed overgoten was. Zoo ontmoette zij Tony, die haar op den eenz 'men weg afwachtte, Hij had de afgelegenste plaats gekozen, om haar mee te deden wat hem sinds zoo lang op het hart drukte. Tony'was onthutst toen'de avondgroet over zijne lippen vloeide. „Clara, gij schijnt zoo bedroefd", ging hi) voort. „Wat ongeluk is u overkomen?" „Niets, Tony. Ik dacht aan Frans." „Dien gij altoos liefhebt, nietwaar? en die u toch niet bemint gelijk Tony." „Zwijg, zwijg, gij weet het niet; Indien mij ooit Iemand innig bemind heeft, dan is het Frans gij, Tony, waart de tweede I" voegde zij er met een stillen g imfach bij. Er tintelde een lichte glans in het oog des jongelings. De tweede IIndien de eerste haar vergat, moest de tweede dan niet dür zijn om hem te vervangen „De smart", zoo spark hl), „heeft mij zóóveel doen lijden, dat ik wel verdiende de eerste te zijn. „Op deze wereld niet meer, Tony." „Indien Frans u vergeten had... indien hij u..." „Dat zal hij nooithij heeft mij veel te lief." „Clara, men vergeet in de groote steden zoo licht de nederige kennissen van het dorp; en", voegde hij er aarzelend bij, „ook Frans heeft u vergeten." „Tony, Tonyl dat is niet braaf van u." „Clara, het is zoo; ik verzeker het u. Inde stad zijn zooveele bekoorlijkheden, zoovele schitteringenin de stad leeft men zoo vrij en ongedwongen en Frans is in dien stroom meegesleept.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1